EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0007

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7)

OJ L 114, 28.4.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/661/oj

28.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/14


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/661

z 15. apríla 2016

o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 30,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (2), a najmä jeho na článok 3 ods. 1 a článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Celková výška ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by mala pokrývať, ale neprevyšovať výdavky Európskej centrálnej banky (ECB) vynaložené v súvislosti s jej úlohami v oblasti dohľadu počas príslušného poplatkového obdobia. Tieto výdavky tvoria predovšetkým náklady priamo súvisiace s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napríklad náklady na priamy dohľad nad významnými subjektmi, monitorovanie dohľadu nad menej významnými subjektmi a výkon horizontálnych úloh a špecializovaných služieb. Ich súčasťou sú tiež náklady, ktoré priamo nesúvisia s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napríklad náklady na služby poskytované podpornými útvarmi ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a služieb informačných technológií.

(2)

Na účely výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré majú platiť významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny, ako aj menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny, by mali byť celkové náklady rozdelené na základe výdavkov pridelených príslušným funkčným oblastiam, ktoré vykonávajú priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi a významnými dohliadanými skupinami a nepriamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými dohliadanými skupinami.

(3)

Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 by sa mala vypočítať ako súčet: a) odhadu ročných nákladov na úlohy v oblasti dohľadu v roku 2016 založeného na schválenom rozpočte ECB na rok 2016 pri zohľadnení vývoja odhadovaných ročných nákladov ECB, ktoré boli známe v čase prijatia tohto rozhodnutia a b) prebytok alebo schodok z roku 2015.

(4)

Prebytok alebo schodok by sa mal určiť odpočítaním skutočných ročných nákladov vynaložených na úlohy v oblasti dohľadu v roku 2015 uvedených v ročnej účtovnej závierke ECB za rok 2015 (3) od odhadovaných ročných nákladov v roku 2015 uvedených v prílohe I k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/727 (ECB/2015/17) (4).

(5)

V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by sa pri odhade ročných nákladov na úlohy v oblasti dohľadu v roku 2016 mala zohľadniť výška poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať, prijaté platby úrokov a niektoré iné sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) a v nariadení (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Článok 2

Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2016

1.   Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 je 404 536 022 EUR a je vypočítaná tak, ako je to uvedené v prílohe.

2.   Každá kategória dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín bude platiť ročné poplatky za dohľad v tejto celkovej výške:

a)

významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny: 357 520 301 EUR;

b)

menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny: 47 015 721 EUR.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. apríla 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Uverejnené vo februári 2016 na webovom sídle ECB www.ecb.europa.eu.

(4)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/727 z 10. apríla 2015 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015 (ECB/2015/17), (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 36).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/7) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2016

(v EUR)

Odhad ročných nákladov v roku 2016

423 241 789

Mzdy a dávky

193 557 286

Prenájom a údržba budov

52 972 412

Ostatné prevádzkové výdavky

176 712 091

Prebytok/schodok z roku 2015

– 18 926 078

Sumy, ktoré je potrebné zohľadniť v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

220 311

Výška poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať

0

Platby úrokov prijaté v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia

– 49 054

Všetky sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia

269 365

CELKOM

404 536 022


Top