ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 420/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 421/2005, dėl importo licencijų išdavimo tam tikriems paruoštiems ar konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 2006 m. balandžio 10 d.

3

 

*

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 422/2005, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 94/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje taikymo taisykles

5

 

 

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 423/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

28

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba
Komisija

 

*

2005/205/EB, Euratomas:2005 m. vasario 21 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

30

 

 

Taryba

 

*

2005/206/EB:2005 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

32

Papildomas protokolas prie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

33

 

*

2005/207/EB:2005 m. kovo 8 d. Tarybos rekomendacija, dėl Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

40

 

*

2005/208/EB:2004 m. rugsėjo 28 d. ES–Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2004, iš dalies keičiantis Europos susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, Papildomo protokolo 2 ir 3 straipsnius, atsižvelgiant į Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą laikotarpio pratęsimą

41

 

 

Komisija

 

*

2005/209/EB:2005 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/288/EB dėl Australijai ir Naujajai Zelandijai tuo sprendimu suteikiamos galimybės laikinai pasinaudoti Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 561)  ( 1 )

42

 

*

2005/210/EB:2005 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas, antrą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Pietų Afrikoje, taikymo laiko (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 559)  ( 1 )

43

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas 2005/211/TVR, dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje

44

 

*

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR, dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 420/2005

2005 m. kovo 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

114,3

204

70,1

212

143,7

624

193,8

999

130,5

0707 00 05

052

162,2

068

170,0

096

128,5

204

70,7

999

132,9

0709 10 00

220

18,4

999

18,4

0709 90 70

052

164,1

204

98,1

999

131,1

0805 10 20

052

54,5

204

50,9

212

56,9

220

47,8

400

51,1

624

64,6

999

54,3

0805 50 10

052

69,2

220

70,4

400

67,6

999

69,1

0808 10 80

388

83,6

400

96,9

404

74,7

508

64,2

512

75,9

528

64,0

720

59,8

999

74,2

0808 20 50

052

186,2

388

69,6

400

92,6

512

54,2

528

64,9

720

42,6

999

85,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 421/2005

2005 m. kovo 14 d.

dėl importo licencijų išdavimo tam tikriems paruoštiems ar konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 2006 m. balandžio 10 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3285/94 dėl bendrų importo taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 518/94 panaikinimo (1),

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 519/94 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių ir Reglamentų (EEB) Nr. 1765/82, (EBB) Nr. 1766/82 ir (EBB) Nr. 3420/83 panaikinimo (2),

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 658/2004, įvedantį galutines apsaugos priemones prieš tam tikrų paruoštų ar konservuotų citrusinių vaisių (mandarinų ir kt.) importą (3), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Kiekiai, kuriems tradiciniai ir nauji importuotojai pateikė paraiškas licencijoms gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 658/2004 5 straipsnį, viršija turimus kiekius produktams, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (KLR).

(2)

Reikia apibrėžti pagal importuotojų kategorijas, kokiais kiekiais pateiktos paraiškos dėl licencijų gali būti patenkintos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 658/2004 5 straipsnio 1 dalį yra patenkinamos priede nurodytais prašomų kiekių procentiniais dydžiais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 11 d. ir taikomas iki 2006 m. balandžio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 349, 1994 12 31, p. 53. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2200/2004 (OL L 374, 2004 12 22, p. 1).

(2)  OL L 67, 1994 3 10, p. 89. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 427/2003 (OL L 65, 2003 3 8, p. 1).

(3)  OL L 104, 2004 4 8, p. 67.


PRIEDAS

Produktų kilmė

Paskirstymo procentai

Kinijos Liaudies Respublika

Kitos trečiosios šalys

tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 658/2004 2 straipsnio d dalis)

38,204 %

Netaikoma

kiti importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 658/2004 2 straipsnio f dalis)

4,725 %

Netaikoma


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 422/2005

2005 m. kovo 14 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 94/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje (1), ypač jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2826/2000 3 straipsnyje numatomi kriterijai, apibrėžiantys sektorius ir produktus, kuriems vidaus rinkoje galima taikyti informavimo ir (arba) skatinimo veiksmus. Tos temos ir produktai išvardyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 94/2002 (2) I priede.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2826/2000 4 straipsnyje numatoma, kad Komisija kas dvejus metus parengtų to reglamento 3 straipsnyje nurodytų temų ir produktų sąrašą.

(3)

Bendrijos kilmės augaliniai aliejai, ypač rapsų aliejus, bei medus ir bitininkystės produktai – tai produktai, kurių rinkos pusiausvyrą galima pagerinti informavimo ir (arba) bendro pobūdžio pardavimą skatinančiomis priemonėmis, ypač vartotojams teikiant tinkamą ir naujausią informaciją apie tų produktų gerąsias savybes, maistinę vertę, skonį, taikomus standartus ir ženklinimą. Todėl tie produktai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 94/2002 I priedą.

(4)

Siekiant, kad būtų skatinamas kokybiškų mėsos sektoriaus produktų vartojimas, visiems kokybiškiems mėsos produktams, pagamintiems pagal Bendrijos arba nacionalinę kokybės užtikrinimo sistemą, tikslinga taikyti pardavimą skatinančias priemones. Todėl tie produktai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 94/2002 I priedą.

(5)

Siekiant aiškumo ir paprastumo, Reglamento (EB) Nr. 94/2002 I priedo a punkte nurodytas temas, o to paties priedo b punkte – produktus, tikslinga įtraukti į bendrą temas ir produktus apimantį sąrašą, bei to reglamento III priede pateikiamose vartojimo skatinimo vidaus rinkoje rekomendacijose numatyti su kiekviena tema ir produktu susijusias nuostatas.

(6)

Produktai, turintys saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN), saugomą geografinę nuorodą (SGN) arba kurie yra garantuotas tradicinis gaminys (GTG), pagal 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (3) arba 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specifinių savybių sertifikatų (4) ir ekologinės žemdirbystės produktai pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (5) – tai kokybiški produktai, kurių gamybai ir vartojimui, atsižvelgiant į bendrą žemės ūkio politiką, teikiama pirmenybė. Todėl šie produktai turėtų būtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 94/2002 I priedą, kad jiems būtų galima taikyti visas skatinimo ir informavimo priemones, numatytas vidaus rinkos rėmimo programoje.

(7)

Būtina parengti naujas gaires, skirtas naujai pridėtiems produktams, siekiant, kad būtų pasiekti numatyti pardavimą skatinančių priemonių rezultatai ir persvarstytos įgyvendinamos gairės tam, kad būtų atsižvelgta į rinkoje susiklosčiusią padėtį ir bendros žemės ūkio politikos pasikeitimus bei esamą patirtį, įgytą įvertinant naujausias skatinimo ir informavimo priemones.

(8)

Dėl to Reglamentas (EB) Nr. 94/2002 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(9)

Kitas galutinis terminas, priėmus šias priemones, pateikti paraiškas paramai, kurią Bendrija skiria skatinimo programoms – sausio 31 d. Tėra likę mažai laiko, per kurį organizacijoms ir valstybėms narėms būtų galima pasiūlyti pakeisti arba parengti siūlymus atsižvelgiant į naujai priimtu reglamentu nustatytus taisykles. Dėl to tikslinga, kad šis reglamentas įsigaliotų po sausio 31 d.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka nuomonę, pareikštą jungtinio žemės ūkio produktų skatinimo vadybos komiteto posėdyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 94/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 328, 2000 12 23, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2060/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 3).

(2)  OL L 17, 2002 1 19, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1803/2004 (OL L 318, 2004 10 19, p. 4).

(3)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2004 (OL L 232, 2004 7 1, p. 21).

(4)  OL L 208, 1992 7 24, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(5)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2254/2004 (OL L 385, 2004 12 29, p. 20).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

PRODUKTŲ IR TEMŲ SĄRAŠAS

Švieži vaisiai ir daržovės

Perdirbti vaisiai ir daržovės

Pluoštinai linai

Gyvi augalai ir dekoratyvinės sodininkystės produktai

Alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės

Augaliniai aliejai

Pienas ir pieno produktai

Šviežia, atvėsinta arba užšaldyta pagal Bendrijos arba nacionalinę kokybės užtikrinimo sistemą pagaminta mėsa

Maistui skirtų kiaušinių ženklinimas

Medus ir bitininkystės produktai

Rūšiniai vynai pkr (pagaminti konkrečiame regione), stalo vynai su geografine nuoroda

Grafinis atokiausių regionų simbolis kaip nustatyta žemės ūkio teisės aktuose

Saugoma (-os) kilmės vietos nuoroda (-os) (SKVN), saugoma (-os) geografinė (-ės) nuoroda (-os) (SGN) arba garantuotas (-i) tradicinis (-iai) gaminys (-iai) (GTG) pagal Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2081/92 (1) arba (EEB) Nr. 2082/92 (2) ir pagal šias sistemas registruoti produktai

Ekologinė žemdirbystė pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 (3) ir pagal šį reglamentą registruoti produktai.


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1.

(2)  OL L 208, 1992 7 24, p. 9.

(3)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

SKATINIMO VIDAUS RINKOJE GAIRĖS

Toliau nurodomos gairės yra skirtos padėti pasirinkti informaciją, tikslines grupes ir kanalus, kurie skirtingų produkto kategorijų skatinimo arba informavimo programose turėtų užimti pagrindinę vietą.

Nenukrypstant nuo Reglamento (EB) 2826/2000 6 straipsnio 4 dalyje išdėstytų prioritetų, pasiūlymai dėl programų turėtų būti rengiami laikantis tokių principų:

kai programą siūlo dvi ar daugiau valstybių narių, jos turėtų būti suderinusios strategijas, veiksmus ir informaciją,

pageidautina, kad programos būtų daugiametės ir pakankamai plačiai taikomos, kad tikslinėms rinkoms būtų padarytas ženklus poveikis. Kai tinka, jos turėtų būti vykdomos daugiau nei vienos valstybės narės rinkose,

programomis turėtų būti pateikiama objektyvi informacija apie esmines produktų ypatybes ir (arba) maistinę vertę – sudedamąją subalansuotos mitybos dalį – produktų gamybos būdus arba nekenksmingumą aplinkai,

programose turėtų būti pagrindinė informacija, kuri keltų susidomėjimą kelių valstybių narių vartotojams, specialistams ir (arba) šakinėms organizacijoms.

Švieži vaisiai ir daržovės

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Nors vaisių ir daržovių gamyba Bendrijoje didėja, jų vartojimas apskritai nekinta.

Pastebėta, kad jaunesni nei 35 metų vartotojai menkai tesidomi vaisių ir daržovių vartojimu, o moksleiviai apskritai jų nepastebi. Toks požiūris neatitinka subalansuotos mitybos reikalavimų.

2.   UŽDAVINIAI

Tikslas – grąžinti minėtiems produktams „šviežių“ ir „natūralių“ produktų įvaizdį ir sumažinti vidutinį vartotojų amžių, pirmiausia skatinant juos vartoti jaunimą.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Jaunos šeimos iki 35 m. amžiaus

Mokyklinio amžiaus vaikai, paaugliai ir jų tėvai

Viešojo maitinimo įmonės ir mokyklų valgyklos

Gydytojai ir mitybos specialistai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Skatinti „5 kartų per dieną“ požiūrį (rekomenduoti per dieną valgyti bent penkias vaisių arba daržovių porcijas)

Produktai yra natūralūs ir švieži

Kokybė (sauga, maistinė vertė ir skonis, gamybos būdai, aplinkosauga, ryšys su produkto kilme)

Malonumas

Subalansuota mityba

Galimybė tiekti įvairius šviežius produktus ir sezoninis jų tiekimas, informacija apie jų skonius ir naudojimo būdus

Atsekamumas

Prieinamumas ir lengvai gaminami – daugelio šviežių vaisių ir daržovių nereikia gaminti.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroniniai kanalai (turimų produktų pateikimas internete, tiesioginio ryšio žaidimai vaikams)

Informavimo telefonu linija

Ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis ir reklama (pvz., specialiaisiais žurnalistais, leidiniais moterims, žurnalais jaunimui ir laikraščiais)

Ryšiai su gydytojais ir mitybos specialistais

Mokomosios priemonės, skirtos vaikams ir paaugliams, pasitelkiant mokytojus ir mokyklų valgyklų vadovus

Vartotojų informavimo veiksmai prekybos vietose

Kiti kanalai (informaciniai lapeliai ir brošiūros, informuojantys apie produktus ir patiekalų receptus, vaikų žaidimai ir kt.)

Vaizdo priemonės (kinas, specialūs TV kanalai)

Reklaminiai pranešimai per radiją

Dalyvavimas prekybos mugėse.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

4 milijonai EUR.

Perdirbti vaisiai ir daržovės

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Su sektoriumi vis intensyviau konkuruoja kelios trečiosios šalys.

Nors paklausa palaipsniui didėja, ypač dėl to, kad šiuos produktus patogu vartoti, svarbu, jog Bendrijos pramonė galėtų pasinaudoti šia galimybe. Dėl to parama informavimo ir skatinimo veiksmams yra pagrįsta.

2.   UŽDAVINIAI

Reikia atnaujinti šių produktų įvaizdį ir padaryti jį jaunatviškesnį, pateikiant vartojimui skatinti reikalingą informaciją.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Namų ūkiai

Viešojo maitinimo įstaigos ir mokyklų valgyklos

Gydytojai ir mitybos specialistai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Kokybė (sauga, maistinė vertė ir skonis, gamybos būdai)

Paprasta naudoti

Malonumas

Pasiūlos įvairovė ir galimybė vartoti ištisus metus

Subalansuota mityba

Atsekamumas.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroniniai kanalai (internetas)

Informavimo telefonu linija

Ryšiai su visuomenės informavimo ir reklamos priemonėmis (pvz., specialiaisiais žurnalistais, leidiniais moterims, kulinarijos leidiniais ir leidiniais specialistams)

Demonstravimas prekybos vietose

Ryšiai su gydytojais ir mitybos specialistais

Kiti kanalai (informavimo lapeliai ir brošiūros, informuojantys apie produktų savybes ir patiekalų receptus)

Vaizdo priemonės

Dalyvavimas prekybos mugėse.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

2 milijonai EUR.

Pluoštiniai linai

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Dėl tarptautinės prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais liberalizavimo Bendrijos linų sektorius turi stipriai konkuruoti su linais, siūlomais iš už Bendrijos ribų už patrauklią kainą. Taip pat tenka konkuruoti ir su kitais įvežamais pluoštais. Be to, tekstilės gaminių vartojimas nedidėja.

2.   UŽDAVINIAI

Sukurti Europos pluoštinių linų įvaizdį ir gerą vardą ir pasinaudoti aukšta linų kokybe.

Padidinti šio produkto naudojimą.

Informuoti vartotojus apie naujų pateiktų į rinką produktų savybes.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Profesionalai, kurie yra sektoriaus lyderiai (stilistai, dizaineriai, gatavų drabužių gamintojai, straipsnių autoriai)

Prekiautojai

Tekstilės, madų ir interjero dizaino mokymo įstaigos (dėstytojai ir studentai)

Visuomenės nuomonės formuotojai

Vartotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Kokybė, kurios pagrindas yra žaliavos augimo sąlygos, rūšių įvairovė ir įvairių gamybos pakopų gamintojų profesionalumas.

Iš Europos linų galima gaminti platų gaminių asortimentą (drabužiai, dekoravimas, buityje naudojami lininiai audiniai), jie leidžia puikiai pasireikšti kūrybiškumui ir naujoviškumui.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroniniai kanalai (interneto svetainės)

Specializuotos parodos ir mugės

Informacijos priemonės tam tikroms vartotojų grupėms (stilistai, dizaineriai, gatavų drabužių gamintojai, publicistai)

Informacija prekybos vietose

Ryšiai su specialiąja spauda

Mokymo priemonės mados mokyklose, tekstilės inžinierių kursuose ir t. t.

6.   PROGRAMŲ TRUKMĖ

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

1 milijonas EUR.

Gyvi augalai ir dekoratyvinės sodininkystės produktai

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Pasiūlai, kurią užtikrina sektorius, būdinga tai, kad Bendrijos produktai vis labiau turi konkuruoti su trečiųjų šalių produktais.

Iš skatinimo kampanijos, vykdytos 1997–2000 metais, įvertinamųjų tyrimų paaiškėja, kad siekiant palengvinti Bendrijos produkcijos pardavimą Europos Sąjungoje visa grandinė nuo gamintojo iki pardavėjo turi būti geriau organizuota ir racionalizuota, ir vartotojai turėtų būti išsamiau informuojami apie esmines Bendrijos produktų ypatybes ir jų įvairovę.

2.   UŽDAVINIAI

Padidinti Bendrijos kilmės gėlių ir augalų naudojimą.

Skatinti praktinių metodų, kurie tausoja aplinką ir skleidžia žinias apie aplinkai nekenksmingus metodus, taikymą.

Stiprinti kelių valstybių narių specialistų bendradarbiavimo ryšius, leidžiančius, be kita ko, dalintis naujausiomis sektoriaus žiniomis ir išsamiau informuoti visus gamybos grandinės dalyvius.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Gamintojai, medelynai, prekiautojai ir kiti sektoriaus operatoriai

Studentai ir moksleiviai

Nuomonės formuotojai: žurnalistai, mokytojai

Vartotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Informacija apie Bendrijos produktų kokybę ir įvairovę

Aplinkai nekenksmingi gamybos būdai

Metodai, kuriantys pailgintos naudojimo trukmės produktus

Optimalus augalų ir gėlių rūšių derinys

Augalų ir gėlių vaidmuo užtikrinant gerovę ir gyvenimo kokybę.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Ryšiai su žiniasklaida

Mugės ir parodos: stendai, kuriuose pateikiami kelių valstybių narių produktai

Mokymo priemonės specialistams, vartotojams ir studentams

Pasidalijimas žiniomis apie ilgesnę produktų tinkamumo vartoti trukmę

Vartotojų informavimo priemonės per spaudą, taip pat per kitokias iniciatyvas, pavyzdžiui, katalogų leidimą, sodininkų kalendorius, galbūt „mėnesio augalo“ kampanijas

Platesnis elektroninių priemonių naudojimas (internetas, kompaktiniai diskai ir pan.).

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai, suteikiant pirmenybę programoms, kurios pateikia kiekvieno etapo strategiją ir tinkamai pagrįstus tikslus.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

3 milijonai EUR.

Alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Nors alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pasiūla didėja, pardavimo galimybės vidaus ir tarptautinėse rinkose yra svarbios užtikrinant Bendrijos rinkos pusiausvyrą. Vietinės šių produktų paklausos padėtis gerokai skiriasi tradicinių vartotojų rinkose ir tose rinkose, kuriose minėti produktai yra ganėtinai naujas dalykas.

Valstybėse narėse (Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje ir Portugalijoje), kurios yra „tradicinės vartotojos“, minėti produktai apskritai gerai pažįstami, ir jų suvartojama daug. Šios rinkos yra prisotintos, ir jose negalima tikėtis kokio nors bendro paklausos didėjimo, tačiau atsižvelgiant į tose rinkose suvartojamą alyvuogių aliejaus dalį, jos išlieka labai svarbios sektoriui.

Valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“, per capita vartojimas yra padidėjęs, tačiau vis dar tebėra kur kas žemesnis (Bendrijoje 2004 m. gegužės 1 d.) arba nedidelis (daugumoje naujųjų valstybių narių). Daugelis vartotojų net nežino apie skirtingą alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybę ir jų vartojimo būdus. Dėl to šioje rinkoje yra didelės galimybės didinti paklausą.

2.   UŽDAVINIAI

Nustatomas pirmumas: didinti vartojimą valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“, vis daugiau skverbiantis į jų rinkas ir skatinti vartojimą plečiant šių produktų asortimentą bei pateikiant būtiną informaciją

Įtvirtinti ir padidinti suvartojimą tradiciškai šiuos produktus vartojančiose valstybėse narėse, geriau informuojant vartotojus apie mažiau žinomus aspektus ir pratinant jaunimą pirkti šiuos produktus.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Už pirkimą atsakingi asmenys: „tradicinėse vartotojose“ valstybėse narėse daugiausia 20–40 metų amžiaus vartotojai

Visuotinės nuomonės formuotojai (gastronomai, virėjai, restoranai) bendra ir specializuota spauda (gastronomijos, moterų, įvairių stilių)

Medicinos ir viduriniajam medicinos personalui skirta spauda

Prekiautojai (valstybėse narėse – „naujosiose vartotojose“).

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus gastronominės ir organoleptinės ypatybės (aromatas, spalva, skonis) subtiliai kinta priklausomai nuo rūšies, vietovės, derliaus metų, saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) ir saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir t.t. Ši įvairovė siūlo didelį skonio spektrą ir sudaro sąlygas plačiai panaudoti šiuos produktus kulinarijoje

Skirtingos alyvuogių aliejaus kategorijos

Alyvuogių aliejus, atsižvelgiant į jo maistinę kokybę, yra svarbi sveikos ir subalansuotos mitybos dalis: šis aliejus tenkina kulinarinius poreikius ir atitinka sveikos bei subalansuotos mitybos reikalavimus

Informacija apie alyvuogių aliejaus kokybės kontrolės taisykles, sertifikavimą ir ženklinimą

Informacija apie visus alyvuogių aliejus ir (arba) valgomąsias alyvuoges, kurių saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)/saugomos geografinės nuorodos (SGN) yra užregistruotos visoje Bendrijoje

Valgomosios alyvuogės yra natūralus ir sveikas produktas, pritaikytas vartotojams palankiam vartojimui ir įmantriems patiekalams gaminti

Skirtingų rūšių valgomųjų alyvuogių ypatybės.

Specialiai valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“:

alyvuogių aliejus, ypač ekstra pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, yra natūralus iš tradicijų ir senosios praktinės patirties atsiradęs produktas, kuris tinkamas įvairiais skoniais pasižyminčiai šiuolaikinei virtuvei ir kurį, be Viduržemio jūros regiono virtuvės, galima nesunkiai susieti su bet kokia dabartine virtuve,

patarimai apie šio produkto naudojimą maistui ruošti.

Specialiai valstybėse narėse, tradiciškai vartojančiose šiuos produktus:

pranašumai perkant apdorotą alyvuogių aliejų (ženklinimas etiketėmis su vartotojams naudinga informacija),

produkto įvaizdžio, kurio ilga istorija ir svarbus kultūrinis aspektas, modernizavimas.

Nepažeidžiant 2 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistines alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių savybes turi būti pagrįsta visuotinai priimtais moksliniais duomenimis ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB (1) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu, pateikimu ir reklamavimu, derinimo nustatytus reikalavimus ir visas šios srities taikomas specialias taisykles.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Internetas ir kitos elektroninio ryšio priemonės (kompaktiniai ir DVD diskai)

Reklama prekybos vietose (skanavimas, receptai, informacija)

Ryšiai su žiniasklaida ir visuomene (renginiai, dalyvavimas vartotojų mugėse ir t. t.)

Reklama (arba reklaminio turinio straipsniai) spaudoje (bendroje, taip pat moterims, kulinarijai ir gyvenimo stiliui skirtoje spaudoje)

Bendri renginiai su medikais ir viduriniuoju medicinos personalu (ryšiai su medikais)

Garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonės (TV ir radijas)

Dalyvavimas prekybos mugėse.

6.   PROGRAMŲ TRUKMĖ IR TAIKYMO SRITIS

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

Pirmenybė teikiama programoms, įgyvendintinoms bent 2 valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

4 milijonai EUR.

Augaliniai aliejai

Šiame sektoriuje pirmenybė teikiama programoms, pristatančioms rapsų aliejaus arba skirtingų augalinių aliejų savybes.

Numatomas metinis augalinio aliejaus sektorių biudžetas:

2 milijonai EUR.

A.   Rapsų aliejus

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Įgyvendinant naują bendrą žemės ūkio politiką, rapsų sėkloms auginti nebuvo skirta jokia konkreti parama, ir dėl to jų auginimas turėjo būti orientuotas į rinką. Padidėjus gamybos galimybėms ir dėl to atsiradus alternatyvai javų auginimui, kuriam būdinga struktūrinė perprodukcija, rapsų aliejaus skatinimas padėtų atkurti lauko kultūrų rinkos pusiausvyrą ir didintų skirtingų augalinių aliejų vartojimą Bendrijoje. Bendrija šiuo metu eksportuoja rapsų aliejų.

Per pastaruosius dešimtmečius buvo išvestos vertingų maistinių savybių rapsų rūšys. Dėl to pagerėjo kokybė. Buvo pradėti sukurti nauji produktai, kaip antai: šaltojo spaudimo ypatingo riešutų skonio rapsų aliejai.

Maistinė rapsų aliejaus vertė buvo tiriama visame pasaulyje ir šio tyrimo rezultatai patvirtino šio produkto gydomosios dietos ir fiziologines savybes. Bendrosios praktikos specialistai, mitybos specialistai bei vartotojai turėtų būti turėtų būti informuojami apie šiuos paskutinius mokslinių tyrimų rezultatus.

2.   UŽDAVINIAI

Plačiau paskleisti žinias apie rapsų aliejaus savybes ir naujausius jo pokyčius

Didinti vartojimą ir šiam tikslui vartotojus, medikus ir vidurinįjį medicinos personalą informuoti apie rapsų aliejaus vartojimą ir jo maistinę vertę.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Namų ūkiai, ypač už pirkimą atsakingi asmenys

Visuomenės nuomonės formuotojai (žurnalistai, virėjai, medicinos ir mitybos specialistai)

Prekiautojai

Medicinos ir viduriniajam medicinos personalui skirta spauda

Žemės ūkio pramonė.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Dėl maistinės rapsų aliejaus vertės jis yra svarbi subalansuotos ir sveikos mitybos sudedamoji dalis

Rapsų aliejus yra sudarytas iš sveikatai naudingų sočiųjų rūgščių

Naudojimo ir gaminimo rekomendacijos

Informacija apie produkto tobulinimą ir jo rūšis.

Nepažeidžiant 2 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistinę rapsų aliejaus kokybę turi būti pagrįsta visuotinai priimtais moksliniais duomenimis ir atitikti Direktyvos 2000/13/EB dėl maisto ženklinimo, pateikimo ir reklamos bei visų su šiomis veiklomis susijusių taisyklių reikalavimus.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Reklama prekybos vietose (skanavimas, receptai, informacija)

Reklama (arba reklaminio turinio straipsniai) spaudoje (bendro pobūdžio, taip pat moterims, kulinarijai ir gyvenimo stiliui skirtoje spaudoje)

Ryšiai su visuomene (renginiai, dalyvavimas maisto mugėse)

Bendri veiksmai su medicinos ir viduriniuoju medicinos personalu

Bendri veiksmai su restoranais, viešojo maitinimo verslu ir virėjais

Internetas.

6.   PROGRAMŲ TRUKMĖ

1–36 mėnesiai.

B.   Saulėgrąžų aliejus

Saulėgrąžų aliejaus programoms pirmenybė teikiama tik tada, jeigu ir kai ta pirmenybė yra pagrįsta rinkos sąlygomis.

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Bendrijoje daugiau nei 2 milijonai ha yra apsėti saulėgrąžomis ir per metus išauginama daugiau nei 3,5 milijonai tonų saulėgrąžų sėklų. Bendrijoje suvartojamas saulėgrąžų aliejus daugiausia buvo pagamintas iš Bendrijoje išaugintų sėklų. Tačiau sumažėjus aliejaus spaudimui, sumažės saulėgrąžų aliejaus gamyba Europos Sąjungoje 2004–2005 prekybos metais. Kadangi numatomas kainų didėjimas, ir tikėtinas pasiūlos mažėjimas, pirmenybė neteikiama vien saulėgrąžų aliejui skirtoms programoms. Vis dėlto tokią programą galima pateikti kaip skirtingus Bendrijos kilmės augalinius aliejus pristatančios programos dalį.

Saulėgrąžų aliejus yra ypač tinkamas tam tikroms reikmėms, pvz., kepti. Jis taip pat turi daug nesočiųjų riebalų ir vitamino E. Šiomis kampanijomis vartotojus ir šakines organizacijas/prekiautojus siekiama informuoti apie skirtingą saulėgrąžų aliejaus naudojimą, šio aliejaus tipus ir savybes bei saulėgrąžų aliejaus kokybę reglamentuojančius Bendrijos norminius teisės aktus. Kampanijos turėtų būti rengiamos taip, kad būtų pateikiama objektyvi informacija.

2.   UŽDAVINIAI

Vartotojus ir šakinių organizacijų operatorius supažindinti su:

skirtingais saulėgrąžų aliejaus naudojimo būdais, jo savybėmis ir maistine verte,

kokybę reglamentuojančiais įstatymais ir standartais bei ženklinimo etiketėmis taisyklėmis.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Namų ūkiai, ypač asmenys atsakingi už pirkimą

Visuomenės nuomonės formuotojai (žurnalistai, virėjai, medicinos ir mitybos specialistais)

Prekiautojai

Žemės ūkio pramonė.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Pagrindinė programų informacija turėtų pateikti žinių apie:

tinkamo saulėgrąžų aliejaus naudojimo pranašumus. Pvz., daug E vitamino, palyginti su kitais augaliniais aliejais, turintis saulėgrąžų aliejus, pagamintas iš saulėgrąžų aliejui gaminti skirtų sėklų. Saulėgrąžų aliejus – tai gerai žinoma – yra puikaus skonio ir tinkamas naudoti kepant,

saulėgrąžų aliejaus kokybę reglamentuojančius Bendrijos norminius teisės aktus,

saulėgrąžų aliejų sudarančias sočiąsias rūgštis ir maistinę jo vertę,

saulėgrąžų aliejaus ir kitų augalinių aliejų mokslinių tyrimų ir techninių patobulinimų rezultatai.

Nepažeidžiant 2 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistinę saulėgrąžų aliejaus kokybę turi būti pagrįsta visuotinai priimtais moksliniais duomenimis ir atitikti Direktyvos 2000/13/EB dėl maisto ženklinimo, pateikimo ir reklamos bei visų su šiomis veiklomis susijusių taisyklių reikalavimus.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Informacinių leidinių platinimas prekybos vietose (prekybos vietose ir šakinėms organizacijoms)

Reklama (arba reklaminio turinio straipsniai) bendro pobūdžio, kulinarijai ir šakinėms organizacijoms skirtoje spaudoje

Ryšiai su visuomene (renginiai, dalyvavimas maisto prekių mugėse)

Internetas.

6.   PROGRAMŲ TRUKMĖ

12–36 mėnesiai.

Pienas ir pieno produktai

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Skysto pieno vartojimas sumažėjo, visų pirma labiausiai jį vartojančiose šalyse, daugiausia dėl jauniems žmonėms skirtų nealkoholinių gėrimų konkurencijos. Įvairūs pieno pakaitalai palaipsniui imami vartoti vietoje skysto pieno. Tačiau bendras pieno produktų suvartojimas, išreikštas pieno ekvivalentu, padidėjo.

2.   UŽDAVINIAI

Padidinti skysto pieno vartojimą tose rinkose, kuriose tą vartojimą galima padidinti, ir išlaikyti vartojimo lygius prisotintose rinkose.

Apskritai padidinti pieno produktų vartojimą.

Skatinti, kad vartotų jaunimas – būsimieji suaugę vartotojai.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Apskritai vartotojai, ypač daug dėmesio skiriant:

vaikams ir paaugliams, ypač 8–13 metų mergaitėms,

skirtingų amžiaus grupių moterims,

vyresnio amžiaus žmonėms.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Pienas ir pieno produktai yra sveiki, natūralūs, atitinkantys šiuolaikinį gyvenimo būdą ir skanūs vartoti

Pienas ir pieno produktai turi specialios maistinės vertės, ypač naudingos tam tikroms amžiaus grupėms

Informacija turi būti teigiamo pobūdžio ir pateikta atsižvelgiant į konkretų vartojimo pobūdį įvairiose rinkose

Daug ir įvairių pieno produktų tinka skirtingiems vartotojams įvairiems vartojimo poreikiams

Sudaromos galimybės rinktis mažai riebalų turintį pieną ir pieno produktus, kurie būtų labiau tinkami tam tikriems vartotojams

Būtina užtikrinti pagrindinės informacijos tęstinumą visos programos metu, siekiant įtikinti vartotojus reguliaraus minėtų produktų vartojimo nauda.

Nepažeidžiant 2 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistinę pieno ir pieno produktų kokybę turi būti pagrįsta visuotinai priimtais moksliniais duomenimis ir atitikti Direktyvos 2000/13/EB dėl maisto ženklinimo, pateikimo ir reklamos bei visų su šiomis veiklomis susijusių taisyklių reikalavimus.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroniniai kanalai

Informacijos telefonu linijos

Ryšiai su masinės informacijos ir reklamos priemonėmis (pvz., specializuotais žurnalais, moterų ir jaunimo leidiniais)

Ryšiai su gydytojais ir mitybos specialistais

Ryšiai su mokytojais

Kiti kanalai (informaciniai lapeliai, brošiūros, vaikų žaidimai ir kt.)

Demonstravimas prekybos vietose

Vaizdo priemonės (kinas, specialūs TV kanalai)

Radijo laidų intarpai

Dalyvavimas parodose ir mugėse.

6.   PROGRAMŲ TRUKMĖ IR TAIKYMO SRITIS

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

4 milijonai EUR.

Pagal Bendrijos arba nacionalinę kokybės užtikrinimo programą pagaminta šviežia, atvėsinta arba užšaldyta mėsa

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Dėl sveikatos problemų, su kuriomis buvo susieta daugelis pagrindinių gyvūninės kilmės produktų, dar labiau išryškėjo būtinybė sustiprinti vartotojų pasitikėjimą Bendrijos mėsos produktais.

Tam reikia, kad būtų teikiama objektyvi informacija apie Bendrijos ir nacionalines kokybės sistemas ir kontrolę, kurios yra privalomos kartu su bendro pobūdžio teisės normomis dėl kontrolės ir maisto saugos. Tose taisyklėse ir kontroliuojant numatytos produktų specifikacijos yra papildoma garantija.

2.   UŽDAVINIAI

Šios informacinės kampanijos taikomos tik produktams, pagamintiems pagal Europos kokybės programas (SKVN/SGN/TSG ir ekologinė žemdirbystė), pagal valstybių narių kokybės užtikrinimo sistemas ir atitinkantiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 24 straipsnyje apibrėžtus kriterijus. Informacinės kampanijos, kurioms lėšos buvo paskirtos pagal šį reglamentą, neturėtų būti finansuojamos ir pagal Tarybos reglamentą 1257/1999.

Jų tikslas yra užtikrinti objektyvią ir išsamią informaciją apie Bendrijos taisykles ir nacionalines kokybės programas užtikrinant mėsos produktų kokybę. Jomis vartotojai, nuomonės formuotojai ir prekiautojai turėtų būti supažindinti su tose kokybės programose numatytomis produktų specifikacijomis ir veiksminga kontrole.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Vartotojai ir jų asociacijos

Asmenys, atsakingi už pirkimą namų ūkiui

Įstaigos (restoranai, ligoninės, mokyklos ir t. t.)

Prekiautojai ir jų asociacijos

Spauda ir visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Kokybės užtikrinimo programos garantuoja specialų gamybos metodą ir kontrolę, kurie yra griežtesni negu reikalauja teisės normos.

Kokybiški mėsos produktai turi konkrečias charakteristikas arba yra geresnės kokybės, negu reikalaujama prekybos taisyklėse.

Bendrijos ir nacionalinė kokybės programos yra skaidrios bei suteikia visišką produktų atsekamumo galimybę.

Mėsos ženklinimas etiketėmis vartotojui leidžia atpažinti kokybiškus produktus, jų kilmę ir savybes.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Internetas

Viešieji ryšiai su žiniasklaida ir reklama (moksliniai ir specialieji leidiniai, moterų ir jaunimo žurnalai)

Ryšiai su vartotojų asociacijomis

Garso ir vaizdo informavimo priemonės

Spaudiniai (brošiūros, informaciniai lapeliai ir t. t.)

Informacija prekybos vietose.

6.   PROGRAMŲ TRUKMĖ IR TAIKYMO SRITIS

Programos turėtų būti taikomos bent vienai valstybei narei arba kelioms valstybėms narėms.

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

4 milijonai EUR.

Maistui skirtų kiaušinių ženklinimas etiketėmis

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Nuo 2004 m. sausio 1 d. maistui skirti kiaušiniai ženklinami ant lukšto antspauduojamu kodu, nurodančiu gamintoją ir dedeklėms vištoms auginti naudojamą sistemą. Šis kodas – tai ūkininkavimo būdą nurodantis skaičius (0 = natūralus vištų auginimas, 1 = ganyklinis vištų auginimas, 2 = lizduose laikomos vištos, 3 = narveliuose laikomos vištos); valstybės narės, kurioje yra gamybos centras, ISO kodas; atitinkamos valdžios institucijos gamybos centrui suteiktas numeris.

2.   UŽDAVINIAI

Informuoti vartotojus apie naujus kiaušinių ženklinimo standartus ir išsamiai išaiškinti ant kiaušinių nurodytų kodų reikšmes.

Suteikti informacijos apie kiaušinių gamybos sistemas pagal kodus, kuriais pažymėti kiaušiniai.

Suteikti informacijos apie naudojamus atsekamumo metodus.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Vartotojai ir prekiautojai

Visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Laikantis Direktyvos 2002/4/EB (2) skelbti ir aiškinti naujus ant kiaušinių žymimus kodus ir įvairias skirtingų kiaušinių kategorijų, kurioms naudojami kodai, savybes.

Informuojant neturėtų būti teikiama pirmenybė vienam gamybos būdui palyginti su kitais ir dėstomos pažiūros apie maistinę kiaušinių vertę bei kiaušinių vartojimo įtaką sveikatai. Neturėtų būti teikiama pirmenybė vienos valstybės narės kilmės kiaušiniams palyginti su kitos valstybės narės kilmės kiaušiniais.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroniniai kanalai (internetas ir t. t.)

Spausdinta medžiaga (brošiūros, informaciniai lapeliai ir t. t.)

Informavimas prekybos vietose

Reklamavimas spaudoje ir žurnaluose apie maistą, moterims ir t. t.

Ryšiai su žiniasklaidos priemonėmis.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–24 mėnesiai.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

2 milijonai EUR.

Medus ir bitininkystės produktai

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Bendrijos kokybės medaus ir bitininkystės produktų sektoriui, kuriam skiriama labai maža Bendrijos parama, tenka susidurti su pasauline konkurencija. Kadangi gamybos išlaidos Bendrijoje yra didelės, padėtis dar labiau sunkėja.

Nuo 2001 m. sektoriui taikoma Direktyva Nr. (EB) 2001/110 (3) dėl medaus, numatanti kokybę ir kilmę susiejantį privalomąjį ženklinimą. Paramos programos visų pirmiausia turi būti skiriamos Bendrijos medaus ir bitininkystės produktams su papildomomis regiono, teritorijos arba topografinės kilmės nuorodomis arba kokybės ženklais, kurias patvirtino Bendrija (SKVN, SGN, GTG ar ekologinė) arba valstybė narė.

2.   TIKSLAI

Supažindinti vartotojus su Bendrijos bitininkystės produktų įvairove, jų organoleptinėmis savybėmis ir gamybos sąlygomis.

Informuoti vartotojus apie gerąsias nefiltruoto ir nepasterizuoto Bendrijos medaus savybes.

Padėti vartotojams perprasti Bendrijos medaus ženklinimą etiketėmis ir skatinti gamintojus, kad jie parengtų lengviau suprantamas etiketes.

Skatinti, kad būtų vartojami kokybiški medaus produktai, pabrėžiant jų atsekamumo galimybę.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Vartotojai, pirmiausia 20–40 metų amžiaus

Vyresnio amžiaus žmonės ir vaikai

Visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Informacija apie saugumą, gamybos higieną, kokybės pažymėjimų išdavimą ir ženklinimą reglamentuojančius Bendrijos norminius teisės aktus.

Medus – tai tradicijomis ir nusistovėjusia patirtimi pagrįstas natūralus produktas, kurį įvairioms reikmėms galima vartoti šiandieninėje virtuvėje.

Didelė skirtingos geografinės ir biologinės kilmės ir (arba) skirtingų sezonų medaus įvairovė.

Rekomendacijos apie vartojimą ir maistinę vertę.

Apdulkinimo išsaugojimas yra ypač svarbi priemonė biologinei įvairovei išlaikyti.

5.   PAGRINDINĖS PRIEMONĖS

Reklama bendro pobūdžio ir specialiuose leidiniuose (kulinarija – gyvenimo stilius)

Internetas, kinas ir kitos garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonės (TV, radijas)

Prekybos vietos

Dalyvavimas parodose ir mugėse

Ryšiai su visuomene, renginių organizavimas restoranams ir viešojo maitinimo verslui

Mokyklose pateikiama informacija (nurodymai mokytojams ir viešbučių bei restoranų mokyklų studentams).

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ IR TAIKYMO SRITIS

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

1 milijonas EUR.

Rūšiniai vynai pkr (pagaminti konkrečiame regione), stalo vynai su geografine nuoroda

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Vyno pagaminama gana daug, tačiau jo vartojimas nekinta, o tam tikrų tipų vyno suvartojama kaskart mažiau, ir trečiosios šalys didina jo pasiūlą.

2.   UŽDAVINIAI

Padidinti Bendrijos vynų vartojimą

Vartotojus supažindinti su Bendrijos vynų įvairove, kokybe ir gamybos sąlygomis bei mokslinių tyrimų rezultatais.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Prekiautojai

Vartotojai, išskyrus 2001 m. birželio 5 d. Tarybos rekomendacijoje 2001/458/EB (4) nurodytus jaunimą ir paauglius.

Visuomenės nuomonės formuotojai: žurnalistai, kulinarijos specialistai.

Viešbučių ir restoranų sektoriaus mokymo institucijos.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Bendrijos teisės aktai griežtai reglamentuoja gamybą, kokybės nuorodas, ženklinimą ir prekybą, tokiu būdu užtikrindami vartotojams parduodamo vyno kokybę ir atsekamumą.

Vyno patrauklumą didina plačios skirtingos kilmės Europos vynų pasirinkimo galimybės.

Informacija apie vynuogių auginimą Bendrijoje ir jo ryšį su regioninėmis bei vietinėmis tradicijomis, kultūromis ir skoniais.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Informavimo ir ryšių su visuomene priemonės:

platintojų ir maisto bei gėrimų tiekėjų mokymas.

ryšiai su specialiaisiais leidiniais.

kiti kanalai (interneto svetainės, informaciniai lapeliai, brošiūros), skirti padėti vartotojams pasirinkti ir duoti minčių apie vartojimo šeimos ir šventiniuose renginiuose galimybes.

mugės ir parodos: stendai, kuriuose kartu pateikiami kelių valstybių narių produktai.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

3 milijonai EUR.

Produktai su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), saugoma geografine nuoroda (SGN) arba garantuotas tradicinis gaminys (GTG)

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Produktų pavadinimų apsaugos Bendrijoje sistema, numatyta Reglamentuose (EB) Nr. 2081/92 ir 2082/92 – tai pagrindinės bendros žemės ūkio politikos kokybės skyriaus įgyvendinimo priemonės. Dėl to būtina vėl organizuoti kampanijas, per kurias visi galimi minėtų produktų gamybos, paruošimo, pardavimo ir vartojimo dalyviai būtų supažindinami su pavadinimais ir saugomus pavadinimus turinčiais produktais.

2.   UŽDAVINIAI

Reklamos ir informavimo kampanijos turėtų būti skiriamos ne vienam arba keliems produkto pavadinimams, o veikiau viename arba keliuose vienos ar daugiau valstybių narių regionuose pagamintų tam tikrų produktų kategorijų ar produktų pavadinimų grupėms.

Tų kampanijų tikslai:

teikti išsamią informaciją apie visoje Bendrijoje taikomos tvarkos turinį, jos veikimą ir pobūdį, ypač apie tos tvarkos poveikį komercinei vertei produktų su saugomais pavadinimais, kuriems po jų užregistravimo buvo taikoma pagal tą tvarką numatoma apsauga,

vartotojus, prekiautojus ir maisto specialistus išsamiau supažindinti su Bendrijoje naudojamais saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)/saugomos geografinės nuorodos(SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio (GTG) logotipais,

skatinti gamintojus/perdirbėjų grupes, kurios dar nėra įsitraukusios į minėtą tvarką, pagrindinius registracijos reikalavimus atitinkančius produktų pavadinimus registruoti, kad jie galėtų naudotis ta sistema,

suinteresuotų regionų gamintojus/perdirbėjus, kurie kol kas nesinaudoja minėta tvarka, skatinti, kad jie pradėtų gaminti registruotus pavadinimus turinčius produktus ir naudotųsi ta tvarka laikydamiesi įvairiems saugomiems pavadinimams nustatytų specifikacijų ir tikrinimo reikalavimų,

skatinti atitinkamų produktų paklausą supažindinant vartotojus ir prekiautojus su galiojančia tvarka, jos svarba ir lengvatomis bei jiems pateikiant žinių apie logotipus, pavadinimų suteikimo sąlygas, atitinkamus patikrinimus, kontrolės priemones ir atsekamumo sistemą.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Gamintojai ir perdirbėjai

Prekiautojai (prekybos centrai, didmenininkai, mažmenininkai, maisto ir gėrimų tiekėjai, valgyklos, restoranai)

Vartotojai ir jų asociacijos

Nuomonės formuotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Saugomus pavadinimus turintiems produktams būdingos specialios savybės, siejamos su tų produktų geografine kilme; saugomą kilmės vietos nuorodą turinčių produktų kokybė arba savybės dažniausiai ar išskirtiniais atvejais siejamos su tam tikra geografine aplinka (su gamtos ar žmonių nulemtais veiksniais); saugomą geografinę nuorodą turintys produktai siejami su tam tikra kokybe arba reputacija, kurią galima priskirti geografinei kilmei ir saitus su geografine nuoroda turi būti įmanoma nustatyti bent viename gamybos, perdirbimo arba ruošimo etape.

Garantuotam tradiciniam gaminiui būdingos specialios savybės, siejamos su ypatingu tradiciniu jų gamybos būdu arba tradicinių žaliavų naudojimu.

Bendrijoje naudojami saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio (GTG) logotipai – tai simboliai, kurie visoje Bendrijoje laikomi patvirtinančiais, kad produktai atitinka specialias gamybos sąlygas, siejamas su tų produktų geografine kilme ar jų tradicijomis, ir kad tiems produktams taikoma kontrolė.

Kiti atitinkamų produktų kokybės aspektai (sauga, maistinė vertė, skonis, atsekamumas).

Saugomos kilmės vietos nuorodą (SKVN), saugomą geografinę nuorodą (SGN) turinčių kelių produktų arba garantuotų tradicinių gaminių (GTG) pateikimas, kuriuos būtų galima panaudoti kaip priemonę produktų, kurių vardai yra užregistruoti pagal apsaugos tvarką, prekybai skatinti.

Ši apsaugos tvarka padeda išlaikyti Bendrijos kultūrinį palikimą ir remia žemės ūkio gamybos įvairovę bei kaimą.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroniniai kanalai (interneto svetainės)

Ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis (specialūs leidiniai, leidiniai moterims ir kulinariniai leidiniai)

Ryšiai su vartotojų asociacijomis

Informavimas prekybos vietose ir demonstravimas

Garso ir vaizdo informavimo priemonės (televizijos laidų intarpai)

Spaudiniai (informaciniai lapeliai, brošiūros ir kt.)

Dalyvavimas prekybos mugėse ir parodose

Informavimas ir mokymo seminarai/veiksmai apie saugomos kilmės vietos nuorodą (SKVN), saugomą geografinę nuorodą (SGN) turintiems produktams arba garantuotiems tradiciniams gaminiams (GTG) Bendrijoje taikomą tvarką.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai. Pirmenybė bus teikiama daugiametėms programoms su kiekvienam etapui aiškiai nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

3 milijonai EUR.

Informacija apie atokiausių regionų grafinius simbolius

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Šiose rekomendacijose nurodomi Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje apibrėžti atokiausi Bendrijos regionai. Nepriklausomas vertinimo tyrimas rodo, kad 1998–1999 m. Bendrijos kampaniją, skirtą atokiausius regionus informuoti apie grafinį simbolį (logotipą), minėto sektoriaus gamintojai ir perdirbėjai sutiko su dideliu susidomėjimu.

Dėl to kai kurie gamintojai ir perdirbėjai kreipėsi dėl kokybiškų produktų patvirtinimo, kad galėtų naudoti minėtą logotipą.

Kadangi pirmoji kampanija vyko trumpai, jau atėjo laikas įvairias tikslines grupes plačiau informuoti apie konkretų logotipą, jo reikšmę ir naudą.

2.   UŽDAVINIAI

Informuoti visuomenę apie logotipą, jo reikšmę ir naudą.

Atitinkamų regionų gamintojus ir perdirbėjus skatinti naudoti logotipą.

Plačiau informuoti apie logotipą platintojus ir vartotojus.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Vietiniai gamintojai ir perdirbėjai

Prekiautojai ir vartotojai

Nuomonės formuotojai.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Produktas yra įprastinis ir natūralus

Produktas yra Bendrijos regiono kilmės

Kokybė (sauga, maistinė vertė ir skonis, gamybos būdas, ryšys su kilme)

Produkto egzotinė prigimtis

Pasiūlos įvairovė, įskaitant pasiūlą ne sezono metu

Atsekamumas.

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektoriniai kanalai (interneto svetainė ir t. t.)

Informavimo telefonu linija

Ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis (pvz., specialiaisiais žurnalistais, leidiniais moterims, kulinariniais leidiniais)

Demonstravimas prekybos vietose, mugėse, parodose ir t. t.

Ryšiai su gydytojais ir mitybos specialistais

Kiti kanalai (informaciniai lapeliai, brošiūros, receptai ir t. t.)

Garso ir vaizdo informavimo priemonės

Reklama specialioje ir vietinėje spaudoje.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

1 milijonas EUR.

Ekologinės žemdirbystės produktai

1.   PADĖTIES APŽVALGA

Ekologiškų produktų vartojimas yra ypač populiarus tarp miesto gyventojų, tačiau dar nėra taip gerai išvystytas, palyginti su įprastinių produktų suvartojimu.

Vartotojai ir kitos suinteresuotos grupės vis labiau susipažįsta su ekologinės žemdirbystės produktų gamybos metodų ypatybėmis, tačiau jų žinios dar gana menkos.

Ekologiškam maistui ir ekologinei žemdirbystei skirtame Bendrijos veiksmų plane skatinimo ir informavimo veiksmai – tai pagrindinės priemonės ekologiško maisto paklausai plėtoti.

2.   UŽDAVINIAI

Skatinimo ir informavimo kampanijos neturėtų būti skiriamos vienam ar keliems pasirinktiems produktams – veikiau produktų grupėms arba viename ar keliuose vienos ar daugiau valstybių narių regionuose taikomai ekologinės žemdirbystės tvarkai.

Šios kampanijos tikslai turėtų būti:

skatinti ekologiško maisto vartojimą,

gilinti vartotojų žinias apie ženklinimą, įskaitant apie Bendrijos ekologiškiems produktams skirtą logotipą,

teikti išsamią informaciją ir plėsti žinias apie ekologinės žemdirbystės naudą, ypač saugant aplinką, užtikrinant gyvūnų gerovę, palaikant kaimą ir plėtojant kaimo vietoves,

teikti išsamią informaciją apie ekologinei žemdirbystei Bendrijoje taikomos tvarkos pobūdį ir veikimą,

skatinti, kad atskiri gamintojai, perdirbėjai ir gamintojų/perdirbėjų/mažmenininkų grupės, kol kas nedalyvaujančios ekologinėje žemdirbystėje, imtųsi šio gamybos būdo; skatinti mažmenininkus, mažmenininkų grupes ir restoranus pardavinėti ekologiškus produktus.

3.   TIKSLINĖS GRUPĖS

Apskritai vartotojai, vartotojų asociacijos ir tam tikri vartotojų pogrupiai

Nuomonės formuotojai

Prekiautojai (prekybos centrai, didmenininkai, specialiomis prekėmis prekiaujantys mažmenininkai, maisto ir gėrimų tiekėjai, valgyklos, restoranai), maisto perdirbėjai

Mokytojai ir mokyklos.

4.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Ekologiški produktai yra natūralūs, atitinka šiuolaikinį kasdienio gyvenimo būdą ir malonūs vartoti; juos gaminant ypač saugoma aplinka, užtikrinama gyvūnų gerovė; ekologinė žemdirbystė remia žemės ūkio gamybos įvairovę bei palaiko kraštovaizdį.

Produktams taikomos griežtesnės gamybos ir tikrinimo taisyklės, įskaitant visiško atsekamumo galimybę, siekiant užtikrinti, jog produktai būtų pagaminami ūkiuose, kuriems taikoma ekologinės priežiūros tvarka.

Žodžio „ekologiškas“ ir jo atitikmenų kitose kalbose vartojimas atsižvelgiant į maisto produktus, kuriuos gina įstatymas.

Bendrijos logotipas – tai ekologiškų produktų simbolis, kuris yra suprantamas visoje Bendrijoje ir kuris nurodo, kad produktai atitinka griežtus gamybos Bendrijoje kriterijus ir kad tie produktai buvo rūpestingai patikrinti. Informaciją apie Bendrijos logotipą galima papildyti informacija apie kitose valstybėse narėse naudojamus logotipus.

Galima pabrėžti kitus atitinkamų produktų kokybės aspektus (sauga, maistinė vertė, skonis).

5.   PAGRINDINIAI KANALAI

Elektroninės ryšio priemonės (interneto svetainės)

Informacijos telefonu linijos

Ryšiai su masinės informacijos priemonėmis (pvz., specialiaisiais žurnalistais, leidiniais moterims, kulinarijos, maisto pramonės leidiniais)

Ryšiai su vartotojų asociacijomis

Informavimas prekybos vietose

Veiksmai mokyklose

Garso ir vaizdo ryšio priemonės (pvz., TV laidų intarpai)

Spaudiniai (informaciniai lapeliai, brošiūros ir t. t.)

Dalyvavimas prekybos mugėse ir parodose

Informavimas ir mokymo seminarai/veiksmai apie ekologiškam maistui ir ekologinei žemdirbystei Bendrijoje taikomos tvarkos veikimą.

6.   PROGRAMOS TRUKMĖ

12–36 mėnesiai. Pirmenybė teikiama daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

7.   NUMATOMAS METINIS SEKTORIAUS BIUDŽETAS

3 milijonai EUR.“.


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(2)  OL L 30, 2002 1 31, p. 44.

(3)  OL L 10, 2002 1 12, p. 47.

(4)  OL L 161, 2001 6 16, p. 38.


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 423/2005

2005 m. kovo 14 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnis numato, kad Bendrijos gamintojo ir importo kainos vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms nustatomos kas penkiolika dienų ir galioja dvi savaites. Pagal 1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 700/88, nustatančio detalias tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo tvarkos taikymo taisykles, pirmą straipsnį (2), šios kainos yra nustatomos dviejų savaičių laikotarpiui remiantis valstybių narių pateiktų kainų koeficientu.

(2)

Šios kainos turi būti nustatytos nedelsiant, kad būtų galima nustatyti taikomus muitų tarifus.

(3)

Po Kipro įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., šiai šaliai nereikėtų nustatyti importo kainų.

(4)

Taip pat nereikėtų nustatyti importo kainų produktams, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Marokas, Jordanija ir Gazos Ruožas, atsižvelgiant į susitarimus, priimtus 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Izraelio asociacijos susitarimo protokolų Nr. 1 ir 2 pakeitimo (3), 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/914/EB dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Maroko asociacijos sutarties 1 ir 3 protokolų pakeitimo (4), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/4/EB dėl Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios naudai dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB–Palestinos valdžios laikinojo asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo naujais protokolais (5).

(5)

Tarp Gyvų augalų ir gėlininkystės vadybos komiteto posėdžių Komisija turi imtis šių priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 1 straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos laikotarpiui nuo 2005 m. kovo 16 d. iki 2005 m. kovo 29 d. yra nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 65.

(4)  JO L 345, 2003 12 31, p. 117.

(5)  OL L 2, 2005 1 5, p. 4.


PRIEDAS

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 16 iki 2005 m. kovo 29 d.

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

20,56

15,02

42,45

19,94

Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Jordanija


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba Komisija

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/30


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 21 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

(2005/205/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdamos į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą (1),

atsižvelgdamos į Tarybos pritarimą pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, buvo pasirašytas Europos Bendrijų bei valstybių narių vardu 2004 m. gruodžio 21 d. pagal Tarybos sprendimą 2005/41/EB (2).

(2)

Protokolas turėtų būti sudarytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, patvirtinamas Europos bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos bei valstybių narių vardu.

Protokolo tekstas pridedamas prie Sprendimo 2005/41/EB (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu deponuoja protokolo 13 straipsnyje nurodytus patvirtinimo dokumentus. Komisijos pirmininkas tuo pat metu deponuoja šiuos dokumentus Europos atominės energijos bendrijos vardu.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN

Komisijos vardu

Pirmininkas

J. M. BARROSO


(1)  2005 m. sausio 27 d. pareikštas pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 26, 2005 1 28, p. 221.

(3)  OL L 26, 2005 1 28, p. 222.


Taryba

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 28 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

(2005/206/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 26 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu derėtis su Pietų Afrikos Respublika dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo (1) papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į dešimties naujų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Šios derybos buvo baigtos taip, kaip to norėjo Komisija.

(3)

Papildomo protokolo, dėl kurio susitarta su Pietų Afrikos Respublika, 10 straipsnio 2 dalyje numatyta jo laikino taikymo iki įsigaliojimo galimybė.

(4)

Atsižvelgiant į jo sudarymą, papildomas protokolas turėtų būti pasirašytas Bendrijos vardu ir taikomas laikinai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-tus) Bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomą protokolą, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

Papildomo protokolo tekstas pridedamas priede.

2 straipsnis

Papildomas protokolas taikomas laikinai, atsižvelgiant į jo sudarymą.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 127, 2004 4 29, p. 109.


PAPILDOMAS PROTOKOLAS

prie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

 

BELGIJOS KARALYSTĖ,

 

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

 

DANIJOS KARALYSTĖ,

 

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

 

ESTIJOS RESPUBLIKA,

 

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

 

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

 

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

 

AIRIJA,

 

ITALIJOS RESPUBLIKA,

 

KIPRO RESPUBLIKA,

 

LATVIJOS RESPUBLIKA,

 

LIETUVOS RESPUBLIKA,

 

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

 

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

 

MALTOS RESPUBLIKA,

 

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

 

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

 

LENKIJOS RESPUBLIKA,

 

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

 

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

 

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

 

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

 

ŠVEDIJOS RESPUBLIKA,

 

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

bei

EUROPOS BENDRIJA,

toliau Bendrija,

ir

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

toliau Susitariančiosios Šalys,

KADANGI 1999 m. spalio 11 d. Pretorijoje buvo pasirašytas ir 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau PPBS);

KADANGI 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose buvo pasirašyta ir 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Sutartis dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą;

KADANGI pagal Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį dėl dešimties naujųjų Susitariančiųjų Šalių prisijungimo prie PPBS turi būti susitarta sudarant PPBS protokolą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika (toliau naujosios valstybės narės) tampa PPBS Susitariančiosiomis Šalimis ir, kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės, priima susitarimo bei jo priedų, protokolų ir deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

I SKYRIUS

PPBS, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, PAKEITIMAI

2 straipsnis

Kalbos ir originalų skaičius

PPBS 108 straipsnis pakeičiamas taip:

„108 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių bei oficialiomis Pietų Afrikos Respublikos kalbomis, išskyrus anglų kalbą: sepedi, sesoto, setsvana, siSvati, tshivenda, xitsonga, afrikanų, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.“

3 straipsnis

Tarifinė kvota

PPBS IV priedo 6 sąraše nurodytos tarifinės kvotos „global prepared fruit“ ir „global mixed prepared fruit“ padidinamos atitinkamai 1 225 tonomis ir 340 tonų.

4 straipsnis

Kilmės taisyklės

PPBS 1 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1)

16 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Atgaline data išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti viena iš šių frazių:

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND““

;

2)

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taip išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

ES

„DUPLICADO“

CS

„DUPLIKÁT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAT“

ET

„DUPLIKAAT“

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN

„DUPLICATE“

FR

„DUPLICATA“

IT

„DUPLICATO“

LV

„DUBLIKĀTS“

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT“

MT

„DUPLIKAT“

NL

„DUPLICAAT“

PL

„DUPLIKAT“

PT

„SEGUNDA VIA“

SL

„DVOJNIK“

SK

„DUPLIKÁT“

FI

„KAKSOISKAPPALE“

SV

„DUPLIKAT““

;

3)

IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

DEKLARACIJA SĄSKAITOJE FAKTŪROJE

Deklaracija sąskaitoje faktūroje, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti pateikta laikantis išnašose pateiktų pastabų. Tačiau šių pastabų perspausdinti nereikia.

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1).] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Tekstas italų kalba

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Tekstai Pietų Afrikos kalbomis

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Vieta ir data)

 (4)

(Eksportuotojo parašas; deklaraciją pasirašančio asmens nesutrumpintas vardas ir pavardė)

II SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

5 straipsnis

Konsultacijos

Pietų Afrikos Respublika įsipareigoja, dėl Bendrijos plėtros, nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų, nei keisti ar atšaukti kokias nors nuolaidas pagal GATT XXIV.6 ir XXVIII straipsnius. Tačiau iki 2004 m. liepos pabaigos Bendrija norėtų apsvarstyti galimybę surengti papildomas konsultacijas pagal PPBS 22 straipsnio 2 dalį.

6 straipsnis

Tranzitu vežamos ar laikinai sandėliuojamos prekės

1.   Susitarimo nuostatos taikomos prekėms, kurios eksportuojamos iš Pietų Afrikos į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Pietų Afriką, kurios atitinka PPBS 1 protokolo nuostatas ir kurios įstojimo dieną yra vežamos tranzitu, laikinai sandėliuojamos, saugomos muitinės sandėlyje arba yra Pietų Afrikos ar tos naujosios valstybės narės laisvojoje zonoje.

2.   Tokiais atvejais taikomas preferencinis režimas, jei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos importuojančios šalies muitinei pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmę įrodantis dokumentas.

7 straipsnis

2004 m. kvotos

2004 m. esamų tarifinių kvotų padidinimas apskaičiuojamas proporcingai baziniams kiekiams, atsižvelgiant į iki 2004 m. gegužės 1 d. praėjusio laikotarpio dalį.

III SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Šis Protokolas yra PPBS sudedamoji dalis.

9 straipsnis

1.   Šį Protokolą patvirtina Bendrija, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Pietų Afrikos Respublika pagal savo vidaus procedūras.

2.   Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

10 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Šis Protokolas taikomas laikinai nuo 2004 m. gegužės 1 d.

11 straipsnis

Šis Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių bei oficialiomis Pietų Afrikos Respublikos kalbomis, išskyrus anglų kalbą: sepedi, sesoto, setsvana, siSvati, tshivenda, xitsonga, afrikanų, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Valstybių narių vardu

Europos bendrijos vardu

Pietų Afrikos Respublikos vardu


(1)  Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje įrašo patikimas eksportuotojas, kaip apibrėžta Protokolo 20 straipsnyje, šioje vietoje įrašomas patikimo eksportuotojo leidimo numeris. Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje įrašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba ta vieta paliekama tuščia.

(2)  Nurodoma produktų kilmė. Kai deklaracija sąskaitoje faktūroje yra visa arba iš dalies susijusi su Seutos ir Melilijos kilmės produktais, kaip apibrėžta Protokolo 36 straipsnyje, eksportuotojas, pažymėdamas juos raidėmis „CM“, turi tai aiškiai nurodyti dokumente, kuriame įrašoma deklaracija.

(3)  Įrašyti nebūtina, jei ta informacija pateikiama pačiame dokumente.

(4)  Žiūrėti Protokolo 19 straipsnio 5 dalį. Tuo atveju, kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, atleidimas nuo pasirašymo reiškia ir atleidimą nuo pasirašančiojo pavardės įrašo.“.


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/40


TARYBOS REKOMENDACIJA

2005 m. kovo 8 d.

dėl Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

(2005/207/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 112 straipsnio 2 dalies b punktą ir 122 straipsnio 4 dalį, bei į Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 11.2 ir 43.3 straipsnius,

kadangi:

Tommaso PADOA-SCHIOPPA kadencijos laikas baigiasi 2005 m. gegužės 31 d. Turi būti paskirtas Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos narys,

REKOMENDUOJA:

Lorenzo BINI SMAGHI skirti Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijos laikotarpiui nuo 2005 m. birželio 1 d.

Pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Europos centrinio banko Valdančiąja taryba, ši rekomendacija pateikiama Europos bendrijos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, vadovams arba Vyriausybių vadovams patvirtinti.

Ši rekomendacija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/41


ES–BULGARIJOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2004

2004 m. rugsėjo 28 d.

iš dalies keičiantis Europos susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, Papildomo protokolo 2 ir 3 straipsnius, atsižvelgiant į Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą laikotarpio pratęsimą

(2005/208/EB)

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos susitarimą, steigiantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją (1) (Europos susitarimas),

atsižvelgdama į Europos susitarimo Papildomą protokolą, ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos susitarimo Papildomą protokolą Šalys pasirašė 2002 m. lapkričio 21 d.

(2)

Pagal Papildomo protokolo 5 straipsnį jis laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

(3)

Paskutiniais Bulgarijos teisės aktų pakeitimais buvo pakeistas jį įgyvendinančių institucijų funkcijų pasiskirstymas.

(4)

Siekiant užtikrinti Papildomo protokolo ir Bulgarijos institucinių pakeitimų atitiktį, reikia iš dalies keisti Papildomo protokolo 2 ir 3 straipsnius, suderinant nuorodas į atitinkamas Bulgarijos institucijas. Tai reikalinga, kad būtų galima įgyvendinti Papildomą protokolą Bulgarijoje.

(5)

Pagal Papildomo protokolo 4 straipsnį jis gali būti iš dalies keičiamas Asociacijos tarybos sprendimu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją Papildomo protokolo 2 ir 3 straipsniai, atsižvelgiant į Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą laikotarpio pratęsimą, pakeičiami taip:

„2 straipsnis

Bulgarijos Respublika pateikia Europos Komisijai 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje išvardintus reikalavimus atitinkančią restruktūrizavimo programą ir verslo planus, kuriuos įvertino ir kuriems pritarė jos Konkurencijos apsaugos komisija.

3 straipsnis

Komisija pateikia galutinį įvertinimą, ar restruktūrizavimo programa ir verslo planai atitinka 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje išvardytus reikalavimus. Europos Sąjungos Taryba nusprendžia, ar programa ir planai atitinka pirmiau minėto straipsnio reikalavimus.

Komisija nuolat stebi planų įgyvendinimą Bendrijos vardu, o Finansų ministerija – Bulgarijos Respublikos vardu.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kurią jį priima Asociacijos taryba.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 28 d.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

S. PASSY


(1)  OL L 358, 1994 12 31, p. 3.


Komisija

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/288/EB dėl Australijai ir Naujajai Zelandijai tuo sprendimu suteikiamos galimybės laikinai pasinaudoti Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 561)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/209/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančią Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies pakeičiančią Direktyvą 92/46/EEB (1), ypač į jos 83 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos sprendime 2004/288/EB, suteikiančiame Australijai ir Naujajai Zelandijai galimybę laikinai pasinaudoti Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis (2), šioms šalims numatoma galimybė pasinaudoti Bendrijos antigenų, iš kurių gaminamos vakcinos nuo snukio ir nagų ligos, atsargomis iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(2)

Australija ėmėsi didinti savo snukio ir nagų ligos viruso antigenų išteklius ir išreiškė norą su Bendrija pasirašyti susitarimą dėl abipusės galimybės naudotis tam tikrų snukio ir nagų ligos viruso antigenų ištekliais. Laukdama šio galimo susitarimo, Australija paprašė pratęsti galimybę laikinai naudotis Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis.

(3)

Naujoji Zelandija paprašė pratęsti galimybę laikinai naudotis Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis dėl nenumatyto nuosavų antigenų išteklių sudarymo vėlavimo.

(4)

Atsižvelgus į Bendrijos antigenų atsargose saugojamų snukio ir nagų ligos viruso antigenų kiekius ir galimybę jais pasinaudoti, paaiškėja, kad Australijos ir Naujosios Zelandijos prašomą pratęsimą galima suteikti be reikalo nekeliant pavojaus Bendrijos susitarimams dėl nenumatytų atvejų.

(5)

Todėl Australijos ir Naujosios Zelandijos prašymas pratęsti galimybę laikinai naudotis Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis turėtų būti patenkintas, o Sprendimas 2004/288/EB atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/288/EB 1 straipsnio 1 dalyje data „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2005 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1.

(2)  OL L 91, 2004 3 30, p. 58.


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 11 d.

antrą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Pietų Afrikoje, taikymo laiko

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 559)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/210/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies keičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos sprendimu 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių nuo didelio patogeniškumo paukščių gripo Pietų Afrikos Respublikoje (3) Komisija priėmė apsaugos priemones, susijusias su gripu bėgiojančių paukščių pulke Pietų Afrikoje.

(2)

Padėtis, susijusi su paukščių gripu bėgiojančių paukščių pulke Pietų Afrikoje, dar nėra aiški, nes Pietų Afrikos kompetentinga institucija po serologinės priežiūros laikotarpio gavo negalutinius rezultatus. Tačiau atrodo, kad padėtis yra kontroliuojama ir tikimasi, kad greitai Komisijai bus pateikta išsami informacija.

(3)

Esant šioms aplinkybėms reikėtų Sprendimo 2004/614/EB taikymą pratęsti dar trims mėnesiams. Vis dėlto sprendimas gali būti persvarstytas prieš šią datą atsižvelgiant į Pietų Afrikos kompetentingos institucijos pateiktą informaciją.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/614/EB 7 straipsnyje data „2005 m. kovo 31 d.“ pakeičiama data „2005 m. birželio 30 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 275, 2004 8 25, p. 20. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/892/EB (OL L 375, 2004 12 23, p. 30).


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/44


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/211/TVR

2005 m. vasario 24 d.

dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 31 straipsnio a ir b punktus ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Ispanijos Karalystės iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Šengeno informacinė sistema, toliau – SIS, sukurta pagal 1990 m. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (3) (toliau – 1990 m. Šengeno konvencija) IV antraštinės dalies nuostatas yra priemonė, būtina Šengeno acquis, integruotos į Europos Sąjungos sistemą, nuostatų taikymui.

(2)

Buvo pripažintas poreikis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą, kurti naują antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą, toliau – SIS II, leidžiančią nustatyti naujas funkcijas, pasinaudojant paskutiniais informacinių technologijų srities pokyčiais, bei imtasi pirmųjų veiksmų kuriant šią naują sistemą.

(3)

Esamoje SIS versijoje jau dabar galima atlikti tam tikras esamų nuostatų adaptacijas ir nustatyti tam tikras naujas funkcijas, ypač nustatant galimybę susipažinti su į SIS įtrauktomis tam tikrų duomenų kategorijomis institucijoms, kurioms suteikus galimybę ieškoti tokių duomenų būtų palengvintas jų užduočių vykdymas (įskaitant Europolą ir Eurojusto nacionalinius narius) išplečiant dingusių objektų, apie kuriuos gali būti įvesti perspėjimai, kategorijas ir registruojant asmens duomenų perdavimą. Šiuo tikslu reikalingos techninės priemonės visų pirma turi būti nustatytos kiekvienoje valstybėje narėje.

(4)

2001 m. gruodžio 14 ir 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Lakene išvadose, ypač 17 išvadoje (specializuotų kovos su terorizmu tarnybų bendradarbiavimas), 43 išvadoje (Eurojusto ir policijos bendradarbiavimas su Europolu) ir 2001 m. rugsėjo 21 d. veiksmų plane dėl kovos su terorizmu nurodomas poreikis stiprinti SIS ir tobulinti jos galimybes.

(5)

Be to, naudinga priimti nuostatas dėl keitimosi visa papildoma informacija per visose valstybėse narėse šiuo tikslu paskirtas institucijas (Supplementary Information Request at National Entry, SIRENE), suteikiant šioms institucijoms bendrą teisinį pagrindą 1990 m. Šengeno konvencijos nuostatose ir nustatant taisykles dėl šių institucijų laikomų duomenų ištrynimo.

(6)

Šio sprendimo nuostatos, susijusios su Europolu, nustato tik prieities prie Šengeno informacinės sistemos teisinį pagrindą ir nekliudo vėliau priimti reikalingas priemones, nustatančias techninį sprendimą ir jo finansinius padarinius.

(7)

Šio sprendimo nuostatos dėl Eurojusto nacionalinių narių ir jų padėjėjų nustato tik prieities prie Šengeno informacinės sistemos teisinę sistemą ir nekliudo vėliau priimti reikalingas priemones, nustatančias techninį sprendimą ir jo finansinius padarinius.

(8)

Nuostatos dėl Europolo ir Eurojusto nacionalinių narių ir jų padėjėjų prieities prie SIS duomenų yra tik pirmojo etapo priemonė ir nekliudo tolesnėms diskusijoms apie šios galimybės išplėtimą kitoms 1990 m. Šengeno konvencijos nuostatoms.

(9)

Šengeno acquis nuostatų, reguliuojančių Šengeno informacinę sistemą, pakeitimai, kuriuos šiuo tikslu reikia padaryti, susideda iš dviejų dalių: šio sprendimo ir Tarybos reglamento, pagrįsto Europos bendrijos steigimo sutarties 66 straipsniu. Tą sąlygoja tai, kad, kaip nustatyta 1990 m. Šengeno konvencijos 93 straipsnyje, Šengeno informacinės sistemos tikslas yra valstybių narių teritorijose palaikyti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, įskaitant nacionalinį saugumą, ir naudojant per SIS perduodamą informaciją pagal tos Konvencijos nuostatas tose teritorijose taikyti minėtos konvencijos nuostatas dėl asmenų judėjimo. Kadangi kai kurios 1990 m. Šengeno konvencijos nuostatos turi būti taikomos tuo pačiu metu abejiems tikslams, tikslinga lygiagrečiai priimant kiekviena iš sutarčių pagrįstus aktus, vienodai pakeisti tokias nuostatas.

(10)

Šis sprendimas nekliudo vėliau priimti reikalingus teisės aktus, detaliai nustatančius SIS II teisinę struktūrą, tikslus, veikimą ir naudojimą, pavyzdžiui, tačiau neapsiribojant vien jomis, taisykles, toliau apibrėžiančias į sistemą įtraukiamų duomenų kategorijas, tikslus, kuriais jie turi būti įvedami ir jų įvedimo kriterijus, SIS įrašų turinio, perspėjimų susiejimo tarpusavyje, perspėjimų tarpusavio suderinamumo taisykles bei tolesnes prieities prie SIS duomenų ir asmens duomenų apsaugos ir jų kontrolės taisykles.

(11)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), nuostatas, kurios patenka į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio G punkte nurodytas sritis.

(12)

Pagal Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsnį ir pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (5) 8 straipsnio 2 dalį Jungtinė Karalystė dalyvauja šiame sprendime.

(13)

Pagal Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsnį ir pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (6) 6 straipsnio 2 dalį Airija dalyvauja šiame sprendime.

(14)

Šis sprendimas nepažeidžia priemonių, skirtų Jungtinės Karalystės ir Airijos daliniam dalyvavimui Šengeno acquis, kaip apibrėžta atitinkamai Sprendime 2000/365/EB ir Sprendime 2002/192/EB.

(15)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis pagrįstas ar kitaip su ja susijęs aktas, kaip apibrėžta Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1990 m. Šengeno konvencijos nuostatos iš dalies keičiamos taip:

1)

92 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Valstybės narės, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, per šiuo tikslu paskirtas institucijas (SIRENE) keičiasi visa papildoma informacija, reikalinga įvesti perspėjimus ir leidžiančia imtis atitinkamų veiksmų tais atvejais, kai asmenys arba daiktai, kurių duomenys buvo įtraukti į Šengeno informacinę sistemą yra randami, atlikus paieškas šioje sistemoje. Tokia informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji perduota.“

2)

94 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

99 ir 100 straipsniuose nurodyti objektai.“

3)

94 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Apie asmenis pateikiama tik ši informacija:

a)

pavardė ir vardai, visos pravardės (jei galima, įrašomos atskirai);

b)

visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

c)

(…);

d)

gimimo data ir vieta;

e)

lytis;

f)

pilietybė;

g)

ar atitinkami asmenys yra ginkluoti, smurtingi ar pabėgę;

h)

perspėjimo priežastis;

i)

kokių veiksmų reikia imtis;

j)

perspėjimų pagal 95 straipsnį atveju: teisės pažeidimo (-ų) rūšis“;

4)

99 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Duomenys apie asmenis ar transporto priemones, laivus, orlaivius ar konteinerius pagal perspėjimą duodančios valstybės narės nacionalinę teisę įvedami tam, kad jie būtų atsargiai sekami ar kad būtų atlikti konkretūs tikrinimai pagal šio straipsnio 5 dalį.“

5)

99 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagal šią straipsnio dalį perspėjimą duodanti valstybė narė privalo apie tai pranešti kitoms valstybėms narėms.“;

6)

99 straipsnio 5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„5.   Atliekant šio straipsnio 1 dalyje minėtus konkrečius tikrinimus asmenys, transporto priemonės, laivai, orlaiviai, konteineriai ir vežami daiktai pagal nacionalinės teisės normas, siekiant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų tikslų, gali būti apieškoti.“;

7)

100 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Įtraukiamos šios lengvai atpažįstamų daiktų kategorijos:

a)

pavogtos, pasisavintos arba dingusios autotransporto priemonės, kurių variklių tūris didesnis kaip 50 kubinių centimetrų, laivai ir orlaiviai;

b)

pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar dingusios krovininės priekabos, kurių svoris be krovinio didesnis kaip 750 kg, gyvenamosios pramonės įranga, užbortiniai varikliai ir konteineriai;

c)

pavogti, neteisėtai pasisavinti ar dingę ginklai;

d)

pavogti, pasisavinti arba dingę oficialių dokumentų blankai;

e)

pavogti, pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais išduoti asmens tapatybės dokumentai – pasai, asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimai, leidimai gyventi ir kelionės dokumentai;

f)

pavogti, neteisėtai pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais transporto priemonių registravimo sertifikatai ir transporto priemonių numeriai;

g)

banknotai (registruotos kupiūros);

h)

pavogti, neteisėtai pasisavinti ar dingę vertybiniai popieriai ir mokėjimo priemonės – čekiai, kreditinės kortelės, obligacijos ir akcijos.“;

8)

101 straipsnio 1 dalies pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Tačiau prieitį prie duomenų, įtrauktų į Šengeno informacinę sistemą, ir teisę tiesiogiai atlikti tokių duomenų paiešką taip pat turi teisminės nacionalinės institucijos, inter alia, kurios, vykdydamos nacionalinės teisės aktais nustatytas savo užduotis, atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimo bendra tvarka ir teisminių tyrimų prieš pareiškiant kaltinimą inicijavimą.“

9)

įterpiami šie straipsniai:

„101A straipsnis

1.   Europos policijos biuras (Europolas), neviršydamas savo įgaliojimų ir savo sąskaita, turi teisę prieiti ir tiesiogiai atlikti į Šengeno informacinę sistemą įtrauktų pagal 95, 99 ir 100 straipsnius duomenų paiešką.

2.   Europolas gali atlikti tik duomenų, kurių jiems reikia savo užduotims atlikti, paiešką.

3.   Jeigu Europolo atlikta paieška atskleidžia, kad į Šengeno informacinę sistemą yra įtrauktas perspėjimas, Europolas informuoja perspėjimą pareiškusią valstybę narę Europolo konvencijos nustatytais kanalais.

4.   Gauta iš paieškos Šengeno informacinėje sistemoje informacija yra naudojama gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą. Jeigu valstybė narė leidžia naudoti šią informaciją, jos naudojimą reglamentuoja Europolo konvencija. Europolas gali perduoti šią informaciją trečiosioms valstybėms ir trečiosioms institucijos tik esant atitinkamos valstybės narės sutikimui.

5.   Pagal Europolo konvencijoje numatytas nuostatas Europolas gali pareikalauti papildomos informacijos iš atitinkamos valstybės narės.

6.   Europolas:

a)

pagal 103 straipsnio nuostatas registruoja kiekvieną savo atliktą paiešką;

b)

nepažeidžiant 4 ir 5 dalių nuostatų, nesujungia Šengeno informacinės sistemos dalių, taip pat neperkelia joje esančių duomenų, prie kurių jis gali prieiti, į bet kurią Europolo naudojamą ar jame esančią duomenų rinkimui ir tvarkymui skirtą kompiuterinę sistemą, taip pat neperkelia ar kitaip nekopijuoja jokių Šengeno informacinės sistemos dalių;

c)

prieitį prie į Šengeno informacinę sistemą įtrauktų duomenų suteikia tik specialiai įgaliotiems Europolo darbuotojams;

d)

priima ir taiko 118 straipsnyje nustatytas priemones;

e)

leidžia Europolo konvencijos 24 straipsniu įsteigtai jungtinės priežiūros institucijai tikrinti Europolo veiklą, vykdomą naudojantis savo teise prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos ir ieškoti į ją įtrauktų duomenų.

101B straipsnis

1.   Eurojusto nacionaliniai nariai ir jų padėjėjai turi teisę naudotis ir ieškoti į Šengeno informacinę sistemą pagal 95 ir 98 straipsnius įtrauktų duomenų.

2.   Eurojusto nacionaliniai nariai ir jų padėjėjai gali atlikti tik duomenų, kurių jiems reikia savo užduotims atlikti, paiešką.

3.   Jeigu vykdydamas paiešką Eurojusto nacionalinis narys atskleidžia, kad į Šengeno informacinę sistemą yra įtrauktas perspėjimas, jis ar ji informuoja perspėjimą pareiškusią valstybę narę. Gauta iš tokios paieškos informacija gali būti perduodama trečiosioms valstybėms ir trečiosioms institucijoms tik gavus perspėjimą pareiškusios valstybės narės sutikimą.

4.   Jokia šio straipsnio nuostata negali būti suprantama kaip turinti įtakos Tarybos sprendimo, įsteigiančio Eurojustą, nuostatoms dėl duomenų apsaugos ir atsakomybės už Eurojusto nacionalinių narių ar jų padėjėjų vykdomą neteisėtą ar neteisingą tokių duomenų tvarkymą, ar pagal šio Tarybos spendimo 23 straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros institucijos įgaliojimams.

5.   Kiekviena Eurojust nacionalinio nario ar padėjėjo atlikta paieška yra registruojama pagal 103 straipsnio nuostatas, ir kiekvienas jų gautų duomenų panaudojimas yra registruojamas.

6.   Jokia Šengeno informacinės sistemos dalis negali būti prijungta, nei joje esantys duomenys, prie kurių gali prieiti nacionaliniai nariai ar jų padėjėjai, negali būti pervedami į bet kokią Eurojusto naudojamą ar jame esančią duomenų rinkimui ir tvarkymui skirtą kompiuterinę sistemą, taip pat nei jokia Šengeno informacinės sistemos dalis negali būti perkeliama.

7.   Prieitis prie į Šengeno informacinę sistemą įtrauktų duomenų yra suteikiama tik nacionaliniams nariams bei jų padėjėjams ir nesuteikiama Eurojusto darbuotojams.

8.   118 straipsnyje nustatytos priemonės yra priimamos ir taikomos.“;

10)

103 straipsnis keičiamas taip:

„103 straipsnis

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kiekvieną asmens duomenų perdavimą duomenų bylų tvarkymo institucija įrašys į Šengeno informacinės sistemos nacionalinę sekciją, kad patikrintų, ar paieška leistina, ar ne. Įrašas gali būti naudojamas tik šiam tikslui ir yra ištrinamas ne anksčiau kaip po vienerių metų ir ne vėliau kaip po trejų metų.“

11)

Įterpiamas šis straipsnis:

„112A straipsnis

1.   92 straipsnio 4 dalyje nurodytų institucijų laikomi bylose asmens duomenys, gauti pasikeitus informacija pagal tos dalies nuostatas, saugojami tik tokį laikotarpį, kurio reikia duomenų suteikimo tikslams pasiekti. Bet kuriuo atveju jie yra ištrinami ne vėliau kaip po metų nuo perspėjimo ar perspėjimų dėl atitinkamo asmens ar daikto ištrynimo iš Šengeno informacinės sistemos.

2.   1 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės laikyti nacionalinėse bylose duomenis, susijusius su tos valstybės narės pareikštu konkrečiu perspėjimu ar susijusius su perspėjimu, dėl kurio buvo imtasi veiksmų jos teritorijoje. Nacionalinės teisės aktai reglamentuoja šių duomenų laikymo šiose bylose laikotarpį.“

12)

113 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Duomenys, išskyrus nurodytuosius 112 straipsnyje, yra laikomi ne ilgiau kaip 10 metų, ir duomenys dėl 99 straipsnio 1 dalyje numatytų daiktų yra laikomi ne ilgiau kaip penkerius metus.“

13)

Įterpiamas šis straipsnis:

„113A straipsnis

1.   Duomenys, išskyrus 92 straipsnio 4 dalyje numatytų institucijų laikomus bylose asmens duomenis, gautus pasikeitus informacija pagal tos dalies nuostatas, saugojami tik duomenų suteikimo tikslams pasiekti reikalingą laikotarpį. Bet kuriuo atveju jie yra ištrinami vėliausiai po metų nuo perspėjimo ar perspėjimų dėl atitinkamo asmens ar daikto ištrynimo iš Šengeno informacinės sistemos.

2.   1 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės laikyti nacionalinėse bylose duomenis, susijusius su tos valstybės narės pareikštu specifiniu perspėjimu ar susijusius su perspėjimu, dėl kurio buvo imtasi veiksmų jos teritorijoje. Nacionalinės teisės aktai reglamentuoja šių duomenų laikymo šiose bylose laikotarpį.“

2 straipsnis

1.   Šio sprendimo 1 straipsnio 1, 5 ir 8 dalys įsigalioja po 90 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

2.   Šio sprendimo 1 straipsnio 11 ir 13 dalys įsigalioja po 180 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

3.   Šio sprendimo 1 straipsnio 1, 5, 8, 11 ir 13 dalys Islandijai ir Norvegijai įsigalioja po 270 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

4.   1 straipsnio 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ir 12 dalys įsigalioja nuo datos, kurią vieningai priimtu sprendimu nustatys Taryba, kai tik bus įvykdytos tam reikalingos išankstinės sąlygos.

Taryba gali nuspręsti nustatyti skirtingas įsigaliojimo datas:

1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalims,

1 straipsnio 3 daliai,

1 straipsnio 7 daliai,

1 straipsnio 9 daliai, naujam 101A straipsniui,

1 straipsnio 9 daliai, naujam 101B straipsniui,

1 straipsnio 12 daliai.

5.   Bet koks Tarybos sprendimas pagal 4 dalį yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 160, 2002 7 4, p. 7.

(2)  OL C 31 E, 2004 2 5, p. 122.

(3)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(5)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(6)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.


15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/49


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2005/212/TVR

2005 m. vasario 24 d.

dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį, 31 straipsnio 1 dalies c punktą, 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Danijos Karalystės iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagrindinis tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo motyvas yra finansinė nauda. Todėl bet koks tokio nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo bandymas, kad būtų veiksmingas, turėtų būti sutelktas į nusikalstamu būdu įgytų lėšų suradimą, įšaldymą, areštavimą ir konfiskavimą. Tačiau tai apsunkina, inter alia, skirtingi valstybių narių teisės aktai šioje srityje.

(2)

1998 m. gruodžio mėnesio Vienos Europos Vadovų Tarybose išvadose Europos Vadovų Taryba ragino sustiprinti pastangas kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, vadovaujantis veiksmų planu dėl to, kaip geriau įgyvendinti Amsterdamo sutarties nuostatas dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (2).

(3)

Pagal Vienos veiksmų plano 50 dalies b punktą per penkerius metus po Amsterdamo sutarties įsigaliojimo nusikalstamu būdu įgytų lėšų areštą ir konfiskavimą reglamentuojančios nuostatos prireikus turi būti patobulintos ir suderintos, atsižvelgiant į bona fide trečiųjų šalių teises.

(4)

Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadų 51 dalyje pabrėžiama, kad pinigų plovimas yra organizuoto nusikalstamumo pagrindas ir turėtų būti pašalintas kur tik jis atsiranda, ir Europos Vadovų Taryba yra pasiryžusi užtikrinti, kad būtų imamasi konkrečių priemonių nusikalstamu būdu įgytoms lėšoms surasti, užšaldyti, areštuoti ir konfiskuoti. 55 dalyje Europos Vadovų Taryba taip pat ragina tarpusavyje derinti baudžiamosios teisės materialines ir procesines normas dėl pinigų plovimo (pvz., dėl lėšų suradimo, įšaldymo ir konfiskavimo).

(5)

Pagal 19 rekomendaciją, pateiktą 2000 m. veiksmų plane „Organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kontrolė: Europos Sąjungos strategija naujojo tūkstantmečio pradžiai“ (3), kurį Taryba patvirtino 2000 m. kovo 27 d., turėtų būti išnagrinėtas galimas poreikis priemonės, kuri, atsižvelgiant į geriausią valstybių narių praktiką ir tinkamą pagarbą pagrindiniams teisiniams principams, įdiegia įrodinėjimo naštos dėl asmens, nuteisto už su organizuotu nusikalstamumu susijusį nusikaltimą, turimo turto šaltinio sumažinimo galimybę atitinkamai pagal baudžiamąją teisę, civilinę arba mokesčių teisę.

(6)

Pagal 2000 m. gruodžio 12 d. JT konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 12 straipsnį valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali apsvarstyti galimybę nustatyti reikalavimą, kad nusikaltimą padaręs asmuo įrodytų teisėtą tariamai nusikalstamu būdu įgytų pajamų ar kito konfiskuotino turto kilmę tiek, kiek toks reikalavimas atitinka jų vidaus teisės principus ir teisminio nagrinėjimo pobūdį.

(7)

Visos valstybės narės ratifikavo 1990 m. lapkričio 8 d. Europos Tarybos konvenciją dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo. Kai kurios valstybės narės, atsižvelgdamos į Konvencijos 2 straipsnį dėl konfiskacijos, pateikė deklaracijas, pagal kurias jos turi pareigą konfiskuoti tik iš tam tikrų nusikaltimų įgytas lėšas.

(8)

Tarybos pamatiniame sprendime 2001/500/TVR (4) išdėstytos nuostatos dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo. Pagal tą pamatinį sprendimą, valstybės narės taip pat turi pareigą nedaryti ar nesilaikyti išlygų dėl Europos Tarybos Konvencijos 2 straipsnio dėl konfiskavimo, jei už nusikaltimą baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – daugiau nei vieneri metai.

(9)

Galiojančiais dokumentais šioje srityje nepasiektas pakankamai veiksmingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, susijęs su konfiskavimu, nes vis dar tebėra tam tikras skaičius valstybių narių, kurios negali konfiskuoti lėšų, gautų iš nusikaltimų, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu daugiau kaip vieneriems metams.

(10)

Šio pamatinio sprendimo tikslas yra užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų veiksmingas taisykles, reglamentuojančias nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimą, inter alia, susijusias su įrodinėjimo našta dėl asmens, nuteisto už su organizuotu nusikalstamumu susijusį nusikaltimą, turimo turto šaltinio. Šis pamatinis sprendimas susijęs su tuo pat metu pateiktu pamatinio sprendimo dėl sprendimų, susijusių su nusikalstamu būdu įgytų lėšų konfiskavimu ir turto padalijimu, abipusio pripažinimo Europos Sąjungoje Danijos projektu.

(11)

Šis pamatinis sprendimas nekliudo valstybei narei taikyti savo konstitucines taisykles, susijusias su teisingu procesu, visų pirma nekaltumo prezumpcija, nuosavybės teisėmis, asociacijos laisve, spaudos laisve ir žodžio laisve kitose žiniasklaidos priemonėse,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame pamatiniame sprendime:

„pajamos“ – bet kokia ekonominė nauda, gauta iš nusikaltimų. Jos gali būti bet kokios turto formos, kaip apibrėžta kitoje įtraukoje,

„turtas“ apima bet kaip apibrėžtą turtą, ir materialų arba nematerialų, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir teisinius dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę arba interesą į tokį turtą,

„nusikaltimo priemonės“ – bet koks turtas, visas arba iš dalies kuriuo nors būdu naudojamas arba planuojamas panaudoti nusikaltimo arba nusikaltimų padarymui,

„konfiskacija“ – tai byloje dėl nusikaltimo arba nusikaltimų teismo numatyta turto galutinio atėmimo bausmė arba priemonė,

„juridinis asmuo“ – bet kuris tokį statusą pagal taikytinus nacionalinius įstatymus turintis subjektas, išskyrus valstybės arba kitas viešąsias valdžios funkcijas vykdančias įstaigas, taip pat viešąsias tarptautines organizacijas.

2 straipsnis

Konfiskavimas

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad galėtų konfiskuoti visas arba dalį nusikaltimo priemonių ir lėšų, įgytų iš nusikaltimų, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu daugiau kaip vieneriems metams, arba turtą, kurio vertė atitinka tokias lėšas.

2.   Mokesčių teisės pažeidimų atvejais valstybės narės gali naudoti kitas nei baudžiamąsias procedūras, skirtas iš pažeidėjo atimti nusikalstamu būdu įgytas lėšas.

3 straipsnis

Išplėstos konfiskavimo teisės

1.   Kiekviena valstybė narė bent jau nustato būtinas priemones, kad galėtų vadovaujantis 2 dalyje minimomis aplinkybėmis konfiskuoti visą arba dalį turto, priklausančio asmeniui, nuteistam už nusikaltimą,

a)

padarytą nusikalstamo susivienijimo, kaip nurodyta 1998 m. gruodžio 21 d. Bendruosiuose veiksmuose 98/733/TVR, prilyginančiuose dalyvavimą nusikalstamame susivienijime Europos Sąjungos valstybėse narėse baudžiamajam nusikaltimui (5), kai nusikaltimui yra taikomi:

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (6),

2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo,

2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis (7),

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (8),

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (9),

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (10);

b)

kuriam taikomas 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (11),

jeigu tas nusikaltimas pagal pirmiau minėtus pamatinius sprendimus

yra susijęs su nusikaltimais, išskyrus pinigų plovimą, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, kurių ilgiausias terminas ne trumpesnis nei 5–10 metų,

yra susijęs su pinigų plovimu, už kurį baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, kurių ilgiausias terminas ne mažesnis nei 4 metai,

ir nusikaltimas yra tokio pobūdžio, kad gali suteikti finansinę naudą.

2.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, leidžiančių konfiskuoti pagal šį straipsnį bent:

a)

jeigu nacionalinis teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, jog svarstomas turtas buvo įgytas iš nuteisto asmens nusikalstamos veiklos laikotarpiu prieš nuteisimą už 1 dalyje minimą nusikaltimą, ką teismas laiko pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis; arba,

b)

jeigu nacionalinis teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, jog svarstomas turtas buvo įgytas iš nuteisto asmens panašios nusikalstamos veiklos laikotarpiu prieš nuteisimą už 1 dalyje minimą nusikaltimą, ką teismas laiko pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis; arba,

c)

jeigu nustatyta, kad turto vertė yra neproporcinga nuteistojo asmens teisėtoms pajamoms ir nacionalinis teismas, remdamasis konkrečiais faktais yra visiškai įsitikinęs, kad svarstomas turtas buvo įgytas iš šio nuteistojo asmens nusikalstamos veiklos.

3.   Kiekviena valstybė narė taip pat gali svarstyti ar priimti būtinas priemones, kad, vadovaujantis 1 ir 2 dalyse nustatytomis sąlygomis, būtų galima konfiskuoti visą arba iš dalies turtą, įgytą atitinkamo asmens artimųjų giminaičių ir turtą, perduotą juridiniam asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkamas asmuo, veikdamas vienas arba kartu su savo artimaisiais giminaičiais, kontroliuoja. Tas pats taikoma, jeigu atitinkamas asmuo gauna didžiąją dalį juridinio asmens pajamų.

4.   Valstybės narės gali naudoti kitas nei baudžiamojo proceso procedūras, skirtas iš pažeidėjo atimti svarstomą turtą.

4 straipsnis

Teisės gynimo priemonės

Kiekviena Šalis imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad suinteresuotos šalys, kurioms taikomos 2 ir 3 straipsniuose numatytos priemonės, turėtų veiksmingas priemones apginti savo teises.

5 straipsnis

Apsaugos priemonės

Šis pamatinis sprendimas nekeičia pareigos gerbti pagrindines teises ir pagrindinius principus, visų pirma įskaitant nekaltumo prezumpciją, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.

6 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių šio pamatinio sprendimo įgyvendinimui iki 2007 m. kovo 15 d.

2.   Iki 2007 m. kovo 15 d. valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai perduoda nuostatų, perkeliančių į jų nacionalinę teisę joms pagal šį pamatinį sprendimą taikomus įpareigojimus, tekstą. Remdamasi pranešimu, paremtu naudojant šią informaciją, ir Komisijos rašytiniu pranešimu, Taryba iki 2007 m. birželio 15 d. įvertina, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos įgyvendinti šio pamatinio sprendimo nuostatas.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 184, 2002 8 2, p. 3.

(2)  OL C 19, 1999 1 23, p. 1.

(3)  OL C 124, 2000 5 3, p. 1.

(4)  OL L 182, 2001 7 5, p. 1.

(5)  OL L 351, 1998 12 29, p. 1.

(6)  OL L 140, 2000 6 14, p. 1.

(7)  OL L 203, 2002 8 1, p. 1.

(8)  OL L 328, 2002 12 5, p. 1.

(9)  OL L 13, 2004 1 20, p. 44.

(10)  OL L 335, 2004 11 11, p. 8.

(11)  OL L 164, 2002 6 22, p. 3.