EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0014

2010/597/UE: Deċiżjoni tal-Bank ċentrali Ewropew tas- 16 ta’ Settembru 2010 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2010/14)

ĠU L 267, 9.10.2010, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj

9.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 267/1


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-16 ta’ Settembru 2010

dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro

(BĊE/2010/14)

(2010/597/UE)

IL-KUNSILL governATTIV TAL-BANK ċENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, partikolarment l-Artikolu 128(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn “íl quddiem imsejjaħ ‘l-Istatut tas-SEBĊ”), u partikolarment l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 128(1) tat-Trattat u l-Artikolu 16 tal-Istatut tal-SEBĊ jipprovdu li l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu d-dritt esklussiv li jawtorizza l-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro fi ħdan l-Unjoni. Dan id-dritt jinkludi l-kompetenza li jittieħdu miżuri biex tiġi protetta l-integrità tal-karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas.

(2)

Biex tiġi protetta l-integrità tal-karti tal-flus tal-euro u biex tkun possibbli l-identifikazzjoni xierqa ta’ flus foloz, il-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkulazzjoni għandhom jinżammu f’kundizzjoni tajba biex jiġi żgurat li l-awtentiċità tagħhom tkun tista’ tiġi vverifikata b’mod sempliċi u affidabbli, u għalhekk il-karti tal-flus tal-euro għandhom jiġu vverifikati għall-kundizzjoni. Barra minn dan, il-karti tal-flus tal-euro foloz għandhom jiġu skoperti malajr u jiġu mgħoddija lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

(3)

L-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta’ Ġunju 2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro (1) oriġinarjament obbliga lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u oħrajn rilevanti biex jirtiraw miċ-ċirkulazzjoni l-karti tal-flus tal-euro kollha li rċevew li jafu jew għandhom raġuni suffiċjenti sabiex jemmnu li huma foloz.

(4)

Biex jistabbilixxi standards armonizzati dwar ir-riċirkolazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro, fl-2005 il-BĊE ppubblika l-qafas tar-riċiklaġġ tal-karti ta’ flus li stabbilixxa regoli u proċeduri komuni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (2), inklużi standards operattivi għall-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus. Sussegwentement, il-BĊE adotta proċeduri komuni għall-ittestjar tal-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus mill-BĊNi.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2001 ġie emendat (3) fis-sens li l-ambitu tal-indirizzati tiegħu ġie estiż u issa huma obbligati li jiżguraw li l-karti tal-flus tal-euro li rċevew u li fi ħsiebhom jerġgħu jpoġġu fiċ-ċirkulazzjoni jiġu vverifikati għall-awtentiċità u li jiġu skoperti l-foloz. F’dan ir-rigward ir-Regolament (KE) Nru 1338/2001 jistipula li għall-karti tal-flus tal-euro, din il-verifika għandha ssir skont il-proċeduri definiti mill-BĊE. Għaldaqstant huwa xieraq li dawn il-proċeduri jiġu stabbiliti f’att legali.

(6)

Bla ħsara għall-kompetenza tal-Istati Membri biex jistabbilixxu sanzjonijiet kontra l-istituzzjonijiet msemmijin fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jonqsu milli jwettqu l-obbligi tagħhom taħtu, l-Eurosistema għandha tkun tista’ tieħu miżuri amministrattivi xierqa biex jiġi żgurat li l-proċeduri definiti mill-BĊE jiġu mħarsa u li r-regoli u l-proċeduri stabbiliti taħt din id-Deċiżjoni ma jiġux evitati bir-riskju konsegwenti li l-karti tal-flus foloz jew li mhumiex f’kundizzjoni tajba ma jiġux skoperti jew jitpoġġew lura fiċ-ċirkulazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ambitu

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli u proċeduri komuni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro taħt l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni:

1.

“BĊN” tfisser il-bank ċentrali nazzjonali ta’ Stat Membru li l-valuta tiegħu hija l-euro.

2.

“Cash handlers” tfisser l-istituzzjonijiet u l-aġenti ekonomiċi msemmijin fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001.

3.

“Riċirkulazzjoni” tfisser l-azzjoni, minn cash handlers, li jerġgħu jpoġġu fiċ-ċirkulazzjoni, direttament jew indirettament, karti tal-flus tal-euro li jkunu rċevew, jew mill-pubbliku bħala ħlas jew bħala depożitu f’kont bankarju, jew mingħand cash handler ieħor.

4.

“Magna li timmaniġġja l-karti tal-flus” tfisser magna mħaddma mill-klijent jew mill-persunal kif iddefinit fl-Anness I.

5.

“Tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus” tfisser magna li timmaniġġja l-karti tal-flus li tista’ tingħaraf minn magni oħrajn li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus kif deskritt fl-Anness I.

6.

“Proċeduri ta’ prova komuni” tfisser il-proċeduri ta’ prova, kif speċifikat mill-BĊE, li jiġu applikati mill-BĊNi biex jiġu eżaminati tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus.

7.

“Membri tal-persunal imħarrġin” tfisser impjegati ta’ cash handlers li għandhom: (a) għarfien tal-karatteristiċi differenti tas-sigurtà pubblika tal-karti tal-flus tal-euro, kif speċifikat u ppubblikat mill-Eurosistema, u l-kapaċità li jiġu vverifikati; u (b) għarfien tal-kriterji tal-issortjar elenkati fl-Anness IIIb u l-kapaċità li jiġu vverifikati l-karti tal-flus tal-euro magħhom.

8.

“Karti tal-flus tal-euro foloz” tfisser karti tal-flus tal-euro kif iddefinit fl-Artikolu 2(a) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001.

9.

“Magna li tagħti l-flus” tfisser magna self-service li, permezz tal-użu ta’ kard ta’ bank jew mezzi oħrajn, tagħti l-karti tal-flus tal-euro lill-pubbliku, billi tiddebita kont bankarju, bħal kaxxiera awtomatiċi (ATM) li tagħti l-flus kontanti. Self-checkout terminals (SCoTs) li bihom il-pubbliku jista’ jħallas għall-oġġetti u servizzi jew b’kard ta’ bank, flus kontanti jew strumenti oħrajn ta’ ħlas, li jkollhom funzjoni ta’ żbank ta’ flus, huma kkunsidrati wkoll bħala magni li jagħtu l-flus kontanti.

10.

“Awtoritajiet nazzjonali kompetenti” tfisser awtoritajiet kif iddefinit fl-Artikolu 2(b) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001.

11.

“Karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba” tfisser karti tal-flus tal-euro li huma kkunsidrati bħala li mhumiex f’kundizzjoni tajba għar-riċirkulazzjoni wara l-verifika tal-kundizzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 6.

12.

“Istituzzjoni ta’ kreditu” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu kif iddefinit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (4).

Artikolu 3

Prinċipji ġenerali

1.   L-obbligu ta’ cash handlers biex jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni għandu jiġi mwettaq skont il-proċeduri stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.

2.   Jekk żewġ cash handlers jew aktar ikunu involuti fir-riċirkulazzjoni tal-istess karti tal-flus tal-euro, il-cash handler responsabbli għall-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni ta’ dawn il-karti tal-flus tal-euro għandu jinħatar skont ir-regoli nazzjonali jew, fin-nuqqas ta’ dawn ir-regoli, skont arranġamenti kuntrattwali bejn il-cash handlers rilevanti.

3.   Il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni għandha ssir jew minn tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus li tkun ġiet ipprovata b’suċċess minn BĊN, jew manwalment minn membru tal-persunal imħarreġ.

4.   Il-karti tal-flus tal-euro jistgħu jiġu rriċirkulati biss permezz ta magni mħaddmin mill-klijent jew magni li jagħtu l-flus kontanti jekk ikunu ġew ivverifikati għall-awtentiċità u l-kundizzjoni minn tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus li tkun ġiet ipprovata b’suċċess minn BĊN u kklassifikata bħala ġenwina u f’kundizzjoni tajba. Iżda, dan ir-rekwiżit m’għandux japplika għall-karti tal-flus tal-euro li jkunu ġew ikkonsenjati direttament lil cash handler minn BĊN jew minn cash handler ieħor li diġà vverifika l-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni b’dan il-mod.

5.   Magni mħaddmin mill-persunal, meta użati għall-finijiet tal-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni, u magni mħaddmin mill-klijenti jistgħu jitħaddmu biss mill-cash handlers jekk ikunu ġew ipprovati b’suċċess minn BĊN u elenkati fuq is-sit elettroniku tal-BĊE kif stabbilit fl-Artikolu 9(2). Il-magni għandhom jintużaw bl-issettjar standard tal-fabbrika, inklużi l-aġġornamenti tagħhom, li jkunu ġew ipprovati b’suċċess sakemm ma jkunux ġew miftehma settings iktar stretti bejn il-BĊN u l-cash handler.

6.   Karti tal-flus tal-euro li ġew ivverifikati għall-awtentiċità u l-kundizzjoni u kklassifikati bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba minn membri tal-persunal imħarġin imma mhux minn tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus eżaminata b’suċċess minn BĊN jistgħu jiġu rriċirkulati biss mill-kaxxiera.

7.   Din id-Deċiżjoni ma tapplikax għall-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni tal-karti tal-flus tal-euro li ssir mill-BĊNi.

Artikolu 4

Klassifika u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus

1.   Il-karti tal-flus tal-euro vverifikati minn magna mħaddma minn klijent għandhom jiġu kklassifikati u trattati skont l-Anness IIa.

2.   Il-karti tal-flus tal-euro vverifikati minn magna mħaddma mill-persunal għandhom jiġu kklassifikati u ttrattati skont l-Anness IIb.

Artikolu 5

Identifikazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro foloz

Karti tal-flus li mhumiex awtentikati bħala karti tal-flus tal-euro ġenwini wara klassifika li tkun saret skont l-Anness IIa jew IIb jew wara verifika manwali tal-awtentiċità minn membru tal-persunal imħarreġ għandhom minnufih, skont ir-regolamenti nazzjonali u fi kwalunkwe każ f’massimu ta’ għoxrin jum tax-xogħol, jiġu mgħoddija mill-cash handlers lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 6

Identifikazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro foloz li mhumiex f’kundizzjoni tajba

1.   Il-verifika tal-kundizzjoni għandha ssir skont l-istandards minimi stabbiliti fl-Annessi IIIa u IIIb.

2.   BĊN jista’, wara li jinforma lill-BĊE, jistabbilixxi standards iktar stretti għal denominazzjoni waħda jew iżjed ta’ karti tal-flus tal-euro jekk dan ikun ġustifikat, per eżempju b’deterjorazzjoni fil-kwalità tal-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkulazzjoni fl-Istat Membru tiegħu.

3.   Karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba għandhom jiġu mgħoddija lil BĊN skont ir-regolamenti nazzjonali.

Artikolu 7

Eċċezzjonijiet

1.   Il-BĊNi jistgħu jagħtu lil friegħi mbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu b’operazzjonijiet ta’ flus kontanti ta’ livell baxx permess biex il-membri tal-persunal imħarrġin jagħmlu l-verifika manwali tal-kundizzjoni tal-karti tal-flus tal-euro biex jiġu rriċirkulati permezz ta’ magni mħaddmin mill-klijenti jew magni li jagħtu l-flus kontanti, sakemm il-verifika tal-awtentiċità ssir minn tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus eżaminata b’suċċess mill-BĊN. Biex issir applikazzjoni għal dan il-permess, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jipprovdu lil BĊN tal-Istat Membri tagħhom b’evidenza li l-fergħa in kwistjoni hija mbiegħda u tal-livell baxx ta’ operazzjonijiet ta’ flus kontanti tagħha. Kull BĊN għandu jiżgura li l-volum ta’ karti tal-flus tal-euro vverifikati manwalment b’dan il-mod ma jaqbiżx massimu ta’ 5 % tal-volum globali tal-karti tal-flus tal-euro li huma mqassmin ta’ kull sena permezz ta’ magni mħaddmin mill-klijenti jew magni li jagħtu l-flus. Il-BĊNi għandhom jiddeċiedu jekk limitu ta’ 5 % għandux japplika fil-livell ta’ kull istituzzjoni ta’ kreditu jew f’dak tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha fil-livell nazzjonali.

2.   Meta sseħħ ġrajja eċċezzjonali li minħabba fiha l-provvista tal-karti tal-flus tal-euro fi Stat Membru tiġi mtellfa b’mod sinjifikanti, membri tal-persunal mħarrġin tal-cash handlers jistgħu, fuq bażi temporanja, u bla ħsara għall-qbil rilevanti tal-BĊNi li l-ġrajja hija eċċezzjonali, iwettqu verifika manwali tal-awtentiċità u l-kundizzjoni tal-karti tal-flus tal-euro biex jiġu rriċirkulati permezz tal-magni mħaddmin mill-klijenti jew magni li jagħtu l-flus.

Artikolu 8

Impenji tal-Eurosistema

1.   L-informazzjoni, kif speċifikata mill-Eurosistema, fuq il-karti tal-flus tal-euro u l-karatteristiċi tas-sigurtà tagħhom li jinqraw mill-magni, għandha tiġi fornita lill-manifatturi mill-Eurosistema qabel il-ħruġ ta’ serje ġdida ta’ karti tal-flus u wara biex ikunu jistgħu jibnu magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus li jkunu jistgħu jgħaddu l-proċeduri ta’ prova komuni u jaddattaw għal rekwiżiti ġodda.

2.   L-informazzjoni, kif speċifikat mill-Eurosistema, fuq il-karti tal-flus tal-euro u l-karatteristiċi tas-sigurtà pubblika tagħhom għandha tkun fornita mill-Eurosistema lil cash handlers qabel il-ħruġ ta’ serje ġdida ta’ karti tal-flus tal-euro u wara biex il-membri tal-persunal tagħhom jingħataw kull taħriġ meħtieġ.

3.   It-taħriġ mill-cash handlers lill-membri tal-persunal tagħhom biex jiġi żgurat li membri tal-persunal mħarrġin huma kompetenti biex jivverifikaw l-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni għandhom ikunu appoġġati mill-Eurosistema.

4.   Il-cash handlers għandhom jiġu infurmati mill-Eurosistema dwar theddida ta’ flus foloz meta jkun xieraq u jistgħu jkunu meħtieġa mill-Eurosistema biex tittieħed azzjoni, inkluża projbizzjoni temporanja fuq ir-riċirkulazzjoni tad-denominazzjoni(jiet) tal-karti tal-flus ikkonċernati.

5.   Il-manifatturi tal-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandhom jiġu infurmati mill-Eurosistema dwar theddida ta’ flus foloz kif ikun xieraq.

Artikolu 9

Proċeduri ta’ prova komuni tal-Eurosistema għall-magni għall-immaniġġjar tal-karti tal-flus

1.   Tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-flus għandhom jiġu pprovati mill-BĊNi skont il-proċeduri ta’ prova komuni.

2.   It-tipi kollha ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus li jkunu għaddew mill-prova għandhom jiġu elenkati fuq is-sit elettroniku tal-BĊE matul il-perijodi ta’ validità tar-riżutati tal-eżami, kif imsemmi fil-paragrafu 3. Tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus li matul dan il-perijodu ma tkunx tista’ tidentifika l-karti tal-flus tal-euro foloz kollha magħrufin mill-Eurosistema għandha titneħħa mil-lista skont proċedura speċifikata mill-BĊE.

3.   Meta tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus tgħaddi mill-prova, ir-riżultati tal-prova għandu jibqa’ validu ġewwa ż-żona tal-euro għal sena minn tmiem ix-xahar tal-pubblikazzjoni tagħhom fuq is-sit elettroniku tal-BĊE, sakemm tibqa’ kapaċi tidentifika l-karti tal-flus tal-euro foloz kollha magħrufin mill-Eurosistema matul dan il-perijodu.

4.   L-Eurosistema m’għandhiex tkun responsabbli jekk tip ta’ magna li timmaniġġja l-karti tal-flus eżaminata b’suċċess ma tkunx tista’ tikklassifika u tittratta l-karti tal-flus tal-euro skont l-Anness IIa jew IIb.

Artikolu 10

Attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-Eurosistema u miżuri korrettivi

1.   Bla ħsara għar-rekwiżiti tal-liġi nazzjonali, BĊNi huma awtorizzati (i) biex jagħmlu spezzjonijiet fil-post, inklużi dawk mhux imħabbrin, fil-postijiet tal-cash handlers biex jimmonitorjaw il-magni li jimmaniġġjaw il-flus tagħhom, partikolarment il-kapaċità tal-magni biex jivverifikaw l-awtentiċità u l-kundizzjoni u biex jiġu rintraċċati karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz u karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar lid-detentur ta’ kont; u (ii) biex jivverifikaw il-proċeduri li jirregolaw l-operazzjoni u l-kontroll tal-magni li jimmaniġġjaw il-flus, it-trattament ta’ karti tal-flus tal-euro verifikati u kull verifika manwali tal-awtentiċità u l-kundizzjoni.

2.   Bla ħsara għar-rekwiżiti tal-liġi nazzjonali, BĊNi huma awtorizzati li jieħdu kampjuni ta’ karti tal-flus tal-euro ipproċessati sabiex jivverifikawhom fil-postijiet tagħhom.

3.   Meta matul spezzjoni fuq il-post BĊN jiskopri nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandu jitlob l-adozzjoni mill-cash handler ta’ miżuri korrettivi f’terminu ta’ żmien speċifikat. Sakemm jiġi rranġat in-nuqqas ta’ konformità, il-BĊN li jkun qed jagħmel it-talba jista’, f’isem il-BĊE, jipprojbixxi lill-cash handler milli jirriċirkula id-denominazzjoni(jiet) tal-karta tal-flus ikkonċernata/i. Jekk in-nuqqas ta’ konformità huwa dovut għal ħsara tat-tip tal-magna li timmaniġġja l-karti tal-flus, dan jista’ jwassal għat-tneħħija tagħha mil-lista msemmija fl-Artikolu 9(2).

4.   Meta cash handler ma jikkooperax ma’ BĊN fir-rigward ta’ spezzjoni, dan għandu jiġi jitqies bħala nuqqas ta’ konformità.

Artikolu 11

Obbligi tar-rapportar

Biex il-BĊE u l-BĊNi jimmonitorjaw il-konformità tal-cash handlers ma’ din id-Deċiżjoni u biex jissorveljaw l-iżviluppi fiċ-ċiklu tal-flus kontanti, il-BĊNi għandhom (i) ikunu infurmati bil-miktub, inkluż b’mezzi elettroniċi, minn cash handlers qabel ma tibda titħaddem tip ta’ magna li timmaniġġja l-flus; u (ii) jingħataw minn cash handlers l-informazzjoni speċifikata fl-Anness IV.

Artikolu 12

Spejjeż

1.   L-Eurosistema m’għandhiex tirrimborża lill-cash handlers l-ispejjeż li jagħmlu biex jimplimentaw din id-Deċiżjoni.

2.   L-Eurosistema m’għandhiex tagħti kumpens għal spejjeż addizzjonali li jagħmlu l-cash handlers minħabba l-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro b’karatteristiċi ta’ sigurtà mibdulin jew ġodda.

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet finali

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2011. Kull BĊN jista’ jiddeċiedi li joffri lill-cash handlers tal-Istati Membri tagħhom perijodu tranżitorju għar-rapportar ta’ dejta ta’ statistika skont l-Anness IV. L-Anness IV għandu japplika mhux iktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012.

2.   Cash handlers ta’ Stati Membri li jadottaw l-euro fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2011 għandhom ikollhom perijodu tranżitorju ta’ sena mid-dejta tal-adozzjoni tal-euro biex japplikaw din id- Deċiżjoni.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-16 ta’ Settembru 2010.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 181, 4.7.2001, p. 6.

(2)  Riċiklaġġ ta’ karti tal-flus tal-euro: qafas għall-identifikazzjoni ta’ flus foloz u ssortjar skont il-kundizzjoni minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u cash handlers professjonali oħra.

(3)  Bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro (ĠU L 17, 22.1.2009, p. 1).

(4)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.


ANNESS I

MAGNI LI JIMMANIĠĠJAW IL-KARTI TAL-FLUS

1.   Rekwiżiti tekniċi ġenerali

1.1.   Biex tikkwalifika bħala magna li timmaniġġja l-karti tal-flus, magna trid tkun kapaċi tipproċessa pakketti tal-karti tal-flus tal-euro, billi tikklassifka l-karti tal-flus tal-euro individwali u tissepara fiżikament l-karti tal-flus tal-euro skont il-klassifikazzjoni tagħhom mingħajr l-intervent ta’ min iħaddem il-magna, bla ħsara għall-Anness IIa u IIb. Magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandhom ikollhom in-numru meħtieġ ta’ output stackers dedikati u/jew mezzi oħra biex tiġi żgurata s-separazzjoni affidabbli tal-karti tal-flus tal-euro pproċessati.

1.2.   Magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandhom ikunu adattabbli biex jiġi żgurat li jistgħu jiġu skoperti flus foloz ġodda b’mod affidabbli. Barra minn dan, għandhom ikunu adattabbli biex ikunu jistgħu jitwaqqfu standards għall-issortjar tal-kundizzjoni anqas restrittivi, jekk dan ikun il-każ.

2.   Kategoriji ta’ magni li jimmaniġġjaw il-flus

Magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus huma jew magni mħaddmin mill-klijent jew maġni mħaddmin mill-persunal:

Tabella 1

Magni mħaddmin mill-klijent

A.   Magni mħaddmin mill-klijent meta l-flus kontanti jkunu ddepożitati bir-rintraċċar tal-klijent.

1.

Cash-in machines (CIMs)

Is-CIMs jippermettu lill-klijenti, bl-użu ta’ kard tal-bank jew mezzi oħrajn, li jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom, imma ma jkollhomx funzjoni li jagħtu l-flus. Is-CIMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat; il-verifiki tal-kundizzjoni huma fakoltattivi.

2.

Magni li jirriċiklaw il-flus (CRMs)

Is-CRMs jippermettu lill-klijenti, bl-użu ta’ kard tal-bank jew mezzi oħrajn, biex jiġu ddepożitati karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom, u li jiġu żbankati karti tal-flus tal-euro mill-kontijiet bankarji tagħhom. Is-CRMs jivverifikaw karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat. Għall-iżbank, is-CRMs jistgħu jużaw karti tal-flus tal-euro ġenwini f’kundizzjoni tajba li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi transazzjonijiet preċedenti

3.

Cash-in machines ikkombinati (CCMs)

Is-CCMs jippermettu lil klijenti, bl-użu ta’ kard tal-bank jew mezzi oħrajn, biex jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom u biex jiżbankaw karti tal-flus tal-euro mill-kontijiet bankarji tagħhom. Is-CCMs jivverifikaw karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat; il-verifiki għall-kundizzjoni huma fakoltattivi. Għall-iżbank, is-CCMs ma jużawx karti tal-flus tal-euro li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi transazzjonijiet preċedenti imma biss karti tal-flus tal-euro li jitpoġġew fihom separatament

B.   Magni oħrajn imħaddmin mill-klijent

4.

Magni cash-out (COM))

Il-COMs huma magni li jagħtu l-flus kontanti użati minn aġenti ekonomiċi oħrajn kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni qabel ma jagħtuhom lill-klijenti. Il-COMs jużaw karti tal-flus tal-euro maħżunin fihom mill-cash handlers jew sistemi awtomatizzati oħrajn (eż. magni li jbiegħu l-prodotti)


Tabella 2

Magni mħaddmin mill-persunal

1.

Magni li jipproċessaw il-karti tal-flus (BPMs)

Il-BPMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni

2.

Magni li jawtentikaw il-karti tal-flus (BAMs)

Il-BAMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità

3.

Magni għar-riċiklaġġ li jassistu lill-kaxxier (TARMs)

It-TARMs huma magni li jirriċiklaw il-karti tal-flus imħaddmin mill-cash handlers li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità u l-kundizzjoni. Għall-iżbank, it-TARMs jistgħu jużaw karti tal-flus tal-euro ġenwini li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi transazzjonijiet preċedenti. Barra minn dan, iżommu l-karti tal-flus tal-euro f’post sigur u jippermettu ‘l-cash handlers biex jikkreditaw jew jiddebitaw il-kontijiet bankarji tal-klijenti

4.

Magni li jassistu lill-kaxxier (TAMs)

It-TAMs huma magni mħaddmin minn cash handlers li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtentiċità. Barra minn dan, iżommu l-karti tal-flus tal-euro f’post sigur u jippermettu l-cash handlers biex jikkreditaw jew jiddebitaw il-kontijiet bankarji tal-klijenti

Meta l-klijenti jdaħħlu karti tal-flus tal-euro biex jiġu ddepożitati fit-TARMs jew it-TAMs, jew jieħdu l-karti tal-flus tal-euro mogħtijin minn dawn il-magni, dawn il-magni għandhom jiġu kkunsidrati bħala magni mħaddmin mill-klijent u għandhom jikklassfikaw u jittrattaw il-karti tal-flus tal-euro skont l-Anness IIa.

3.   Tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus

L-Eurosistema tivverifika tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus. It-tipi ta’ magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus jistgħu jintgħarfu minn xulxin permezz tas-sistemi speċifiċi tagħhom ta’ identifikazzjoni, softwer u komponenti oħrajn għat-tħaddim tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħhom. Dawn huma: (a) l-awtentikazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro ġenwini; (b) l-identifikazzjoni u s-separazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz; (c) l-identifikazzjoni u s-separazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba minn karti tal-flus tal-euro li huma f’kundizzjoni tajba, jekk dan ikun applikabbli; u (d) ir-rintraċċar ta’ oġġetti skoperti bħala karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz u ta’ karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar, jekk dan ikun applikabbli.


ANNESS IIa

KLASSIFIKA U TRATTAMENT TA’ KARTI TAL-FLUS TAL-EURO MINN MAGNI MĦADDMIN MILL-KLIJENT

Il-karti tal-flus tal-euro huma kklassifikati f’waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin u huma fiżikament separati skont il-kategorija. Magni li ma jivverifikawx il-karti tal-flus tal-euro għall-kundizzjoni m’għandhomx għalfejn jiddistingwu bejn il-kategoriji 4a u 4b.

Tabella 1

Klassifika u trattament ta’ karti tal-flus tal-euro minn magni mħaddmin mill-klijent li fihom jiġu ddepożitati l-flus kontanti bir-rintraċċar tal-klijent

Kategorija

Karatteristiċi

Trattament

1

Oġġetti li mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro

Mhux rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro minħabba xi waħda minn dawn:

karti tal-flus li mhumiex tal-euro

oġġetti bħall-karti tal-flus tal-euro

xbieha jew format ħżiena

kantuniera(i) mitwija kbar jew parti(jiet) nieqsa

żball fit-tagħbija jew it-trasport fil-magna

Għoti lura mill-magna lill-klijent

2

Karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz

Xbieha u format rikonoxxuti, imma karatteristika waħda jew iżjed ta’ awtentikazzjoni vverifikata mill-magna ma tiġix skoperta jew hija b’mod ċar barra t-tolleranza

Irtira miċ-ċirkulazzjoni

Għandhom jingħataw għall-awtentikazzjoni, flimkien ma’ informazzjoni dwar id-detentur tal-kont, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti minnufih, mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna. Tikkreditax il-kont tad-detentur

3

Karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar

Xbieha u format rikonoxxuti, imma mhux il-kartatteristiċi kollha ta’ awtentikazzjoni vverifikati mill-magna huma rikonoxxuti minħabba devjazzjonijiet fil-kwalità u/jew tolleranza Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Irtira miċ-ċirkulazzjoni

Il-karti tal-flus tal-euro huma pproċessati separatament u jingħataw għall-awtentikazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti minnufih u mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna.

Informazzjoni fuq id-detentur tal-kont tinħażen għal tmien ġimgħat wara li l-karti tal-flus tal-euro ikunu ġew skoperti mill-magna. Din l-informazzjoni tingħata fuq talba lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Alternattivament, bi ftehim mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, informazzjoni li tippermetti r-rintraċċar tad-detentur tal-kont tista’ tingħata lil dawk l-awtoritjajiet flimkien mal-karti tal-flus tal-euro lil dawk l-awtoritjajiet.

Jistgħu jiġu kkreditati lid-detentur tal-kont

4a

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità u l-kundizzjoni magħmulin mill-magna u li jagħtu riżultati pożittivi

Jistgħu jintużaw għar-riċirkulazzjoni.

Ikkreditati lid-detentur tal-kont

4b

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi. Tal-inqas kriterju wieħed ta’ kundizzjoni vverifikat li jagħti riżultat negattiv

Ma jistgħux jintużaw għar-riċirkulazzjoni u jingħataw lura lill-BĊN.

Ikkreditati lid-detentur tal-kont

Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji 2 u 3 ma jingħatawx lura lill-klient minn magna jekk il-magna tippermetti l-kanċellazzjoni ta’ transazzjoni ta’ depożitu. Biex wieħed iżomm dawn il-karti tal-flus tal-euro meta tiġi mħassra transazzjoni dawn jistgħu jinħażnu f’żona ta’ ħażna temporanja fil-magna.

BĊN jista’ jiftiehem ma’ cash handler li l-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3 m’għandhomx jiġu separati fiżikament mill-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji 4a u 4b, u li f’dan il-każ it-tliet kategoriji kollha għadhom jiġu ttrattati bħala karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3.

Tabella 2

Klassifika u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn magni oħrajn imħaddmin mill-klijent

Kategorija

Karatteristiċi

Trattament

A

(i)

Oġġetti li mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro jew

(ii)

karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz; jew

(iii)

karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar

(i)

Mhux rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro minħabba xi waħda minn dawn:

karti tal-flus li mhumiex tal-euro

oġġetti bħall-karti tal-flus

xbieha jew format ħżiena

kantuniera(i) mitwijin kbar jew parti(jiet) nieqsa

żball fit-tagħbija jew it-trasport fil-magna

(ii)

Identifikati bħala karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz għaliex ix-xbieha u l-format huma rikonoxxuti, imma karatteristika waħda jew iżjed ta’ awtentikazzjoni vverifikata mill-magna ma ġietx skoperta jew hija b’mod ċar barra t-tolleranza

(iii)

Karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar għaliex ix-xbieha u l-format huma rikonoxxuti imma mhux il-kartatteristiċi kollha ta’ awtentikazzjoni vverifikati mill-magna huma rikonoxxuti minħabba devjazzjonijiet fil-kwalità u/jew it-tolleranza. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Irtira miċ-ċirkulazzjoni

Għandhom jingħataw għall-awtentikazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, minnufih, mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna

B1

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità u kundizzjoni magħmulin mill-magna u li jagħtu riżultati pożittivi

Jistgħu jingħataw lill-klijenti

B2

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi. Tal-inqas kriterju wieħed ta’ kundizzjoni vverifikat li jagħti riżultat negattiv

Ma jistgħux jingħataw lill-klijenti u għandhom jingħataw lura lill-BĊN.


ANNESS IIb

KLASSIFIKA U TRATTAMENT TAL-KARTI TAL-FLUS TAL-EURO MINN MAGNI MĦADDMIN MILL-PERSUNAL

Il-karti tal-flus tal-euro huma kklassifikati f’waħda minn dawn il-kategoriji li gejjin u huma fizikament separati skont il-kategorija. Magni li ma jivverifikawx il-karti tal-flus tal-euro għall-kundizzjoni m’għandhomx għalfejn jiddistingwu bejn il-kategoriji B1 u B2.

Klassifika u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn Magni mħaddmin mill-persunal

Kategorija

Karatteristiċi

Trattament

A

(i)

Oġġetti li mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro;

(ii)

karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz; jew

(iii)

karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar

(i)

Mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro minħabba xi waħda minn dawn:

karti tal-flus li mhumiex tal-euro

oġġetti bħall-karti tal-flus tal-euro

xbieha jew format ħżiena

kantuniera(i) mitwijin kbar jew parti(jiet) nieqsa

żball fit-tagħbija jew it-trasport fil-magna

(ii)

Identifikati bħala karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz għaliex ix-xbieha u l-format huma rikonoxxuti, imma karatteristika waħda jew iżjed ta’ awtentikazzjoni vverifikata mill-magna ma ġietx skoperta jew hija b’mod ċar barra t-tolleranza

(iii)

Karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar għaliex ix-xbieha u l-format huma rikonoxxuti imma mhux il-kartatteristiċi kollha ta’ awtentikazzjoni vverifikati mill-magna huma rikonoxxuti minħabba devjazzjonijiet fil-kwalità u/jew it-tolleranza. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet karti tal-flus tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba

Għoti lura mill-magna lill-operatur għall-iktar valutazzjoni u trattament

(i)

oġġetti li mhumiex rikonoxxuti bħala karti tal-flus tal-euro: wara valutazzjoni viżiva minn membru tal-persunal dawn jiġu separati mill-karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz u l-karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar;

(ii)

karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz; u

(iii)

karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b’mod ċar: dawn huma pproċessati separatament u jingħataw għall-awtentikazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti minnufih mhux iktar tard minn 20 jum tax-xoghol wara d-depozitu fl-magna.

B1

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità u kundizzjoni li jsiru mill-magna jagħtu riżultati pożittivi

Jistgħu jintużaw għar-riċirkulazzjoni.

Ikkreditati lid-detentur tal-kont

B2

Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bħala ġenwini u mhux f’kundizzjoni tajba

Il-verifiki kollha tal-awtentiċità li jsiru mill-magna jagħtu riżultati pożittivi. Tal-inqas kriterju wieħed ta’ kundizzjoni vverifikat jagħti riżultat negattiv

Ma jistgħux jintużaw għar-riċirkulazzjoni u għandhom jingħataw lura lill-BĊN.

Ikkreditati lid-detentur tal-kont

Regoli speċifiċi dwar klassifika u ssortjar għal uħud mill-magni mħaddmin mill-persunal

1.   Il-BPMs jikklassifikaw u fiżikament jissortjaw karti tal-flus fil-kategoriji A, B1 u B2 kif imniżżel fl-Anness IIb, li għalihom hemm bżonn mill-inqas tliet stackers dedikati biex jiġi evitat l-intervent tal-operatur tal-magna.

2.   Il-BPMs b’żewġ output stackers dedikati biss jistgħu madankollu jikklassifikaw u jissortjaw il-karti tal-flus tal-euro jekk jiġu sodisfatti r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

Il-verifiki tal-awtentiċità u l-kundizzjoni jsiru fl-istess proċess. F’dan il-proċess, kwalunkwe karta tal-flus tal-euro B1 għandha tiġi ssortjata f’output stacker stazzjonarja waħda, filwaqt li kemm karti tal-flus tal-kategorija A u B2 għandhom jiġu ssortjati f’output stacker stazzjonarja stazzjonarja separata li ma jkollhiex xi kuntatt fiżiku ma’ kwalunkwe karta tal-flus tal-euro tal-kategorija B1.

(b)

Jekk karta tal-flus tal-euro tal-kategorija A tiġi identifikata bħala preżenti fit-tieni output stacker, l-operatur għandu jerġa’ jgħaddi l-karta tal-flus tal-euro mit-tieni output stacker. F’dan it-tieni proċess, il-karta tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz għandhom jiġu sseparati mill-karta tal-flus tal-euro tal-kategorija B2 billi tal-ewwel jiġu ssortjati f’output stacker iddedikata.

3.   Il-BAMs jikklassifikaw u jissortjaw fiżikament il-karta tal-flus tal-euro fil-kategoriji A u B, fejn ikunu meħtieġa mill-inqas żewġ output stackers biex jiġi evitat l-intervent tal-operatur tal-magna.

4.   Il-BAMs b’output stacker wieħed iddedikat jistgħu madankollu jikklassifikaw u jissortjaw karta tal-flus tal-euro jekk jiġu sodisfatti r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

Kull darba karta tal-flus tal-euro tal-kategorija A, tiġi pproċessata, il-magna għandha twaqqaf l-ipproċessar immedjatament u żżomm il-karta tal-flus tal-euro tal-kategorija A f’pożizzjoni li tevita kull kuntatt fiżiku mal-karti tal-flus tal-euro awtentikati.

(b)

Ir-riżultat tal-verifika tal-awtentiċità għandu jiġi indikat għal kwalunkwe karta tal-flus tal-euro waħda tal-kategorija A fuq display.

(c)

Il-magna għandha tivverifika l-preżenza ta’ karta tal-flus tal-euro tal-kategorija A meta tieqaf tipproċessa, u l-ipproċessar jista’ jkompli biss wara t-tneħħija fiżika tal-karta tal-flus tal-euro tal-kategorija A mill-operatur.

(d)

Għal kull waqfa fil-modalità tal-ipproċessar mhux iktar minn karta tal-flus tal-euro tal-kategorija A waħda għandha tkun aċċessibbli għall-operatur.


ANNESS IIIa

STANDARDS MINIMI GĦALL-VERIFIKA AWTOMATIZZATA TAL-KARTI TAL-FLUS TAL-EURO

Dan l-Anness jippreskrivi l-istandards minimi għall-verifika tal-kundizzjoni awtomatizzata tal-karti tal-flus tal-euro minn magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus.

Matul il-verifiki tal-kundizzjoni, mhumiex f’kundizzjoni tajba karti tal-flus tal-euro b’xi difett li fir-rigward tiegħu rekwiżit obbligatorju ġie ddefinit kif stabbilit hawn isfel.

Il-livell ta’ tolleranza aċċettabbli għall-verifiki tal-kundizzjoni minn magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus huwa ta’ 5 %. Dan ifisser li massimu ta’ 5 % tal-karti tal-flus tal-euro li ma jissodisfawx il-kriterji tal-kundizzjoni tajba jistgħu jiġu kklassifikati ħażin mill-magni u ssortjati bħala f’kundizzjoni tajba.

Tabella 1

Lista ta’ kriterji tal-issortjar għall-issortjar awtomatizzat tal-kundizzjoni

Difett

Definizzjoni

1.

Ħmieġ

Distribuzzjoni ġenerali tal-ħmieġ mal-karta tal-flus tal-euro kollha

2.

Tebgħa

Konċentrazzjoni lokalizzata ta’ ħmieġ

3.

Tħażżiż

Xbieha jew kliem miktub jew immarkat bi kwalunkwe mod fuq karta tal-flus tal-euro

4.

Karta tal-flus li marritilha l-linka

Nuqqas ta’ linka evidenti f’parti jew fil-karta tal-flus kollha, eż. karta tal-flus maħsula

5.

Tiċrita

Tispjega ruħha weħidha

6.

Toqba

Tispjega ruħha weħidha

7.

Tqattigħ

Karti tal-flus tal-euro b’parti(jiet) neqsin, matul tal-inqas tarf wieħed (b’kuntrast ma’ toqob)

8.

Tiswija

Partijiet ta’ karta tal-flus tal-euro waħda jew aktar magħqudin flimkien bit-tejp jew bil-kolla jew b’mezz ieħor

9.

Tikmix

Ħafna tiwi f’diversi postijiet

10.

Irtubija

Deterjorazzjoni strutturali li tirriżulta f’nuqqas evidenti ta’ ebusija

11.

Tiwi

Tispjega ruħha weħidha

12.

Kantuniera mitwija

Tispjega ruħha weħidha

Iktar informazzjoni fuq il-kriterji tal-issortjar

1.   Ħmieġ

Il-ħmieġ iżid id-densità ottika tal-karti tal-flus tal-euro. It-tabella li ġejja tispeċifika ż-żieda fid-densità massima ta’ kampjuni ta’ limitu paragunata mal-karti tal-flus tal-euro ġodda li l-karti tal-flus tal-euro jistgħu juru biex jiġu kklassifikati bħala f’kundizzjoni tajba:

Tabella 2

Livelli ta’ densità ottika

Denominazzjoni

Żieda fid-densità massima ta’ kampjuni ta’ limitu paragunata mal-karta tal-flus tal-euro ġdida

Filtru

EUR 5

0,06

Maġenta

EUR 10

0,06

Maġenta

EUR 20

0,08

Maġenta

EUR 50

0,07

Maġenta

EUR 100

0,07

Maġenta

EUR 200

0,04

Maġenta

EUR 500

0,04

Maġenta

Karti tal-flus tal-euro li ma jissodisfawx dawn il-kriterji mhumiex f’kundizzjoni tajba. Il-BĊNi iżommu karti tal-flus tal-euro li juru livell ta’ ħmieġ ġej minn dawn il-kriterji. Il-kejl densitometriċi tal-karti tal-flus tal-euro ta’ referenza huma bbażati fuq il-kriterji li ġejjin:

Standard għall-kejl tad-densità; ISO 5 partijiet 3 u 4

Standard għall-filtri: DIN 16536:

Kejl assolut: kalibrazzjoni standard (white tile)

Filtru ta’ polarizzazzjoni: mixgħul

Apertura: 3 mm

Illuminazzjoni: D65/2

Sfond: kalibrazzjoni standard white tile

Iż-żieda tad-densità ta’ karta tal-flus ta’ referenza hija l-ogħla valur bejn il-medji ta’ mill-inqas erba’ punti ta’ kejl imkejlin fuq in-naħa ta’ quddiem u ta’ wara tal-karta tal-flus fiż-żona mhux stampata u mingħajr ebda modulazzjoni tal-marka.

2.   Tebgħa

Karti tal-flus tal-euro b’konċentrazzjoni tal-ħmieġ lokalizzata li tkopri tal-inqas 9 mm b’9 mm fiż-żona mhux stampata jew tal-inqas 15 mm b’15 mm fiż-żona stampata mhumiex f’kundizzjoni tajba.

3.   Tħażżiż

Bħalissa m’hemm l-ebda rekwiżit obbligatorju biex jinkixef it-tħażżiż.

4.   Karta tal-flus li marritilha l-linka

Jista’ jkun li lill-karti tal-flus tmurilhom il-linka, eż jekk ikunu nħaslu jew ġew suġġetti għal aġenti kimiċi aggressivi. Dawn it-tipi ta’ karti tal-euro li mhumiex f’kundizzjoni tajba jistgħu jinkixfu permezz ta’ ditekters tax-xbieha jew ditekters UV.

5.   Tiċrita

Karti tal-flus tal-euro b’tiċrit li huwa miftuħ u mhux mgħotti parzjalment jew kollu miċ-ċinturin(i) tal-moviment tal-magna mhumiex f’kundizzjoni tajba jekk id-daqs tat-tiċrita huwa ikbar minn dak indikat hawn isfel.

Tabella 3

Tiċrita

Direzzjoni

Wisa’

Tul:

Vertikali

4 mm

8 mm

Orizzontali

4 mm

15 mm

Dijagonali

4 mm

18 mm (*)

6.   Toqba

Karti tal-flus tal-euro bit-toqob li mhumiex mgħottijin parzjalment jew kollha miċ-ċinturin(i) tal-moviment tal-magna mhumiex f’kundizzjoni tajba jekk id-daqs tat-toqba huwa ikbar minn 10 mm2.

7.   Tqattigħ

Karti tal-flus tal-euro bit-tul mnaqqas b’6 mm jew aktar jew wisgħat mnaqqsa b’5 mm mhumiex f’kundizzjoni tajba. Il-kejl kollu jirrigwarda d-differenzi minn tulijiet u wisgħat nominali tal-karti tal-flus tal-euro.

8.   Tiswija

Karta tal-flus tal-bank imsewwija tinħoloq billi jiġu magħqudin flimkien partijiet tal-karta(i) tal-flus tal-euro flimkien, eż. bl-użu ta’ tejp jew kolla. Karta tal-flus tal-euro bit-tejp li jgħatti parti ikbar minn 10 mm b’40 mm u li hija iktar minn 50 µm ħoxna mhijiex f’kundizzjoni tajba.

9.   Tikmix

Karti tal-flus tal-euro mkemmxin jistgħu jiġu identifikati normalment jekk il-livell ta’ kemm jirriflettu jew l-ebusija tagħhom titnaqqas. M’hemmx rekwiżit obbligatorju.

10.   Irtubija

Sa fejn huwa possibbli, il-karti tal-flus tal-euro bi ftit li xejn ebusija jiġu ssortjati bħala li mhumiex f’kundizzjoni tajba. Billi l-irtubija normalment hija relatata mal-ħmieġ, il-karti tal-flus tal-euro rotob huma ġeneralment mikxufin ukoll permezz ta’ sensors tal-ħmieġ. M’hemmx rekwiżit obbligatorju.

11.   Tiwi

Karti tal-flus tal-euro mitwijin, minħabba t-tul jew il-wisa’ mnaqqsa tagħhom, jistgħu jinkixfu b’sensors li jivverifikaw id-daqs tal-karti tal-flus tal-euro. Barra minn dan, jistgħu jinkixfu bis-sensors tal-ħxuna. Madankollu, minħabba limitazzjonijiet tekniċi, tiwi li jissodisfa l-kriterji stabbiliti għat-tqattigħ biss, jiġifieri tiwi li jwassal għal tnaqqis fit-tul ikbar minn 6 mm jew tnaqqis fil-wisa’ ikbar minn 5 mm, jista’ jiġi identifikat u mhuwiex f’kundizzjoni tajba.

12.   Kantuniera mitwija

Karta tal-flus tal-euro b’kantuniera mitwija b’parti ta’ iktar minn 130mm2 u tul minimu tat-tarf iż-żgħir ikbar minn 10 mm mhijiex f’kundizzjoni tajba.


(*)  Dan jitkejjel billi tinħażż linja dritta mill-quċċata tat-tiċrita sat-tarf tal-karta tal-flus fejn tibda t-tiċrita (projezzjoni rettangolari), iktar milli kejl tat-tul tat-tiċrita nnifsa.


ANNESS IIIb

STANDARDS MINIMI GĦALL-VERIFIKA MANWALI TAL-KUNDIZZJONI TAL-KARTI TAL-FLUS TAL-EURO

Dan l-Anness jistabbilixxi l-istandards minimi għall-verifika manwali tal-kundizzjoni tal-karti tal-flus tal-euro minn membri tal-persunal mħarrġin..

Matul il-verifiki tal-kundizzjoni, il-karti tal-flus tal-euro b’xi difett kif jidher fit-tabella hawn isfel, jew b’xi difett sinjifikanti ċar f’waħda mill-karatteristiċi tas-sigurtà viżibbli, mhumiex f’kundizzjoni tajba. Madankollu, karti tal-flus mitwijin u karti tal-flus tal-euro b’kantunieri mitwijin jistgħu jiġu rranġati bit-tneħħija tat-tiwi manwalment meta dan ikun possibbli. Il-verifiki tal-kundizzjoni ssir permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-karti tal-flus tal-euro individwali u ma jeħtieġux l-użu ta’ xi għodod.

Lista ta’ kriterji tal-issortjar għall-verifiki manwali tal-kundizzjoni

Karatteristika

Deskrizzjoni

1.

Ħmieġ

Distribuzzjoni ta’ ħmieġ mal-karta tal-flus kollha li jidher viżivament

2.

Tebgħa

Konċentrazzjoni ta’ ħmieġ lokalizzat li tidher viżivament

3.

Tħażżiż

Xbieha miżjuda jew ittri miktubin jew immarkati b’xi mod fuq karta tal-flus tal-euro li jidhru viżivament.

4.

Karta tal-flus li marritilha l-linka

Nuqqas ta’ linka li tidher viżivament f’parti jew fil-karta tal-flus kollha, eż. karta tal-flus maħsula

5.

Tiċrita

Karta tal-flus tal-euro b’tal-inqas tiċrita waħda fit-tarf

6.

Toqba

Karta tal-flus tal-euro b’tal-inqas toqba waħda li tidher viżivament

7.

Tqattigħ

Karta tal-flus tal-euro b’parti/partijiet neqsin matul tal-inqas tarf wieħed (b’kuntrast mat-toqob), eż. kantuniera nieqsa

8.

Tiswija

Partijiet ta’ karta tal-flus tal-euro waħda jew aktar magħqudin flimkien bit-tejp, kolla jew mezzi oħrajn

9.

Tikmix

Karta tal-flus tal-euro b’ħafna tiwi fiha li taffettwa b’mod qawwi d-dehra viżiva tagħha

10.

Irtubija

Karta tal-flus tal-euro b’deterjorazzjoni strutturali li tirriżulta f’nuqqas evidenti ta’ ebusija

11.

Karta tal-flus tal-euro mitwija

Karta tal-flus tal-euro li hija mitwija, inkluż karta tal-flus tal-euro li ma tistax tinfetaħ

12.

Kantuniera mitwija

Karta tal-flus tal-euro b’tal-inqas kantuniera waħda mitwija tidher sew


ANNESS IV

ĠBIR TA’ DEJTA MINN CASH HANDLERS

1.   Għanijiet

L-għanijiet tal-ġbir tad-dejta huma biex il-BĊNi u l-BĊE jkunu jistgħu jimmoniterjaw l-attivitajiet rilevanti tal-cash handlers u biex jissorveljaw l-iżviluppi fiċ-ċiklu tal-flus kontanti.

2.   Prinċipji ġenerali

2.1.   Dejta fuq il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus tiġi rrapportata biss meta l-magni jintużaw għar-riċirkulazzjoni

2.2.   Cash handlers jipprovdu regolarment il-BĊN tal-Istat Membru tagħhom b’dan li ġej:

informazzjoni fuq stabbilimenti fejn il-flus kontanti jiġu mmaniġġjati bħal fergħat tal-uffiċini, u

informazzjoni fuq magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u li jagħtu l-flus kontanti.

2.3.   Barra minn dan, il-cash handlers li jirriċirkulaw karti tal-flus tal-euro permezz ta’ magni li jimmanniġjaw il-karti tal-flus u cash dispensers jipprovdu regolarment lill-BĊN tal-Istat Membru b’dan li ġej:

informazzjoni fuq il-volum ta’ operazzjonijiet tal-flus kontanti (numru ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati) li jinvolvi magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u li jagħtu l-flus kontanti,

informazzjoni dwar fergħat imbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu b’livell baxx ta’ operazzjonijiet ta’ flus kontanti fejn il-verifiki tal-kundizzjoni jsiru manwalment.

3.   Tip ta’ dejta u rekwiżiti ta’ rapportar

3.1.   Skont in-natura tagħha, id-dejta miġbura tinqasam f’dejta ewlenija u dejta operattiva.

Dejta ewlenija

3.2.   Dejta ewlenija tkopri informazzjoni dwar: (a) il-cash handlers individwali u l-magni tagħhom li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u li jagħtu l-flus li qed jaħdmu; u (b) fergħat imbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu.

3.3.   Dejta ewlenin tiġi fornita lill-BĊN fid-data tal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u kull sitt xhur wara. Id-dejta speċifikati fil-galvu li hemm fl-Appendiċi I għandha tiġi fornita, għalkemm il-BĊN jista’ jeħtieġ li tingħata f’format differenti. Il-BĊNi jistgħu għal perijodu tranżitorju jitolbu għal rapportar mensili, jekk din kienet il-prattika tagħhom qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, jew għal rapportar trimestrali.

3.4.   BĊN jista’ jiddeċiedi, għal raġunijiet ta’ monitoraġġ, li jiġbor d-dejta fil-livell lokali, bħal f' fergħat tal-friegħi

3.5.   BĊN jista’ jiddeċiedi li jeskludi mill-ambitu tar-rekwiżiti tar-rapportar magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus tal-euro użati biss biex jiġu pproċessati karti tal-flus tal-euro mqassmin mill-kaxxiera.

3.6.   Id-dejta dwar il-fergħat imbiegħda speċifikata fil-galvu li hemm fl-Appendiċi 3 għandha tiġi fornuta, għalkemm il-BĊN jista’ jeħtieġ li tingħata f’format differenti.

Dejta operattiva

3.7.   Dejta li toriġina mill-ipproċessar u r-riċirkulazzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro mill-cash handlers hija kklassifikata bħala dejta operattiva.

3.8.   BĊN jista’ jiddeċiedi li jeskludi aġenti ekonomiċi oħrajn, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001, mill-obbligu li jirrapportaw dejta operattiva jekk in-numru tal-karti tal-flus tal-euro li jirriċirkulaw permezz ta’ magni li jagħtu l-flus kontanti huwa inqas mil-limitu determinat mill-BĊN.

3.9.   Id-dejta tiġi fornita fuq bażi ta’ sitt xhur Id-dejta tiġi rrappurtata lill-BĊN mhux iktar tard minn xahrejn wara l-perijodu ta’ rapportar rilevanti, jiġifieri fl-aħħar ta’ Frar u fl-aħħar ta’ Awwissu. Id-dejta jistgħu jiġu pprovduti bl-użu ta’ galvu stabbilit fl-Appendiċi 2. Il-BĊNi jistgħu għal perijodu tranżitorju jitolbu għal rapportar mensili, jekk din kienet il-prattika tagħhom qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, jew għal rapportar trimestrali.

3.10.   Id-dejta tiġi fornita mill-cash handlers li fiżikament jimmaniġġjaw il-karti tal-flus tal-euro. Jekk cash handler ikun ta l-verifika għall-awtentiċità u l-kundizzjoni lil cash handler ieħor, id-dejta tingħata mill-cash handler nominat skont l-Artikolu 3(2).

3.11.   Id-dejta tiġi rrappurtata mill-cash handlers bħala biċċiet (volum), aggregati fil-livell nazzjonali u maqsuma skont id-denominazzjoni tal-karta tal-flus tal-euro. Għal fergħat imbiegħda ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, id-dejta operattiva tiġi rrappurtata separatament.

3.12.   BĊN jista’ jiddeċiedi, għal raġunijiet ta’ monitoraġġ, li jiġbor d-dejta fil-livell lokali, bħal fergħat tal-uffiċini

3.13.   BĊN jista’ jiddeċiedi li jeskludi mill-iskop tar-rekwiżiti tar-rapportar karti tal-flus tal-euro li huma pproċessati fuq magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus tal-euro u mqassmin mill-kaxxiera.

3.14.   Cash handlers li jkunu taw il-verifika għall-awtentiċità u l-kundizzjoni lil cash handlers oħrajn jistgħu jintalbu jipprovdu informazzjoni ddettaljata lill-BĊN fuq din tal-aħħar.

3.15.   Għandhom jiġu fornita dejta dwar il-fergħat imbiegħda speċifikati fil-galvu li hemm fl-Appendiċi 3, għalkemm il-BĊN jista’ jeħtieġ li jingħataw f’format differenti u jista’ jaqbel mal-cash handler biex jiġbru dejta iktar estensivi.

4.   Kunfidenzjalità u pubblikazzjoni ta’ dejta

4.1.   Kemm id-dejta ewlenija u d-dejta operattiva jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali.

4.2.   Il-BĊNi u l-BĊE jistgħu jiddeċiedu li jippubblikaw rapporti jew statistika bl-użu ta’ dejta miksubina taħt dan l-Anness. Kull pubblikazzjoni bħal din hija aggregata b’tali mod li l-ebda dejta ma tista’ jiġu attribwita lil entitajiet ta’ rapportar partikolari.

APPENDIĊI 1

GALVU TAR-RAPPORTAR

Dejta ewlenija

Din l-informazzjoni għandha tingħata lil:

[Isem tal-BĊN; dettalji għall-kuntatt għal mistoqsijiet; indirizz]

1.   Informazzjoni dwar il-cash handler

Isem il-cash handler:

Indirizz tas-sede:

ZIP/kodiċi postali:

Belt:

Triq:

Tip ta’ kumpanija:

Istituzzjoni ta’ kreditu

Bureau de change

Kumpanija cash in transit li mhijiex istituzzjoni ta’ ħlas

Kummerċjant (kummerċjant bl-imnut)

Casino

Oħrajn, inklużi istituzzjonijiet ta’ ħlas fejn ma ġewx ikkategorizzati bħala waħda minn dawn ta’ hawn fuq (speċifika)

Il-persuni tal-kuntatt:

Ismijiet:

Nri tat-telefon:

Numri tal-faks

Indirizzi tal-e-Mail:

Sieħeb mogħti x-xogħol (jekk rilevanti)

Isem:

Indirizz:

Zip/kodiċi postali/:

Belt

2.   Magni mħaddmin mill-klijent

Tip

Fabbrikant (*)

Isem tal-magna (*)

Identifikazzjoni (*)

(sistema ta’ kxif/verżjonijiet tas-software)

Numru totali ta’ dawk li qed jaħdmu

CIMs

 

 

 

 

CRMs

 

 

 

 

CCMs

 

 

 

 

COMs

 

 

 

 

TARMs (**)

 

 

 

 

TAMs (**)

 

 

 

 

3.   Magni mħaddmin mill-persunal

 

Fabbrikant (***)

Isem tal-magna (***)

Identifikazzjoni (***)

(sistema ta’ kxif/verżjonijiet tas-software)

Numru totali ta’ dawk li qed jaħdmu

BPMs

 

 

 

 

BAMs

 

 

 

 

TARMs (****)

 

 

 

 

TAMs (****)

 

 

 

 

4.   Magni li jagħtu l-flus

Tip

Numru totali ta’ dawk li qed jaħdmu

ATMs

 

SCoTs

 

Oħrajn

 


(*)  Dawn id-dettalji jiddaħħlu skont id-dettalji korrispondenti fuq is-sit elettroniku tal-BĊE, sakemm ma jkunx ingħata numru ta’ identifikazzjoni mill-BĊE.

(**)  Użati bħala magni mħaddmin mill-klijent.

(***)  Dawn id-dettalji jiddaħħlu skont id-dettalji korrispondenti fuq is-sit elettroniku tal-BĊE, sakemm ma jkunx ingħata numru ta’ identifikazzjoni mill-BĊE.

(****)  Użati esklussivament bħala magni mħaddmin mill-klijent.

APPENDIĊI 2

GALVU TAR-RAPPORTAR

Dejta operattiva

1.   Informazzjoni dwar il-cash handler

Isem il-cash handler

 

Perijodu ta’ rapportar

 

2.   Dejta

Jekk jogħġbok agħti dejta aggregata fil-livell nazzjonali jew reġjonali, kif deċiż mill-BĊN – bl-esklużjoni ta’ fergħat imbiegħda.

 

Numru totali ta’ karti tal-flus tal-euro pproċessati (1)

Li minnhom ssortjati bħala li mhumiex f’kundizzjoni tajba (1)

Li minnhom irriċirkulati (2)

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 


Numru ta’ karti tal-flus tal-euro mqassmin permezz ta’ magni mħaddmin mill-klijenti u magni li jagħtu l-flus

 

Din id-dejta hija obbligatorja għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu.


(1)  Din il-partita tkopri kemm magni mħaddmin mill-persunal kif ukoll dawk imħaddmin mill-klijenti.

(2)  Huma esklużi karti tal-flus tal-euro li jintbagħtu lura lill-BĊNi, u karti tal-flus tal-euro rriċirkulati mill-kaxxiera li mhumiex ipproċessati fuq magna mħaddma mill-persunal.

APPENDIĊI 3

FERGĦAT MBIEGĦDA TA’ ISTITUZZJONIJIET TA’ KREDITU

Din l-informazzjoni hija pprovduta biss minn istituzzjonijiet ta’ kreditu li għandhom fergħat imbiegħda kif imsemmi fl-Artikolu 7(1).

1.   Informazzjoni dwar l-istituzzjoni ta’ kreditu

Isem l-istituzzjoni ta’ kreditu

 

Perijodu ta’ rapportar

 

2.   Dejta

Isem il-fergħa mbiegħda

Indirizz

Numru ta’ karti tal-flus tal-euro mqassmin permezz ta’ magni mħaddmin mill-klijenti u cash dispensers

 

 

 


Top