EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0014

2010/597/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 16. september 2010 , euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2010/14)

ELT L 267, 9.10.2010, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj

9.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/1


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

16. september 2010,

euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta

(EKP/2010/14)

(2010/597/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 128 lõige 1 ja EKPSi põhikirja artikkel 16 sätestavad, et Euroopa Keskpangal (EKP) on ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidu piires. See õigus hõlmab ka pädevust võtta meetmeid euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks.

(2)

Euro pangatähtede usaldusväärsuse kaitsmiseks ning võltsingute tulemuslikuks tuvastamiseks peab säilitama ringluses olevate euro pangatähtede hea seisukorra, mis tagab, et nende ehtsust on võimalik lihtsalt ja usaldusväärselt kontrollida; seetõttu tuleb kontrollida euro pangatähtede ringluskõlblikkust. Lisaks tuleb võltsimiskahtlusega euro pangatähed kiiresti avastada ning anda üle pädevatele riigisisestele asutustele.

(3)

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1338/2001 (milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed) (1) artiklis 6 kohustati algselt krediidi- ja muid vastavaid asutusi kõrvaldama ringlusest kõik saadud euro pangatähed ja mündid, mille kohta nad teavad või neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud.

(4)

Ühtlustatud standardite loomiseks euro pangatähtede taasringluse kohta avaldas EKP 2005. aastal pangatähtede taasringluse raamistiku, milles kehtestati ühtsed eeskirjad ja menetlused euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli kohta, (2) mis hõlmas pangatähtede käitluse seadmete talitlusnorme. Seejärel võttis EKP vastu ühtse menetluse pangatähtede käitluse seadmete katsetamise kohta RKPde poolt.

(5)

Määrust (EÜ) nr 1338/2001 on muudetud (3) ja selle adressaatide ringi on laiendatud; nad on nüüd kohustatud tagama nende euro pangatähtede ja müntide ehtsuse, mis nad on saanud ja mida nad kavatsevad ringlusesse tagasi lasta, ning hoolitsema võltsingute avastamise eest. Sellega seoses sätestatakse määruses (EÜ) nr 1338/2001, et euro pangatähtede puhul teostatakse kontrolli vastavalt Euroopa Keskpanga määratud menetlusele. Seetõttu on kohane kehtestada see menetlus õigusaktiga.

(6)

Ilma et see mõjutaks liikmesriikide pädevust kehtestada sanktsioone määruse (EÜ) nr 1338/2001 artiklis 6 nimetatud asutuste suhtes, kes ei täida oma nimetatud õigusaktis sätestatud kohustusi, peab eurosüsteemil olema võimalik võtta kohaseid haldusmeetmeid tagamaks, et EKP kindlaks määratud menetlust järgitakse ega kalduta kõrvale käesoleva otsusega kehtestatud eeskirjadest ja menetlusest, mis tooks kaasa riski, et võltsitud ja ringluskõlbmatuid pangatähti ei tuvastata või saadetakse tagasi ringlusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva otsusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõike 1 alusel euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse suhtes ühtsed eeskirjad ja menetlus.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„RKP” – euro kasutusele võtnud liikmesriigi keskpank;

2)

„sularahakäitlejad” – määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 nimetatud asutused ja ettevõtjad;

3)

„taasringlusse laskmine” – sularahakäitlejate tegevus, mis seisneb nende poolt kas üldsuselt maksete või pangakontole paigutatud hoiuste näol või teiselt sularahakäitlejalt saadud euro pangatähtede laskmises tagasi ringlusse;

4)

„pangatähtede käitluse seade” – iseteenindusseade (kliendid) või professionaalne seade (töötajad) vastavalt määratlusele I lisas;

5)

„pangatähtede käitluse seadme liik” – pangatähtede käitluse seade, mida on võimalik eristada teistest pangatähtede käitluse seadmetest vastavalt kirjeldusele I lisas;

6)

„ühtne katsemenetlus” – EKP kindlaks määratud katsemenetlus, mida RKPd kohaldavad teatavat liiki pangatähtede käitluse seadmete katsetamiseks;

7)

„koolitatud töötajad” – sularahakäitlejate töötajad, kellel on a) teadmised erinevatest eurosüsteemi avaldatud euro pangatähtede avalikest turvaelementidest ning oskus neid kontrollida ja b) teadmised IIIb lisas loetletud sortimiskriteeriumide kohta ning oskus nende alusel euro pangatähti kontrollida;

8)

„võltsitud euro pangatähed” – võltsitud pangatähed vastavalt määratlusele määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 2 punktis a;

9)

„sularahaautomaat” – selline iseteenindusseade, näiteks pangaautomaat, mis pangakaardi alusel või muul viisil väljastab elanikkonnale euro pangatähti, debiteerides pangakontot. „Makseterminal” – seade, mille abil elanikkond võib tasuda kaupade või teenuste eest pangakaardiga või muu makseinstrumendiga; kui neil on sularaha väljavõtmise funktsioon, loetakse neid ka sularahaautomaatideks;

10)

„liikmesriikide pädevad asutused” – määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 2 punktis b määratletud asutused;

11)

„ringluskõlbmatud euro pangatähed” – euro pangatähed, mida on hinnatud taasringluseks kõlbmatuks artiklis 6 sätestatud ringluskõlblikkuse kontrolli tulemusel;

12)

„krediidiasutus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (4) artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud krediidiasutus.

Artikkel 3

Üldpõhimõtted

1.   Sularahakäitlejate kohustust kontrollida euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust tuleb täita kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud menetlusega.

2.   Kui kaks või rohkem sularahakäitlejat tegelevad samade euro pangatähtede taasringlusse laskmisega, määratakse nende euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise eest vastutav sularahakäitleja kindlaks vastavalt riigisisestele õigusnormidele või selliste normide puudumise korral vastavalt asjaomaste sularahakäitlejate vahelisele lepingule.

3.   Ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimine peab toimuma sellist liiki pangatähtede käitluse seadmega, mis on edukalt läbinud RKP katsetamise, või koolitatud töötaja poolt käsitsi.

4.   Euro pangatähti võib lasta taasringlusse iseteenindusseadme või sularahaautomaadi kaudu ainult siis, kui nende ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud sellist liiki pangatähtede käitluse seadmega, mis on edukalt läbinud RKP katsetamise, ning nad on liigitatud ehtsaks ja ringluskõlblikuks. See nõue ei kehti euro pangatähtede kohta, mille on sularahakäitlejale toimetanud vahetult RKP või teine sularahakäitleja, kes on juba kontrollinud sel viisil kõnealuste euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust.

5.   Sularahakäitlejad võivad professionaalse seadme, kui seda kasutatakse ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimiseks, ning iseteenindusseadme kasutusele võtta ainult juhul, kui selline seade on edukalt läbinud RKP katsetamise ning kantud vastavalt artikli 9 lõikele 2 EKP veebilehel avaldatavasse nimekirja. Seadmeid tuleb kasutada standardsete nüüdisajastatud tehaseseadetega, mis on edukalt läbinud katsetamise, kui RKP ja sularahakäitleja vahel ei ole kokku lepitud rangemaid seadeid.

6.   Euro pangatähed, mille ehtsus ja ringluskõlblikkus on kontrollitud ning mis on liigitatud ehtsaks ja ringluskõlblikuks koolitatud töötaja poolt, kuid mida ei ole kontrollitud edukalt RKP katsetamise läbinud liiki pangatähtede käitluse seadmega, võib taasringlusse lasta ainult üle leti (over the counter).

7.   Käesolevat otsust ei kohaldata euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimisele RKPde poolt.

Artikkel 4

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine pangatähtede käitluse seadmetega

1.   Iseteenindusseadmetega kontrollitud pangatähed liigitatakse ja käideldakse vastavalt IIa lisale.

2.   Professionaalsete seadmetega kontrollitud pangatähed liigitatakse ja käideldakse vastavalt IIb lisale.

Artikkel 5

Võltsitud euro pangatähtede tuvastamine

Sularahakäitlejad peavad euro pangatähed, mida ei tuvastata ehtsateks kooskõlas IIa või IIb lisaga toimuva liigituse või koolitatud töötaja poolt ehtsuse käsitsi kontrollimise tulemusel, andma viivitamata ning igal juhul hiljemalt 20 tööpäeva jooksul üle pädevale riigisisesele asutusele.

Artikkel 6

Ringluskõlbmatute euro pangatähtede tuvastamine

1.   Ringluskõlblikkuse kontrollimine toimub kooskõlas IIIa ja IIIb lisas sätestatud miinimumnõuetele.

2.   RKP võib pärast EKP teavitamist kehtestada rangemad nõuded euro pangatähtede ühe või mitme nimiväärtuse suhtes, kui see on põhjendatud näiteks sellega, et kõnealuses liikmesriigis on ringluses olevate euro pangatähtede kvaliteet halvenenud.

3.   Ringluskõlbmatud euro pangatähed antakse üle RKP-le riigisiseste õigusaktide alusel.

Artikkel 7

Erandid

1.   RKPd võivad anda krediidiasutuste kaugetele harukontoritele, kus tehakse vähe sularahatehinguid, õiguse kontrollida iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu taasringlusse suunatavate euro pangatähtede ringluskõlblikkust käsitsi koolitatud töötajate poolt, kui ehtsuse kontroll toimub sellist liiki pangatähtede käitluse seadmega, mis on edukalt läbinud RKP katsetamise. Loa taotlemiseks esitavad krediidiasutused oma liikmesriigi RKP-le tõendid oma vastava harukontori kauge asukoha ning sularahatehingute vähesuse kohta. Iga RKP tagab, et sellisel viisil käsitsi kontrollitud euro pangatähtede maht ei ületa 5 % euro pangatähtede mahust, mis jaotatakse igal aastal iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu. RKPd otsustavad, kas see 5 % piirang kehtib iga krediidiasutuse suhtes eraldi või kõikide krediidiasutuste suhtes riigi tasandil.

2.   Kui toimub erakorraline sündmus, mis kahjustab oluliselt euro pangatähtede varu liikmesriigis, võivad sularahakäitleja koolitatud töötajad, tingimusel et vastav RKP on möönnud sündmuse erakordsust, ajutiselt käsitsi kontrollida iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu taasringlusse saadetavate euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust.

Artikkel 8

Eurosüsteemi kohustused

1.   Eurosüsteem teatab enne ja pärast uute pangatähtede seeriate emiteerimist tootjatele eurosüsteemi kindlaks määratud teabe euro pangatähtede ja nende masinloetavate turvaelementide kohta, et võimaldada tootjatel valmistada pangatähtede käitluse seadmeid, mis on võimelised läbima ühtse katsemenetluse, ning kohaneda uute nõudmistega.

2.   Eurosüsteem teatab enne ja pärast uute euro pangatähtede seeriate emiteerimist sularahakäitlejatele eurosüsteemi kindlaks määratud teabe euro pangatähtede ja nende avalike turvaelementide kohta, et võimaldada anda nende töötajatele vajalikku koolitust.

3.   Eurosüsteem toetab sularahakäitlejate poolt nende töötajate koolitamist, mille eesmärgiks on tagada töötajate pädevus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimisel.

4.   Eurosüsteem teavitab sularahakäitlejaid kohastel juhtudel võltsinguohtudest ning võib neilt nõuda meetmete võtmist, sealhulgas asjaomaste pangatähtede nimiväärtus(t)e taasringlusse laskmise keelamist.

5.   Eurosüsteem teavitab pangatähtede käitluse seadmete tootjaid võltsinguohtudest kohasel viisil.

Artikkel 9

Eurosüsteemi ühtne pangatähtede käitluse seadmete katsemenetlus

1.   RKPd katsetavad pangatähtede käitluse seadmete liike vastavalt ühtsele katsemenetlusele.

2.   Iga edukalt katsetamise läbinud pangatähtede käitluse seadme liik on ajal, mil katsetamise tulemused vastavalt lõikele 3 kehtivad, kantud EKP veebilehel avaldatud nimekirja. Pangatähtede käitluse seadme liik, mis ei suuda sellel perioodil enam tuvastada kõiki eurosüsteemile teada olevaid võltsitud euro pangatähti, kustutatakse nimekirjast vastavalt EKP kehtestatud menetlusele.

3.   Kui pangatähtede käitluse seadme liik on edukalt katsetamise läbinud, kehtivad katsetamise tulemused nende EKP veebilehel avaldamise kuu lõpust alates ühe aasta kogu euroalal, kui seadme liik suudab sellel perioodil tuvastada kõiki eurosüsteemile teada olevaid võltsitud euro pangatähti.

4.   Eurosüsteem ei vastuta, kui edukalt katsetamise läbinud pangatähtede käitluse seadme liik ei suuda euro pangatähti liigitada ja käidelda vastavalt IIa või IIb lisale.

Artikkel 10

Eurosüsteemi seiretoimingud ja parandusmeetmed

1.   Arvestades riigisisese õiguse nõuetega, on RKPdel õigus i) sooritada kohapealseid kontrolle, sealhulgas ette teatamata, sularahakäitlejate ruumides, et teha seiret nende pangatähtede käitluse seadmete suhtes, eriti seadmete suutlikkuse suhtes kontrollida ehtsust ja ringluskõlblikkust ning tuvastada võltsimiskahtlusega euro pangatähtede ning nende euro pangatähtede kontoomanikke, mille ehtsus ei ole selgelt tuvastatud, ja ii) viia läbi vastavuskontroll menetluste osas, mis puudutavad pangatähtede käitluse seadmete toimimist ja juhtimist, kontrollitud euro pangatähtede käitlemist ning käsitsi toimuvat ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli.

2.   Arvestades riigisisese õiguse nõuetega, on RKPdel õigus võtta valim menetletud euro pangatähtedest, et neid oma ruumides kontrollida.

3.   Kui RKP avastab kohapealse kontrolli käigus käesoleva otsuse rikkumise, annab ta sularahakäitlejale tähtaja parandusmeetmete võtmiseks. Kuni rikkumist ei ole kõrvaldatud, võib asjaomane RKP EKP nimel keelata sularahakäitlejal vastavat pangatähtede vääringut või vastavaid pangatähtede vääringuid taasringlusse lasta. Kui rikkumise põhjuseks on teatava pangatähtede käitluse seadme liigi tõrge, võib see viia selle liigi kõrvaldamiseni artikli 9 lõikes 2 nimetatud nimekirjast.

4.   Kui sularahakäitleja keeldub kontrollimise osas koostööst RKPga, loetakse see rikkumiseks.

Artikkel 11

Aruandluskohustused

Et võimaldada EKP-l ja RKPdel jälgida käesoleva direktiivi järgimist sularahakäitleja poolt ning sularahatsükli arenguid, edastavad sularahakäitlejad RKPdele i) kirjalikult, sealhulgas elektrooniliselt, teate teatava pangatähtede käitluse seadme liigi kasutuselevõtust ja ii) IV lisas kindlaks määratud teabe.

Artikkel 12

Kulud

1.   Eurosüsteem ei hüvita sularahakäitlejatele käesoleva direktiivi täitmisest tulenevaid kulusid.

2.   Eurosüsteem ei hüvita sularahakäitlejatele kulusid, mis tulenevad muudetud või uute turvaelementidega euro pangatähtede emiteerimisest.

Artikkel 13

Lõppsätted

1.   Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011. Iga RKP võib võimaldada oma liikmesriigi sularahakäitlejatele üleminekuperioodi, mis puudutab statistilise teabe aruandlust vastavalt IV lisale. IV lisa kohaldatakse hiljemalt alates 1. jaanuarist 2012.

2.   1. jaanuaril 2011 või hiljem euro kasutusele võtvate liikmesriikide sularahakäitlejatel on käesoleva otsuse rakendamiseks üheaastane üleminekuperiood alates euro kasutusele võtmisest.

Frankfurt Maini ääres, 16. september 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

(2)  Euro pangatähtede taasringlus: raamistik võltsingute tuvastamiseks ja sortimiseks ringluskõlblikkuse alusel krediidiasutuste ja sularahakäitlejate poolt.

(3)  Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1).

(4)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.


I LISA

PANGATÄHTEDE KÄITLEMISE SEADMED

1.   Üldised tehnilised nõuded

1.1.   Pangatähtede käitluse seadme tingimuseks on seadme võime käidelda pangatähtede pakke, liigitada üksikuid pangatähti ning füüsiliselt eraldada pangatähed vastavalt nende liigitusele ilma kasutaja vahelesekkumiseta vastavalt IIa ja IIb lisale. Pangatähtede käitluse seadmetel peab olema nõutud arv selleks ettenähtud väljundladureid ja/või muid võimalusi, et tagada käideldud euro pangatähtede usaldusväärne eraldamine.

1.2.   Pangatähtede käitluse seadmed peavad olema kohandatavad, et nad oleksid võimelised usaldusväärselt tuvastama uusi võltsinguid. Lisaks peavad nad olema kohandatavad, et vajaduse korral seadistada neid vastavalt rangematele või leebematele ringluskõlblikkuse sortimise standarditele.

2.   Pangatähtede käitluse seadmete kategooriad

Pangatähtede käitluse seadmed on kas iseteenindusseadmed või professionaalsed seadmed:

Tabel 1

Iseteenindusseadmed

A.   Iseteenindusseadmed, milles sularaha hoiustamisel toimub kliendi tuvastamine

1.

Sissemakseautomaadid (CIMid)

CIMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole, kuid neil ei ole sularaha väljastamise funktsiooni. CIMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku; ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus

2.

Taasringlusautomaadid (CRMid)

CRMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole ning võtta euro pangatähti oma pangakontolt välja. CRMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku. Sularaha väljastamiseks võivad CRMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes

3.

Ühildatud sisse- ja väljamakseautomaadid (CCMid)

CCMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole ning võtta välja euro pangatähti oma pangakontolt. CCMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku; ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus. Sularaha väljastamiseks ei kasuta CCMid euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes, vaid ainult neisse eraldi laaditud euro pangatähti

B.   Muud iseteenindusseadmed

4.

Sularahaautomaadid (COMid)

COMid on sularahaautomaadid, mis kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust enne nende väljastamist klientidele. COMid kasutavad neisse sularahakäitlejate või muude automaatsete süsteemide (nt müügiautomaadid) poolt laaditud pangatähti


Tabel 2

Professionaalsed seadmed

1.

Pangatähtede käitluse seadmed (BMPd)

BMPd kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust

2.

Sularaha autentimise seadmed (BAMid)

BAMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust

3.

Telleri taasringlusseadmed (TARMid)

TARMid on sularaha taasringlusseadmed, mida kasutavad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust kontrollivad sularahakäitlejad. Sularaha väljastamiseks võivad TARMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes. Lisaks hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid

4.

Telleri abiseadmed (TAMid)

TAMid on seadmed, mida kasutavad euro pangatähtede ehtsust kontrollivad sularahakäitlejad. Lisaks hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid

Kui kliendid sisestavad ise hoiustamiseks euro pangatähti TARMi või TAMi või võtavad ise vastu nende seadmete väljastatud euro pangatähti, loetakse need seadmed iseteenindusseadmeteks ning nad peavad liigitama ja käitlema euro pangatähti vastavalt IIa lisale.

3.   Pangatähtede käitluse seadmete liigid

Eurosüsteem katsetab pangatähtede käitluse seadmete liike. Pangatähtede käitluse seadmete liikide üksteisest eristamise aluseks võivad olla nende erinevad detektorsüsteemid, tarkvara ja muud nende põhifunktsioone täitvad komponendid. Nendeks funktsioonideks on a) ehtsate euro pangatähtede autentimine, b) võltsituses kahtlustatavate euro pangatähtede tuvastamine ja eraldamine, c) vajaduse korral ringluskõlbmatute euro pangatähtede tuvastamine ja eraldamine ringluskõlblikest euro pangatähtedest ja d) vajaduse korral objektide, mis on tuvastatud kui võltsitud euro pangatähed, ning euro pangatähtede, mis ei ole selgelt autenditud, seostamine isikutega.


IIa LISA

EURO PANGATÄHTEDE LIIGITAMINE JA KÄITLEMINE ISETEENINDUSSEADMETES

Euro pangatähed liigitatakse ühte järgmistest kategooriatest ning eraldatakse füüsiliselt vastavalt kategooriale. Seadmed, mis ei kontrolli euro pangatähtede ringluskõlblikkust, ei pea eristama kategooriaid 4a ja 4b.

Tabel 1

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine iseteenindusseadmetes (sularaha vastuvõtt tuvastatavatelt klientidelt)

Kategooria

Omadused

Käitlemine

1

Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks

Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest:

mitte-euro pangatähed

euro pangatähe laadsed objektid

vale motiiv või formaat

suured murtud nurgad või puuduvad osad

sisestamisel esinenud viga

Seade tagastab pangatähe kliendile

2

Võltsimiskahtlusega euro pangatähed

Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele

Ringlusest kõrvaldamine

Antakse koos teabega kontoomaniku kohta üle pädevale riigisisesele asutusele viivitamatult ning hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist. Ei krediteerita kontoomanikku

3

Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel

Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed

Ringlusest kõrvaldamine.

Need euro pangatähed käideldakse eraldi ning antakse autentimiseks üle pädevale riigisisesele asutusele viivitamatult ning hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist.

Teavet kontoomaniku kohta säilitatakse kaheksa nädala jooksul alates asjaomaste euro pangatähtede tuvastamisest seadme poolt. Teave tehakse nõudmisel teatavaks pädevale riigisisesele asutusele. Teisel võimalusena võib kokkuleppel pädeva riigisisese asutusega anda konto omaniku tuvastamist võimaldava teabe pädevatele riigiasutustele üle koos asjaomaste pangatähtedega.

Võib krediteerida konto omanikule

4a

Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse

Võib lasta taasringlusse.

Krediteeritakse kontoomanikule

4b

Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne

Ei või taasringlusse lasta ning saadetakse tagasi RKP-le.

Krediteeritakse kontoomanikule

Kategooriatesse 2 ja 3 kuuluvaid euro pangatähti ei tagastata seadmest kliendile, kui seade võimaldab hoiustamistehingu tühistamist. Selliseid euro pangatähti võib tehingu tühistamise korral säilitada seadme ajutise hoiu osas.

RKP võib anda sularahakäitlejale nõusoleku selleks, et kategooria 3 euro pangatähti ei eraldada füüsiliselt kategooriate 4a ja 4b euro pangatähtedest, ning sellisel juhul koheldakse kõiki kolme kategooriat kategooria 3 euro pangatähtedena.

Tabel 2

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine muudes iseteenindusseadmetes

Kategooria

Omadused

Käitlemine

A

i)

Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks

ii)

võltsimiskahtlusega euro pangatähed või

iii)

euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel

i)

Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest:

mitte-euro pangatähed

euro pangatähe laadsed objektid

vale motiiv või formaat

suured murtud nurgad või puuduvad osad

sisestamisel esinenud viga

ii)

Tunnistatud võltsimiskahtlusega euro pangatähtedeks, kuna motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele

iii)

Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindlalt tuvastatud, kuna motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed

Ringlusest kõrvaldamine

Antakse autentimiseks üle pädevale riigisisesele asutusele viivitamatult ning hiljemalt 20 tööpäeva jooksul seadme poolt tuvastamisest

B1

Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse

Võib väljastada klientidele

B2

Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne

Ei või klientidele väljastada ning saadetakse tagasi RKP-le


IIb LISA

EURO PANGATÄHTEDE LIIGITAMINE JA KÄITLEMINE PROFESSIONAALSETES SEADMETES

Euro pangatähed liigitatakse ühte järgmistest kategooriatest ning eraldatakse füüsiliselt vastavalt kategooriale. Seadmed, mis ei kontrolli euro pangatähtede ringluskõlblikkust, ei pea eristama kategooriaid B1 ja B2.

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine professionaalsetes seadmetes

Kategooria

Omadused

Käitlemine

A

i)

Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks

ii)

võltsimiskahtlusega euro pangatähed või

iii)

euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel

i)

Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest:

mitte-euro pangatähed

euro pangatähe laadsed objektid

vale motiiv või formaat

suured murtud nurgad või puuduvad osad

sisestamisel esinenud viga

ii)

Tunnistatud võltsimiskahtlusega euro pangatähtedeks, kuna motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele

iii)

Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindlalt tuvastatud, kuna motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed

Tagastatakse masinast operaatorile edasiseks hindamiseks ja käitlemiseks

i)

objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks: pärast visuaalselt hindamist töötaja poolt eraldatakse need võltsimiskahtlusega euro pangatähtedest ning euro pangatähtedest, mille ehtsus ei ole kindel;

ii)

võltsimiskahtlusega euro pangatähed ja

iii)

euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel: need käideldakse eraldi ning antakse lõplikuks autentimiseks üle pädevale riigisisesele asutusele viivitamatult ning hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist.

B1

Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse

Võib lasta taasringlusse

Krediteeritakse kontoomanikule

B2

Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne

Ei või taasringlusse lasta ning saadetakse tagasi RKP-le

Krediteeritakse kontoomanikule

Liigitamise ja sortimise erieeskirjad mõnede professionaalsete seadmete jaoks

1.   BMPd liigitavad ja sordivad euro pangatähed füüsiliselt lisas IIb sätestatud kategooriatesse A, B1 ja B2, milleks on tarvis vähemalt kolme selleks ettenähtud väljundladurit, et seadme operaator ei peaks sekkuma.

2.   BMPd, millel on ainult kaks selleks ettenähtud väljundladurit, võivad siiski euro pangatähti liigitada ja sortida, kui järgmised nõuded on täidetud:

a)

Ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise toimingud toimuvad sama käitluskorra käigus. Selle käitluskorra ajal peavad kõik B1-kategooria euro pangatähed saama sorditud ühte statsionaarsesse väljundladurisse ning A- ja B2-kategooria euro pangatähed saama sorditud eraldi statsionaarsesse väljundladurisse, millel ei ole füüsilist kokkupuudet ühegi B1-kategooria euro pangatähega.

b)

Kui tuvastatakse, et teises väljundladuris leidub A-kategooria euro pangatäht, peab operaator teises väljundladuris asuvad euro pangatähed uuesti seadmest läbi laskma. Selle teise käitluskorra käigus peab võltsimiskahtlusega euro pangatähed eraldama B2-kategooria euro pangatähtedest, sortides esimesed selleks ettenähtud väljundladurisse.

3.   BAMid liigitavad ja sordivad euro pangatähed füüsiliselt kategooriatesse A ja B, milleks on tarvis vähemalt kahte selleks ettenähtud väljundladurit, et seadme operaator ei peaks sekkuma.

4.   BAMid, millel on ainult üks selleks ettenähtud väljundladur, võivad siiski euro pangatähti liigitada ja sortida, kui järgmised nõudmised on täidetud:

a)

Iga kord, kui A-kategooria euro pangatäht tuvastatakse, peab seade peatama viivitamata käitlemise ning fikseerima selle A-kategooria euro pangatähe nii, et välistatud on füüsiline kontakt autenditud euro pangatähtedega.

b)

Ehtsuse kontrolli tulemus peab olema näidatud ekraanil iga üksiku A-kategooria euro pangatähe kohta.

c)

Seade peab käitlemise peatamisel kontrollima A-kategooria euro pangatähe olemasolu ning käitlus võib jätkuda ainult pärast seda, kui operaator on A-kategooria euro pangatähe füüsiliselt seadmest eemaldanud.

d)

Igal käitluse peatumisel võib operaatorile olla kättesaadav ainult üks A-kategooria euro pangatäht.


IIIa LISA

EURO PANGATÄHTEDE RINGLUSKÕLBLIKKUSE AUTOMATISEERITUD KONTROLLI MIINIMUMNÕUDED

Käesolevas lisas sätestatakse pangatähtede käitluse seadmetega tehtava euro pangatähtede automatiseeritud ringluskõlblikkuse kontrolli miinimumnõuded.

Ringluskõlblikkuse kontrolli käigus tunnistatakse ringluskõlbmatuiks kõik euro pangatähed, mis ei vasta mõnele allpool toodud kohustuslikule nõudele.

Pangatähtede käitluse seadmetega tehtava ringluskõlblikkuse kontrolli lubatud hälve on 5 %. See tähendab, et seade võib ekslikult liigitada ringluskõlblikuks maksimaalselt 5 % euro pangatähtedest, mis ei vasta ringluskõlblikkuse kriteeriumidele.

Tabel 1

Automatiseeritud ringluskõlblikkuse sortimise sortimiskriteeriumide loetelu

Puudus

Määratlus

1.

Mustus

Kogu pangatäht on ühtlaselt määrdunud

2.

Plekk

Kohati koondunud mustus

3.

Grafiti

Euro pangatähele mis tahes viisil lisatud kujutis või kirje

4.

Trükikaoga pangatäht

Osaline või täielik trükivärvi puudumine euro pangatähel, nt pestud pangatäht

5.

Rebend

Iseenesest mõistetav

6.

Auk

Iseenesest mõistetav

7.

Vigastus

Puudub pangatähe osa piki vähemalt ühte külge (erinevalt august)

8.

Parandus

Teibi, liimi või muu vahendi abil ühendatud ühe või mitme euro pangatähe osad

9.

Kortsud

Mitu juhuslikku volti

10.

Pehmus

Struktuuri halvenemine, mille tulemuseks on märgatav jäikuse puudus

11.

Volt

Iseenesest mõistetav

12.

Murtud nurk

Iseenesest mõistetav

Sortimiskriteeriumide lisateave

1.   Mustus

Mustus suurendab euro pangatähtede optilist tihedust. Järgmises tabelis tuuakse ära maksimaalsed tiheduse suurenemise piirväärtused, mis euro pangatähtedel võivad ringluskõlblikuks tunnistamiseks võrreldes uute euro pangatähtedega esineda.

Tabel 2

Optilise tiheduse tasemed

Nimiväärtus

Maksimaalne tiheduse suurenemine võrreldes uue euro pangatähega

Filter

5 eurot

0,06

Magenta

10 eurot

0,06

Magenta

20 eurot

0,08

Magenta

50 eurot

0,07

Magenta

100 eurot

0,07

Magenta

200 eurot

0,04

Magenta

500 eurot

0,04

Magenta

Neile kriteeriumidele mittevastavad euro pangatähed on ringluskõlbmatud. RKPd säilitavad euro pangatähtede näidiseid, mis näitlikustavad eeltoodud kriteeriumidest tuletatud mustuse tasemeid. Euro näidispangatähtede densitomeetriline mõõtmine põhineb järgmistel kriteeriumidel:

tiheduse mõõtmise standardi ISO 5 osad 3 ja 4;

filtrite standard: DIN 16536;

absoluutne mõõtmine: standardne kalibreerimine (valge kahhelplaat);

polarisatsioonifilter: kasutuses;

apertuur: 3 mm;

valgustus: D65/2;

taust: standardne kalibreerimine valge kahhelplaadiga.

Näidispangatähe tiheduse suurenemine on vähemalt nelja mõõtepunkti keskmiste suurim väärtus; mõõtepunktid peavad asuma pangatähe esi- ja tagaküljel trükiga katmata ja ilma vesimärkideta kohtades.

2.   Plekk

Euro pangatähed, millel mõnda kohta koondunud mustus katab vähemalt 9 mm x 9 mm trükiga katmata alal või 15 mm x 15 mm trükiga kaetud alal, on ringluskõlbmatud.

3.   Grafiti

Käesoleval ajal ei ole kohustuslikku nõuet tuvastada grafitit.

4.   Trükikaoga pangatäht

Euro pangatähtede värvid võivad kaduda, kui neid on pestud või töödeldud agressiivsete keemiliste ainetega. Sellised ringluskõlbmatud euro pangatähed on võimalik tuvastada fotodetektorite või UV-detektoritega.

5.   Rebend

Euro pangatähed, millel on lahtised rebendid, mida osaliselt või täielikult ei kata seadme veorihm(ad), on ringluskõlbmatud, kui rebendi suurus on allnimetatust suurem.

Tabel 3

Rebend

Suund

Laius

Pikkus

Vertikaalne

4 mm

8 mm

Horisontaalne

4 mm

15 mm

Diagonaalne

4 mm

18 mm (1)

6.   Auk

Euro pangatähed, millel on augud, mida osaliselt või täielikult ei kata seadme veorihm(ad), on ringluskõlbmatud, kui auk on suurem kui 10 mm2.

7.   Vigastus

Euro pangatähed, mille pikkus on vähenenud 6 mm või üle selle või laius vähenenud 5 mm või üle selle, loetakse ringluskõlbmatuiks. Mõõtmisel lähtutakse euro pangatähtede nominaalsetest pikkustest ja laiustest.

8.   Parandus

Parandamiseks loetakse euro pangatähe/pangatähtede osade ühendamist nt teibi või liimiga. Ringluskõlbmatuks loetakse euro pangatäht, millel teip katab suuremat ala kui 10 mm x 40 mm ning mille paksus on üle 50 µm.

9.   Kortsud

Kortsus euro pangatähti on võimalik tuvastada siis, kui nende peegelduvus või jäikus on vähenenud. Kohustuslik nõue puudub.

10.   Pehmus

Niipalju kui võimalik, sorditakse väga väikese jäikusega euro pangatähed ringluskõlbmatuiks. Kuna pehmus kaasneb tavaliselt määrdumisega, tuvastatakse pehmed euro pangatähed tavaliselt ka mustuse sensorite abil. Kohustuslik nõue puudub.

11.   Volt

Volditud euro pangatähed on võimalik tuvastada sensoritega, mis kontrollivad euro pangatähtede suurust, kuna sellisel juhul on nende pikkus või laius vähenenud. Lisaks on need võimalik tuvastada tiheduse sensoritega. Samas võib tehniliste piirangute tõttu tuvastada ja ringluskõlbmatuks lugeda ainult sellised volditud pangatähed, mis vastavad vigastatud pangatähtede kriteeriumidele, st nende pikkus on vähenenud üle 6 mm ja laius üle 5 mm.

12.   Murtud nurk

Ringluskõlbmatu on euro pangatäht, mille volditud nurga pindala on üle 130 mm2 ja lühema külje pikkus üle 10 mm.


(1)  Seda mõõdetakse, tõmmates sirge joone rebendi tipust pangatähe servani, kus rebend algab (nelinurkne projektsioon), ning mitte mõõtes rebendi enda pikkust.


IIIb LISA

KÄSITSI TEHTAVA EURO PANGATÄHTEDE RINGLUSKÕLBLIKKUSE KONTROLLI MIINIMUMNÕUDED

Käesolevas lisas sätestatakse käsitsi tehtava euro pangatähtede ringluskõlblikkuse kontrolli miinimumnõuded.

Ringluskõlblikkuse kontrollimisel loetakse ringluskõlbmatuks euro pangatähed, millel esineb mõni allolevas tabelis ära toodud puudus või selgelt märgatav nähtava turvaelemendi puudus. Siiski võib volditud ning volditud nurkadega euro pangatähed võimaluse korral käsitsi sirgeks voltida. Ringluskõlblikkuse kontroll toimub üksikute euro pangatähtede visuaalse vaatluse teel ning ei nõua ühegi abivahendi kasutamist.

Käsitsi ringluskõlblikkuse kontrollimise sortimiskriteeriumide loetelu

Omadus

Kirjeldus

1.

Mustus

Kogu euro pangatähe visuaalselt märgatav määrdumus

2.

Plekk

Kohati koondunud mustus, mis on visuaalselt märgatav

3.

Grafiti

Euro pangatähele mis tahes viisil lisatud kujutis või kirje, mis on visuaalselt märgatav

4.

Trükikaoga pangatäht

Visuaalselt märgatav osaline või täielik trükivärvi puudumine euro pangatähel, nt pestud pangatäht

5.

Rebend

Euro pangatäht, mille servas on vähemalt üks rebend

6.

Auk

Euro pangatäht, millel on vähemalt üks visuaalselt märgatav auk

7.

Vigastus

Puudub pangatähe osa piki vähemalt ühte külge (erinevalt august), nt puuduv nurk

8.

Parandus

Teibi, liimi või muu vahendi abil ühendatud ühe või mitme euro pangatähe osad

9.

Kortsud

Euro pangatäht, millel on mitu juhuslikku volti, mis mõjutavad märgatavalt selle visuaalset ilmet

10.

Pehmus

Euro pangatähe struktuuri halvenemine, mille tulemuseks on märgatav jäikuse puudus

11.

Volditud euro pangatäht

Volditud euro pangatäht, sh selline, mida ei saa sirgeks voltida

12.

Murtud nurk

Euro pangatäht, millel on vähemalt üks selgelt märgatav volditud nurk


IV LISA

ANDMETE KOGUMINE SULARAHAKÄITLEJATELT

1.   Eesmärk

Andmete kogumise eesmärgiks on võimaldada RKPdel ja EKP-l jälgida sularahakäitlejate asjakohast tegevust ning arenguid sularahatsüklis.

2.   Üldpõhimõtted

2.1.   Pangatähtede käitluse seadmete kohta esitatakse andmed, kui neid seadmeid kasutatakse taasringluseks.

2.2.   Sularahakäitlejad annavad oma liikmesriikigi RKP-le regulaarselt:

teavet tegevuskohtade, nt harukontorite kohta, kus sularaha käideldakse, ja

teavet pangatähtede käitluse seadmete ja sularahaautomaatide kohta.

2.3.   Lisaks annavad sularahakäitlejad, kes lasevad euro pangatähti taasringlusse pangatähtede käitluse seadmete ja sularahaautomaatide kaudu, oma liikmesriikigi RKP-le regulaarselt:

teavet selliste sularahatehingute mahu kohta (käideldud euro pangatähtede arv), mille puhul on kasutusel pangatähtede käitluse seadmed ja sularahaautomaadid;

teavet krediidiasutuste kaugete harukontorite kohta, kus tehakse vähe sularahatehinguid ning kus ringluskõlblikkust kontrollitakse manuaalselt.

3.   Andmete liigid ja aruandluse nõuded

3.1.   Kogutud teave jagatakse selle laadi alusel alus- ja operatiivandmeteks.

Alusandmed

3.2.   Alusandmed hõlmavad teavet järgmise kohta: a) üksikud sularahakäitlejad ja nende juures kasutusel olevad pangatähtede käitluse seadmed ja sularahaautomaadid, b) krediidiasutuste kauged harukontorid.

3.3.   Alusandmed esitatakse RKP-le käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevaks ning seejärel iga kuue kuu pärast. Esitada tuleb 1. liites olevas vormis kindlaks määratud andmed, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis. RKPd võivad üleminekuperioodil nõuda igakuist aruandlust, kui nad toimisid selliselt enne käesoleva otsuse jõustumist, või kvartaliaruandlust.

3.4.   RKP võib otsustada seire huvides koguda teavet kohalikul, nt harukontorite tasandil.

3.5.   RKP võib otsustada aruandluse nõuete kehtivusalast välja jätta euro pangatähtede käitluse seadmed, mida kasutatakse ainult euro pangatähtede jaotamisel üle leti.

3.6.   Esitada tuleb 3. liites olevas vormis kindlaks määratud andmed kaugete harukontorite kohta, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist erinevas vormis.

Operatiivandmed.

3.7.   Andmed euro pangatähtede käitlemise ja taasringluse kohta liigitatakse operatiivandmeteks.

3.8.   RKP võib otsustada vabastada määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 nimetatud muud asutused kohustusest esitada operatiivandmeid, kui nende poolt sularahaautomaatide kaudu taasringlusse lastavate euro pangatähtede arv on RKP poolt määratavast piirmäärast väiksem.

3.9.   Andmed esitatakse kuue kuu kaupa. Andmed esitatakse RKP-le hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vastava aruandlusperioodi lõppemist, st veebruari ja augusti lõpuks. Anded võib esitada 2. liites olevas vormis. RKPd võivad üleminekuperioodil nõuda igakuist aruandlust, kui nad toimisid selliselt enne käesoleva otsuse jõustumist, või kvartaliaruandlust.

3.10.   Andmeid esitavad sellised sularahakäitlejad, kes füüsiliselt käitlevad euro pangatähti. Kui sularahakäitleja annab ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise ülesande üle teisele sularahakäitlejale, määratakse andmeid esitav sularahakäitleja kindlaks vastavalt artikli 3 lõikele 2.

3.11.   Sularahakäitlejad esitavad andmed ühikute (mahtude) kaupa, need üldistatakse riigi tasandil ning liigendatakse euro pangatähtede nimiväärtuste alusel. Krediidiasutuste kaugete harukontorite operatiivandmed esitatakse eraldi.

3.12.   RKP võib otsustada seire huvides koguda teavet kohalikul, nt harukontorite tasandil.

3.13.   RKP võib otsustada aruandluse nõuete kehtivusalast välja jätta euro pangatähed, mida käideldakse euro pangatähtede käitluse seadmetega ning jaotatakse üle leti.

3.14.   Sularahakäitlejatelt, kes annavad ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise ülesande üle teisele sularahakäitlejale, võib nõuda üksikasjaliku teabe esitamist RKP-le selle kohta.

3.15.   Esitada tuleb 3. liites olevas vormis kindlaks määratud andmed kaugete harukontorite kohta, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis ning võib sularahakäitlejatega kokku leppida enamate andmete kogumises.

4.   Konfidentsiaalsus ja andmete avaldamine

4.1.   Nii alusandmed kui ka operatiivandmed loetakse konfidentsiaalseteks.

4.2.   RKPd ja EKP võivad avaldada aruandeid või statistikat, kasutades käesoleva lisa alusel saadud andmeid. Sellisel avaldamisel üldistatakse andmed nii, et üksikuid aruandeüksuseid ei saa tuvastada.

1. LIIDE

ARUANDEVORM

Alusandmed

Käesolev teave esitatakse:

[RKP nimi, kontaktandmed, aadress]

1.   Teave sularahakäitleja kohta

Sularahakäitleja nimi:

Asukoha aadress:

Postiindeks:

Linn:

Tänav:

Ettevõtja liik:

Krediidiasutus

Valuutavahetus

Sularahavedaja, kes ei ole makseasutus

Ettevõtja (jaeettevõtja)

Kasiino

Muu, sh makseasutused, kes ei ole juba liigitatud eeltoodute alla (täpsustada)

Kontaktisikud:

Nimed:

Telefoninumbrid:

Faksi numbrid:

E-posti aadress:

Sisseostetud teenuse osutaja (kui on)

Nimi:

Aadress:

Postiindeks:

Linn:

2.   Iseteenindusseadmed

Liik

Tootja (1)

Seadme nimetus (1)

Tunnus (1)

(detektorite süsteem / tarkvara versioonid)

Kasutusel olevate seadmete arv

CIMid

 

 

 

 

CRMd

 

 

 

 

CCMid

 

 

 

 

COMid

 

 

 

 

TARMid (2)

 

 

 

 

TAMid (2)

 

 

 

 

3.   Professionaalsed seadmed

Liik

Tootja (3)

Seadme nimetus (3)

Tunnus (3)

(detektorite süsteem / tarkvara versioonid)

Kasutusel olevate seadmete arv

BPMd

 

 

 

 

BAMid

 

 

 

 

TARMid (4)

 

 

 

 

TAMid (4)

 

 

 

 

4.   Sularahaautomaadid

Liik

Kasutusel olevate seadmete arv

ATMid

 

SCoTid

 

Muud

 


(1)  Need väljad täidetakse EKP veebilehel olevate vastavate kannete alusel, välja arvatud juhul, kui EKP on andnud unikaalse tunnuskoodi.

(2)  Kui kasutatakse iseteenindusseadmetena.

(3)  Need väljad täidetakse EKP veebilehel olevate vastavate kannete alusel, välja arvatud juhul, kui EKP on andnud unikaalse tunnuskoodi.

(4)  Kui kasutatakse ainul professionaalsete seadmetena.

2. LIIDE

ARUANDEVORM

Operatiivandmed

1.   Teave sularahakäitleja kohta

Sularahakäitleja nimi

 

Aruandlusperiood

 

2.   Andmed

Andmed esitada RKP nõuete kohaselt üldistatult kas riiklikul või piirkondlikul tasandil – välja arvatud kaugete harukontorite osas.

 

Käideldud euro pangatähtede arv kokku (1)

Sorditud ringluskõlbmatuiks (1)

Lastud taasringlusse (2)

5 eurot

 

 

 

10 eurot

 

 

 

20 eurot

 

 

 

50 eurot

 

 

 

100 eurot

 

 

 

200 eurot

 

 

 

500 eurot

 

 

 


Iseteenindusseadmete ja sularahaautomaatide kaudu jaotatud euro pangatähtede arv

 

Krediidiasutustele on need andmed kohustuslikud.


(1)  See näitaja hõlmab nii professionaalseid kui ka iseteenindusseadmeid.

(2)  Euro pangatähti, mis tagastatakse RKPdele, ning üle leti taasringlusse lastavaid euro pangatähti, mida ei käidelda professionaalsete seadmetega, arvesse ei võeta.

3. LIIDE

KREDIIDIASUTUSTE KAUGED HARUKONTORID

Käesoleva teabe esitavad ainult krediidiasutused, kellel on artikli 7 lõikes 1 nimetatud kaugeid harukontoreid.

1.   Teave krediidiasutuse kohta

Krediidiasutuse nimi

 

Aruandlusperiood

 

2.   Andmed

Kauge harukontori nimi

Aadress

Iseteenindusseadmete ja sularahaautomaatide kaudu jaotatud euro pangatähtede arv

 

 

 


Top