EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0007

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/661 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r. (EBC/2016/7)

OJ L 114, 28.4.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/661/oj

28.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/14


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/661

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r. (EBC/2016/7)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 30,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41) (2), w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych nakładanych na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) powinna pokrywać wydatki ponoszone przez EBC w okresie objętym opłatą w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań nadzorczych, lecz nie powinna tych wydatków przekraczać. Wydatki te obejmują przede wszystkim koszty bezpośrednio związane z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami, nadzór zwierzchni nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz wykonywanie zadań horyzontalnych i specjalistycznych. Wydatki te obejmują także koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak koszty usług świadczonych przez służby wsparcia EBC, w tym w zakresie zaplecza biurowego, zarządzania kadrami i informatyki.

(2)

Obliczenie rocznej opłaty nadzorczej dotyczącej istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup wymaga podziału całkowitych kosztów według wydatków przydzielonych odpowiednim funkcjom wykonującym bezpośredni nadzór istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz pośredni nadzór mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup.

(3)

Całkowita kwota rocznej opłaty nadzorczej za rok 2016 stanowi sumę: a) szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2016 r. opartych na zatwierdzonym budżecie EBC na 2016 r., z uwzględnieniem zmian szacowanych rocznych kosztów, jakie mają być poniesione przez EBC, które były znane w momencie przyjmowania niniejszej decyzji; oraz b) nadwyżki lub deficytu z roku 2015.

(4)

Nadwyżkę lub deficyt ustala się przez odjęcie faktycznych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych poniesionych w 2015 r., wskazanych w Rocznym sprawozdaniu finansowym EBC za rok 2015 (3), od szacowanych rocznych kosztów pobranych za 2015 r., określonych w załączniku I do decyzji (UE) 2015/727 Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2015/17) (4).

(5)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) przy ustalaniu szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2016 r. należy również brać pod uwagę ewentualne kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe, otrzymane odsetki oraz określone inne kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (5) oraz rozporządzeniu (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41).

Artykuł 2

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.

1.   Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2016 r. wynosi 404 536 022 EUR; kwota ta została wyliczona w sposób wskazany w załączniku.

2.   Poszczególne kategorie nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup opłacają następujące całkowite kwoty rocznych opłat nadzorczych:

a)

istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupy: 357 520 301 EUR;

b)

mniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupy: 47 015 721 EUR.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 kwietnia 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23.

(3)  Dokument opublikowany na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu w lutym 2016 r.

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/727 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17) (Dz.U. L 115 z 6.5.2015, s. 36).

(5)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Obliczenie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.

(EUR)

Szacowane koszty roczne za 2016 r.

423 241 789

Wynagrodzenia i świadczenia

193 557 286

Wynajem i utrzymanie budynków

52 972 412

Pozostałe koszty operacyjne

176 712 091

Nadwyżka/deficyt za 2015 r.

– 18 926 078

Kwoty uwzględnione zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

220 311

Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe

0

Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

– 49 054

Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

269 365

RAZEM

404 536 022


Top