Az állatok számára készült gyógyszeres takarmányok előállítása és forgalmazása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

90/167/EGK irányelv a gyógyszeres takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek megállapításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv előírja a következő szabályokat:

Az (EU) 2019/4 rendelet 2022. január 28-tól hatályon kívül helyezi a 90/167/EGK irányelvet.

FŐBB PONTOK

Az irányelv megköveteli a következőket:

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyógyszeres takarmányokat csak bizonyos feltételeknek megfelelően állítsák elő:

Az előállítók felelőssége

Az uniós országoknak továbbá kötelezniük kell az előállítókat, hogy felelősek legyenek a következők biztosításáért:

A termékek forgalomba hozatala

Az előállítók felelnek a forgalomba hozott termékek minőségéért is.

A gyógyszeres takarmányok:

A gyógyszeres takarmányok használata

Állat-egészségügyi ellenőrzések

A 89/662/EGK irányelvben megállapított védintézkedéseket és az irányelvben említett állatorvosi ellenőrzések szabályait a gyógyszeres előkeverékek forgalmazása során alkalmazni kell.

Hatályon kívül helyezés

A 90/167/EGK irányelvet az (EU) 2019/4 irányelv hatályon kívül helyezte (lásd az összefoglalót: Gyógyszeres takarmányok – előállítás, forgalmazás és felhasználás) 2022. január 28-tól.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1990. április 6. óta hatályos, és az uniós országokban 1991. október 1-ig kellett törvénybe iktatni, kivéve a 11. cikk (2) bekezdésében foglalt követelményeket, a 89/662/EGK irányelvvel kapcsolatos követelményeket, aminek a határideje 1992. december 31. volt.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 90/167/EGK irányelve (1990. március 26.) a Közösségen belül a gyógyszeres takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek megállapításáról (HL L 92., 1990.4.7., 42–48. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 4., 2019.1.7., 1–23. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (H L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

Az (EU) 2017/625 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1–66. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 91/412/EGK irányelve (1991. július 23.) az állatgyógyászati készítmények helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások megállapításáról (HL L 228., 1991.8.17., 70–73. o.)

A Tanács 89/662/EGK irányelve (1989. december 11.) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről (HL L 395., 1989.12.30., 13–22. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

utolsó frissítés 25.04.2019