Priprema i stavljanje u na tržište ljekovite hrane za životinje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 90/167/EEZ o utvrđivanju uvjeta kojima se uređuje priprema, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju pravila radi:

Uredbom (EU) 2019/4 stavlja se izvan snage Direktiva 90/167/EEZ, a stupa na snagu 28. siječnja 2022.

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se zahtijeva sljedeće:

Zemlje EU-a moraju osigurati da se ljekovita hrana za životinje proizvodi samo pod određenim uvjetima:

Odgovornosti proizvođača

Zemlje EU-a isto tako moraju obvezati proizvođače da su odgovorni za sljedeće:

Stavljanje proizvoda na tržište

Proizvođači su odgovorni i za kvalitetu proizvoda koje stavljaju na tržište.

Ljekovita hrana za životinje može se:

Davanje ljekovite hrane za životinje

Veterinarski pregledi

Sigurnosne mjere utvrđene Direktivom 89/662/EEZ i pravila o veterinarskim pregledima utvrđena tom Direktivom primjenjuju se u trgovini ljekovitim premiksima.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 90/167/EEZ stavlja se izvan snage Uredbom (EU) 2019/4 (vidjeti sažetak o ljekovitoj hrani za životinje – proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba) od 28. siječnja 2022.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 6. travnja 1990. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 1. listopada 1991., osim u pogledu zahtjeva iz članka 11. stavka 2. u vezi s Direktivom 89/662/EEZ za koje je krajnji rok bio 31. prosinca 1992.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 90/167/EEZ od 26. ožujka 1990. o utvrđivanju uvjeta kojima se uređuje priprema, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje u Zajednici (SL L 92, 7.4.1990., str. 42.–48.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (SL L 4, 7.1.2019., str. 1.–23.)

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/625 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.–66.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Komisije 91/412/EEZ od 23. srpnja 1991. o utvrđivanju načela i smjernica dobre proizvodne prakse za veterinarsko-medicinske proizvode (SL L 228, 17.8.1991., str. 70.–73.)

Direktiva Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (SL L 395, 30.12.1989., str. 13.–22.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 25.04.2019