EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0014

2010/597/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14)

OJ L 267, 9.10.2010, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 71 - 90

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj

9.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/1


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 septembrie 2010

privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro

(BCE/2010/14)

(2010/597/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare Statutul SECB), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Articolul 128 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din Statutul SEBC prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emiterea de bancnote euro în Uniunea Europeană. Acest drept include competența de a lua măsuri pentru protejarea integrității bancnotelor euro ca mijloace de plată.

(2)

În vederea protejării integrității bancnotelor euro și a detectării corecte a contrafacerilor, bancnotele euro aflate în circulație trebuie menținute în stare bună pentru a se asigura verificarea cu ușurință și fiabilitate a autenticității acestora; de aceea, este necesară verificarea calității bancnotelor euro. Mai mult, bancnotele euro suspectate de a fi contrafăcute trebuie detectate rapid și predate autorităților naționale competente.

(3)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (1) a instituit inițial obligația instituțiilor de credit și a altor instituții relevante de a retrage din circulație toate bancnotele euro pe care le-au primit și despre care știu sau au motive suficiente să considere că erau contrafăcute.

(4)

În vederea instituirii de standarde armonizate privind repunerea în circulație a bancnotelor euro, BCE a publicat în 2005 cadrul pentru reciclarea bancnotelor, care a stabilit norme și proceduri comune privind verificarea autenticității și calității bancnotelor euro (2), inclusiv standarde operaționale pentru echipamentele de procesare a bancnotelor. Ulterior, BCE a adoptat proceduri comune pentru testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor de către BCN.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 a fost modificat (3), astfel încât sfera destinatarilor săi a fost extinsă și, în prezent, aceștia sunt obligați să se asigure cu privire la autenticitatea bancnotelor și monedelor euro pe care le-au primit și pe care intenționează să le repună în circulație, precum și cu privire la detectarea contrafacerilor. Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prevede că, în ceea ce privește bancnotele euro, această verificare se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite de BCE. De aceea, este necesară stabilirea acestor proceduri printr-un act normativ.

(6)

Fără a aduce atingere competenței statelor membre de a institui sancțiuni împotriva instituțiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute la articolul respectiv, Eurosistemul trebuie să poată lua măsurile administrative adecvate pentru a se asigura că procedurile stabilite de BCE sunt respectate și că normele și procedurile instituite prin prezenta decizie nu sunt eludate, cu riscul inerent ca bancnotele contrafăcute sau necorespunzătoare să nu fie detectate sau să fie repuse în circulație,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește regulile și procedurile comune privind verificarea autenticității și calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1.

„BCN” înseamnă banca națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

2.

„agenți care operează cu numerar” (cash handlers) înseamnă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;

3.

„repunere în circulație” (recirculation) înseamnă activitatea agenților care operează cu numerar de a repune în circulație, în mod direct sau indirect, bancnote euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de plată sau de depozit într-un cont bancar, fie de la un alt agent care operează cu numerar;

4.

„echipament de procesare a bancnotelor” (banknote handling machine) înseamnă un echipament utilizat de clienți sau de personal astfel cum este definit în anexa I;

5.

„tip de echipament de procesare a bancnotelor” (type of banknote handling machine) înseamnă un echipament de procesare a bancnotelor care poate fi distins de alte echipamente de procesare a bancnotelor astfel cum se precizează în anexa I;

6.

„proceduri comune de testare” (common test procedures) înseamnă proceduri de testare, astfel cum sunt specificate de BCE, care urmează a fi aplicate de BCN pentru testarea tipurilor de echipamente de procesare a bancnotelor;

7.

„membri ai personalului calificat” (trained staff members) înseamnă angajații agenților care operează cu numerar care: (a) cunosc diferitele elemente de siguranță ale bancnotelor euro destinate publicului, astfel cum sunt specificate și publicate de Eurosistem, și au capacitatea de a le verifica; și (b) cunosc criteriile de sortare enumerate în anexa IIIb și au capacitatea de a verifica conformitatea bancnotelor euro cu acestea;

8.

„bancnote euro contrafăcute” (counterfeit euro banknotes) înseamnă bancnote contrafăcute, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;

9.

„distribuitor automat de numerar” (cash dispenser) înseamnă un echipament cu autoservire, care, prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, eliberează publicului bancnote euro, prin debitarea unui cont bancar, cum ar fi un bancomat (ATM) care distribuie numerar. Terminalele de tip self-checkout (SCoT) prin intermediul cărora publicul poate plăti pentru bunuri sau servicii cu cardul bancar, cu numerar sau cu alte instrumente de plată care au o funcție de retragere a numerarului sunt considerate, de asemenea, distribuitoare automate de numerar;

10.

„autorități naționale competente” înseamnă autoritățile definite la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;

11.

„bancnote euro necorespunzătoare” (unfit euro banknotes) înseamnă bancnote euro care au fost evaluate ca improprii pentru repunerea în circulație în urma verificării calității prevăzute la articolul 6;

12.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 alineatul litera (a) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (4).

Articolul 3

Principii generale

(1)   Obligația agenților care operează cu numerar de a verifica autenticitatea și calitatea bancnotelor euro trebuie îndeplinită în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta decizie.

(2)   În cazul în care doi sau mai mulți agenți care operează cu numerar participă la repunerea în circulație a acelorași bancnote euro, agentul care operează cu numerar responsabil de verificarea autenticității și calității acestor bancnote euro este desemnat în conformitate cu reglementările naționale sau, în absența unor astfel de reglementări, în conformitate cu acordurile contractuale dintre agenții care operează cu numerar relevanți.

(3)   Verificarea autenticității și calității este realizată fie de un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN, fie manual de un membru al personalului calificat.

(4)   Bancnotele euro pot fi repuse în circulație doar prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului, dacă autenticitatea și calitatea acestora au fost verificate de un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN și dacă au fost clasificate ca autentice și în stare bună. Totuși, această cerință nu se aplică în cazul bancnotelor euro care au fost livrate direct unui agent care operează cu numerar de o BCN sau de un alt agent care operează cu numerar care a verificat deja autenticitatea și calitatea bancnotelor în acest mod.

(5)   Echipamentele utilizate de personal, atunci când sunt utilizate în scopul verificării autenticității și a calității, și echipamentele utilizate de clienți pot fi puse în funcțiune de agenții care operează cu numerar doar dacă acestea au fost testate cu succes de o BCN și au fost incluse pe lista de pe website-ul BCE, astfel cum este prevăzut la articolul 9 alineatul (2). Echipamentele se utilizează cu parametrii standard stabiliți de producător, inclusiv actualizările acestora, care au fost testate cu succes, cu excepția cazului în care între BCN și agentul care operează cu numerar au fost agreați parametri mai stricți.

(6)   Bancnotele euro ale căror autenticitate și calitate au fost verificate și care au fost clasificate ca autentice și în stare bună de către membrii personalului calificat, și nu de către un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN, pot fi repuse în circulație doar la ghișeu.

(7)   Prezenta decizie nu se aplică în ceea ce privește verificarea autenticității și calității bancnotelor euro realizată de BCN.

Articolul 4

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de către echipamentele de procesare a bancnotelor

(1)   Bancnotele euro verificate de un echipament utilizat de clienți sunt clasificate și tratate astfel cum este prevăzut la anexa IIa.

(2)   Bancnotele euro verificate de un echipament utilizat de personal sunt clasificate și tratate astfel cum este prevăzut la anexa IIb.

Articolul 5

Detectarea bancnotelor euro contrafăcute

Bancnotele care nu sunt considerate bancnote euro autentice în urma clasificării efectuate astfel cum este prevăzut la anexa IIa sau IIb sau în urma verificării manuale a autenticității de către un membru al personalului calificat vor fi predate imediat autorităților naționale competente de către agenții care operează cu numerar, în conformitate cu reglementările naționale și, în orice caz, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare.

Articolul 6

Detectarea bancnotelor euro necorespunzătoare

(1)   Verificarea calității se realizează în conformitate cu standardele minime stabilite în anexele IIIa și IIIb.

(2)   După ce a informat BCE, o BCN poate stabili standarde mai stricte pentru una sau mai multe dintre cupiurile bancnotelor euro, în cazul în care acest lucru este justificat, de exemplu, de deteriorarea calității bancnotelor euro aflate în circulație în statul membru de care aparține.

(3)   Bancnotele euro necorespunzătoare sunt predate unei BCN cu respectarea reglementărilor naționale.

Articolul 7

Excepții

(1)   BCN pot acorda sucursalelor izolate ale instituțiilor de credit cu un nivel scăzut de operațiuni cu numerar permisiunea ca membrii personalului calificat să realizeze verificarea manuală a calității bancnotelor euro care urmează a fi repuse în circulație prin intermediul unor echipamente utilizate de clienți sau al unor distribuitoare automate de numerar, cu condiția ca verificarea autenticității să fie realizată de un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN. Pentru a solicita acordarea acestei permisiuni, instituțiile de credit furnizează BCN din statul lor membru dovezi cu privire la gradul de izolare al sucursalei în cauză și cu privire la nivelul scăzut al operațiunilor sale cu numerar. Fiecare BCN se asigură că volumul de bancnote euro verificate manual în acest mod nu depășește maximum 5 % din volumul total al bancnotelor euro distribuite anual prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau al unor distribuitoare automate de numerar. BCN decide dacă pragul de 5 % se aplică la nivelul fiecărei instituții de credit sau la cel al tuturor instituțiilor de credit la nivel național.

(2)   În cazul în care se produce un eveniment excepțional, în urma căruia furnizarea de bancnote euro într-un stat membru este afectată semnificativ, membrii personalului calificat al agenților care operează cu numerar pot să efectueze, cu titlu temporar și cu respectarea acordului relevant al BCN conform căruia evenimentul respectiv are caracter excepțional, verificarea manuală a autenticității și a calității bancnotelor euro care vor fi repuse în circulație prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau al distribuitoarelor automate de numerar.

Articolul 8

Angajamente asumate de Eurosistem

(1)   Informațiile, astfel cum sunt precizate de Eurosistem, privind bancnotele euro și elementele de siguranță ale acestora care pot fi citite de echipamente sunt furnizate de Eurosistem producătorilor anterior emisiunii unei noi serii de bancnote, permițându-le astfel să producă echipamente de procesare a bancnotelor capabile să facă față procedurilor comune de testare și să se adapteze unor cerințe noi.

(2)   Informațiile, astfel cum sunt precizate de Eurosistem, privind bancnotele euro și elementele de siguranță ale acestora destinate publicului sunt furnizate de Eurosistem agenților care operează cu numerar anterior emiterii unei noi serii de bancnote euro, permițând astfel pregătirea corespunzătoare a membrilor personalului acestora.

(3)   Eurosistemul sprijină pregătirea de către agenții care operează cu numerar a membrilor personalului acestora pentru a asigura că membrii personalului calificat au competențele necesare pentru a verifica autenticitatea și calitatea bancnotelor euro.

(4)   Eurosistemul îi informează, atunci când este cazul, pe agenții care operează cu numerar cu privire la amenințările de contrafacere și le poate solicita să ia măsuri, inclusiv interzicerea temporară a repunerii în circulație a bancnotelor în cauză.

(5)   Eurosistemul îi informează pe producătorii de echipamente de procesare a bancnotelor cu privire la amenințările de contrafacere, după caz.

Articolul 9

Procedurile comune ale Eurosistemului de testare a echipamentelor de procesare a bancnotelor

(1)   Tipurile de echipamente de procesare a bancnotelor sunt testate de BCN în conformitate cu procedurile comune de testare.

(2)   Toate tipurile de echipamente de procesare a bancnotelor care au fost testate cu succes sunt incluse în lista de pe website-ul BCE pe durata valabilității rezultatelor testelor, astfel cum este prevăzut la alineatul (3). Dacă, pe durata acestei perioade, un tip de echipament de procesare a bancnotelor devine incapabil să detecteze toate bancnotele euro contrafăcute cunoscute de Eurosistem, acesta va fi scos de pe listă conform unei proceduri precizate de BCE.

(3)   Atunci când un tip de echipament de procesare a bancnotelor este testat cu succes, rezultatele testelor sunt valabile în toată zona euro timp de un an începând de la sfârșitul lunii calendaristice în care au fost publicate pe website-ul BCE, cu condiția ca, în această perioadă, acest echipament să își păstreze capacitatea de a detecta toate bancnotele euro contrafăcute cunoscute de Eurosistem.

(4)   Nu va fi angajată răspunderea Eurosistemului în cazul în care un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes nu are capacitatea de a clasifica și trata bancnote euro conform anexei IIa sau IIb.

Articolul 10

Activitățile de monitorizare și măsurile corective ale Eurosistemului

(1)   În condițiile cerințelor legislației naționale, BCN sunt autorizate: (i) să realizeze inspecții la fața locului, inclusiv neanunțate, la sediile agenților care operează cu numerar pentru a controla echipamentele acestora de procesare a bancnotelor, în special capacitatea echipamentelor de a verifica autenticitatea și calitatea și de a urmări până la titularul contului bancnotele euro suspecte și bancnotele euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice; și (ii) să verifice procedurile care reglementează utilizarea și controlul echipamentelor de procesare a bancnotelor, tratamentul bancnotelor euro verificate și orice verificare manuală a autenticității și calității.

(2)   Sub rezerva cerințelor legislației naționale, BCN sunt autorizate să ia eșantioane din bancnotele euro procesate pentru a le verifica la sediul lor.

(3)   În cazul în care, în cursul unei inspecții la fața locului, o BCN depistează nerespectarea prevederilor prezentei decizii, aceasta solicită agentului care operează cu numerar adoptarea unor măsuri corective într-un anumit termen. Până la încetarea nerespectării, BCN solicitantă poate interzice, în numele BCE, repunerea în circulație a bancnotelor în cauză de către agentul care operează cu numerar. Dacă neconcordanța se datorează unei erori a echipamentului de procesare a bancnotelor, acest lucru poate duce la scoaterea acestuia de pe lista menționată la articolul 9 alineatul (2).

(4)   În cazul în care un agent care operează cu numerar nu cooperează cu o BCN cu privire la o inspecție, acest lucru se consideră a fi un caz de nerespectare a deciziei.

Articolul 11

Obligații de raportare

Pentru ca BCE și BCN să monitorizeze respectarea prezentei decizii de către agenții care operează cu numerar și să supravegheze evoluțiile în circuitul numerarului, BCN: (i) este informată în scris, inclusiv prin mijloace electronice, de către agenții care operează cu numerar, înainte de punerea în funcțiune a unui tip de echipament de procesare a bancnotelor; și (ii) primește de la agenții care operează cu numerar informațiile menționate în anexa IV.

Articolul 12

Costuri

(1)   Eurosistemul nu rambursează agenților care operează cu numerar costurile suportate de aceștia în contextul aplicării dispozițiilor prezentei decizii.

(2)   Eurosistemul nu acordă compensații pentru costurile suplimentare suportate de agenții care operează cu numerar ca urmare a emiterii de bancnote euro cu elemente de siguranță noi sau schimbate.

Articolul 13

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene. Se aplică începând de la 1 ianuarie 2011. Fiecare BCN poate decide să ofere agenților care operează cu numerar din statele lor membre o perioadă de tranziție pentru raportarea datelor statistice conform anexei IV. Anexa IV se aplică cel târziu începând de la 1 ianuarie 2012.

(2)   Agenții care operează cu numerar din statele membre care adoptă euro la 1 ianuarie 2011 sau după această dată dispun pentru aplicarea prezentei decizii de o perioadă de tranziție de un an de la data adoptării euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 septembrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

(2)  Recircularea bancnotelor euro: cadrul pentru detectarea bancnotelor faslificate și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar.

(3)  Prin Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1).

(4)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.


ANEXA I

ECHIPAMENTELE DE PROCESARE A BANCNOTELOR

1.   Cerinţe tehnice cu caracter general

1.1.   Pentru a fi considerat un echipament de procesare a bancnotelor, un echipament trebuie să aibă capacitatea de a procesa teancuri de bancnote euro prin clasificarea bancnotelor euro individuale și separarea în mod fizic a bancnotelor euro conform clasificării acestora fără intervenția unui utilizator al echipamentului, în condițiile prevăzute în anexele IIa și IIb. Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să aibă numărul necesar de sertare de ieșire dedicate și/sau alte mijloace pentru a asigura separarea fiabilă a bancnotelor euro procesate.

1.2.   Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să fie adaptabile pentru a se asigura capacitatea acestora de a detecta în mod fiabil contrafaceri noi. În plus, acestea trebuie să fie adaptabile pentru a permite, dacă este cazul, instalarea unor standarde de sortare calitativă mai mult sau mai puțin restrictive.

2.   Categorii de echipamente de procesare a bancnotelor

Echipamentele de procesare a bancnotelor sunt fie echipamente utilizate de clienți, fie echipamente utilizate de personal:

Tabelul 1

Echipamente utilizate de clienţi

A.   Echipamente utilizate de clienți cu depunere de numerar care permit trasabilitatea clienților

1.

Echipamente de tip cash-in (Cash-in machines) (CIM)

CIM permit clienților să depună bancnote euro în conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, însă nu au nicio funcție de distribuire de numerar. CIM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională.

2.

Echipamente de recirculare a numerarului (Cash-recycling machines) (CRM)

CRM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri CRM pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare.

3.

Echipamente mixte de tip cash-in (Combined cash-in machines) (CCM)

CCM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CCM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională. Pentru retrageri CCM nu utilizează bancnote euro depuse de alți clienți în tranzacții anterioare, ci doar bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat.

B.   Alte echipamente utilizate de clienți

4.

Echipamente de tip cash-out (Cash-out machines) (COM)

COM sunt echipamente de distribuire a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro înainte de a le distribui clienților. COM utilizează bancnotele euro cu care au fost alimentate de agenții care operează cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate).


Tabelul 2

Echipamente utilizate de personal

1.

Echipamente de procesare a bancnotelor (Banknote processing machines) (BPM)

BPM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro

2.

Echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor (Banknote authenticaton machines) (BAM)

BAM verifică autenticitatea bancnotelor euro

3.

Echipamente utilizate în casierie pentru recirculare (Teller assistant recycling machines) (TARM)

TARM sunt echipamente de reciclare a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. Pentru retrageri, acestea pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

4.

Echipamente utilizate în casierie (Teller assistant machines) (TAM)

TAM sunt echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

Atunci când clienții alimentează echipamentele utilizate în casierie pentru recirculare (TARM) sau echipamentele utilizate în casierie (TAM) cu bancnote euro în vederea constituirii de depozite sau când intră în posesia bancnotelor euro distribuite de aceste echipamente, acestea trebuie considerate echipamente utilizate de clienți și trebuie să clasifice și să trateze bancnotele euro conform anexei IIa.

3.   Tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor

Eurosistemul testează tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Acestea pot fi deosebite între ele prin sistemele de detectare specifice, prin programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază ale acestora. Acestea sunt: (a) recunoașterea bancnotelor euro autentice; (b) detectarea și separarea bancnotelor euro suspecte; (c) detectarea și separarea bancnotelor euro necorespunzătoare de cele în stare bună, dacă este cazul; și (d) trasabilitatea obiectelor identificate ca bancnote euro suspecte și a bancnotelor euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, dacă este cazul.


ANEXA IIa

CLASIFICAREA ŞI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE CLIENŢI

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre următoarele categorii și sunt separate fizic pe categorii. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între categoriile 4a și 4b.

Tabelul 1

Clasificarea şi tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienţi în care este depus numerar și care permit trasabilitatea clientului

Categorie

Proprietăți

Procedură

1

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro

Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

Se returnează clientului de echipament

2

Bancnote euro care sunt suspecte

Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu sunt detectate de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

Retragere din circulație

Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, autorităților naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament. Titularul contului nu este creditat cu suma respectivă

3

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Retragere din circulație

Bancnotele euro sunt procesate separat și sunt predate imediat pentru stabilirea autenticității autorităților naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament

Informațiile privind titularul contului sunt stocate timp de opt săptămâni după ce bancnotele euro au fost detectate de echipament. Aceste informații sunt furnizate la cerere autorităților naționale competente. În mod alternativ, de comun acord cu autoritățile naționale competente, informațiile privind trasabilitatea titularului contului pot fi puse la dispoziția acestor autorități, împreună cu bancnotele euro

Titularul contului poate fi creditat cu suma respectivă

4a

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive

Pot fi utilizate pentru repunere în circulație

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

4b

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultat negativ

Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate BCN

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

Categoriile 2 și 3 de bancnote euro nu sunt returnate clientului de un echipament dacă echipamentul permite anularea unei operațiuni de depunere. Reținerea unor astfel de bancnote euro în cazul anulării unei operațiuni poate fi realizată prin stocarea acestora într-un spațiu de stocare temporară din echipament.

O BCN poate conveni cu un agent care operează cu numerar asupra faptului că bancnotele euro din categoria 3 nu pot fi separate fizic de bancnotele euro din categoriile 4a și 4b și că, în acest caz, bancnotele din toate cele trei categorii trebuie tratate ca bancnote din categoria 3.

Tabelul 2

Clasificarea şi tratamentul bancnotelor euro de alte echipamente utilizate de clienţi

Categorie

Proprietăți

Procedură

A

(i)

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro; sau

(ii)

bancnote euro care sunt suspecte; sau

(iii)

bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

(i)

Nerecunoscute ca bancnote euro din oricare dintre următoarele cauze:

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

(ii)

Identificate ca bancnote euro suspecte deoarece imaginea și formatul sunt recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu sunt detectate de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

(iii)

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, deoarece imaginea și formatul sunt recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Retragere din circulație

Predare imediată pentru stabilirea autenticității autorităților naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la detectarea de către echipament

B1

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea efectuate de echipament au avut rezultate pozitive

Pot fi distribuite clienților

B2

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea efectuate de echipament au avut rezultate pozitive Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultat negative

Nu pot fi distribuite clienților și sunt returnate la BCN


ANEXA IIb

CLASIFICAREA ŞI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE PERSONAL

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre următoarele categorii și sunt separate fizic pe categorii. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între categoriile B1 și B2.

Clasificarea şi tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de personal

Categorie

Proprietăți

Procedură

A

(i)

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro;

(ii)

bancnote euro care sunt suspecte; sau

(iii)

bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

(i)

Nerecunoscute ca bancnote euro din oricare dintre următoarele cauze:

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

(ii)

Identificate ca bancnote euro suspecte, deoarece imaginea și formatul sunt recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu sunt detectate sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

(iii)

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, deoarece imaginea și formatul sunt recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Echipamentul le returnează operatorului pentru evaluare suplimentară și tratament

(i)

obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro: după evaluarea vizuală de către un membru al personalului, acestea sunt separate de bancnotele euro suspecte și de bancnotele euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice;

(ii)

bancnote euro suspecte; și

(iii)

bancnotele euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice: acestea sunt procesate separat și sunt predate imediat autorităților naționale competente pentru stabilirea finală a autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament.

B1

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea efectuate de echipament au avut rezultate pozitive

Pot fi utilizate pentru repunere în circulație

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

B2

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea efectuate de echipament au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultat negativ

Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate la BCN

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

Norme specifice de clasificare și sortare pentru anumite echipamente utilizate de personal

1.   BPM clasifică și sortează fizic bancnotele euro în categoriile A, B1 și B2, astfel cum este prevăzut în anexa IIb, pentru care sunt necesare cel puțin trei sertare de ieșire în vederea evitării intervenției operatorului echipamentului.

2.   BPM cu doar două sertare de ieșire pot totuși clasifica și sorta bancnote euro, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

Verificările privind autenticitatea și calitatea sunt realizate în aceeași etapă de trecere prin echipament. În această etapă, orice bancnote euro din categoria B1 trebuie sortate într-un sertar fix, în timp ce bancnotele euro din categoriile A și B2 trebuie sortate într-un sertar fix separat care nu are contact fizic cu niciuna dintre bancnotele euro din categoria B1.

(b)

În cazul în care o bancnotă euro din categoria A este identificată ca fiind prezentă în cel de-al doilea sertar, operatorul trebuie să verifice încă o dată cu ajutorul echipamentului bancnota (bancnotele) euro din cel de-al doilea sertar. În această a doua etapă de trecere prin echipament, bancnotele euro suspecte trebuie separate de bancnotele euro din categoria B2, prin sortarea primelor într-un sertar dedicat.

3.   BAM clasifică și sortează fizic bancnotele euro în categoriile A și B, pentru care sunt necesare cel puțin două sertare dedicate pentru a evita intervenția operatorului echipamentului.

4.   BAM care au doar un sertar dedicat pot totuși clasifica și sorta bancnote euro, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

la fiecare procesare a unei bancnote euro din categoria A, echipamentul trebuie să oprească imediat procesarea și să păstreze bancnota euro din categoria A într-o poziție în care să fie evitat orice contact fizic cu bancnote euro recunoscute ca fiind autentice;

(b)

rezultatul verificării autenticității trebuie indicat pe un ecran pentru fiecare bancnotă euro din categoria A;

(c)

echipamentul trebuie să verifice prezența unei bancnote euro din categoria A în momentul opririi procesării, aceasta putând fi reluată doar după îndepărtarea fizică a bancnotei euro din categoria A de către operator;

(d)

la fiecare oprire a procesării, operatorul are acces la o singură bancnotă euro din categoria A.


ANEXA IIIa

STANDARDE MINIME PENTRU VERIFICAREA AUTOMATĂ A CALITĂŢII BANCNOTELOR EURO

Prezenta anexă stabilește standardele minime pentru verificarea automată a calității bancnotelor euro de echipamentele de procesare a bancnotelor.

În cursul verificării calității sunt considerate necorespunzătoare bancnotele euro care prezintă orice defect cu privire la care a fost definită o cerință obligatorie, astfel cum este prevăzut mai jos.

Nivelul de toleranță acceptat pentru verificarea calității de echipamentele de procesare a bancnotelor este de 5 %. Aceasta înseamnă că maximum 5 % dintre bancnotele euro care nu îndeplinesc criteriile de calitate pot fi clasificate eronat de echipamente și sortate ca bancnote în stare bună.

Tabelul 1

Lista criteriilor de sortare pentru sortarea automată în funcție de calitate

Defect

Definiție

1.

Murdărie

Distribuția generală a murdăriei pe întreaga bancnotă

2.

Pată

Concentrare localizată a murdăriei

3.

Inscripții

Desen adăugat sau litere scrise sau marcate în orice mod pe o bancnotă euro

4.

Bancnotă decolorată

Absența cernelii pe o parte sau pe întreaga bancnotă euro, de exemplu, o bancnotă euro spălată

5.

Uzură

Explicit

6.

Perforare

Explicit

7.

Rupere

Bancnote euro cu o bucată (bucăți) lipsă pe cel puțin una dintre laturi (în contrast cu bancnotele euro perforate)

8.

Reparare

Părți ale uneia sau mai multor bancnote euro lipite împreună cu bandă adezivă sau lipici sau cu alte mijloace

9.

Șifonare

Plieri multiple aleatorii

10.

Absența unei texturi ferme

Deteriorare a structurii rezultând într-o lipsă pronunțată de rigiditate

11.

Îndoire

Explicit

12.

Colț îndoit

Explicit

Informaţii suplimentare privind criteriile de sortare

1.   Murdărie

Murdăria crește densitatea optică a bancnotelor. Tabelul următor precizează creșterea maximă a densității eșantioanelor-limită comparativ cu bancnotele euro noi pe care bancnotele euro le pot prezenta pentru a fi clasificate ca fiind în stare bună:

Tabelul 2

Nivelurile densității optice

Cupiură

Creșterea maximă a densității eșantionului-limită comparativ cu o bancnotă euro nouă

Filtru

5 EUR

0,06

Magenta

10 EUR

0,06

Magenta

20 EUR

0,08

Magenta

50 EUR

0,07

Magenta

100 EUR

0,07

Magenta

200 EUR

0,04

Magenta

500 EUR

0,04

Magenta

Bancnotele euro care nu îndeplinesc aceste criterii sunt necorespunzătoare. BCN păstrează bancnote euro de referință care prezintă un nivel de contaminare cu murdărie ce decurge din aceste criterii. Măsurătorile densiometrice ale bancnotelor euro de referință se întemeiază pe următoarele criterii:

standardul pentru măsurarea densității: ISO 5 părțile 3 și 4

standardul pentru filtre: DIN 16536

măsurări absolute: calibrare standard (placă albă)

filtru de polarizare: pornit

deschidere: 3 mm

iluminare: D65/2

fundal: calibrare standard placă albă.

Creșterea densității unei bancnote de referință reprezintă valoarea cea mai mare dintre mediile a cel puțin patru puncte de măsurare, măsurate pe fața și pe aversul bancnotei în zona netipărită și care nu prezintă nicio modulare a filigranului.

2.   Pată

Bancnotele euro cu o concentrare localizată de murdărie care acoperă cel puțin 9 mm pe 9 mm în zona netipărită sau cel puțin 15 mm pe 15 mm în zona tipărită sunt necorespunzătoare.

3.   Inscripții

În prezent nu există o cerință obligatorie pentru detectarea inscripțiilor.

4.   Bancnotă decolorată

Decolorarea bancnotelor euro poate apărea, de exemplu, în cazul în care acestea au fost spălate sau supuse unor agenți chimici agresivi. Aceste tipuri de bancnote euro necorespunzătoare pot fi detectate de detectorii de imagine sau de detectorii UV.

5.   Uzură

Bancnotele euro care prezintă semne de uzură care sunt deschise și nu sunt acoperite parțial sau integral de centura (centurile) de transport ale echipamentului sunt necorespunzătoare în cazul în care dimensiunea semnului de uzură este mai mare decât se indică mai jos:

Tabelul 3

Uzură

Direcție

Lățime

Lungime

Verticală

4 mm

8 mm

Orizontală

4 mm

15 mm

Diagonală

4 mm

18 mm (1)

6.   Perforare

Bancnotele euro care prezintă perforații care nu sunt acoperite parțial sau integral de centura (centurile) de transport ale echipamentului sunt necorespunzătoare în cazul în care suprafața perforației este mai mare de 10 mm2.

7.   Rupere

Bancnotele euro a căror lungime este redusă cu 6 mm sau mai mult sau a căror lățime este redusă cu 5 mm sau mai mult sunt necorespunzătoare. Toate măsurile se referă la diferențele față de lungimile și lățimile nominale ale bancnotelor euro.

8.   Reparare

O bancnotă euro reparată este creată prin lipirea împreună a părților uneia sau mai multor bancnote euro, de exemplu, prin utilizarea de bandă adezivă sau lipici. O bancnotă euro cu bandă adezivă care acoperă o suprafață mai mare de 10 mm pe 40 mm și care este mai groasă de 50 µm este necorespunzătoare.

9.   Șifonare

Bancnotele euro mototolite pot fi identificate în mod normal dacă nivelul de reflexie sau de rigiditate al acestora este scăzut. Nu există o cerință obligatorie.

10.   Absența unei texturi ferme

Pe cât posibil, bancnotele euro cu o rigiditate foarte mică sunt sortate ca necorespunzătoare. Întrucât absența unei texturi ferme se corelează în mod normal cu murdărirea, bancnotele euro moi sunt în general detectate tot prin intermediul senzorilor de murdărie. Nu există o cerință obligatorie.

11.   Îndoire

Din cauza lungimii sau lățimii lor reduse, bancnotele euro îndoite pot fi detectate de senzorii care verifică dimensiunea bancnotelor. În plus, acestea pot fi detectate de senzori de grosime. Cu toate acestea, din cauza limitărilor de natură tehnică, doar îndoirile care îndeplinesc criteriile prevăzute pentru deteriorări, și anume îndoirile care duc la o reducere a lungimii mai mare de 6 mm sau la o reducere a lățimii mai mare de 5 mm, pot fi identificate și bancnotele sunt clasificate ca necorespunzătoare.

12.   Colț îndoit

O bancnotă euro cu un colț îndoit cu o suprafață mai mare de 130 mm2 și cu o lungime minimă mai mare de 10 mm a celei mai mici margini este necorespunzătoare.


(1)  Aceasta este măsurată prin trasarea unei linii drepte de la vârful rupturii până la marginea bancnotei de unde începe ruptura (proiecție dreptunghiulară) și nu prin măsurarea lungimii rupturii propriu-zise.


ANEXA IIIb

STANDARDE MINIME PENTRU VERIFICAREA MANUALĂ A CALITĂŢII BANCNOTELOR EURO

Prezenta anexă prevede standardele minime pentru verificarea manuală a calității bancnotelor euro de către membrii personalului calificat.

În cadrul verificării calității, bancnotele euro care prezintă orice defect, astfel cum este prevăzut în tabelul de mai jos, sau care prezintă un defect ușor de identificat al unuia dintre elementele de siguranță vizibile sunt necorespunzătoare. Cu toate acestea, bancnotele euro îndoite și bancnotele euro cu colțuri îndoite pot fi îndreptate prin întindere manuală acolo unde este posibil. Verificările privind calitatea sunt realizate printr-o inspectare vizuală a bancnotelor euro individuale și nu necesită utilizarea niciunor instrumente.

Lista criteriilor de sortare pentru verificarea manuală a calităţii

Element

Descriere

1.

Murdărie

Distribuția murdăriei pe întreaga bancnotă care poate fi observată vizual

2.

Pată

Concentrarea localizată a murdăriei care poate fi observată vizual

3.

Inscripții

Desen adăugat sau litere scrise sau marcate în orice mod pe o bancnotă euro și care pot fi observate vizual

4.

Bancnotă decolorată

Absența cernelii pe o parte sau pe întreaga bancnotă euro care poate fi observată vizual, de exemplu, la o bancnotă euro spălată

5.

Uzură

Bancnotă euro cu cel puțin un semn de uzură la margine

6.

Perforare

Bancnotă euro cu cel puțin o perforație vizibilă

7.

Rupere

Bancnotă euro cu o bucată (bucăți) lipsă pe cel puțin una dintre laturi (în contrast cu bancnotele euro perforate), de exemplu, un colț lipsă

8.

Reparare

Părți ale uneia sau mai multor bancnote euro lipite împreună cu bandă adezivă sau lipici sau cu alte mijloace

9.

Șifonare

Plieri multiple aleatorii care afectează puternic înfățișarea acesteia

10.

Absența unei texturi ferme

Bancnotă euro cu o deteriorare a structurii rezultând într-o lipsă pronunțată de rigiditate

11.

Bancnotă euro îndoită

Bancnotă euro care este îndoită, inclusiv o bancnotă euro care nu poate fi depliată

12.

Colț îndoit

Bancnotă euro cu cel puțin un colț îndoit vizibil


ANEXA IV

COLECTAREA DATELOR DE LA AGENŢII CARE OPEREAZĂ CU NUMERAR

1.   Obiective

Obiectivele colectării datelor constau în a permite BCN și BCE să monitorizeze activitățile relevante ale agenților care operează cu numerar și să supravegheze evoluțiile circuitului numerarului.

2.   Principii generale

2.1.   Datele privind echipamentele de procesare a bancnotelor sunt raportate doar atunci când echipamentele sunt utilizate pentru repunere în circulație.

2.2.   Agenții care operează cu numerar furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

informații privind instituțiile unde numerarul este procesat, precum birourile sucursalelor; și

informații privind echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului.

2.3.   În plus, agenții care operează cu numerar care repun în circulație bancnote euro prin intermediul echipamentelor de procesare a bancnotelor și al echipamentelor de distribuire a numerarului furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

informații privind volumul operațiunilor cu numerar (numărul de bancnote euro procesate) care implică echipamente de procesare a bancnotelor și echipamente de distribuire a numerarului;

informații privind sucursalele izolate ale instituțiilor de credit cu un nivel scăzut al operațiunilor cu numerar unde verificările privind calitatea sunt efectuate manual.

3.   Tip de date şi cerinţe de raportare

3.1.   În funcție de natura acestora, datele colectate sunt împărțite în date master și date operaționale.

Date master

3.2.   Datele master cuprind informații privind: (a) agenții individuali care operează cu numerar și echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului ale acestora, aflate în uz; și (b) sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.3.   Datele master sunt furnizate BCN la data aplicării prezentei decizii și, ulterior, la fiecare 6 luni. Datele specificate în modelul prevăzut în apendicele 1 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit. Pentru o perioadă de tranziție BCN pot solicita ca raportarea să se efectueze lunar, dacă aceasta era practica lor înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.

3.4.   Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

3.5.   O BCN poate decide să excludă din sfera cerințelor de raportare echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate doar pentru procesarea bancnotelor euro eliberate la ghișeu.

3.6.   Datele privind sucursalele izolate menționate în modelul prevăzut în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit.

Date operaționale

3.7.   Datele care provin din procesarea și repunerea în circulație a bancnotelor euro de către agenții care operează cu numerar sunt clasificate ca date operaționale.

3.8.   Conform articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, o BCN poate decide să excludă alți agenți economici de la obligația de a raporta date operaționale, în cazul în care numărul bancnotelor euro pe care aceștia le repun în circulație prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului se situează sub nivelul stabilit de BCN.

3.9.   Datele sunt furnizate la intervale de șase luni. Acestea sunt raportate BCN cel târziu la două luni după perioada relevantă de raportare, și anume sfârșitul lunii februarie și sfârșitul lunii august. Datele pot fi furnizate utilizând modelul prevăzut în apendicele 2. Pentru o perioadă de tranziție BCN pot solicita ca raportarea să se efectueze lunar, dacă aceasta era practica lor înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.

3.10.   Datele sunt furnizate de agenții care operează cu numerar care procesează fizic bancnotele euro. În cazul în care un agent care operează cu numerar a externalizat unui alt agent care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității, datele sunt furnizate de agentul desemnat conform articolului 3 alineatul (2).

3.11.   Agenții care operează cu numerar raportează date cu privire la numărul de bucăți (volum), agregate/cumulate la nivel național și defalcate pe cupiuri. Datele sunt raportate separat pentru sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.12.   Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

3.13.   O BCN poate decide să excludă din sfera de aplicare a cerințelor de raportare bancnotele euro care sunt procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor și distribuite la ghișeu.

3.14.   Agenților care operează cu numerar care au externalizat altor agenți care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității li se poate solicita să furnizeze BCN informații detaliate cu privire la aceștia din urmă.

3.15.   Datele privind sucursalele izolate prevăzute în modelul inclus în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit și poate conveni cu agenții care operează cu numerar în sensul colectării unor date mai cuprinzătoare.

4.   Confidenţialitatea şi publicarea datelor

4.1.   Atât datele master, cât și cele operaționale sunt tratate ca date confidențiale.

4.2.   BCN și BCE pot decide să publice rapoarte sau statistici utilizând datele obținute în temeiul prezentei anexe. Orice astfel de publicare este agregată într-o manieră care să nu permită ca vreo informație să fie atribuită entităților raportoare individuale.

APENDICELE 1

MODEL DE RAPORT

Date master

Aceste informații trebuie furnizate:

[Denumirea BCN; date de contact; adresă]

1.   Informații privind agentul care operează cu numerar

Denumirea agentului care operează cu numerar:

Adresa sediului:

Cod poștal:

Oraș:

Stradă:

Tipul societății:

instituție de credit

birou de schimb

societate specializată în transport de numerar care nu este o instituție de plată

comerciant (comerciant cu amănuntul)

cazinou

altele, inclusiv instituții de plată care nu au fost încă clasificate în una dintre categoriile de mai sus (precizați)

Persoane de contact:

Nume:

Nr. de telefon:

Nr. de fax:

Adrese e-mail:

Partener de externalizare (dacă este cazul)

Nume:

Adresă:

Cod poștal:

Oraș:

2.   Echipamente utilizate de clienți

Tip

Producător (1)

Denumirea echipamentului (1)

Identificare (1)

(sistem de detectare/versiuni ale programului informatic)

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

CIM

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

TARM (2)

 

 

 

 

TAM (2)

 

 

 

 

3.   Echipamente utilizate de personal

Tip

Producător (3)

Denumirea echipamentului (3)

Identificare (3)

(sistem de detecție/versiuni ale programului informatic)

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

BPM

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

TARM (4)

 

 

 

 

TAM (4)

 

 

 

 

4.   Echipamente de distribuire a numerarului

Tip

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

ATM

 

SCoT

 

Altele

 


(1)  Aceste intrări sunt completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE, cu excepția cazului în care BCE pune la dispoziție un număr unic de identificare.

(2)  Utilizate ca echipamente utilizate de clienți.

(3)  Aceste intrări sunt completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE, cu excepția cazului în care BCE pune la dispoziție un număr unic de identificare.

(4)  Utilizate exclusiv ca echipamente utilizate de personal.

APENDICELE 2

MODEL DE RAPORTARE

Date operaționale

1.   Informații privind agenții care operează cu numerar

Denumirea agenților care operează cu numerar

 

Perioada de raportare

 

2.   Date

Vă rugăm furnizați date agregate la nivel național sau regional, astfel cum a fost stabilit de BCN – excluzând sucursalele izolate.

 

Numărul total de bancnote euro procesate (1)

Dintre care au fost sortate ca necorespunzătoare (1)

Dintre care au fost repuse în circulație (2)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Numărul de bancnote euro eliberate prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului

 

Aceste date sunt obligatorii pentru instituțiile de credit.


(1)  Acest element cuprinde atât echipamentele utilizate de personal, cât și echipamentele utilizate de clienți.

(2)  Bancnotele euro returnate BCN și bancnotele euro repuse în circulație la ghișeu care nu sunt procesate cu un echipament utilizat de personal sunt excluse.

APENDICELE 3

SUCURSALE IZOLATE ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

Aceste informații sunt furnizate doar de instituțiile de credit care au sucursale izolate, astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (1).

1.   Informații privind instituția de credit

Denumirea instituției de credit

 

Perioada de raportare

 

2.   Date

Denumirea sucursalei izolate

Adresă

Numărul de bancnote euro distribuite prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului

 

 

 


Top