EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0014

2010/597/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14)

OJ L 267, 9.10.2010, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 71 - 90

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj

9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 16. septembra 2010

o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu

(ECB/2010/14)

(2010/597/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 16,

keďže:

(1)

Článok 128 ods. 1 zmluvy a článok 16 štatútu ESCB ustanovujú, že Európska centrálna banka (ECB) má výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek v Únii. Toto právo zahŕňa právomoc prijímať opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov.

(2)

S cieľom chrániť integritu eurobankoviek a umožniť odhalenie falzifikátov sa musia eurobankovky v obehu udržiavať v dobrej kvalite, aby sa zabezpečila ľahká a spoľahlivá kontrola ich pravosti, a preto sa musí kontrolovať ich upotrebiteľnosť. Okrem toho sa musia eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, rýchlo odhaliť a odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom.

(3)

Podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (1) boli pôvodne úverové a iné príslušné inštitúcie povinné stiahnuť z obehu všetky eurobankovky, ktoré prijali a o ktorých vedeli alebo mali dostatočný dôvod veriť, že sú sfalšované.

(4)

ECB v roku 2005 uverejnila rámec pre spracovanie eurobankoviek, ktorým sa ustanovili jednotné pravidlá a postupy pre kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek (2) vrátane prevádzkových noriem pre zariadenia na spracovávanie bankoviek, s cieľom harmonizovať štandardy týkajúce sa opätovného vrátenia eurobankoviek do obehu. ECB následne prijala jednotné skúšobné postupy pre testovanie zariadení na spracovávanie bankoviek národnými centrálnymi bankami.

(5)

Nariadenie Rady (ES) č. 1338 sa zmenilo a doplnilo (3) tak, že sa rozšíril okruh jeho adresátov, ktorí sú teraz povinní zabezpečiť, aby sa kontrolovala pravosť eurobankoviek, ktoré prijali a ktoré zamýšľajú vrátiť späť do obehu, a aby sa odhalili falzifikáty. V tejto súvislosti sa v nariadení (ES) č. 1338/2001 ustanovuje, že overovanie eurobankoviek sa uskutočňuje v súlade s postupmi stanovenými ECB. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť takéto postupy v právnom akte.

(6)

Bez toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov stanoviť sankcie inštitúciám, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 a ktoré neplnia svoje povinnosti podľa uvedeného článku, Eurosystém musí byť schopný prijať zodpovedajúce administratívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa dodržiavali postupy stanovené ECB a aby nedochádzalo k obchádzaniu pravidiel a postupov ustanovených týmto rozhodnutím s následným rizikom, že sa falšované a neupotrebiteľné bankovky neodhalia alebo vrátia späť do obehu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú jednotné pravidlá a postupy pre kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a pre ich opätovné vrátenie do obehu v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro.

2.

„Spracovateľmi peňazí“ sa rozumejú inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001.

3.

„Opätovným vrátením do obehu“ sa rozumie konanie spracovateľov peňazí, ktorým priamo alebo nepriamo vracajú do obehu eurobankovky, ktoré prijali buď od verejnosti ako platbu alebo ako vklad na bankový účet, alebo od iného spracovateľa peňazí.

4.

„Zariadením na spracovávanie bankoviek“ sa rozumie zariadenie ovládané klientmi alebo zariadenie ovládané personálom vymedzené v prílohe I.

5.

„Typom zariadenia na spracovávanie bankoviek“ sa rozumie zariadenie na spracovávanie bankoviek, ktoré možno odlíšiť od ostatných zariadení na spracovávanie bankoviek vymedzených v prílohe I.

6.

„Jednotnými skúšobnými postupmi“ sa rozumejú skúšobné postupy stanovené ECB, ktoré uplatňujú NCB s cieľom otestovať typy zariadení na spracovávanie bankoviek.

7.

„Kvalifikovaným personálom“ sa rozumejú zamestnanci spracovateľov peňazí, ktorí majú: a) znalosti o rôznych ochranných prvkoch eurobankoviek určených pre verejnosť, ktoré sú stanovené a uverejnené Eurosystémom, a schopnosť ich skontrolovať, ako aj b) znalosti o kritériách triedenia uvedených v prílohe IIIb a schopnosť podľa nich kontrolovať eurobankovky.

8.

„Falšovanými eurobankovkami“ sa rozumejú sfalšované eurobankovky v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1338/2001.

9.

„Zariadením na výdaj peňazí“ sa rozumie samoobslužné zariadenie, ktoré prostredníctvom bankových kariet alebo iných prostriedkov vydáva verejnosti eurobankovky, pričom zaťaží bankový účet, tak ako je to v prípade bankomatu, ktorý vydáva hotovosť. Samoobslužné terminály, prostredníctvom ktorých môže verejnosť platiť za tovary alebo služby buď použitím kariet, hotovosti, alebo iných platobných nástrojov a ktoré majú funkciu výberu hotovosti, sa takisto považujú za zariadenia na výdaj peňazí.

10.

„Príslušnými vnútroštátnymi orgánmi“ sa rozumejú orgány v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1338/2001.

11.

„Neupotrebiteľnými eurobankovkami“ sa rozumejú eurobankovky, ktoré sa vyhodnotili ako nevhodné na opätovné vrátenie do obehu na základe kontroly upotrebiteľnosti podľa článku 6.

12.

„Úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (4).

Článok 3

Všeobecné zásady

1.   Spracovatelia peňazí vykonávajú svoju povinnosť kontrolovať pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek v súlade s postupmi ustanovenými v tomto rozhodnutí.

2.   Ak sa na opätovnom vrátení tých istých eurobankoviek do obehu podieľajú dvaja alebo viacerí spracovatelia peňazí, spracovateľ peňazí zodpovedný za kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti sa určí v súlade s vnútroštátnymi predpismi, alebo, ak takéto predpisy chýbajú, na základe zmluvných dojednaní medzi príslušnými spracovateľmi peňazí.

3.   Kontrola pravosti a upotrebiteľnosti sa uskutočňuje buď pomocou typu zariadenia na spracovávanie bankoviek, ktorý úspešne preskúšala niektorá NCB, alebo manuálne kvalifikovaným personálom.

4.   Eurobankovky možno prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi alebo zariadení na výdaj peňazí opätovne vrátiť do obehu, len ak boli podrobené kontrole pravosti a upotrebiteľnosti pomocou typu zariadenia na spracovávanie bankoviek, ktorý úspešne preskúšala niektorá NCB, a boli vyhodnotené ako pravé a upotrebiteľné. Táto požiadavka sa však neuplatňuje na eurobankovky, ktoré spracovateľovi peňazí dodala priamo NCB alebo iný spracovateľ peňazí, ktorý už daným spôsobom skontroloval pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek.

5.   Spracovatelia peňazí môžu začať prevádzkovať zariadenia ovládané personálom používané na kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti a zariadenia ovládané klientmi, len ak ich úspešne preskúšala niektorá NCB a boli uverejnené v zozname na internetovej stránke ECB v súlade s článkom 9 ods. 2. Používajú sa zariadenia so štandardnými nastaveniami od výrobcu, vrátane všetkých aktualizácií, ktoré boli úspešne preskúšané, ak sa NCB a spracovatelia peňazí nedohodli na prísnejších nastaveniach.

6.   Eurobankovky, ktorých pravosť a upotrebiteľnosť bola skontrolovaná a ktoré boli vyhodnotené ako pravé a upotrebiteľné kvalifikovaným personálom, ale bez použitia typu zariadenia na spracovávanie bankoviek, ktorý úspešne preskúšala niektorá NCB, môžu sa opätovne vrátiť do obehu len cez priehradku.

7.   Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek, ktorú vykonávajú NCB.

Článok 4

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení na spracovávanie bankoviek

1.   Eurobankovky kontrolované pomocou zariadenia ovládaného klientmi sa triedia a nakladá sa s nimi v súlade s prílohou IIa.

2.   Eurobankovky kontrolované pomocou zariadenia ovládaného personálom sa triedia a nakladá sa s nimi v súlade s prílohou IIb.

Článok 5

Odhaľovanie falšovaných eurobankoviek

Spracovateľ peňazí odovzdá eurobankovky, ktoré po vykonaní triedenia podľa prílohy IIa alebo IIb alebo manuálnej kontroly pravosti kvalifikovaným personálom neboli vyhodnotené ako pravé eurobankovky, príslušným vnútroštátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi predpismi a v každom prípade najneskôr do dvadsiatich pracovných dní.

Článok 6

Odhaľovanie neupotrebiteľných eurobankoviek

1.   Kontrola upotrebiteľnosti sa uskutočňuje v súlade s minimálnymi štandardmi ustanovenými v prílohách IIIa a IIIb.

2.   NCB môže po tom, ako informovala ECB, ustanoviť prísnejšie štandardy pre jednu alebo viaceré nominálne hodnoty eurobankoviek, ak je to odôvodnené napríklad zhoršením kvality eurobankoviek v obehu v príslušnom členskom štáte.

3.   Neupotrebiteľné eurobankovky sa odovzdávajú NCB s prihliadnutím na vnútroštátne predpisy.

Článok 7

Výnimky

1.   Odľahlým pobočkám úverových inštitúcií, ktoré uskutočňujú hotovostné operácie v nízkom objeme, môže NCB udeliť povolenie na výkon manuálnej kontroly upotrebiteľnosti eurobankoviek určených na opätovné vrátenie do obehu prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi alebo zariadením na výdaj peňazí za predpokladu, že sa kontrola pravosti uskutočňuje pomocou typu zariadenia na spracovávanie bankoviek, ktorý úspešne preskúšala niektorá NCB. Úverové inštitúcie, ktoré požiadajú o takého povolenie, predložia NCB svojho členského štátu dôkaz o odľahlosti danej pobočky a nízkom objeme jej hotovostných operácií. Každá NCB zabezpečí, aby objem eurobankoviek kontrolovaný manuálne týmto spôsobom nepresiahol 5 % z celkového objemu eurobankoviek, ktoré sa ročne distribuujú prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi alebo zariadení na výdaj peňazí. NCB rozhodnú, či sa najvyšší prípustný objem 5 % uplatňuje na úrovni jednotlivých úverových inštitúcií alebo na úrovni všetkých úverových inštitúcií v danom členskom štáte.

2.   V prípade výnimočnej udalosti, v dôsledku ktorej sa podstatným spôsobom naruší dodávka eurobankoviek v členskom štáte, kvalifikovaný personál spracovateľov peňazí môže dočasne vykonávať manuálnu kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek, ktoré sú určené na opätovné vrátenie do obehu prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi alebo zariadení na výdaj peňazí, ak príslušná NCB uzná, že ide o výnimočnú udalosť.

Článok 8

Záväzky Eurosystému

1.   Eurosystém poskytuje výrobcom informácie o eurobankovkách a ich strojovo čitateľných ochranných prvkoch vymedzené Eurosystémom pred emisiou novej série bankoviek a následne po nej, aby im umožnil vyrobiť zariadenia na spracovávanie bankoviek schopné prejsť testom v jednotných skúšobných postupoch a prispôsobiť sa novým požiadavkám.

2.   Eurosystém poskytuje spracovateľom peňazí informácie o eurobankovkách a ich ochranných prvkoch určených pre verejnosť vymedzené Eurosystémom pred emisiou novej série eurobankoviek a následne po nej, aby umožnil ich personálu absolvovať akékoľvek potrebné školenia.

3.   Eurosystém podporuje školenia, ktoré spracovatelia peňazí poskytujú svojmu personálu s cieľom zabezpečiť, aby vyškolený kvalifikovaný personál dokázal kontrolovať pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek.

4.   Eurosystém podľa potreby informuje spracovateľov peňazí o hrozbe falšovania a môže od nich požadovať určité konanie vrátane dočasného zákazu opätovného vrátenia daných nominálnych hodnôt bankoviek do obehu.

5.   Eurosystém podľa potreby informuje výrobcov zariadení na spracovávanie bankoviek o hrozbe falšovania.

Článok 9

Jednotné skúšobné postupy Eurosystému pre zariadenia na spracovávanie bankoviek

1.   NCB preskúšavajú typy zariadení na spracovávanie bankoviek v súlade s jednotnými skúšobnými postupmi.

2.   Všetky úspešne preskúšané typy zariadení na spracovávanie bankoviek sa uverejňujú v zozname na internetovej stránke ECB počas období platnosti výsledkov testov, ako je uvedené v odseku 3. Typ zariadenia na spracovávanie bankoviek, ktorý počas tohto obdobia nebude schopný odhaľovať všetky falšované eurobankovky známe Eurosystému, sa vyčiarkne zo zoznamu v súlade s postupom stanoveným ECB.

3.   Ak sa typ zariadenia na spracovávanie bankoviek úspešne preskúšal, výsledky testov sú platné v celej eurozóne počas jedného roka od konca mesiaca, v ktorom sa uverejnili na internetovej stránke ECB, za predpokladu, že toto zariadenie bude počas tohto obdobia schopné odhaľovať všetky falšované eurobankovky známe Eurosystému.

4.   Eurosystém nenesie zodpovednosť, ak úspešne preskúšaný typ zariadenia na spracovávanie bankoviek nie je schopný triediť eurobankovky a nakladať s nimi v súlade s prílohou IIa alebo IIb.

Článok 10

Monitorovacia činnosť Eurosystému a nápravné opatrenia

1.   NCB sú v súlade s požiadavkami vnútroštátneho práva oprávnené: i) vykonávať v priestoroch spracovateľov peňazí kontroly na mieste vrátane neohlásených kontrol, aby overili ich zariadenia na spracovávanie bankoviek, najmä schopnosť týchto zariadení kontrolovať pravosť a upotrebiteľnosť a zisťovať pôvod eurobankoviek, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, ako aj eurobankoviek, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená, až k majiteľovi účtu a ii) overovať postupy, ktorými sa riadi prevádzka a kontrola zariadení na spracovávanie bankoviek, nakladanie so skontrolovanými eurobankovkami a akákoľvek manuálna kontrola pravosti a upotrebiteľnosti.

2.   Národné centrálne banky sú v súlade s požiadavkami vnútroštátneho práva oprávnené brať vzorky spracovávaných eurobankoviek, aby ich skontrolovali vo svojich vlastných priestoroch.

3.   Ak NCB zistí v priebehu kontroly na mieste nesúlad s ustanoveniami tohto rozhodnutia, požaduje od spracovateľa peňazí, aby do určitej lehoty prijal nápravné opatrenia. Až do odstránenia nesúladu môže NCB, ktorá požiadala o nápravu, v mene ECB zakázať spracovateľovi peňazí, aby dané nominálne hodnoty bankoviek opätovne vracal do obehu. Ak k nesúladu došlo v dôsledku chyby typu zariadenia na spracovávanie bankoviek, môže to viesť k vyčiarknutiu tohto zariadenia zo zoznamu uvedenému v článku 9 ods. 2.

4.   Ak spracovateľ peňazí počas kontroly nespolupracuje s príslušnou NCB, považuje sa to za nesúlad.

Článok 11

Požiadavky na vykazovanie

Na zabezpečenie toho, aby ECB a NCB mohli monitorovať, ako spracovatelia peňazí dodržiavajú toto rozhodnutie, a dohliadať na vývoj v peňažnom obehu, spracovatelia peňazí: i) písomne (vrátane elektronických prostriedkov) informujú NCB pred tým, ako sa typ zariadenia na spracovávanie bankoviek uvedie do prevádzky, a ii) poskytujú NCB informácie stanovené v prílohe IV.

Článok 12

Náklady

1.   Eurosystém neposkytuje spracovateľom peňazí náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s plnením tohto rozhodnutia.

2.   Eurosystém neuhrádza spracovateľom peňazí dodatočné náklady, ktoré im vzniknú v dôsledku emisie eurobankoviek so zmenenými alebo novými ochrannými prvkami.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2011. Každá NCB môže rozhodnúť, že spracovateľom peňazí vo svojich členských štátoch poskytnú prechodné obdobie na vykazovanie štatistických údajov podľa prílohy IV. Príloha IV sa uplatňuje najneskôr od 1. januára 2012.

2.   Pre spracovateľov peňazí v členských štátoch, ktoré prijmú euro 1. januára 2011 alebo po tomto dátume, platí jednoročné prechodné obdobie na uplatňovanie tohto rozhodnutia, ktoré začína dňom prijatia eura.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. septembra 2010

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(2)  Spracovanie eurobankoviek: rámec na detekciu falzifikátov a triedenie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí podľa upotrebiteľnosti.

(3)  Nariadením Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

ZARIADENIA NA SPRACOVÁVANIE BANKOVIEK

1.   Všeobecné technické požiadavky

1.1.   Na to, aby sa považovalo za zariadenie na spracovávanie bankoviek, zariadenie musí byť schopné spracovávať dávky eurobankoviek, triediť jednotlivé eurobankovky a fyzicky oddeľovať eurobankovky podľa ich klasifikácie bez zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie v súlade s prílohou IIa a IIb. Zariadenia na spracovávanie bankoviek musia mať požadovaný počet vyhradených výstupných priehradiek a/alebo iné prostriedky na zabezpečenie spoľahlivého rozdeľovania spracovávaných eurobankoviek.

1.2.   Zariadenia na spracovávanie bankoviek sa musia dať upraviť tak, aby dokázali spoľahlivo odhaľovať nové druhy falzifikátov. Okrem toho sa musia dať upraviť tak, aby podľa potreby umožnili nastavenie prísnejších alebo menej prísnych noriem triedenia podľa upotrebiteľnosti.

2.   Kategórie zariadení na spracovávanie bankoviek

Zariadenia na spracovávanie bankoviek sú buď zariadenia ovládané klientmi, alebo zariadenia ovládané personálom:

Tabuľka 1

Zariadenia ovládané klientmi

A.   Zariadenia ovládané klientmi, pri ktorých sa hotovosť vkladá na účet so zistením totožnosti klienta

1.

Zariadenia na vkladanie peňazí

Zariadenia na vkladanie peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty, ale nemajú žiadnu funkciu zariadenia na výdaj peňazí. Zariadenia na vkladanie peňazí kontrolujú pravosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu, pričom kontrola upotrebiteľnosti je dobrovoľná.

2.

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty a vyberať eurobankovky z ich bankových účtov. Zariadenia na príjem a výdaj peňazí kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu. Pokiaľ ide o výbery, zariadenia na príjem a výdaj peňazí môžu používať pravé upotrebiteľné eurobankovky, ktoré vložili iní klienti v predchádzajúcich transakciách.

3.

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty a vyberať eurobankovky z ich bankových účtov. Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí kontrolujú pravosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu, pričom kontrola upotrebiteľnosti je dobrovoľná. Pokiaľ ide o výbery, kombinované zariadenia na vkladanie peňazí nepoužívajú eurobankovky vložené inými klientmi v predchádzajúcich transakciách, ale iba eurobankovky, ktoré boli do nich oddelene vložené.

B.   Ostatné zariadenia ovládané klientmi

4.

Zariadenia na výber peňazí

Zariadenia na výber peňazí sú zariadeniami na výdaj peňazí, ktoré kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek pred tým, ako ich vydajú klientom. Zariadenia na výber peňazí používajú eurobankovky, ktoré do nich vložia spracovatelia peňazí alebo iné automatizované systémy (napr. predajné automaty).


Tabuľka 2

Zariadenia ovládané personálom

1.

Zariadenia spracúvajúce bankovky

Zariadenia spracúvajúce bankovky kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek.

2.

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek kontrolujú pravosť eurobankoviek.

3.

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí sú zariadeniami na príjem a výdaj peňazí prevádzkovanými spracovateľmi peňazí, ktoré kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek. Pokiaľ ide o výbery, pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí môžu používať pravé upotrebiteľné eurobankovky, ktoré vložili iní klienti v predchádzajúcich transakciách. Okrem toho tieto zariadenia držia eurobankovky v bezpečnej úschove a umožňujú spracovateľom peňazí pripísanie na účet alebo zaťaženie bankových účtov klientov.

4.

Pokladničné zariadenia

Pokladničné zariadenia sú zariadeniami prevádzkovanými spracovateľmi peňazí, ktoré kontrolujú pravosť eurobankoviek. Okrem toho tieto zariadenia držia eurobankovky v bezpečnej úschove a umožňujú spracovateľom peňazí pripísanie na účet alebo zaťaženie bankových účtov klientov.

Ak klienti vkladajú eurobankovky na účely vkladu do pokladničných zariadení na príjem a výdaj peňazí alebo pokladničných zariadení alebo vyberajú eurobankovky vydávané týmito zariadeniami, tieto zariadenia sa pokladajú za zariadenia ovládané klientmi a musia triediť eurobankovky a nakladať s nimi v súlade s prílohou IIa.

3.   Typy zariadení na spracovávanie bankoviek

Eurosystém preskúšava typy zariadení na spracovávanie bankoviek. Typy zariadení na spracovávanie bankoviek sa môžu od seba líšiť prostredníctvom svojich špecifických detekčných systémov, softvéru alebo iných komponentov na výkon svojich základných funkcií. Sú to: a) kontrola pravosti eurobankoviek; b) odhaľovanie a vytriedenie eurobankoviek, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky; c) prípadné vytriedenie a oddeľovanie neupotrebiteľných eurobankoviek od upotrebiteľných a d) prípadné zisťovanie pôvodu predmetov, ktoré sa identifikujú ako eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky, alebo eurobankovky, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená.


PRÍLOHA IIa

TRIEDENIE EUROBANKOVIEK A NAKLADANIE S NIMI POMOCOU ZARIADENÍ OVLÁDANÝCH KLIENTMI

Eurobankovky sa klasifikujú do jednej z nasledujúcich kategórií a fyzicky triedia podľa kategórie. Zariadenia, ktoré nekontrolujú upotrebiteľnosť eurobankoviek, nemusia rozlišovať medzi kategóriami 4a a 4b.

Tabuľka 1

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení ovládaných klientmi, do ktorých sa vkladá hotovosť so zisťovaním totožnosti klienta

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

1

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

nejde o eurobankovku,

predmety podobné eurobankovke,

nesprávna grafická podoba alebo formát,

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti,

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte.

Zariadenie vráti predmet späť klientovi.

2

Existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie.

Stiahnuť z obehu.

Okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti spolu s údajmi o majiteľovi účtu, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia. Peniaze sa nesmú pripísať na účet klienta.

3

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky.

Stiahnuť z obehu.

Eurobankovky sa spracujú osobitne a okamžite odovzdajú príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia.

Údaje o majiteľovi účtu sa uchovávajú po dobu ôsmich týždňov odo dňa, keď zariadenie eurobankovku odhalilo. Tieto informácie sa na požiadanie poskytujú príslušným vnútroštátnym orgánom. Prípadne po dohode s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi sa informácie, ktoré umožňujú zistiť majiteľa účtu, spolu s eurobankovkami môžu odovzdať týmto orgánom.

Peniaze sa môžu pripísať na účet klienta.

4a

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné.

Eurobankovky sa môžu opätovne vrátiť do obehu.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta.

4b

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná.

Eurobankovky sa nemôžu opätovne vrátiť do obehu a vrátia sa do NCB.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta.

Zariadenie nevracia eurobankovky patriace do kategórie 2 a 3 klientovi, ak zariadenie umožňuje zrušenie vkladovej transakcie. V prípade zrušenia transakcie sa takéto eurobankovky môžu zadržať tým, že sa dočasne ponechajú v určenej priehradke zariadenia.

NCB sa môže so spracovateľom peňazí dohodnúť, že eurobankovky patriace do kategórie 3 sa fyzicky neoddelia od eurobankoviek patriacich do kategórií 4a a 4b a že v takomto prípade sa so všetkými troma kategóriami zaobchádza ako s eurobankovkami patriacimi do kategórie 3.

Tabuľka 2

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou ostatných zariadení ovládaných klientmi

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

A

i)

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky alebo

ii)

existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky, alebo

iii)

pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

i)

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

nejde o eurobankovku,

predmety podobné eurobankovke,

nesprávna grafická podoba alebo formát,

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti,

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte.

ii)

Identifikované ako eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, pretože grafická podoba a formát boli síce rozpoznané, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie.

iii)

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená, pretože grafická podoba a formát boli síce rozpoznané, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky.

Stiahnuť z obehu.

Okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní odo dňa, keď ich zariadenie odhalilo.

B1

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné.

Eurobankovky sa môžu vydať klientom.

B2

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná.

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom a vrátia sa do NCB.


PRÍLOHA IIb

TRIEDENIE EUROBANKOVIEK A NAKLADANIE S NIMI POMOCOU ZARIADENÍ OVLÁDANÝCH PERSONÁLOM

Eurobankovky sa klasifikujú do nasledujúcich kategórií a fyzicky triedia podľa kategórie. Zariadenia, ktoré nekontrolujú upotrebiteľnosť eurobankoviek, nemusia rozlišovať medzi kategóriami B1 a B2.

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení ovládaných personálom

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

A

i)

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky;

ii)

existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky, alebo

iii)

pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

i)

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

nejde o eurobankovku,

predmety podobné eurobankovke,

nesprávna grafická podoba alebo formát,

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti,

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte.

ii)

Identifikované ako eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, pretože grafická podoba a formát boli síce rozpoznané, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie.

iii)

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená, pretože grafická podoba a formát boli síce rozpoznané, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky

Zariadenie vráti predmet osobe obsluhujúcej zariadenie na ďalšie vyhodnotenie a spracovanie

i)

predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky: po vizuálnom zhodnotení personálom sa tieto predmety oddelia od eurobankoviek, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky a eurobankoviek, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená;

ii)

eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, a

iii)

eurobankovky, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená: tieto eurobankovky sa spracujú osobitne a okamžite odovzdajú príslušným vnútroštátnym orgánom na konečnú kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia.

B1

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné.

Eurobankovky sa môžu opätovne vrátiť do obehu.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta.

B2

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná.

Eurobankovky sa nemôžu opätovne vrátiť do obehu a vrátia sa do NCB.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta.

Osobitné pravidlá klasifikácie a triedenia pre niektoré zariadenia ovládané personálom

1.   Podľa prílohy IIb zariadenia spracúvajúce bankovky klasifikujú eurobankovky do kategórií A, B1 a B2 a fyzicky ich triedia, k čomu sú potrebné aspoň tri vyhradené výstupné priehradky, aby nedošlo k zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie.

2.   Zariadenia spracúvajúce bankovky, ktoré majú len dve vyhradené výstupné priehradky, však môžu klasifikovať a triediť eurobankovky, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

Kontrola pravosti a upotrebiteľnosti sa uskutočňuje súčasne. Počas tohto spracovania sa musia eurobankovky patriace do kategórie B1 vytriediť do jednej priehradky, pričom eurobankovky patriace do oboch kategórií A a B2 sa musia vytriediť do osobitnej priehradky, ktorá neprichádza do fyzického kontaktu so žiadnou eurobankovkou patriacou do kategórie B1.

b)

Ak sa zistí, že eurobankovka patriaca do kategórie A je prítomná v druhej priehradke, osoba obsluhujúca zariadenie musí eurobankovky z druhej priehradky znovu spracovať. Počas tohto druhého spracovania sa eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, musia oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórie B2 tým, že sa vytriedia do vyhradenej výstupnej priehradky.

3.   Zariadenia na kontrolu pravosti bankoviek klasifikujú eurobankovky do kategórií A a B a fyzicky ich triedia, k čomu sú potrebné aspoň dve vyhradené výstupné priehradky, aby nedošlo k zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie.

4.   Zariadenia na kontrolu pravosti bankoviek, ktoré majú len jednu vyhradenú výstupnú priehradku, však môžu klasifikovať a triediť eurobankovky, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

Vždy, keď sa spracuje eurobankovka patriaca do kategórie A, zariadenie musí ihneď zastaviť spracovávanie a predísť akémukoľvek fyzickému kontaktu eurobankovky patriacej do kategórie A a pravých eurobankoviek.

b)

Výsledok kontroly pravosti každej jednotlivej eurobankovky patriacej do kategórie A sa musí zobraziť na displeji.

c)

Po zastavení spracovávania musí zariadenie skontrolovať prítomnosť eurobankovky patriacej do kategórie A a v spracovávaní možno pokračovať až po tom, ako osoba obsluhujúca zariadenie fyzicky odstráni eurobankovku patriacu do kategórie A.

d)

Pri každom zastavení režimu spracovávania môže mať osoba obsluhujúca zariadenie prístup najviac k jednej eurobankovke patriacej do kategórie A.


PRÍLOHA IIIa

MINIMÁLNE ŠTANDARDY NA AUTOMATICKÚ KONTROLU UPOTREBITEĽNOSTI EUROBANKOVIEK

Táto príloha stanovuje minimálne štandardy na automatickú kontrolu upotrebiteľnosti eurobankoviek prostredníctvom zariadení na spracovávanie bankoviek.

Eurobankovky, pri ktorých sa v priebehu kontroly upotrebiteľnosti zistí akékoľvek nižšie vymedzené poškodenie, sú neupotrebiteľné.

Prijateľná úroveň tolerancie pre kontroly upotrebiteľnosti prostredníctvom zariadení na spracovávanie bankoviek je 5 %. To znamená, že zariadenia môžu medzi upotrebiteľné eurobankovky nesprávne zatriediť najviac 5 % eurobankoviek, ktoré nespĺňajú kritériá upotrebiteľnosti.

Tabuľka 1

Zoznam kritérií triedenia pre automatické triedenie podľa upotrebiteľnosti

Poškodenie

Vymedzenie pojmu

1.

Znečistenie

Celkové znečistenie pokrývajúce celú eurobankovku.

2.

Škvrna

Znečistenie určitého miesta.

3.

Grafiti

Pridaný obrázok alebo písmená napísané alebo akýmkoľvek spôsobom označené na eurobankovke.

4.

Bankovka zbavená farby

Nedostatok farby na časti alebo na celej eurobankovke, napr. vypratá eurobankovka.

5.

Natrhnutie

Vysvetlenie nie je potrebné.

6.

Prederavenie

Vysvetlenie nie je potrebné.

7.

Necelá bankovka

Eurobankovky s chýbajúcou časťou alebo chýbajúcimi časťami aspoň na jednej strane (na rozdiel od prederavenia).

8.

Opravená bankovka

Časti jednej alebo viacerých eurobankoviek spojené lepiacou páskou alebo lepidlom alebo inými prostriedkami.

9.

Pokrčenie

Bankovka náhodne prehnutá na viacerých miestach.

10.

Handrovitosť

Štrukturálne opotrebovanie eurobankovky, ktorého výsledkom je zreteľné zníženie tuhosti.

11.

Prehnutie

Vysvetlenie nie je potrebné.

12.

Ohnutý roh bankovky

Vysvetlenie nie je potrebné.

Ďalšie informácie o kritériách triedenia

1.   Znečistenie

Znečistenie zvyšuje optickú hustotu eurobankoviek. Nasledujúca tabuľka stanovuje najvyššie prípustné zvýšenie hustoty referenčných vzoriek v porovnaní s novými eurobankovkami, ktoré môžu eurobankovky vykazovať, aby sa mohli zatriediť ako upotrebiteľné:

Tabuľka 2

Úrovne optickej hustoty

Nominálna hodnota

Najvyššie prípustné zvýšenie hustoty referenčnej vzorky v porovnaní s novou eurobankovou

Filter

5 EUR

0,06

purpurová farba

10 EUR

0,06

purpurová farba

20 EUR

0,08

purpurová farba

50 EUR

0,07

purpurová farba

100 EUR

0,07

purpurová farba

200 EUR

0,04

purpurová farba

500 EUR

0,04

purpurová farba

Eurobankovky, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, sú neupotrebiteľné. NCB uchovávajú referenčné eurobankovky zodpovedajúce každej úrovni znečistenia podľa uvedených kritérií. Merania hustoty referenčných eurobankoviek sú založené na týchto kritériách:

norma pre merania hustoty: ISO 5, časti 3 a 4,

norma pre filtre: DIN 16536,

nastavenie merania: štandardná kalibrácia (biely podklad),

polarizačný filter: zapnutý,

apertúra: 3 mm,

osvetlenie: D65/2,

pozadie: štandardná kalibrácia na bielom podklade.

Zvýšenie hustoty referenčnej bankovky zodpovedá najvyššej hodnote spomedzi priemerov aspoň štyroch bodov merania meraných na lícnej alebo na rubovej strane bankovky na jej nepotlačenej časti bez vodoznaku.

2.   Škvrna

Eurobankovky so znečistením určitého miesta s rozmermi najmenej 9 mm krát 9 mm na nepotlačenej časti alebo 15 mm krát 15 mm na potlačenej časti sú neupotrebiteľné.

3.   Grafiti

V súčasnosti nie je zisťovanie grafiti povinné.

4.   Bankovka zbavená farby

Eurobankovky môžu stratiť farbu napr. vypraním alebo vystavením agresívnym chemickým látkam. Tento druh neupotrebiteľných eurobankoviek možno odhaliť pomocou grafických detektorov alebo UV detektorov.

5.   Natrhnutie

Eurobankovky s trhlinami, ktoré nie sú čiastočne alebo úplne zakryté podávacím pásom (podávacími pásmi) zariadenia, sú neupotrebiteľné, ak má natrhnutie väčšie rozmery, ako sú tieto:

Tabuľka 3

Natrhnutie

Smer

Šírka

Dĺžka

Zvislý

4 mm

8 mm

Vodorovný

4 mm

15 mm

Uhlopriečny

4 mm

18 mm (1)

6.   Prederavenie

Eurobankovky s dierami, ktoré nie sú čiastočne alebo úplne zakryté podávacím pásom (podávacími pásmi) zariadenia, sú neupotrebiteľné, ak plocha prederavenia prevyšuje 10 mm2.

7.   Necelá bankovka

Eurobankovky, ktorých dĺžka je skrátená o 6 alebo viac milimetrov alebo ktorých šírka je skrátená o 5 alebo viac milimetrov, sú neupotrebiteľné. Meria sa vždy rozdiel voči štandardným dĺžkam a šírkam eurobankoviek.

8.   Opravená bankovka

Zlepená eurobankovka vzniká spojením častí eurobankovky (eurobankoviek), napr. pomocou lepiacej pásky alebo lepidla. Eurobankovka, na ktorej lepiaca páska, ktorá je hrubšia ako 50 µm, pokrýva plochu väčšiu ako 10 mm krát 40 mm, je neupotrebiteľná.

9.   Pokrčenie

Pokrčené eurobankovky možno zvyčajne identifikovať na základe zníženej miery ich reflektancie alebo na základe straty tuhosti. Zisťovanie pokrčenia nie je povinné.

10.   Handrovitosť

Pokiaľ je to možné, eurobankovky s veľmi malou tuhosťou sa vytrieďujú ako neupotrebiteľné. Nakoľko handrovitosť zvyčajne súvisí so znečistením, eurobankovky zbavené tuhosti sa zvyčajne odhalia aj pomocou senzorov znečistenia. Zisťovanie handrovitosti nie je povinné.

11.   Prehnutie

Prehnuté eurobankovky môžu vďaka menšej dĺžke alebo šírke identifikovať senzory, ktoré kontrolujú rozmery bankoviek. Okrem toho ich môžu rozpoznať senzory hrúbky. Vzhľadom na technické obmedzenia sa však dajú identifikovať len prehnutia, ktoré spĺňajú kritériá určené pre necelé eurobankovky (t. j. prehnutia, ktoré spôsobujú skrátenie dĺžky o viac ako 6 mm alebo šírky o viac ako 5 mm), takéto prehnuté eurobankovky sú neupotrebiteľné.

12.   Ohnutý roh bankovky

Eurobankovka s ohnutým rohom s plochou väčšou ako 130 mm2 a minimálnou dĺžkou kratšej strany nad 10 mm je neupotrebiteľná.


(1)  Meria sa priama vzdialenosť (v pravom uhle) od konca trhliny k strane bankovky, na ktorej trhlina začína, a nie samotná dĺžka trhliny.


PRÍLOHA IIIb

MINIMÁLNE ŠTANDARDY NA MANUÁLNU KONTROLU UPOTREBITEĽNOSTI EUROBANKOVIEK

Táto príloha stanovuje minimálne štandardy na manuálnu kontrolu upotrebiteľnosti eurobankoviek prostredníctvom vyškoleného personálu.

Eurobankovky, pri ktorých sa počas kontroly upotrebiteľnosti zistí akékoľvek poškodenie uvedené nižšie v tabuľke alebo pri ktorých je jasne viditeľné poškodenie jedného z viditeľných ochranných prvkov, sú neupotrebiteľné. Prehnuté eurobankovky alebo eurobankovky s ohnutými rohmi sa môžu manuálne vyrovnať, ak je to možné. Kontrola upotrebiteľnosti sa vykonáva pomocou vizuálnej kontroly jednotlivých eurobankoviek a nevyžaduje si použitie žiadnych nástrojov.

Zoznam kritérií triedenia pre manuálnu kontrolu upotrebiteľnosti

Vlastnosť

Popis

1.

Znečistenie

Viditeľné znečistenie celej eurobankovky.

2.

Škvrna

Viditeľné znečistenie určitého miesta.

3.

Grafiti

Viditeľný pridaný obrázok alebo písmená napísané alebo akýmkoľvek spôsobom označené na eurobankovke.

4.

Bankovka zbavená farby

Viditeľný nedostatok farby na časti alebo na celej eurobankovke, napr. vypratá eurobankovka.

5.

Natrhnutie

Eurobankovka natrhnutá aspoň na jednej strane.

6.

Prederavenie

Eurobankovka aspoň s jednou opticky viditeľnou dierou.

7.

Necelá bankovka

Bankovka s chýbajúcou časťou alebo časťami aspoň na jednej strane (na rozdiel od prederavenia), napríklad chýbajúci roh.

8.

Opravená bankovka

Časti jednej alebo viacerých eurobankoviek spojené lepiacou páskou, lepidlom alebo inými prostriedkami.

9.

Pokrčenie

Eurobankovka s viacerými náhodnými prehnutiami po celej ploche bankovky, ktoré výrazne narúšajú vzhľad bankovky.

10.

Handrovitosť

Štrukturálne opotrebenie eurobankovky, ktorého výsledkom je zreteľné zníženie tuhosti.

11.

Prehnutá eurobankovka

Eurobankovka, ktorá je prehnutá, vrátane eurobankovky, ktorú nemožno vyrovnať.

12.

Ohnutý roh bankovky

Eurobankovka aspoň s jedným jasne viditeľným ohnutým rohom.


PRÍLOHA IV

ZBER ÚDAJOV OD SPRACOVATEĽOV PEŇAZÍ

1.   Ciele

Cieľom zberu údajov je umožniť NCB a ECB monitorovanie príslušných činností spracovateľov peňazí a dohliadanie na vývoj v peňažnom obehu.

2.   Všeobecné zásady

2.1.   Údaje o zariadeniach na spracovávanie bankoviek sa vykazujú iba v prípade, ak sa zariadenia používajú na opätovné vrátenie eurobankoviek do obehu.

2.2.   Spracovatelia peňazí pravidelne poskytujú NCB svojich členských štátov tieto informácie:

informácie o organizačných zložkách, v ktorých sa nakladá s hotovosťou, akými sú napríklad pobočky a

informácie o zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí.

2.3.   Spracovatelia peňazí, ktorí opätovne vracajú eurobankovky do obehu prostredníctvom zariadení na spracovávanie bankoviek a zariadení na výdaj peňazí, okrem toho pravidelne poskytujú NCB svojho členského štátu tieto informácie:

informácie o objeme hotovostných operácií (množstvo spracovaných eurobankoviek) uskutočňovaných v zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí,

informácie o odľahlých pobočkách úverových inštitúcií s veľmi nízkym objemom hotovostných operácií, kde sa kontrola upotrebiteľnosti vykonáva manuálne.

3.   Druh údajov a požiadavky na vykazovanie

3.1.   V závislosti od ich povahy sa zozbierané údaje rozlišujú na základné údaje a prevádzkové údaje.

Základné údaje

3.2.   Základné údaje zahŕňajú informácie o: a) jednotlivých spracovateľoch peňazí a ich zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí v prevádzke a b) odľahlých pobočkách úverových inštitúcií.

3.3.   Základné údaje sa poskytujú NCB v deň, od ktorého sa toto rozhodnutie začne uplatňovať, a následne každých šesť mesiacov. Údaje stanovené vo vzore uvedenom v dodatku sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte. NCB môžu počas prechodného obdobia požadovať mesačné vykazovanie, ak to požadovali aj pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, alebo štvrťročné vykazovanie.

3.4.   NCB môže z dôvodu monitorovania rozhodnúť, že bude zbierať údaje na miestnej úrovni, ako napríklad na úrovni pobočiek.

3.5.   NCB môže rozhodnúť, že z rozsahu požiadaviek na vykazovanie vylúči zariadenia na spracovávanie eurobankoviek, ktoré sa používajú len na spracovanie eurobankoviek vydávaných cez priehradku.

3.6.   Údaje o odľahlých pobočkách stanovené vo vzore uvedenom v dodatku 3 sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte.

Prevádzkové údaje

3.7.   Údaje, ktoré vzniknú pri spracovávaní eurobankoviek spracovateľmi peňazí a pri ich opätovnom vrátení do obehu, sa považujú za prevádzkové údaje.

3.8.   NCB môže rozhodnúť, že na ostatné hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 sa nevzťahuje požiadavka na vykazovanie prevádzkových údajov, ak objem eurobankoviek, ktoré tieto subjekty opätovne vracajú prostredníctvom zariadení na výdaj peňazí do obehu, je menší ako limit určený NCB.

3.9.   Údaje sa poskytujú raz za šesť mesiacov. Údaje sa poskytujú NCB najneskôr dva mesiace po príslušnom vykazovanom období, t. j. koncom februára a koncom augusta. Údaje sa môžu poskytovať s použitím vzoru uvedeného v dodatku 2. NCB môžu počas prechodného obdobia požadovať mesačné vykazovanie, ak to požadovali aj pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, alebo štvrťročné vykazovanie.

3.10.   Údaje poskytujú spracovatelia peňazí, ktorí fyzicky spracovávajú eurobankovky. Pokiaľ spracovateľ peňazí zadal kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti inému spracovateľovi peňazí, údaje poskytuje spracovateľ peňazí určený v súlade s článkom 3 ods. 2.

3.11.   Spracovateľ peňazí poskytuje údaje v kusovom vyjadrení (množstve), tieto údaje sa agregujú na národnej úrovni a členia podľa nominálnych hodnôt eurobankoviek. Údaje za odľahlé pobočky úverových inštitúcií sa vykazujú osobitne.

3.12.   NCB môže z dôvodu monitorovania rozhodnúť, že bude zbierať údaje na miestnej úrovni, ako napríklad na úrovni pobočiek.

3.13.   NCB môže rozhodnúť, že z rozsahu požiadaviek na vykazovanie vylúči eurobankovky, ktoré sa spracovávajú v zariadeniach na spracovávanie eurobankoviek a vydávajú cez priehradku.

3.14.   Od spracovateľov peňazí, ktorí zadali kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti iným spracovateľom peňazí, možno požadovať, aby NCB poskytovali podrobné informácie o týchto poverených spracovateľoch peňazí.

3.15.   Údaje o odľahlých pobočkách stanovené vo vzore uvedenom v dodatku 3 sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte, a môže sa so spracovateľom peňazí dohodnúť na zbere podrobnejších údajov.

4.   Dôvernosť a uverejňovanie údajov

4.1.   So základnými aj s prevádzkovými údajmi sa zaobchádza ako s dôvernými.

4.2.   NCB a ECB môžu rozhodnúť, že uverejnia správy a štatistiky, ktoré vychádzajú z údajov získaných v súlade s touto prílohou. Údaje sa pri uverejňovaní agregujú takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé subjekty, ktoré ich vykazujú.

DODATOK 1

VZOR VYKAZOVANIA

Základné údaje

Poskytujú sa tieto údaje:

[Názov NCB, kontaktná osoba pre prípadné otázky, adresa]

1.   Údaje o spracovateľovi peňazí

Názov spracovateľa peňazí:

Adresa ústredia:

PSČ:

Mesto:

Ulica:

Druh spoločnosti:

úverová inštitúcia,

zmenáreň,

spoločnosť zabezpečujúca prepravu hotovosti, ktorá nie je platobnou inštitúciou,

obchodník,

kasíno,

iné spoločnosti (uviesť aké) vrátane platobných inštitúcií, ktoré sa nezaraďujú do kategórií uvedených vyššie.

Kontaktné osoby:

Mená:

Telefónne čísla:

Faxové čísla:

E-mailové adresy:

Poverený subjekt (ak existuje):

Meno:

Adresa:

PSČ:

Mesto:

2.   Zariadenia ovládané klientmi

Typ

Výrobca (1)

Názov zariadenia (1)

Označenie (1)

(detekčné systémy/verzie softvéru)

Celkový počet zariadení v prevádzke

Zariadenia na vkladanie peňazí

 

 

 

 

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí

 

 

 

 

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí

 

 

 

 

Zariadenia na výber peňazí:

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí (2)

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia (2)

 

 

 

 

3.   Zariadenia ovládané personálom

Typ

Výrobca (3)

Názov zariadenia (3)

Označenie (3)

(detekčný systém/verzie softvéru)

Celkový počet zariadení v prevádzke

Zariadenia spracúvajúce bankovky

 

 

 

 

Zariadenia na kontrolu pravosti bankoviek

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí (4)

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia (4)

 

 

 

 

4.   Zariadenia na výdaj peňazí

Typ

Celkový počet zariadení v prevádzke

Bankomaty

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatné

 


(1)  Vyplniť podľa zodpovedajúcich údajov uvedených na internetovej stránke ECB, pokiaľ ECB neposkytuje osobitné identifikačné číslo.

(2)  Používané ako zariadenia ovládané klientmi.

(3)  Vyplniť podľa zodpovedajúcich údajov uvedených na internetovej stránke ECB, pokiaľ ECB neposkytuje osobitné identifikačné číslo.

(4)  Používané výlučne ako zariadenia ovládané personálom.

DODATOK 2

VZOR VYKAZOVANIA

Prevádzkové údaje

1.   Údaje o spracovateľovi peňazí:

Názov spracovateľa peňazí

 

Vykazovacie obdobie

 

2.   Údaje

Poskytnite prosím agregované údaje na národnej alebo regionálnej úrovni (podľa rozhodnutia NCB) bez odľahlých pobočiek.

 

Celkový počet spracovaných eurobankoviek (1)

Z toho eurobankovky vytriedené ako neupotrebiteľné (1)

Z toho eurobankovky opätovne vrátené do obehu (2)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Počet eurobankoviek vydávaných ročne prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi a zariadení na výdaj peňazí

 

Tieto údaje sú povinné pre úverové inštitúcie.


(1)  Táto položka zahŕňa zariadeniami ovládané personálom ako aj zariadenia ovládané klientmi.

(2)  Nezahŕňa eurobankovky, ktoré boli vrátené do NCB, a eurobankovky opätovne vrátené do obehu cez priehradku, ktoré sa nespracúvajú pomocou zariadenia ovládaného personálom.

DODATOK 3

ODĽAHLÉ POBOČKY ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

Tieto informácie poskytujú len úverové inštitúcie, ktoré majú odľahlé pobočky v zmysle článku 7 ods. 1.

1.   Informácie o úverovej inštitúcii

Názov úverovej inštitúcie

 

Vykazovacie obdobie

 

2.   Údaje

Názov odľahlej pobočky

Adresa

Počet eurobankoviek vydávaných ročne prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi a zariadení na výdaj peňazí

 

 

 


Top