EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0007

2016 m. balandžio 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7)

OJ L 114, 28.4.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/661/oj

28.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/661

2016 m. balandžio 15 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ir ypač į jo 30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (2), ir ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

visa metinių priežiūros mokesčių suma, taikytina pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9 straipsnio 2 dalį, turėtų padengti Europos Centrinio Banko (ECB) išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršyti. Šios išlaidos – tai visų pirma išlaidos, tiesiogiai susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms: patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir informacinių technologijų paslaugos;

(2)

apskaičiuojant metinius priežiūros mokesčius, kurie mokami už svarbius prižiūrimus subjektus ir svarbias prižiūrimas grupes bei mažiau svarbius prižiūrimus subjektus ir mažiau svarbias prižiūrimas grupes, visos sąnaudos turėtų būti padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą;

(3)

visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2016 m. turėtų būti apskaičiuota kaip šių kategorijų suma: a) numatytos priežiūros uždavinių metinės sąnaudos už 2016 m., pagrįstos patvirtintu 2016 m. ECB biudžetu, atsižvelgiant į bet kokius numatytų ECB metinių sąnaudų, kurios buvo žinomos priimant šį sprendimą, pokyčius ir b) 2015 m. perteklius arba deficitas;

(4)

perteklius arba deficitas turėtų būti nustatomas iš Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2015/727 (ECB/2015/17) (3) I priede nustatytų 2015 m. numatytų metinių sąnaudų atėmus 2015 m. patirtas faktines metines priežiūros uždavinių sąnaudas, apibūdintas 2015 m. ECB finansinėse ataskaitose (4);

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalimi, 2016 m. numatytose priežiūros uždavinių metinėse sąnaudose taip pat reikėtų atsižvelgti į su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos, gautas palūkanas ir kitas tam tikras gautas arba grąžintas sumas, jei jų yra, laikantis to reglamento 7 straipsnio 3 dalies,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos sąvokų apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2016 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2016 m. yra 404 536 022 eurai; apskaičiuota, kaip nurodyta priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą šią metinių priežiūros mokesčių sumą:

a)

svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės: 357 520 301 euro;

b)

mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės: 47 015 721 euro.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino 2016 m. balandžio 15 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(3)  2015 m. balandžio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/727 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. (ECB/2015/17) (OL L 115, 2015 5 6, p. 36).

(4)  Paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu 2016 m. vasario mėn.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. apskaičiavimas

(EUR)

Numatomos 2016 m. metinės sąnaudos

423 241 789

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

193 557 286

Nuoma ir pastatų priežiūra

52 972 412

Kitos veiklos išlaidos

176 712 091

2015 m. perviršis / deficitas

– 18 926 078

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

220 311

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 49 054

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

269 365

IŠ VISO

404 536 022


Top