EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1300

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1300 z 24. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1093, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách (Text s významom pre EHP)

C/2022/1722

OJ L 197, 26.7.2022, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1300/oj

26.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1300

z 24. marca 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1093, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 58 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 (2) sa stanovujú zmeny článku 58 smernice 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o podávanie správ o pozíciách.

(2)

V súlade s uvedenými zmenami článku 58 smernice 2014/65/EÚ sa podávanie správ o pozíciách už nemá vzťahovať na cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) uvedenej smernice, ktoré sa týkajú komodity alebo podkladového aktíva, ako sa uvádza v oddiele C bode 10 prílohy I k uvedenej smernici. Odkazy na uvedené kategórie derivátov vo vykonávacích technických predpisoch stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/1093 (3) by sa preto mali vypustiť.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1093 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

(5)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1093 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 14).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1093 z 20. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2017, s. 16).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA

Tabuľka 2 v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1093 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2

Tabuľka polí, ktoré sa majú vykazovať pre všetky pozície pri všetkých splatnostiach všetkých kontraktov na účely článku 2

POLE

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ

FORMÁT VYKAZOVANIA

Dátum a čas predloženia správy

Pole sa vypĺňa dátumom a časom, ku ktorým je správa predložená.

{DATE_TIME_FORMAT}

Referenčné číslo správy

Pole sa vypĺňa jedinečným identifikátorom, ktorý pridelil predkladateľ a ktorý predkladateľovi i prijímajúcemu príslušnému orgánu umožňuje jednoznačne identifikovať správu.

{ALPHANUM-52}

Dátum obchodného dňa vykazovanej pozície

Pole sa vypĺňa dátumom, ku ktorému sa vykazovaná pozícia drží na konci obchodného dňa na príslušnom obchodnom mieste.

{DATEFORMAT}

Status správy

Údaj o tom, či je správa nová alebo či je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená.

Ak je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená, mala by sa zaslať správa obsahujúca všetky údaje pôvodnej správy s uvedením referenčného čísla pôvodnej správy a označenie „statusu správy“ by malo byť „CANC“.

Pri zmenách by sa mala zaslať nová správa so všetkými údajmi pôvodnej správy s uvedením referenčného čísla pôvodnej správy a všetkými nevyhnutnými údajmi o vykonaných zmenách a označenie „statusu správy“ by malo byť „AMND“.

„NEWT“ – nová

„CANC“ – zrušenie

„AMND“ – zmena

ID subjektu podávajúceho správu

Identifikátor investičnej spoločnosti podávajúcej správu. Pole sa vypĺňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI.

{LEI}

alebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

ID držiteľa pozície

Pole sa vypĺňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI. (Poznámka: ak pozíciu drží spoločnosť podávajúca správu na vlastný účet, toto pole musí byť identické s poľom „ID subjektu podávajúceho správu“).

{LEI}

alebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

E-mailová adresa držiteľa pozície

E-mailová adresa na oznamovanie záležitostí súvisiacich s pozíciami.

{ALPHANUM-256}

ID hlavného materského subjektu

Pole sa vypĺňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI. Poznámka: toto pole môže byť identické s poľom „ID subjektu podávajúceho správu“ alebo s poľom „ID držiteľa pozície“, ak hlavný materský subjekt drží svoje vlastné pozície alebo podáva svoje vlastné správy.

{LEI}

alebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

E-mailová adresa hlavného materského subjektu

E-mailová adresa pre korešpondenciu v súvislosti s kumulovanými pozíciami.

{ALPHANUM-256}

Materská spoločnosť so statusom podniku kolektívneho investovania

Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či je držiteľ pozície podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma investičné rozhodnutia nezávisle od svojej materskej spoločnosti, ako je stanovené v článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1301 (*1).

„TRUE“ – držiteľ pozície je podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma nezávislé investičné rozhodnutia

„FALSE“ – držiteľ pozície nie je podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma nezávislé investičné rozhodnutia

Identifikačný kód kontraktu obchodovaného na obchodných miestach

Identifikátor komoditného derivátu, emisnej kvóty alebo jej derivátu. Pozri pole „Identifikátor obchodného miesta“ pre zaobchádzanie s OTC kontraktmi, ktoré sú ekonomicky rovnocenné s kontraktmi, ktoré sa obchodujú na obchodných miestach.

{ISIN}

Kód produktu obchodného miesta

Pole sa vypĺňa jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikátorom používaným obchodným miestom pri zoskupovaní kontraktov s rôznymi splatnosťami a realizačnými cenami v tom istom produkte.

{ALPHANUM-12}

Identifikátor obchodného miesta

Pole sa vypĺňa segmentovým MIC podľa ISO 10383 pre pozície vykazované vo vzťahu ku kontraktom na obchodnom mieste. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa prevádzkový MIC.

{MIC}

Použite kód MIC „XXXX“ pre pozície mimo obchodného miesta v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch.

Použite kód MIC „XOFF“ pre kótované deriváty alebo emisné kvóty obchodované mimo burzy.

 

Druh pozície

Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či je pozícia buď vo futuritách, opciách, emisných kvótach alebo ich derivátoch, alebo v akomkoľvek inom druhu kontraktu.

„OPTN“ – opcie vrátane samostatne obchodovateľných opcií na druhy FUTR alebo OTHR, s vylúčením produktov, pri ktorých je opcia len vloženým prvkom

„FUTR“ – futurity

„EMIS“ – emisné kvóty a ich deriváty

„OTHR“ – akýkoľvek iný druh kontraktu

Splatnosť pozície

Údaj o tom, či sa splatnosť kontraktu zahŕňajúceho vykazovanú pozíciu týka spotového mesiaca alebo všetkých ostatných mesiacov. Poznámka: pre spotové mesiace a všetky ostatné mesiace sa vyžadujú samostatné správy.

„SPOT“ – spotový mesiac vrátane všetkých pozícií v druhoch pozícií EMIS

„OTHR“ – všetky ostatné mesiace

Množstvo pozícií

Pole sa vypĺňa množstvom čistých pozícií držaných v komoditnom deriváte, emisných kvótach alebo ich derivátoch, ktoré je vyjadrené buď v lotoch, keď obmedzenia pozícií sú vyjadrené v lotoch, alebo v jednotkách podkladového aktíva.

Toto pole by sa malo vyplniť kladným číslom pre dlhé pozície a záporným číslom pre krátke pozície.

{DECIMAL-15/2}

Uvedenie množstva pozícií

Toto pole sa vypĺňa jednotkami používanými na vykazovanie množstva pozícií.

„LOTS“ – ak je množstvo pozícií vyjadrené v lotoch

{ALPHANUM-25} – opis jednotiek používaných v prípade, ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách podkladového aktíva

„UNIT“ – ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách

Množstvo pozícií v delta ekvivalente

Ak je druh pozície „OPTN“ alebo opcia na „EMIS“, potom toto pole obsahuje delta ekvivalent množstva pozície vykázaného v poli „Množstvo pozícií“.

Toto pole by sa malo vyplniť kladným číslom pre dlhé kúpne opcie a krátke predajné opcie a záporným číslom pre dlhé predajné opcie a krátke kúpne opcie.

{DECIMAL-15/2}

Údaj o tom, či ide o pozíciu znižujúcu riziko spojené s komerčnou činnosťou

Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či ide o pozíciu znižujúcu riziko v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1301.

„TRUE“ – pozícia znižuje riziko

„FALSE“ – nejde o pozíciu znižujúcu riziko


(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1301 z 31. marca 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/1226, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS v prípade súvahových syntetických sekuritizácií (Ú. v. EÚ L 197, xx.xx.2022, s. 10).“.


Top