Παρασκευή και εμπορία των φαρμακούχων ζωοτροφών για ζώα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 90/167/ΕΟΚ για τον καθορισμό των όρων παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στα εξής:

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 καταργεί την οδηγία 90/167/ΕΟΚ, με ισχύ από την 28η Ιανουαρίου 2022.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία απαιτεί τα εξής:

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές παρασκευάζονται μόνο υπό ορισμένους όρους:

Αρμοδιότητες των παραγωγών

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να υποχρεώνουν τους παραγωγούς να μεριμνούν υπ’ ευθύνη τους ώστε:

Διάθεση των προϊόντων στην αγορά

Επιπλέον, οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές μπορούν:

Χορήγηση των φαρμακούχων ζωοτροφών

Κτηνιατρικοί έλεγχοι

Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στην οδηγία 89/662/ΕΟΚ και οι κανόνες για τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις συναλλαγές φαρμακούχων προμειγμάτων.

Κατάργηση

Η οδηγία 90/167/ΕΟΚ καταργείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/4 (βλέπε τη σύνοψη Φαρμακούχες ζωοτροφές — παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση) από την 28η Ιανουαρίου 2022.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από την 6η Απριλίου 1990 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως την 1η Οκτωβρίου 1991, εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 σχετικά με την οδηγία 89/662/ΕΟΚ για τις οποίες η προθεσμία ήταν η 31η Δεκεμβρίου 1992.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, για τον καθορισμό των όρων παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών στην Κοινότητα (ΕΕ L 92 της 7.4.1990, σ. 42-48)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 1-23)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1-142)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311, της 28.11.2001, σ. 1-66)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 91/412/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον καθορισμό των αρχών και των κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν τους κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση (ΕΕ L 228 της 17.8.1991, σ. 70-73)

Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13-22)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 25.04.2019