EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 314, 01. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.314.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 314

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
1. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1158/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2009

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1160/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1161/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o informácie o potravinovom reťazci, ktoré sa majú poskytnúť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov prevádzkujúcim bitúnky (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1163/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1164/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 18 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) (1)

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1165/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 4 a IFRS 7 (1)

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1166/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (1)

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (1)

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (1)

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov (1)

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 9 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 (1)

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1172/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa v hospodárskom roku 2009/2010 rozdelí 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi Dánskom, Írskom, Gréckom, Talianskom a Luxemburskom

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1173/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa určujú intervenčné strediská pre pšenicu a ryžu

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1174/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania článkov 34a a 37 nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty podľa smernice Rady 2008/9/ES

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1175/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aglio Bianco Polesano (CHOP)]

60

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1176/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Redykołka (CHOP)]

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (1)

64

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/152/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I (1)

66

 

*

Smernica Komisie 2009/153/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o bežný názov a čistotu účinnej látky hydrolyzované proteíny (1)

67

 

*

Smernica Komisie 2009/154/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cyflufenamid medzi účinné látky (1)

69

 

*

Smernica Komisie 2009/155/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o požadovanú úroveň čistoty účinnej látky metazachlór (1)

72

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/857/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2007 o vykonávaní článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017 na jednej strane a od 1. apríla 2017 na strane druhej

73

 

 

Komisia

 

 

2009/858/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. novembra 2009, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2009 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/897/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva na programy určitých členských štátov schválené uvedeným rozhodnutím a rozhodnutím 2009/560/ES [oznámené pod číslom K(2009) 9193]

75

 

 

2009/859/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2009) 9262]  (1)

79

 

 

2009/860/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o nezaradení triazoxidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2009) 9271]  (1)

81

 

 

2009/861/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 9282]  (1)

83

 

 

2009/862/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2009) 9326]  (1)

90

 

 

2009/863/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2010 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín [oznámené pod číslom K(2009) 9343]

91

 

 

2009/864/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz sušeného mäsa z určitých oblastí Južnej Afriky a z Uruguaja do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2009) 9362]  (1)

97

 

 

2009/865/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené na nové účinné látky metaflumizon a gama-cyhalothrín [oznámené pod číslom K(2009) 9366]  (1)

100

 

 

2009/866/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2009) 9399]  (1)

102

 

 

2009/867/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa určitým stranám udeľuje v súvislosti s určitými časťami a súčasťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa zrušuje pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo určitým stranám udelené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom K(2009) 9406]

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top