EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1300

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1300 z dne 24. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1093 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga (Besedilo velja za EGP)

C/2022/1722

OJ L 197, 26.7.2022, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1300/oj

26.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1300

z dne 24. marca 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1093 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (1), ter zlasti člena 58(5), tretji pododstavek, Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa spremembe člena 58 Direktive 2014/65/EU v zvezi s poročanjem o pozicijah.

(2)

V skladu s spremembami člena 58 Direktive 2014/65/EU poročanje o pozicijah ne velja več za vrednostne papirje iz člena 4(1), točka 44, točka (c), navedene direktive, povezane z blagom ali osnovnim blagom iz oddelka C.10 Priloge I k navedeni direktivi. Zato bi bilo treba črtati sklice na navedene kategorije izvedenih finančnih instrumentov v izvedbenih tehničnih standardih iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1093 (3).

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1093 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(5)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1093 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)  Direktiva (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 68, 26.2.2021, str. 14).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1093 z dne 20. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga (UL L 158, 21.6.2017, str. 16).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA

Preglednica 2 v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1093 se nadomesti z naslednjim:

„Preglednica 2

Preglednica polj, ki se za namene člena 2 poročajo za vse pozicije za vse zapadlosti vseh pogodb

POLJE

PODATKI, KI SE POROČAJO

OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE

Datum in ura predložitve poročila

V polje se vpišeta datum in ura, ko je bilo poročilo predloženo.

{DATE_TIME_FORMAT}

Referenčna številka poročila

V polje se vpiše edinstveni identifikator, ki ga dodeli vložnik in ki tako vložniku kot pristojnemu organu prejemniku omogoča nedvoumno identifikacijo poročila.

{ALPHANUM-52}

Datum trgovanja s pozicijo, o kateri se poroča

Polje, v katerega se vpiše datum, ko je pozicija, o kateri se poroča, na zadevnem mestu trgovanja v posesti ob zaključku trgovalnega dne.

{DATEFORMAT}

Status poročila

Navede se, ali je poročilo novo oziroma ali je predhodno predloženo poročilo preklicano ali spremenjeno.

Kadar je predhodno predloženo poročilo preklicano ali spremenjeno, bi bilo treba poslati poročilo, ki vsebuje vse podrobnosti prvotnega poročila in uporablja prvotno referenčno številko poročila, status poročila pa bi moral biti označen kot ‚CANC‘.

Za spremembe bi bilo treba poslati novo poročilo, ki vsebuje vse podrobnosti prvotnega poročila in uporablja prvotno referenčno številko poročila, skupaj z vsemi potrebnimi spremenjenimi podrobnostmi, status poročila pa bi moral biti označen kot ‚AMND‘.

‚NEWT‘ – novo

‚CANC‘ – preklic

‚AMND‘ – sprememba

Identifikator poročevalca

Identifikator investicijskega podjetja, ki poroča. V polje se vpiše identifikator pravnih subjektov (koda LEI) za pravne subjekte ali nacionalna identifikacijska številka {NATIONAL_ID} za fizične osebe, ki nimajo kode LEI.

{LEI}

ali

{NATIONAL_ID} – fizične osebe

Identifikator imetnika pozicije

V polje se vpiše identifikator pravnih subjektov (koda LEI) za pravne subjekte ali nacionalna identifikacijska številka {NATIONAL_ID} za fizične osebe, ki nimajo kode LEI. (Opomba: če se pozicija poseduje kot lastna pozicija podjetja, ki poroča, je to polje enako polju ‚Identifikator poročevalca‘).

{LEI}

ali

{NATIONAL_ID} – fizične osebe

Elektronski naslov imetnika pozicije

Elektronski naslov za obvestila v zvezi s pozicijami.

{ALPHANUM-256}

Identifikator končnega obvladujočega subjekta

V polje se vpiše identifikator pravnih subjektov (koda LEI) za pravne subjekte ali nacionalna identifikacijska številka {NATIONAL_ID} za fizične osebe, ki nimajo kode LEI. Opomba: to polje je lahko enako polju ‚Identifikator poročevalca‘ ali ‚Identifikator imetnika pozicije‘, če končni obvladujoči subjekt poseduje svoje pozicije ali pripravlja svoja poročila.

{LEI}

ali

{NATIONAL_ID} – fizične osebe

Elektronski naslov končnega obvladujočega subjekta

Elektronski naslov za korespondenco v zvezi z združenimi pozicijami.

{ALPHANUM-256}

Položaj kolektivnega naložbenega podjema glede na obvladujoče podjetje

Polje, v katerem se poroča, ali je imetnik pozicije kolektivni naložbeni podjem, ki sprejema naložbene odločitve neodvisno od svojega obvladujočega podjetja, kot je določeno v členu 4(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1301  (*1).

‚TRUE‘ – imetnik pozicije je kolektivni naložbeni podjem, ki sprejema neodvisne naložbene odločitve

‚FALSE‘ – imetnik pozicije ni kolektivni naložbeni podjem, ki sprejema neodvisne naložbene odločitve.

Identifikacijska koda pogodbe, s katero se trguje na mestih trgovanja

Identifikator izvedenega finančnega instrumenta na blago, pravice do emisije ali njenega izvedenega finančnega instrumenta. Glej polje ‚Identifikator mesta trgovanja‘ za obravnavo pogodb OTC, ki so gospodarsko enakovredne pogodbam, s katerimi se trguje na mestih trgovanja.

{ISIN}

Oznaka produkta na mestu trgovanja

Polje, v katerega se vpiše edinstven in nedvoumen alfanumerični identifikator, ki ga uporablja mesto trgovanja, ki združuje v isti produkt pogodbe z različnimi zapadlostmi in izvršilnimi cenami.

{ALPHANUM-12}

Identifikator mesta trgovanja

V to polje se vpiše koda MIC segmenta trga po ISO 10383 za pozicije, o katerih se poroča, v pogodbah, s katerimi se trguje na mestu trgovanja. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

{MIC}

Kodo MIC ‚XXXX‘ uporabite za pozicije zunaj mesta trgovanja v gospodarsko enakovrednih pogodbah OTC.

Kodo MIC ‚XOFF‘ uporabite za kotirajoče izvedene finančne instrumente ali pravice do emisij, s katerimi se trguje zunaj borze.

 

Vrsta pozicije

Polje, v katerem se poroča, ali je pozicija v standardiziranih terminskih pogodbah, opcijah, pravicah do emisij ali njihovih izvedenih finančnih instrumentih ali v drugi vrsti pogodbe.

‚OPTN‘ – opcije, vključno z opcijami na FUTR ali OTHR, s katerimi se trguje ločeno, brez produktov, pri katerih je izbirnost le vgrajen element

‚FUTR‘ – standardizirane terminske pogodbe

‚EMIS‘ – pravice do emisij in njihovi izvedeni finančni instrumenti

‚OTHR‘ – vse ostale vrste pogodb

Zapadlost pozicije

V tem polju se navede, ali se zapadlost pogodbe, v kateri je pozicija, o kateri se poroča, nanaša na promptni mesec ali na vse ostale mesece. Opomba: za promptne mesece in za vse ostale mesece so potrebna ločena poročila.

‚SPOT‘ – promptni mesec, vključno z vsemi pozicijami v vrstah pozicij EMIS

‚OTHR‘ – vsi ostali meseci

Količina pozicij

V to polje se vpiše neto količina pozicij v izvedenih finančnih instrumentih na blago, pravicah do emisij ali njihovih izvedenih finančnih instrumentih, izražena v lotih, kadar so omejitve pozicij izražene v lotih, ali enotah osnovnega sredstva.

V to polje se vpišejo pozitivne vrednosti za dolge pozicije in negativne vrednosti za kratke pozicije.

{DECIMAL-15/2}

Zapis količine pozicij

V to polje se vpišejo enote, ki se uporabljajo za poročanje količine pozicij.

‚LOTS‘ – če je količina pozicij izražena v lotih

ALPHANUM-25 – opis enot, ki se uporabijo, če je količina pozicij izražena v enotah osnovnega sredstva

‚UNIT‘ – če je količina pozicij izražena v enotah

Delta ekvivalent v količini pozicije

Če je vrsta pozicije ‚OPTN‘ ali opcija na ‚EMIS‘, se v to polje vpiše delta ekvivalent v količini pozicije, o kateri se poroča v polju ‚Količina pozicij‘.

V to polje se vpišejo pozitivne vrednosti za nakupe nakupnih opcij in prodajo prodajnih opcij ter negativne vrednosti za nakupe prodajnih opcij in prodajo nakupnih opcij.

{DECIMAL-15/2}

Kazalnik zmožnosti pozicije za zmanjševanje tveganja, povezanega s poslovno dejavnostjo

V tem polju se navede, ali pozicija zmanjšuje tveganje v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) 2022/1301.

‚TRUE‘ – pozicija zmanjšuje tveganje

‚FALSE‘ – pozicija ne zmanjšuje tveganja


(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1301 z dne 31. marca 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1226 glede informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS za bilančna sintetična listinjenja (UL L 197, xx.xx.2022, str. 10).“.


Top