EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21993A1204(01)

Sporazum o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Zveze Dominike

OJ L 299, 4.12.1993, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 142
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 142
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 87 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 126 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 126 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 18 - 23

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council regulation

21993A1204(01)Uradni list L 299 , 04/12/1993 str. 0002 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0137
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0137


Sporazum

o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Zveze Dominike

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in

VLADA ZVEZE DOMINIKA,

v nadaljnjem besedilu "Dominika"

OB SKLICEVANJU NA tesne stike med Skupnostjo in Dominiko;

V DUHU sodelovanja, ki izhaja iz Konvencije iz Lomeja in simbolizira skupno željo strank po krepitvi prijateljskih odnosov med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Skupnostjo;

GLEDE NA njuno obojestransko zanimanje za smotrno upravljanje, ohranjanje in optimalno izrabo ribjih staležev, predvsem v karibski regiji;

OB UPOŠTEVANJU podpisa obeh strank Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu;

POTRJUJETA, da mora biti izvajanje suverenih pravic obalnih držav v vodah znotraj njihove pristojnosti za namen raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja in upravljanja živih virov v teh vodah v skladu z načeli mednarodnega prava;

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da je Dominika določila izključno ekonomsko cono, ki sega do 200 navtičnih milj od svoje obale, v kateri izvaja suverene pravice za namen raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja in upravljanja virov, in da območje ribolovne jurisdikcije Skupnosti ob obali francoskih departmajev Guadeloupe in Martinique sega do 200 navtičnih milj; da za ribolov znotraj tega območja velja skupna ribiška politika Skupnosti;

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da del ribolovnih virov karibske regije sestoji iz skupnih staležev ali zelo medsebojno povezanih saležev, ki jih izkoriščajo ribiči obeh strank, in da se zato lahko učinkovito ohranjanje ter smotrno upravljanje teh staležev doseže le v tem času, s sodelovanjem obeh strank, ne da bi kasneje posegali v druge oblike sodelovanja;

ODLOČENI, da bosta razvijali svoje ribolovne odnose v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov druga druge;

V ŽELJI, da bi določili pogoje za ribolovne aktivnosti, ki so v obojestranskem interesu obeh strank,

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen tega sporazuma je določitev načel in pravil, ki bodo v prihodnje v vseh pogledih urejala obojestranske ribolovne aktivnosti:

- plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, ki so registrirana v francoskih departmajih Guadeloupe in Martinique, in ki opravljajo svojo glavno aktivnost iz pristanišč omenjenega območja, v nadaljnjem besedilu "plovila Skupnosti", v vodah, ki so pod jurisdikcijo ali suverenostjo Dominike, v nadaljnjem besedilu "ribolovna cona Dominike",

- plovil, ki so registrirana v Dominiki, v ribolovni coni Skupnosti ob obali francoskih departmajev Guadeloupe in Martinique, v nadaljnjem besedilu "ribolovna cona Skupnosti".

Člen 2

S ciljem ohraniti tradicionalne možnosti ribolova vsaka stranka odobri dostop do ribiških plovil druge stranke za ribolov znotraj svoje ribolovne cone skladno z določbami člena 1 in tistimi, določenimi spodaj.

Člen 3

1. Stranki sodelujeta, da bi zagotovili ohranjanje in smotrno upravljanje ribolovnih morskih virov in omogočili potrebno znanstveno raziskovanje zlasti glede:

(a) staležev, ki se nahajajo v ribolovnih con obeh strank;

(b) staležev, ki se nahajajo v ribolovnih conah obeh strank in sosednjih območjih.

2. Stranki se redno posvetujeta med seboj zlasti glede staležev iz odstavka 1, da bi se dogovorili o ukrepih za urejanje ribištva.

3. V primeru staležev, ki se nahajajo znotraj ribolovnih con obeh strank in sosednjih območij, si stranki neposredno ali preko ustreznih regionalnih organov prizadevata doseči dogovor s tretjimi strankami o ukrepih za ohranitev in smotrno rabo teh staležev.

4. Pri določitvi ukrepov za ohranjanje in smotrno rabo staležev iz odstavka 1 stranki upoštevata najboljše izvedensko mnenje, ki jim je na voljo, soodvisnost staležev, delo ustreznih mednarodnih organizacij, kot je Komisija za ribištvo v zahodnocentralnem Atlantiku, in ostale pomembne dejavnike.

Člen 4

1. Stranki se redno posvetujeta o številu in velikosti ribiških plovil obeh strank, katerim se odobri dostop do ribolovne cone druge stranke, da bi ustvarili ravnotežje na področju ribištva, ki bi bil zadovoljiv za obe strani. Število plovil vsake stranke, ki imajo pravico ribariti v ribolovni coni druge stranke, je določeno v priloženem protokolu.

2. Pristojni organ vsake stranke pravočasno posreduje drugi stranki, če je to primerno, dokument, ki vsebuje vse podrobnosti, kakor je določeno v Prilogah I in II, o vsakem ribiškem plovilu, ki namerava ribariti v ribolovni coni druge stranke. Druga stranka nato izda dovoljenja znotraj dogovorjenih količin in, kjer je primerno, po prejemu pristojbin. Prilogi I in II lahko pregleda Skupni odbor.

Člen 5

Z namenom, da bi Skupnost dosegla zadovoljivo raven možnosti ribolova v ribolovni coni Dominike, Skupnost v primeru, da pride do neuravnoteženosti pri možnostih ulova, odobri vladi Dominike finančno kompenzacijo, kakor je določeno v priloženem protokolu k temu sporazumu, da bi vzpostavila ravnotežje, ki bi bilo zadovoljivo za obe strani, kakor je predvideno s členom 4. Kompenzacija ne posega v financiranje, ki je z Lomejsko konvencijo odobreno Dominiki.

Člen 6

1. Stranki sprejmeta vse ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da njihova plovila spoštujejo določbe tega sporazuma ter pravila in predpise, ki urejajo ribolov v njunih ribolovnih conah.

2. Ribiška plovila ene stranke so v skladu z ukrepi za ohranjanje, ukrepi za nadzor, drugimi pogoji ter vsemi pravili in predpisi, ki urejajo ribolovne aktivnosti v omenjeni coni, kadar ribarijo v ribolovni coni druge stranke.

3. Vsaka stranka sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo skladnost plovil tretjih držav, katerim je odobrila pravico do ribolova, s katerimi koli ukrepi za ohranjanje, o katerih sta se dogovorili stranki skladno s tem sporazumom.

4. Vsaka stranka ustrezno vnaprej obvesti drugo stranko o katerih koli novih ukrepih ali pogojih, ki urejajo ribolovne aktivnosti na njenem ribolovni coni.

5. Ukrepi za urejanje ribištva, ki jih sprejme vsaka stranka za namen ohranjanja, temeljijo na objektivnih in znanstvenih merilih in tako dejansko kot pravno ne zapostavljajo druge stranke.

6. Vsaka stranka lahko na svoji ribolovni coni sprejme take ukrepe, skladno z mednarodnim pravom, ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti plovil druge stranke z določbami tega sporazuma.

Člen 7

V primeru, če se oblasti ene stranke zaradi nepredvidene spremembe v stanju teh staležev rib odločijo, da bodo sprejele nove ukrepe za ohranjanje, ki imajo po mnenju druge stranke znaten vpliv na ribolovne aktivnosti plovil omenjene stranke, mora priti do posvetovanj strank, da bi ponovno vzpostavili ravnotežje iz člena 4, ob upoštevanju finančne kompenzacije, ki jo je Skupnost že plačala.

Člen 8

Stranki se posvetujeta o vprašanjih glede izvajanja in pravilnega delovanja tega sporazuma.

Člen 9

Ustanovi se Skupni odbor, ki bo zagotavljal, da se ta sporazum pravilno uporablja. Število udeležencev iz vsake stranke je omejeno na štiri osebe, brez opazovalcev.

Odbor se sestane enkrat letno in na zahtevo ene od pogodbenic skliče izredno sejo.

Člen 10

Določbe tega sporazuma v ničemer ne vplivajo na ali posegajo v stališča pogodbenic glede katerega koli vprašanja pomorskega prava.

Člen 11

Ta sporazum se na eni strani uporablja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, v skladu s pogoji iz omenjene pogodbe, in, na drugi strani, za ozemlje Dominike.

Člen 12

Protokol in Prilogi sta sestavni del tega sporazuma.

Člen 13

Ta sporazum se uporablja za začetno obdobje treh let po datumu njegovega začetka veljavnosti. V primeru, da ena od strank vsaj šest mesecev pred iztekom omenjenega roka ne odpove Sporazuma z obvestilom o odpovedi, ostane veljaven za naslednja obdobja treh let, če obvestilo o odpovedi ni bilo posredovano vsaj šest mesecev pred iztekom katerega koli takega obdobja.

Člen 14

Ta sporazum začne veljati na dan, ko stranki druga drugo obvestita o sklenitvi postopkov, ki so potrebni za ta namen.

Člen 15

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, grškem, nemškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Za Evropsko gospodarsko skupnost

Za vlado Zveze Dominika

--------------------------------------------------

PRILOGA I

EVROPSKE SKUPNOSTI

PROŠNJA ZA DOVOLJENJE ZA RIBOLOV V RIBOLOVNI CONI 200 MILJ DRŽAV ČLANIC, ZA KATERE VELJAJO PRAVILA SKUPNOSTI O RIBOLOVU

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

OBRAZEC ZA IZDAJO DOVOLJENJA

1. Ime in naslov lastnika plovila:…

2. Ime in naslov pooblaščenca ali drugega pravnega zastopnika:…

3. Ime in naslov kapitana plovila:…

4. Ime plovila:…

5. Vrsta plovila:…

6. Konjska moč motorja:…

7. Pristanišče in država registracije:…

8. Številka registracije:…

9. Zunanja razpoznavna oznaka ribiškega plovila:…

10. Signalne črke:…

11. Radijski klicni znak:…

Frekvenca:…

12. Dolžina:…

13. Neto registrska tonaža:…

14. Bruto registrska tonaža:…

15. Opis zahtevanih ribolovnih delovanj:…

16. Obdobje veljavnosti od… do …

… (Datum uporabe) | … (Podpis) |

--------------------------------------------------

PROTOKOL

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Zveze Dominika o pogojih za obojestranski dostop ribiških plovil obeh strank

Člen 1

1. Skladno s členom 4 Sporazuma se izda naslednje število dovoljenj za plovila Skupnosti, ki so registrirana v francoskih departmajih Guadaloupe in Martinique in ne presegajo 30 čevljev dolžine, ki imajo pravico ribariti v ribolovni coni Dominike:

(a) na območju, ki je zunaj 12 milj od temeljnih črt:

- 100 dovoljenj za gospodarski ribolov pridnenih in pelagičnih vrst v obdobju od 1. januarja do 31. decembra,

- 50 dovoljenj za gospodarski ribolov pelagičnih vrst v obdobju od 1. januarja do 30. junija,

- 20 dovoljenj za gospodarski ribolov pridnenih vrst v obdobju od 1. julija do 31. decembra; število teh dovoljenj prouči Skupni odbor na koncu prvega leta uporabe Sporazuma;

(b) na območju med šesto in 12. miljo od temeljnih črt:

- 30 dovoljenj za gospodarski ribolov pelagičnih vrst tri mesece v letu.

2. Skladno s členom 4 Sporazuma se izda naslednje število dovoljenj za plovila, ki so registrirana v Dominiki, za ribolov v ribolovni coni Skupnosti ob obalah francoskih departmajev Martinique in Guadeloupe:

(a) na območju, ki je zunaj 12 milj od temeljnih črt:

- 20 plovil, ki ne presegajo 30 čevljev dolžine, za gospodarski ribolov pridnenih in pelagičnih vrst v obdobju od 1. januarja do 31. decembra;

(b) na območju med šesto in 12. miljo od temeljnih črt:

- plovila iz (a) lahko ribarijo pelagične vrste tri mesece v letu.

3. Ne glede na določbe iz odstavkov 1 in 2 obe stranki soglašata, da ne bosta drugi stranki odobrili več kot petih dovoljenj za plovila nad 30 čevljev, ki pa ne presegajo 40 čevljev dolžine, v mejah tega protokola.

Člen 2

1. Pristojbine, ki se uporabljajo za plovila Skupnosti, ki ribarijo v ribolovni coni Dominike, so določene, kot sledi:

- plovila, ki ne presegajo 30 čevljev: 100 EC $ na plovilo letno,

- plovila nad 30 čevljev in ne presegajo 40 čevljev: 150 EC $ na plovilo letno.

Te pristojbine po prvem letu uporabe Sporazuma prouči Skupni odbor.

2. Pristojbine, ki jih je treba plačati v času trajanja Protokola za plovila iz člena 1(2), se upoštevajo pri določitvi stopnje finančne kompenzacije iz člena 3.

Člen 3

1. Finančno kompenzacijo iz člena 5 Sporazuma se določi pavšalno za prve tri leta uporabe Sporazuma in znaša 1650000 ECU, ki se jo plača v treh enakih letnih obrokih. Ta finančna kompenzacija ne posega v kateri koli bodoči protokol.

2. Kompenzacijo se plača na račun, ki se ga odpre pri finančni ustanovi, ki jo izbere vlada Zveze Dominike.

Člen 4

V obdobju uporabe tega protokola Skupnost prispeva znesek v višini 400000 ECU za financiranje znanstvenega programa s ciljem pridobitve večjega znanja o ribolovnih virih v vodah Dominike in zlasti o staležih iz člena 3 Sporazuma.

Člen 5

Obe stranki se sporazumeta, da je izboljšanje spretnosti in znanja tistih, ki se ukvarjajo z morskih ribištvom, ključnega pomena pri uspehu njunega sodelovanja. Zaradi tega Skupnost državljanom Dominike olajša dostop do ustanov v svojih državah članicah in v ta namen omogoči štipendije za študij in praktično usposabljanje različnih, z ribištvom povezanih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih strok. Štipendije se lahko prav tako uporabi v kateri koli državi, ki je s sporazumom o sodelovanju povezana s Skupnostjo.

Skupni stroški za štipendije ne smejo preseči 150000 ECU. Na zahtevo pristojnih oblasti Dominike se lahko del tega zneska uporabi za kritje stroškov sodelovanja na mednarodnih srečanjih ali programih usposabljanja glede ribištva. Znesek se plača vsakokrat, ko nastanejo omenjeni stroški.

--------------------------------------------------

Top