Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovina živalskih proizvodov med državami EU – veterinarski pregledi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovina živalskih proizvodov med državami EU – veterinarski pregledi

 

POVZETEK:

Direktiva 89/662/EGS – veterinarski pregledi pri trgovini znotraj EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa pravila za države Evropske unije (EU) o veterinarskih pregledih živalskih proizvodov, ki so uvoženi v EU in se trgujejo med državami EU.
 • Končni cilj je, da se ti pregledi upravljajo le v odpremni državi in ne na notranjih mejah EU ali v namembnem kraju.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo zagotoviti, da so bili živalski proizvodi namenjeni za trgovino pregledani in opremljeniz etiketo v skladu z zakonodajo EU za zadevni namembni kraj in jih spremlja primerno zdravstveno spričevalo.

Kadar so proizvodi namenjeni za izvoz v državo izven EU, mora ostati prevoz pod carinskim nadzorom vse do točke izhoda iz ozemlja EU.

Države EU morajo zagotoviti, da se med pregledi o uvozu iz držav izven EU v pristaniščih, na letališčih in mejnih prehodih, izvajajo naslednji ukrepi:

 • pregled dokumentov v zvezi s poreklom proizvodov;
 • proizvode je treba pod carinskim nadzorom poslati na kontrolne točke, da se opravijo veterinarski pregledi.

Pregledi v državi porekla

Odpremne države EU morajo zagotoviti, da izvajalci izpolnjujejo veterinarske zahteve na vseh stopnjah proizvodnje, skladiščenja, trženja in prevoza proizvodov.

Nadalje bo država porekla v EU kaznovala vse kršitve, predvsem kadar se ugotovi, da dokumenti ne ustrezajo dejanskemu stanju proizvodov ali da proizvodi ne ustrezajo zdravstveni zakonodaji.

Pregledi ob prihodu v namembni kraj

 • Namembna država EU mora izvesti:
  • naključne preglede ali vzeti vzorce, ki potrjujejo, da so bile upoštevane veterinarske zahteve;
  • preglede med prevozom ali na območju namembnega kraja, če obstaja sum o kršitvi.
 • Namembna država EU lahko zahteva, da mora posrednik iz države izvora upoštevati nacionalno zakonodajo namembne države. Določi se zakonodaja, ki jo posrednik mora upoštevati, s čimer mora preveriti postopke pregledov za proizvode iz držav izven EU ob vstopnih točkah v EU. Določijo se tudi postopki, ki se upoštevajo, če se med pregledom ugotovi nepravilnost ali resno tveganje za živali ali zdravje ljudi.
 • Skupaj z Direktivo Sveta 91/496/EGS pokriva ta direktiva ukrepe, ki jih je treba upoštevati, če se pojavi bolezen, ki je prenosljiva z živali na ljudi ali v primeru drugih težav, ki bi lahko predstavljale resno tveganje za živali ali zdravje ljudi. Pri trgovanju znotraj EU je za te ukrepe v prvi vrsti odgovorna izvorna država EU.
 • Za živalske proizvode iz držav izven EU lahko Evropska komisija, kot varnostni ukrep, če se pojavi resno tveganje za živali ali zdravje ljudi, prepove uvoz ali določi posebne pogoje.
 • Direktiva 91/496/EGS spreminja tudi postopke na mejnih kontrolnih točkah. Zahteva tudi, da Komisija uvede sistem računalniške obdelave podatkov, ki povezuje mejne kontrolne službe s pristojnimi veterinarskimi organi.
 • Direktiva Sveta 92/67/EGS spreminja zakonodajo o trgovini znotraj EU z namenom vzpostavitve notranjega trga.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. decembra 1989. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. julija 1992, z izjemo Grčije, ki je to morala storiti do 31. decembra 1992.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (UL L 395, 30.12.1989, str. 13–22).

Nadaljnje spremembe Direktive 89/662/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 12.09.2016

Top