EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0014

2010/597/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2010/14)

OJ L 267, 9.10.2010, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 71 - 90

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj

9.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 16. září 2010

o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

(ECB/2010/14)

(2010/597/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 128 odst. 1 Smlouvy a článku 16 statutu ESCB má Evropská centrální banka (ECB) výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Toto právo zahrnuje pravomoc přijímat opatření k ochraně důvěryhodnosti eurobankovek jako platebního prostředku.

(2)

V zájmu ochrany důvěryhodnosti eurobankovek a možnosti řádného rozpoznávání padělků musí být eurobankovky v oběhu udržovány v dobrém stavu tak, aby mohla být snadno a spolehlivě ověřována jejich pravost. Je proto třeba kontrolovat jejich vhodnost pro další oběh. Kromě toho je nutné eurobankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělky, urychleně rozpoznávat a předávat příslušným vnitrostátním orgánům.

(3)

Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, (1) původně ukládal úvěrovým a jiným příslušným institucím povinnost stahovat z oběhu všechny jimi přijaté eurobankovky, o nichž vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že jde o padělky.

(4)

S cílem zavést harmonizované standardy pro navracení eurobankovek zpět do oběhu zveřejnila ECB v roce 2005 rámec pro navracení bankovek do oběhu, jenž stanovil společná pravidla a postupy pro ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek (2), včetně provozních standardů pro stroje na zpracování bankovek. Následně ECB přijala společné postupy pro zkoušení strojů na zpracování bankovek u národních centrálních bank.

(5)

Nařízení (ES) č. 1338/2001 bylo změněno (3) tak, že byl rozšířen okruh subjektů, na které se vztahuje, a tyto subjekty jsou nyní povinny zajistit, že jimi přijaté eurobankovky, které hodlají navrátit do oběhu, projdou kontrolou pravosti a že budou rozpoznány padělky. V této souvislosti nařízení (ES) č. 1338/2001 stanoví, že v případě eurobankovek se toto ověření uskutečňuje v souladu s postupy stanovenými ECB. Je proto vhodné, aby byly tyto postupy stanoveny v právním aktu.

(6)

Aniž by tím byla dotčena pravomoc členských států stanovit sankce vůči institucím, které jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 a které neplní své povinnosti podle uvedeného článku, musí být Eurosystém schopen přijmout vhodná administrativní opatření, kterými se zajistí dodržování postupů stanovených ECB a zabrání obcházení pravidel a postupů stanovených tímto rozhodnutím, aby nevznikalo riziko, že padělané a neupotřebitelné bankovky nebudou rozpoznány nebo budou navráceny zpět do oběhu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví společná pravidla a postupy pro ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„národní centrální bankou“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

2)

„subjekty zpracovávajícími hotovost“ instituce a hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001;

3)

„navracením zpět do oběhu“ postup, kterým subjekty zpracovávající hotovost přímo nebo nepřímo dávají zpět do oběhu eurobankovky, které přijaly od veřejnosti jako platbu nebo jako vklad na bankovní účet nebo které přijaly od jiného subjektu zpracovávajícího hotovost;

4)

„strojem na zpracování bankovek“ stroj obsluhovaný zákazníky nebo stroj obsluhovaný zaměstnanci, jak jsou vymezeny v příloze I;

5)

„typem stroje na zpracování bankovek“ stroj na zpracování bankovek, který lze odlišit od jiných strojů na zpracování bankovek popsaných v příloze I;

6)

„společnými zkušebními postupy“ zkušební postupy stanovené ECB, které národní centrální banky uplatňují za účelem přezkoušení jednotlivých typů strojů na zpracování bankovek;

7)

„vyškolenými zaměstnanci“ zaměstnanci subjektů zpracovávajících hotovost, kteří mají: a) znalost jednotlivých ochranných prvků určených pro veřejnost, jak jsou specifikovány a zveřejněny Eurosystémem, a jsou schopni tyto prvky ověřit a b) znalost kritérií pro třídění bankovek uvedených v příloze IIIb a jsou schopni eurobankovky podle těchto kritérií zkontrolovat;

8)

„padělanými eurobankovkami“ padělané bankovky ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1338/2001;

9)

„peněžním automatem“ samoobslužné zařízení, které pomocí bankovní karty nebo jiného prostředku vydává veřejnosti eurobankovky, při čemž dochází k odečtení příslušné částky z bankovního účtu - například bankomat vydávající hotovost. Za peněžní automaty se považují také samoobslužné terminály, jejichž prostřednictvím může veřejnost platit za zboží a služby pomocí bankovní karty, hotovosti nebo jiného platebního prostředku a které umožňují výběr hotovosti;

10)

„příslušnými vnitrostátními orgány“ orgány ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1338/2001;

11)

„neupotřebitelnými eurobankovkami“ eurobankovky, které jsou po ověření upotřebitelnosti ve smyslu článku 6 označeny za nevhodné pro další oběh;

12)

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu (4).

Článek 3

Všeobecné zásady

1.   Subjekty zpracovávající hotovost mají povinnost ověřovat pravost a upotřebitelnost eurobankovek v souladu s postupy stanovenými tímto rozhodnutím.

2.   Jsou-li do procesu navracení týchž eurobankovek zpět do oběhu zapojeny dva nebo více subjektů zpracovávacích hotovost, určí se, který z nich odpovídá za ověření pravosti a upotřebitelnosti těchto eurobankovek, podle příslušných vnitrostátních předpisů nebo, neexistují-li takové předpisy, upraví se tato otázka v rámci smluvních ujednání mezi příslušnými subjekty zpracovávajícími hotovost.

3.   Ověření pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek se provádí buď pomocí typu stroje na zpracování bankovek, který uspěl při zkouškách u některé z národních centrálních bank, nebo je ručně provádí vyškolený zaměstnanec.

4.   Eurobankovky mohou být navraceny zpět do oběhu prostřednictvím zákazníky obsluhovaných strojů nebo peněžních automatů, pouze pokud byla jejich pravost a upotřebitelnost ověřena pomocí typu stroje na zpracování bankovek, který uspěl při zkouškách u některé z národních centrálních bank, a pokud byly vytříděny jako pravé a upotřebitelné. Tento požadavek neplatí v případě eurobankovek, které subjekt zpracovávající hotovost obdržel přímo od národní centrální banky nebo jiného subjektu zpracovávajícího hotovost, který již pravost a upotřebitelnost eurobankovek tímto způsobem ověřil.

5.   Subjekty zpracovávající hotovost mohou uvést do provozu stroje obsluhované zaměstnanci, které slouží k ověřování pravosti a upotřebitelnosti bankovek, a stroje obsluhované zákazníky, pouze pokud uspěly při zkouškách u některé z národních centrálních bank a jsou zapsány na seznamu zveřejněném na internetových stránkách ECB v souladu s čl. 9 odst. 2. Není-li mezi národní centrální bankou a subjektem zpracovávajícím hotovost dohodnuto používání přísnějšího nastavení, používají se stroje se standardním výrobním nastavením (včetně veškerých aktualizací), které uspělo při zkouškách.

6.   Eurobankovky, jejichž pravost a upotřebitelnost byla ověřena a které byly označeny za pravé a upotřebitelné vyškolenými zaměstnanci, nikoliv však pomocí typu stroje na zpracování bankovek, který uspěl při zkouškách u některé z národních centrálních bank, lze navracet do oběhu pouze přes přepážky.

7.   Toto rozhodnutí se nevztahuje na ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek prováděné národními centrálními bankami.

Článek 4

Třídění eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů na zpracování bankovek

1.   Eurobankovky kontrolované pomocí stroje obsluhovaného zákazníky se třídí a nakládá se s nimi v souladu s přílohou IIa.

2.   Eurobankovky kontrolované pomocí stroje obsluhovaného zaměstnanci se třídí a nakládá se s nimi v souladu s přílohou IIb.

Článek 5

Rozpoznávání padělaných eurobankovek

Subjekty zpracovávající hotovost předávají bankovky, u nichž nebyla při třídění provedeném v souladu s přílohou IIa nebo IIb nebo při ruční kontrole pravosti vyškoleným zaměstnancem prokázána pravost, neprodleně příslušným vnitrostátním orgánům v souladu s vnitrostátními předpisy a v každém případě ve lhůtě ne delší než 20 pracovních dnů.

Článek 6

Rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek

1.   Ověřování upotřebitelnosti se provádí v souladu s minimálními standardy stanovenými v přílohách IIIa a IIIb.

2.   Národní centrální banka může poté, co informuje ECB, stanovit přísnější standardy pro jednu nebo více nominálních hodnot eurobankovek, pokud je to odůvodněné například zhoršením kvality eurobankovek v oběhu v příslušném členském státě.

3.   Neupotřebitelné eurobankovky se předávají národní centrální bance v souladu s vnitrostátními předpisy.

Článek 7

Výjimky

1.   Národní centrální banky mohou odlehlým pobočkám úvěrových institucí, kde dochází k malému množství hotovostních operací, udělit povolení k tomu, aby kontrolu upotřebitelnosti eurobankovek navracených do oběhu prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky nebo peněžních automatů ručně prováděli vyškolení zaměstnanci za předpokladu, že kontrola pravosti se provádí pomocí typu stroje na zpracování bankovek, který uspěl při zkouškách u některé národní centrální banky. Za účelem získání tohoto povolení doloží úvěrové instituce národní centrální bance svého členského státu odlehlost dané pobočky a nízký objem jejích hotovostních operací. Každá národní centrální banka zajistí, aby objem eurobankovek, které jsou takto ručně kontrolovány, nepřesáhl 5 % celkového objemu eurobankovek, které jsou ročně uvedeny do oběhu prostřednictvím zákazníky obsluhovaných strojů nebo peněžních automatů. Národní centrální banky rozhodnou, zda se uvedený limit 5 % uplatňuje na úrovni jednotlivých úvěrových institucí nebo na úrovni všech úvěrových institucí v daném členském státě.

2.   Nastane-li výjimečná situace, v jejímž důsledku dojde v některém členském státě k výraznému narušení zásobování eurobankovkami, mohou ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek, které mají být navráceny zpět do oběhu pomocí zákazníky obsluhovaných strojů nebo peněžních automatů, dočasně ručně provádět vyškolení zaměstnanci subjektů zpracovávajících hotovost za podmínky, že příslušná národní centrální banka uzná, že se jedná o výjimečnou situaci.

Článek 8

Závazky Eurosystému

1.   Eurosystém poskytuje výrobcům jím vymezené informace o eurobankovkách a jejich strojově čitelných ochranných prvcích před emisí nové série bankovek a následně po ní, aby jim umožnil vyrobit stroje na zpracování bankovek schopné uspět v rámci společných zkušebních postupů a přizpůsobit se novým požadavkům.

2.   Eurosystém poskytuje subjektům zpracovávajícím hotovost jím vymezené informace o eurobankovkách a jejich ochranných prvcích určených pro veřejnost před emisí nové série eurobankovek a následně po ní s cílem umožnit potřebné vyškolení jejich zaměstnanců.

3.   Eurosystém podporuje školení, které subjekty zpracovávající hotovost poskytují svým zaměstnancům s cílem zajistit, aby vyškolení zaměstnanci byli schopni ověřovat pravost a upotřebitelnost eurobankovek.

4.   Eurosystém podle potřeby informuje subjekty zpracovávající hotovost o hrozbě padělání a může vyžadovat, aby přijaly určitá opatření, nebo jim dočasně zakázat, aby navracely bankovky dotčených nominálních hodnot zpět do oběhu.

5.   V případě potřeby Eurosystém informuje o hrozbě padělání výrobce strojů na zpracování bankovek.

Článek 9

Společné zkušební postupy Eurosystému pro stroje na zpracování bankovek

1.   Typy strojů na zpracování bankovek jsou přezkušovány u národních centrálních bank v souladu se společnými zkušebními postupy.

2.   Všechny typy strojů na zpracování bankovek, které obstály u zkoušek, jsou po dobu platnosti výsledků testů ve smyslu odstavce 3 zveřejněné v seznamu na internetových stránkách ECB. Typ stroje na zpracování bankovek, který během tohoto období není schopen rozpoznávat veškeré Eurosystému známé padělané eurobankovky, je odstraněn z tohoto seznamu postupem stanoveným ECB.

3.   Byl-li určitý typ stroje na zpracování bankovek v testu úspěšný, platí výsledky testů na celém území eurozóny po dobu jednoho roku od konce měsíce, kdy byly tyto výsledky zveřejněny na internetových stránkách ECB, za předpokladu, že tento typ je během uvedeného období schopen rozpoznávat veškeré Eurosystému známé padělané eurobankovky.

4.   Eurosystém nenese odpovědnost za případy, kdy určitý typ stroje na zpracování bankovek, který obstál při zkouškách, nedokáže třídit eurobankovky a nakládat s nimi v souladu s přílohou IIa nebo IIb.

Článek 10

Kontrolní činnost a nápravná opatření Eurosystému

1.   V souladu s požadavky vnitrostátního práva jsou národní centrální banky oprávněny i) provádět v prostorách subjektů zpracovávajících hotovost kontroly na místě, včetně kontrol neohlášených, s cílem kontrolovat jejich stroje na zpracování bankovek a zejména schopnost těchto strojů ověřovat pravost a upotřebitelnost eurobankovek a zpětně dohledat majitele účtu u eurobankovek, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a eurobankovek, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena, a ii) ověřovat postupy, kterými se řídí provoz a kontrola strojů na zpracování bankovek, nakládání se zkontrolovanými eurobankovkami a jakákoli ruční kontrola pravosti a upotřebitelnosti.

2.   V souladu s požadavky vnitrostátního práva jsou národní centrální banky oprávněny odebrat vzorky zpracovaných eurobankovek pro účely kontroly ve vlastních prostorách.

3.   Zjistí-li národní centrální banka při kontrole na místě nesoulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí, požádá, aby daný subjekt zpracovávající hotovost přijal ve stanovené lhůtě opatření k nápravě. Národní centrální banka, která požaduje nápravu, může jménem ECB zakázat subjektu zpracovávajícímu hotovost, aby navracel bankovky příslušných nominálních hodnot zpět do oběhu, a to až do doby, než bude nesoulad odstraněn. Pokud k nesouladu došlo v důsledku selhání typu stroje na zpracovávání bankovek, může to vést k odstranění tohoto stroje ze seznamu, na který se odkazuje v čl. 9 odst. 2.

4.   Za nesoulad se považuje též případ, kdy subjekt zpracovávající hotovost nespolupracuje při kontrole s příslušnou národní centrální bankou.

Článek 11

Zpravodajská povinnost

Aby ECB a národní centrální banky mohly kontrolovat dodržování tohoto rozhodnutí ze strany subjektů zpracovávajících hotovost a dohlížet na vývoj v peněžním oběhu, subjekty zpracovávající hotovost i) předem písemně informují (s možností použití elektronických prostředků) národní centrální banky o plánovaném uvedení určitého typu stroje na zpracování bankovek do provozu a ii) poskytují národním centrálním bankám informace uvedené v příloze IV.

Článek 12

Náklady

1.   Eurosystém neposkytuje subjektům zpracovávajícím hotovost náhradu nákladů, které tyto subjekty vynaloží v souvislosti s uplatňováním tohoto rozhodnutí.

2.   Eurosystém neposkytuje náhradu v souvislosti s dodatečnými náklady, které subjektům zpracovávajícím hotovost vzniknou v důsledku emise eurobankovek se změněnými nebo novými ochrannými prvky.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem následujícím po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 1. ledna 2011. Každá národní centrální banka může rozhodnout, že subjektům zpracovávajícím hotovost ve svých členských státech poskytne přechodné období pro vykazování statistických údajů podle přílohy IV. Příloha IV se použije nejpozději od 1. ledna 2012.

2.   Pro subjekty zpracovávající hotovost v členských státech, jež přijmou euro dne 1. ledna 2011 nebo po tomto dni, platí jednoroční přechodné období pro uplatňování tohoto rozhodnutí, které začíná běžet dnem přijetí eura.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. září 2010.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6.

(2)  Navracení eurobankovek zpět do oběhu: rámec pro rozpoznávání padělků a třídění bankovek podle upotřebitelnosti prováděné úvěrovými institucemi a ostatními subjekty zpracovávajícími hotovost.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ BANKOVEK

1.   Všeobecné technické požadavky

1.1.   Za stroje na zpracování bankovek se považují stroje, které jsou schopny zpracovávat dávky eurobankovek, třídit jednotlivé eurobankovky a fyzicky je oddělovat podle jejich klasifikace bez zásahu obsluhy v souladu s přílohou IIa a IIb. Stroje na zpracování bankovek musí mít požadovaný počet vyhrazených zásobníků a/nebo jiných mechanismů k zajištění spolehlivého oddělování zpracovaných eurobankovek.

1.2.   Stroje na zpracování bankovek musí být možné upravovat tak, aby dokázaly spolehlivě rozpoznávat nové padělky. Navíc musí být možné je upravovat tak, aby podle potřeby umožňovaly nastavit přísnější nebo méně přísné normy pro třídění podle upotřebitelnosti.

2.   Kategorie strojů na zpracovávání bankovek

Stroje na zpracování bankovek jsou buď stroje obsluhované zákazníky, nebo stroje obsluhované zaměstnanci:

Tabulka 1

Stroje obsluhované zákazníky

A.   Stroje obsluhované zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

1.

Vkladové bankomaty (Cash-in machines)

Vkladové bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty, neumožňují však výdej bankovek. Vkladové bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti.

2.

Recyklační bankomaty (Cash-recycling machines)

Recyklační bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Recyklační bankomaty ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu. V případě výběru peněz mohou recyklační bankomaty použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích.

3.

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz (Combined cash-in machines)

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Kombinované bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti. V případě výběru peněz nepoužívají eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích, ale pouze eurobankovky, jimiž byly tyto bankomaty odděleně naplněny.

B.   Ostatní stroje obsluhované zákazníky

4.

Výdejní automaty (Cash-out machines)

Výdejní automaty jsou peněžní automaty, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek předtím, než je vydají zákazníkům. Výdejní automaty používají eurobankovky, které do nich vloží subjekty zpracovávající hotovost nebo jiné automatizované systémy (např. prodejní automaty).


Tabulka 2

Stroje obsluhované zaměstnanci

1.

Stroje pro zpracování bankovek (Banknote processing machines)

Stroje pro zpracování bankovek ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek.

2.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek (Banknote authentication machines)

Stroje pro ověřování pravosti bankovek ověřují pravost eurobankovek.

3.

Recyklační pokladní stroje (Teller assistant recycling machines)

Recyklační pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek. V případě výběru peněz mohou recyklační pokladní stroje použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

4.

Pokladní stroje (Teller assistant machines)

Pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost eurobankovek. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

V případě, že eurobankovky do recyklačních pokladních strojů nebo do pokladních strojů vkládají za účelem připsání na účet zákazníci, nebo odebírají-li zákazníci eurobankovky těmito stroji vydané, považují se tyto stroje za stroje obsluhované zákazníky, které musí eurobankovky třídit a nakládat s nimi v souladu s přílohou IIa.

3.   Typy strojů na zpracování bankovek

Eurosystém provádí zkoušky strojů na zpracování bankovek. Jednotlivé typy strojů na zpracování bankovek lze od sebe odlišit podle jejich specifických detekčních systémů, softwaru a jiných součástí sloužících k výkonu jejich základních funkcí. Jedná se o: a) ověřování pravosti eurobankovek, b) rozpoznávání a oddělování eurobankovek, u nichž je podezření, že se jedná o padělky, c) případné rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek a jejich oddělování od eurobankovek upotřebitelných a d) případné zpětné dohledání původu předmětů, které byly identifikovány jako eurobankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a eurobankovek, jejichž pravost není jednoznačně určena.


PŘÍLOHA IIa

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZÁKAZNÍKY

Eurobankovky se třídí do jedné z následujících kategorií a fyzicky se oddělují podle kategorií. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi 4a a 4b.

Tabulka 1

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

bankovky jiné měny,

předměty podobné eurobankovce,

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát,

velké ohnuté rohy nebo chybějící části,

chyba stroje při vkládání či posunu.

Stroj vrátí předmět zpět zákazníkovi.

2

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Společně s údaji o majiteli účtu musí být okamžitě předána k ověření pravosti příslušným vnitrostátním orgánům, nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje. Peníze nelze připsat zákazníkovi na účet.

3

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Eurobankovky musí být zpracovány odděleně a okamžitě předány k ověření pravosti příslušným vnitrostátním orgánům, nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

Informace o majiteli účtu se uchovávají po dobu osmi týdnů od data, kdy stroj eurobankovku zjistil. Na požádání se zpřístupňují příslušným vnitrostátním orgánům. Po dohodě s příslušnými vnitrostátními orgány lze spolu s eurobankovkami předat i údaje umožňující dohledání majitele účtu.

Peníze lze připsat na účet zákazníkovi.

4a

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

4b

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vrátit zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Umožňuje-li stroj zrušení depozitní transakce, nevrací eurobankovky spadající do kategorií 2 a 3 zákazníkovi. V případě zrušení transakce mohou být takové eurobankovky zadrženy tak, že se uloží do prostoru pro dočasné uskladnění uvnitř stroje.

Národní centrální banka se může se subjektem zpracovávajícím hotovost dohodnout, že eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky oddělovány od eurobankovek spadajících do kategorií 4a a 4b a že v takovém případě se musí se všemi třemi kategoriemi nakládat jako s eurobankovkami spadajícími do kategorie 3.

Tabulka 2

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí ostatních strojů obsluhovaných zákazníky

Kategorie

Charakteristika

Další postup

A

i)

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky, nebo

ii)

bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, nebo

iii)

eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

i)

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

bankovky jiné měny,

předměty podobné eurobankovce,

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát,

velké ohnuté rohy nebo chybějící části,

chyba stroje při vkládání či posunu,

ii)

ačkoli byl obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, byly identifikovány jako bankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, protože jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance,

iii)

ačkoli byl obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, nebyla pravost eurobankovek jednoznačně určena, protože z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Je nutné stáhnout je z oběhu.

Neprodleně se předávají k ověření pravosti příslušným vnitrostátním orgánům, nejpozději 20 pracovních dnů poté, co je stroj zjistil.

B1

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vydat zákazníkům.

B2

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zákazníkům a vrací se národní centrální bance.


PŘÍLOHA IIb

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZAMĚSTNANCI

Eurobankovky se třídí do jedné z následujících kategorií a fyzicky se oddělují podle kategorií. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi B1 a B2.

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zaměstnanci

Kategorie

Charakteristika

Další postup

A

i)

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky,

ii)

bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, nebo

iii)

eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

i)

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

bankovky jiné měny,

předměty podobné eurobankovce,

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát,

velké ohnuté rohy nebo chybějící části,

chyba stroje při vložení či posunu bankovky,

ii)

ačkoli byl obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, byly identifikovány jako bankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, protože jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán, nebo jasně vybočuje z povolené tolerance,

iii)

ačkoli byl obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, pravost eurobankovek nebyla jednoznačně určena, protože z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Stroj vrátí předmět (bankovku) obsluze k dalšímu posouzení a zpracování

i)

předměty nebyly rozpoznány jako eurobankovky: po vizuální kontrole, kterou provedou zaměstnanci, se tyto předměty oddělí od bankovek, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a od eurobankovek, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena;

ii)

bankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a

iii)

eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena: tyto bankovky jsou zpracovány odděleně a neprodleně předány ke konečnému ověření pravosti příslušným vnitrostátním orgánům, nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

B1

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

B2

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Zvláštní pravidla pro klasifikaci a třídění v případě některých strojů obsluhovaných zaměstnanci

1.   Stroje pro zpracování bankovek klasifikují a fyzicky třídí eurobankovky do kategorií A, B1 a B2 podle přílohy IIb, k čemuž je zapotřebí alespoň tří vyhrazených zásobníků, aby nebyl nutný zásah obsluhy.

2.   Stroje pro zpracování bankovek, které mají pouze dva vyhrazené zásobníky, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

Kontrola pravosti a upotřebitelnosti se provádí současně. V této fázi musí být všechny eurobankovky kategorie B1 vytříděny do jednoho zásobníku, zatímco eurobankovky kategorie A a B2 musí být vytříděny do zvláštního zásobníku, jenž nemá žádný fyzický kontakt s eurobankovkami kategorie B1.

b)

Je-li zjištěna přítomnost eurobankovky kategorie A v druhém zásobníku, musí obsluha stroje eurobankovky z tohoto druhého zásobníku znovu vložit do stroje k opětovnému zpracování. V této druhé fázi musí být eurobankovky, u nichž je podezření, že se jedná o padělky, odděleny od eurobankovek kategorie B2 tak, že se vytřídí do vyhrazeného zásobníku.

3.   Stroje pro ověřování pravosti bankovek klasifikují a fyzicky třídí eurobankovky do kategorií A a B, k čemuž je zapotřebí alespoň dvou vyhrazených zásobníků, aby nebyl nutný zásah obsluhy.

4.   Stroje pro ověřování pravosti bankovek, které mají jen jeden vyhrazený zásobník, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

Je-li při zpracování zjištěna eurobankovka kategorie A, musí stroj okamžitě zastavit další zpracování a umístit eurobankovku kategorie A v pozici, kde bude zamezeno fyzickému kontaktu eurobankovky kategorie A s eurobankovkami, jejichž pravost již byla určena.

b)

Výsledek kontroly pravosti každé jednotlivé eurobankovky kategorie A musí být zobrazen na displeji.

c)

Po zastavení zpracování musí stroj ověřit přítomnost eurobankovky kategorie A a ve zpracovávání lze pokračovat až poté, co obsluha eurobankovku kategorie A fyzicky odstraní.

d)

Při každém zastavení režimu zpracování může mít obsluha přístup maximálně k jedné eurobankovce kategorie A.


PŘÍLOHA IIIa

MINIMÁLNÍ STANDARDY PRO AUTOMATIZOVANOU KONTROLU UPOTŘEBITELNOSTI EUROBANKOVEK

Tato příloha stanoví minimální standardy pro automatizovanou kontrolu upotřebitelnosti eurobankovek prostřednictvím strojů na zpracování bankovek.

Eurobankovky, u nichž je během kontroly upotřebitelnosti zjištěno jakékoli poškození, ohledně kterého je vymezen závazný požadavek (viz níže), jsou neupotřebitelné.

Při kontrole upotřebitelnosti bankovek, která se provádí pomocí strojů na zpracování bankovek, je přípustná tolerance 5 %. To znamená, že maximálně 5 % eurobankovek, které nesplňují kritéria upotřebitelnosti, smí být strojem nesprávně vytříděno jako upotřebitelné.

Tabulka 1

Seznam kritérií pro automatizované třídění bankovek podle upotřebitelnosti

Poškození

Definice

1.

Zašpinění

Celkové zašpinění pokrývající celou eurobankovku

2.

Skvrna

Místní zašpinění

3.

Grafiti

Vyobrazení či písmo, které jsou na eurobankovku doplněny vepsáním nebo na ní vyznačeny jakýmkoli jiným způsobem

4.

Odbarvená bankovka

Chybějící barva na celé eurobankovce nebo její části, například u vyprané eurobankovky

5.

Natrhnutí

Není třeba podrobněji vysvětlovat

6.

Proděravění

Není třeba podrobněji vysvětlovat

7.

Necelá bankovka

Část nebo části eurobankovky chybí alespoň na jedné ze stran (na rozdíl od děr v bankovce)

8.

Slepovaná bankovka

Části jedné nebo více eurobankovek spojené lepicí páskou, lepidlem nebo jiným způsobem

9.

Zmačkaná bankovka

Mnoho nepravidelných přehybů

10.

Změklý bankovkový papír

Poškození struktury bankovky, jehož výsledkem je ztráta tuhosti bankovkového papíru

11.

Přehyby

Není třeba podrobněji vysvětlovat

12.

Ohnutý roh

Není třeba podrobněji vysvětlovat

Další informace o kritériích pro třídění bankovek

1.   Zašpinění

Zašpinění zvyšuje absorbanci eurobankovek. Následující tabulka uvádí maximální přípustné zvýšení absorbance eurobankovek v porovnání s novými eurobankovkami, jaké mohou eurobankovky vykazovat, aby byly vytříděny jako upotřebitelné:

Tabulka 2

Úrovně absorbance

Nominální hodnota

Maximální přípustné zvýšení absorbance v porovnání s novou eurobankovkou

Filtr

5 EUR

0,06

Purpurový

10 EUR

0,06

Purpurový

20 EUR

0,08

Purpurový

50 EUR

0,07

Purpurový

100 EUR

0,07

Purpurový

200 EUR

0,04

Purpurový

500 EUR

0,04

Purpurový

Eurobankovky, které nesplňují tato kritéria, jsou neupotřebitelné. Národní centrální banky si ponechávají referenční eurobankovky, které vykazují úroveň zašpinění odpovídající výše uvedeným kritériím. Měření absorbance referenčních eurobankovek jsou založena na těchto kritériích:

norma pro měření absorbance: ISO 5, části 3 a 4,

norma pro filtry: DIN 16536,

absolutní měření: bílý standard,

polarizační filtr: zapnutý,

clona: 3 mm,

osvětlení: D65/2,

pozadí: bílý standard.

Zvýšení absorbance referenční bankovky odpovídá nejvyšší hodnotě mezi průměry alespoň ze čtyř míst měření měřených na líci a rubu bankovky na její nepotištěné části bez vodoznaku.

2.   Skvrna

Eurobankovky s místním zašpiněním pokrývajícím alespoň 9 mm × 9 mm nepotištěné plochy nebo alespoň 15 mm × 15 mm potištěné plochy jsou neupotřebitelné.

3.   Grafiti

V současné době neexistuje žádný závazný požadavek na zjišťování grafiti.

4.   Odbarvená bankovka

K odbarvení eurobankovky může například dojít, je-li bankovka vyprána nebo vystavena některým silným chemickým látkám. Tento typ neupotřebitelných eurobankovek může být odhalen pomocí detektorů kontrolujících grafickou podobu bankovek nebo detektorů používajících ultrafialové záření.

5.   Natrhnutí

Eurobankovky s trhlinami, které jsou rozevřené a nejsou plně nebo částečně zakryté podávacím pásem nebo pásy stroje, jsou neupotřebitelné, pokud je natrhnutí větší, než je uvedeno níže.

Tabulka 3

Natržení

Směr

Šířka

Délka

svislý

4 mm

8 mm

vodorovný

4 mm

15 mm

úhlopříčný

4 mm

18 mm (1)

6.   Proděravění

Eurobankovky, v nichž se vyskytují díry, které nejsou plně nebo částečně zakryté podávacím pásem nebo pásy stroje, jsou neupotřebitelné, pokud je plocha proděravění bankovky větší než 10 mm2.

7.   Necelá bankovka

Eurobankovky, které byly zkráceny o 6 mm nebo více na délku nebo o 5 mm nebo více na šířku, jsou neupotřebitelné. Všechny rozměry se uvádějí vzhledem k základním rozměrům eurobankovek.

8.   Slepovaná bankovka

Slepovaná eurobankovka vzniká spojením částí eurobankovky (eurobankovek), například pomocí lepicí pásky nebo lepidla. Eurobankovka, na níž lepicí páska, která je silnější než 50 μm, pokrývá plochu větší než 10 mm × 40 mm, je neupotřebitelná.

9.   Zmačkaná bankovka

Zmačkané eurobankovky lze obvykle rozpoznat, pokud mají sníženou reflektanci nebo tuhost papíru. Neexistuje žádný závazný požadavek.

10.   Změklý bankovkový papír

Eurobankovky, jejichž papír má velmi nízkou tuhost, se v maximální možné míře vytřiďují jako neupotřebitelné. Vzhledem k tomu, že změklost bankovkového papíru je často spojena se zašpiněním, jsou takové eurobankovky zpravidla odhaleny i pomocí senzorů na zašpinění. Neexistuje žádný závazný požadavek.

11.   Přehyby

Přehnuté eurobankovky lze díky jejich menší délce nebo šířce identifikovat pomocí senzorů, které kontrolují rozměry eurobankovek. Navíc je lze identifikovat také pomocí senzorů měřících sílu bankovky. S ohledem na technická omezení však lze identifikovat jen ohyby, které splňují kritéria pro necelé bankovky, tj. ohyby, jejichž výsledkem je zkrácení eurobankovky nejméně o 6 mm na délku nebo nejméně o 5 mm na šířku; takto přehnuté eurobankovky jsou neupotřebitelné.

12.   Ohnutý roh

Eurobankovka s ohnutým rohem o ploše větší než 130 mm2 a o délce kratšího okraje větší než 10 mm je neupotřebitelná.


(1)  Měřeno po úsečce vedoucí (v pravém úhlu) od vrcholu trhliny k tomu okraji bankovky, ze kterého trhlina vychází. Neměří se tedy délka trhliny jako takové.


PŘÍLOHA IIIb

MINIMÁLNÍ STANDARDY PRO RUČNÍ KONTROLU UPOTŘEBITELNOSTI EUROBANKOVEK

Tato příloha stanoví minimální standardy pro ruční kontrolu upotřebitelnosti eurobankovek vyškolenými zaměstnanci.

Eurobankovky, u nichž je během kontrol upotřebitelnosti zjištěno jakékoli poškození, jak je uvedeno v následující tabulce, nebo které vykazují zjevné poškození jednoho z viditelných ochranných prvků, jsou neupotřebitelné. Přehnuté eurobankovky a eurobankovky s ohnutými rohy však mohou být ručně vyrovnány, je-li to možné. Kontrola upotřebitelnosti eurobankovek se provádí vizuálně u jednotlivých eurobankovek bez použití jakýchkoliv pomůcek.

Seznam kritérií pro ruční kontrolu upotřebitelnosti

Druh poškození

Popis

1.

Zašpinění

Viditelné zašpinění pokrývající celou eurobankovku

2.

Skvrna

Viditelné místní zašpinění

3.

Grafiti

Viditelné vyobrazení či písmo, které jsou na eurobankovku doplněny vepsáním nebo na ní vyznačeny jakýmkoli jiným způsobem

4.

Odbarvená bankovka

Viditelně chybějící barva na celé eurobankovce nebo její části, např. u vyprané eurobankovky

5.

Natrhnutí

Eurobankovka natržená alespoň na jedné straně

6.

Proděravění

Eurobankovka s alespoň jednou viditelnou dírou

7.

Necelá bankovka

Část nebo části eurobankovky chybí alespoň na jedné ze stran (na rozdíl od děr v bankovce), například chybějící roh bankovky

8.

Slepovaná bankovka

Části jedné nebo více eurobankovek spojené lepicí páskou, lepidlem nebo jiným způsobem

9.

Zmačkaná bankovka

Eurobankovka s mnoha nepravidelnými přehyby na celé ploše, které mají velký vliv na její vzhled

10.

Změklý bankovkový papír

Eurobankovka má poškozenou strukturu, výsledkem čehož je ztráta tuhosti bankovkového papíru

11.

Přehnutá eurobankovka

Eurobankovka, která je přehnutá, včetně eurobankovky, kterou nelze vyrovnat

12.

Ohnutý roh

Eurobankovka s alespoň jedním jasně viditelným ohnutým rohem


PŘÍLOHA IV

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ OD SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH HOTOVOST

1.   Cíle

Cílem shromažďování údajů je umožnit národním centrálním bankám a ECB sledování příslušné činnosti subjektů zpracovávajících hotovost a dohlížet na vývoj v peněžním oběhu.

2.   Všeobecné zásady

2.1   Údaje o strojích na zpracování bankovek se vykazují jen v případě, že se tyto stroje používají k navracení bankovek zpět do oběhu.

2.2   Subjekty zpracovávající hotovost pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o místech, kde se zpracovává hotovost, jako jsou např. pobočky, a

informace o strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech.

2.3   Subjekty zpracovávající hotovost, které navracejí eurobankovky zpět do oběhu pomocí strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů, kromě toho pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o objemu hotovostních operací (množství zpracovaných eurobankovek) uskutečněných za pomoci strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů,

informace o odlehlých pobočkách úvěrových institucí s nízkým objemem hotovostních operací, kde se kontrola upotřebitelnosti provádí ručně.

3.   Typ údajů a zpravodajská povinnost

3.1   V závislosti na povaze se shromažďované údaje dělí na rámcové údaje a provozní údaje.

Rámcové údaje

3.2   Rámcové údaje zahrnují informace o: a) jednotlivých subjektech zpracovávajících hotovost a jejich strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech, které jsou v provozu, a b) odlehlých pobočkách úvěrových institucí.

3.3   Rámcové údaje se národní centrální bance poskytují v den, od kterého se použije toto rozhodnutí, a následně každých šest měsíců. Údaje stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 1 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.4   Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.5   Národní centrální banka může rozhodnout, že z rozsahu zpravodajské povinnosti vyloučí stroje na zpracování eurobankovek, které se používají jen ke zpracování eurobankovek vydávaných přes přepážky.

3.6   Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu.

Provozní údaje

3.7   Údaje, které vyplývají ze zpracování eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu subjekty zpracovávajícími hotovost, se považují za provozní údaje.

3.8   Národní centrální banka může rozhodnout, že na ostatní hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 se povinnost vykazovat provozní údaje nevztahuje, pokud množství eurobankovek, které tyto subjekty navracejí zpět do oběhu pomocí peněžních automatů, nedosahuje minimální hranici stanovenou národní centrální bankou.

3.9   Údaje se poskytují jednou za šest měsíců. Údaje se národní centrální bance vykazují nejpozději dva měsíce po příslušném vykazovacím období, tj. na konci února a na konci srpna. Údaje je možné poskytovat s využitím vzoru uvedeného v dodatku 2. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.10   Údaje poskytují subjekty zpracovávající hotovost, které fyzicky zpracovávají eurobankovky. Pokud subjekt zpracovávající hotovost svěřil ověřování pravosti a upotřebitelnosti jinému subjektu zpracovávajícímu hotovost, poskytuje údaje subjekt zpracovávající hotovost určený v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

3.11   Subjekty zpracovávající hotovost vykazují údaje na základě kusů (objemu), agregované na vnitrostátní úrovni a členěné podle nominálních hodnot eurobankovek. Provozní údaje za odlehlé pobočky úvěrových institucí se vykazují odděleně.

3.12   Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.13   Národní centrální banka může rozhodnout, že z rozsahu zpravodajské povinnosti vyloučí eurobankovky, které jsou zpracovávány pomocí strojů na zpracování eurobankovek a vydávány přes přepážky.

3.14   Od subjektů zpracovávajících hotovost, které svěřily ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek jiným subjektům zpracovávajícím hotovost, lze požadovat, aby národní centrální bance poskytly podrobné informace o pověřených subjektech.

3.15   Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu, a může se se subjekty zpracovávajícími hotovost dohodnout na shromažďování údajů v širším rozsahu.

4.   Důvěrnost a zveřejňování údajů

4.1   Rámcové i provozní údaje se považují za důvěrné.

4.2   Národní centrální banky a ECB mohou rozhodnout, že zveřejní zprávy nebo statistiky, které vycházejí z údajů získaných podle této přílohy. V případě takového zveřejnění jsou údaje agregovány tak, aby nebylo možné určit ani zjistit, kterého vykazujícího subjektu se týkají.

DODATEK 1

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Rámcové údaje

Tyto informace se poskytují:

[název národní centrální banky; kontaktní údaje v případě dotazů; adresa]

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost:

Adresa ústředí:

PSČ:

Město:

Ulice:

Druh společnosti:

o úvěrová instituce

o směnárna

o společnost zabývající se přepravou peněz, která není platební institucí

o obchodník

o kasino

o jiné společnosti, včetně platebních institucí, nespadají-li do jedné z výše uvedených kategorií (upřesněte, o jakou společnost se jedná)

Kontaktní osoby:

Jména:

Telefonní čísla:

Faxová čísla:

E-mailové adresy:

Pověřený subjekt (existuje-li):

Název:

Adresa:

PSČ:

Město:

2.   Stroje obsluhované zákazníky

Typ

Výrobce (1)

Název stroje (1)

Identifikace (1)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Vkladové bankomaty

 

 

 

 

Recyklační bankomaty

 

 

 

 

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz

 

 

 

 

Výdejní automaty

 

 

 

 

Recyklační pokladní stroje (2)

 

 

 

 

Pokladní stroje (2)

 

 

 

 

3.   Stroje obsluhované zaměstnanci

Typ

Výrobce (3)

Název stroje (3)

Identifikace (3)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Stroje pro zpracování bankovek

 

 

 

 

Stroje pro ověřování pravosti bankovek

 

 

 

 

Recyklační pokladní stroje (4)

 

 

 

 

Pokladní stroje (4)

 

 

 

 

4.   Peněžní automaty

Typ

Celkový počet strojů v provozu

Bankomaty (Automated teller machines)

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatní

 


(1)  Vyplňuje se podle odpovídajících údajů uvedených na internetových stránkách ECB, ledaže ECB poskytne zvláštní identifikační číslo.

(2)  Používané jako stroje obsluhované zákazníky.

(3)  Vyplňuje se podle odpovídajících údajů uvedených na internetových stránkách ECB, ledaže ECB poskytne zvláštní identifikační číslo.

(4)  Používané výhradně jako stroje obsluhované zaměstnanci.

DODATEK 2

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Provozní údaje

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost

 

Vykazovací období

 

2.   Údaje

Poskytněte prosím údaje agregované na národní nebo regionální úrovni (podle rozhodnutí národní centrální banky) vyjma odlehlých poboček.

 

Celkový počet zpracovaných eurobankovek (1)

z toho vytříděné jako neupotřebitelné (1)

z toho navrácené zpět do oběhu (2)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

Tyto údaje jsou povinné pro úvěrové instituce.


(1)  Tato položka zahrnuje jak stroje obsluhované zaměstnanci, tak stroje obsluhované zákazníky.

(2)  Do této položky se nezahrnují eurobankovky, které byly vráceny národním centrálním bankám, ani eurobankovky, které byly vráceny zpět do oběhu přes přepážky a které nebyly zpracovány pomocí strojů obsluhovaných zaměstnanci.

DODATEK 3

ODLEHLÉ POBOČKY ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

Tyto informace poskytují pouze úvěrové instituce, které mají odlehlé pobočky ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

1.   Údaje o úvěrové instituci

Název úvěrové instituce

 

Vykazovací období

 

2.   Údaje

Název odlehlé pobočky

Adresa

Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

 

 


Top