EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proizvodnja in trženje medicirane krme za živali

Proizvodnja in trženje medicirane krme za živali

 

POVZETEK:

Direktiva 90/167/EGS o pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila za:

 • varovanje javnega zdravja pred nevarnostmi, ki nastanejo z dajanjem medicirane krme živalim, namenjenim za proizvodnjo hrane, in
 • preprečevanje izkrivljanja konkurence pri gojenju in reji domačih živali.

Uredba (EU) 2019/4 razveljavlja Direktivo 90/167/EGS z učinkom od 28. januarja 2022.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zahteva, da:

 • se za proizvodnjo medicirane krme uporabljajo samo odobreni medicirani premiksi in
 • da se za uporabo take krme dajo natančna navodila.

Države EU morajo zagotoviti, da se medicirana krma proizvaja samo pod določenimi pogoji:

 • pristojni nacionalni organ je že odobril prostore proizvajalca, njegovo tehnično opremo in zmogljivosti za skladiščenje in nadzor;
 • prostori proizvajalca, osebje in oprema izpolnjujejo nacionalne proizvodne higienske predpise in načela;
 • osebje proizvajalca ima zadostno znanje in je usposobljeno za tehnologijo mešanja;
 • proizvodni proces je v skladu s pravili dobre proizvodne prakse.

Odgovornosti proizvajalca

Države EU morajo zavezati proizvajalce k odgovornosti za zagotavljanje, da:

 • se uporabijo samo krma ali njene kombinacije, ki izpolnjujejo predpise EU o krmi;
 • uporabljena krma da homogeno in stabilno mešanico z odobrenim mediciranim premiksom;
 • se odobreni medicirani premiks uporablja med proizvodnim procesom v skladu s pogoji, predpisanimi ob izdaji dovoljenja za promet (na primer, ne more priti do nobenega nezaželenega medsebojnega učinkovanja med veterinarskimi zdravili, dodatki in krmo);
 • je dnevni odmerek medicinskega proizvoda vsebovan v količini krme, ki ustreza vsaj polovici dnevnega obroka zdravljenih živali ali ki pri prežvekovalcih (na primeru, govedu in ovcah) ustreza vsaj polovici dnevnih zahtev po nemineralnih dopolnilnih krmnih mešanicah.

Dajanje proizvodov na trg

Proizvajalci so odgovorni tudi za kakovost proizvodov, ki jih dajejo na trg.

Medicirana krma se lahko:

 • da na trg samo v neprodušno zaprti embalaži, označeni v skladu z veljavnimi predpisi;
 • dobavlja rejcem samo ob predložitvi recepta, ki ga izda veterinar pod določenimi posebnimi pogoji.

Dajanje medicirane krme

 • Kadar se medicirana krma daje živalim, namenjenim človeški porabi, zdravljene živali ne smejo biti zaklane pred zaključkom zakonsko določene karence.
 • Zaradi učinkovitega nadzora morajo udeležene osebe voditi register ali določeno obdobje hraniti dokumente.

Veterinarski pregledi

Za medicirane premikse se uporabljajo varnostni ukrepi, določeni v Direktivi 89/662/EGS, in predpisi o veterinarskih pregledih, določeni v navedeni direktivi.

Razveljavitev

Direktivo 90/167/EGS razveljavlja Uredba (EU) 2019/4 (glej povzetek z naslovom Medicirana krma – proizvodnja, dajanje v promet in uporaba) z dne 28. januarja 2022.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 6. aprila 1990, države EU pa so jo morale prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. oktobra 1991, z izjemo zahtev iz člena 11(2) v zvezi z Direktivo 89/662/EGS, za katere je bil rok 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 90/167/EGS z dne 26. marca 1990 o pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme v Skupnosti (UL L 92, 7.4.1990, str. 42–48).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/4 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS (UL L 4, 7.1.2019, str. 1–23).

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/625 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1–66).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Komisije 91/412/ES z dne 23. julija 1991 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (UL L 228, 17.8.1991, str. 70–73).

Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (UL L 395, 30.12.1989, str. 13–22).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 25.04.2019

Top