EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 68, 15. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
15. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 420/2005 zo 14. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 421/2005 zo 14. marca 2005 o vydávaní dovozných licencií na určité upravené alebo konzervované citrusové plody (najmä mandarínky atď.) v období od 11. apríla 2005 do 10. apríla 2006

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 422/2005 zo 14. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 94/2002 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných akciách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 423/2005 zo 14. marca 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

28

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada
Komisia

 

*

2005/205/ES, Euratom:
Rozhodnutie Rady a Komisie z 21. februára 2005, o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

30

 

 

Rada

 

*

2005/206/ES:
Rozhodnutie Rady z 28. februára 2005 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

32

Dodatkový Protokol k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

33

 

*

2005/207/ES:
Odporúčanie Rady z 8. marca 2005 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

40

 

*

2005/208/ES:
Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ–Bulharsko č. 1/2004 z 28. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú články 2 a 3 dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Bulharskou republikou na strane druhej so zreteľom na predĺženie lehoty uvedenej v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2 k Európskej dohode

41

 

 

Komisia

 

*

2005/209/ES:
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/288/ES, pokiaľ ide o predĺženie dočasného prístupu Austrálie a Nového Zélandu k rezervám antigénov slintačky a krívačky v Spoločenstve poskytnutého na základe tohto rozhodnutia (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/ES:
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/614/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Južnej Afrike (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

44

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top