EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1300

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/281


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1300/2013

zo 17. decembra 2013

o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006

EURÓPSKY PARLAMENT a RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na druhý odsek jej článku 177,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 174 prvom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia má rozvíjať a uskutočňovať činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Kohézny fond, ktorý sa zriaďuje týmto nariadením, by mal preto slúžiť ako zdroj financií na projekty v oblastiach životného prostredia a dopravnej infraštruktúry transeurópskej dopravnej siete.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 1303/2013 (3) sa stanovujú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond. Uvedené nariadenie stanovuje nový rámec pre európske štrukturálne a investičné fondy vrátane Kohézneho fondu. Preto je potrebné vymedziť úlohy Kohézneho fondu s ohľadom na uvedený rámec a s ohľadom na účel Kohézneho fondu v ZFEÚ.

(3)

Mali by sa stanoviť konkrétne ustanovenia o druhu činností, ktoré sa môžu podporovať z Kohézneho fondu s cieľom prispieť k investičným prioritám v rámci tematických cieľov stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

(4)

Únia by mala byť schopná prostredníctvom Kohézneho fondu prispievať na činnosti zamerané na dosiahnutie svojich environmentálnych cieľov v súlade s článkami 11 a 191 ZFEÚ, a to energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a na činnosti v oblasti dopravy mimo oblasti transeurópskych sietí železničnú, riečnu a námornú dopravu, intermodálne dopravné systémy a ich vzájomnú interoperabilitu, riadenie cestnej, námornej a leteckej dopravy, environmentálne vhodnú mestskú dopravu a verejnú dopravu.

(5)

Je potrebné znovu pripomenúť, že zásada „znečisťovateľ platí“ sa napriek tomu uplatňuje v prípadoch, keď sú do opatrení založených na článku 192 ods. 1 ZFEÚ zahrnuté náklady považované za neprimerané pre orgány verejnej správy členského štátu a finančná podpora z Kohézneho fondu sa poskytuje v súlade s článkom 192 ods. 5 ZFEÚ.

(6)

Projekty v oblasti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) podporené Kohéznym fondom majú dodržiavať usmernenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (4). S cieľom sústrediť úsilie by sa priorita mala prideliť projektom v spoločnom záujme podľa definície v uvedenom nariadení.

(7)

Investície na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (5) by nemali byť oprávnené na podporu z Kohézneho fondu, keďže už majú finančný prospech z uplatňovania uvedenej smernice. Uvedeným vylúčením by sa nemala obmedziť možnosť použitia Kohézneho fondu na podporu činností, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, a to aj v prípade, že tieto činnosti vykonávajú tie isté hospodárske subjekty, a zahŕňajú činnosti ako napríklad investície do energetickej efektívnosti v prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie a v prípade sietí diaľkového vykurovania, inteligentných systémov distribúcie, uchovávania a prepravy elektrickej energie, opatrení zameraných na zníženie znečistenia ovzdušia, a to aj vtedy, ak jedným z nepriamych účinkov uvedených činností je zníženie emisií skleníkových plynov, alebo ak sú uvedené v národnom pláne uvedenom v smernici 2003/87/ES.

(8)

Nie je možné, aby investície do bývania iné, ako tie, ktoré sa týkajú podporovania energetickej efektívnosti alebo využívania energie z obnoviteľných zdrojov, boli oprávnené na podporu z Kohézneho fondu, pretože sa na ne nevzťahuje rozsah podpory Kohézneho fondu, ako je vymedzený v ZFEÚ.

(9)

S cieľom urýchliť rozvoj dopravnej infraštruktúry v Únii by mal Kohézny fond podporovať projekty dopravnej infraštruktúry s európskou pridanou hodnotou, ktoré sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (6) s celkovou sumou 10 000 000 000 EUR. Poskytovanie podpory z Kohézneho fondu na tieto projekty by malo byť v súlade s pravidlami stanovenými v čl. 92 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1316/2013 by podpora mala byť dostupná iba pre členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, pričom by sa mala použiť miera spolufinancovania, ktorá je uplatniteľná na uvedený fond.

(10)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa pri podpore investícií v oblasti riadenia rizík zohľadňovali osobitné riziká na regionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej úrovni.

(11)

Mala by sa zabezpečiť doplnkovosť a súčinnosť opatrení, ktoré podporuje Kohézny fond, EFRR, cieľ Európska územná spolupráca a Nástroj na prepájanie Európy, aby sa tak predišlo zdvojovaniu úsilia a zaručilo sa optimálne prepojenie rôznych typov infraštruktúry na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a v celej Únii.

(12)

S cieľom riešiť osobitné potreby Kohézneho fondu a v súlade so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, je nevyhnutné určiť v rámci každého tematického cieľa stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 osobitné opatrenia Kohézneho fondu ako investičné priority. V rámci uvedených investičných priorít by sa mali stanoviť podrobné, navzájom sa nevylučujúce ciele, k dosiahnutiu ktorých má Kohézny fond prispievať. Takéto investičné priority by navyše mali byť základom pre vymedzenie konkrétnych cieľov v rámci operačných programov, v ktorých sa zohľadňujú potreby a charakteristické prvky danej programovej oblasti. V záujme zvýšenia flexibility a zníženia administratívnej záťaže prostredníctvom umožnenia spoločného vykonávania by sa mali zosúladiť investičné priority EFRR a Kohézneho fondu v rámci príslušných tematických cieľov.

(13)

Spoločný súbor ukazovateľov výstupov na posúdenie celkového pokroku dosiahnutého na úrovni Únie pri vykonávaní operačných programov by sa mal stanoviť v prílohe k tomuto nariadeniu. Tieto ukazovatele by mali zodpovedať investičným prioritám a druhu činností podporovaných v súlade s týmto nariadením a príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Spoločné ukazovatele výstupov by mali byť dopĺňané ukazovateľmi výsledkov konkrétnych programov a podľa potreby ukazovateľmi výstupov konkrétnych programov.

(14)

S cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o niektoré nepodstatné prvky, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu zoznamu spoločných ukazovateľov výstupov stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(15)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a síce posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie v záujme podpory udržateľného rozvoja, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, ako aj obmedzenosti finančných zdrojov členských štátov a regiónov je možné ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality v zmysle uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje nevyhnutný rámec na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)

Keďže sa týmto nariadením nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (7), uvedené nariadenie by sa malo zrušiť. Toto nariadenie by však nemalo mať vplyv na pokračovanie ani na úpravu pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1084/2006 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc k 31. decembru 2013., Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy by sa mali naďalej uplatňovať na uvedenú pomoc alebo na dotknuté operácie až do ich ukončenia. Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia (ES) č. 1084/2006 by mali ostať v platnosti.

(17)

S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie opatrení ustanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie Kohézneho fondu a predmet úpravy

1.   Týmto sa zriaďuje Kohézny fond na účel posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie v záujme podpory udržateľného rozvoja.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú úlohy Kohézneho fondu a rozsah jeho pomoci, pokiaľ ide o cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti uvedeného v článku 89 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 2

Rozsah podpory z Kohézneho fondu

1.   Podpora z Kohézneho fondu, zabezpečujúca primeranú vyváženosť a podliehajúca špecifickým potrebám jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o investície a infraštruktúru, je určená na:

a)

investície do životného prostredia vrátane oblastí súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom a energetikou, ktoré predstavujú prínos pre životné prostredie;

b)

TEN-T v súlade s usmerneniami prijatými nariadením (EÚ) č. 1315/2013;

c)

technickú pomoc.

2.   Kohézny fond nepodporuje:

a)

odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární;

b)

investície, ktorých cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES;

c)

investície do bývania s výnimkou tých, ktoré súvisia s podporou energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

d)

výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;

e)

podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci;

f)

investície do letiskovej infraštruktúry, ktoré nesúvisia s ochranou životného prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.

Článok 3

Podpora Kohézneho fondu pre projekty dopravnej infraštruktúry v rámci Nástroja na prepájanie Európy

Kohézny fond podporuje projekty dopravnej infraštruktúry s európskou pridanou hodnotou, ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 v celkovej výške 10 000 000 000 EUR v súlade s článkom 92 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 4

Investičné priority

Kohézny fond podporuje v rámci tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v súlade s vývojom potrieb a potenciálu rastu uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia v partnerskej dohode, tieto investičné priority:

a)

podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch prostredníctvom:

i)

podpory výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov;

ii)

podpory energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch;

iii)

podpory energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejnej infraštruktúre vrátane verejných budov a v sektore bývania;

iv)

vývoja a zavádzania inteligentných distribučných systémov, ktoré sú prevádzkované s nízkym a stredným napätím;

v)

podpory nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy;

vi)

podpory využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple;

b)

podpora prispôsobenia sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika prostredníctvom:

i)

podpory investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov;

ii)

podpory investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečením ochrany pred katastrofami a vyvíjaním systémov zvládania katastrof;

c)

zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom:

i)

investovania do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek;

ii)

investovania do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek;

iii)

ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom siete Natura 2000 a zelenej infraštruktúry;

iv)

prijatia opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.

d)

podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach prostredníctvom:

i)

podpory multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T;

ii)

vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility;

iii)

vývoja a modernizácie komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpory opatrení na znižovanie hluku;

e)

posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom činností na posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy a verejných služieb spojených s implementáciou Kohézneho fondu.

Článok 5

Ukazovatele

1.   Spoločné ukazovatele výstupov stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, programovo špecifické ukazovatele výsledkov a prípadne programovo špecifické ukazovatele výstupov sa používajú v súlade s článkom 27 ods. 4 a článkom 96 ods. 2 písm. b) bodmi ii) a iv) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Pokiaľ ide o spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupov, východiská sa stanovujú na nulu. Stanovia sa súhrnné kvantifikované cieľové hodnoty pre tieto ukazovatele na rok 2023.

3.   Pokiaľ ide o programovo špecifické ukazovatele výsledkov, ktoré sa týkajú investičných priorít, používajú sa pri východiskách najnovšie údaje a stanovujú sa ciele na rok 2023. Ciele môžu byť vyjadrené kvantitatívne alebo kvalitatívne.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť zoznam spoločných ukazovateľov výstupov stanovených v prílohe I na účel úprav, v náležitých prípadoch na zaručenie efektívneho posúdenia napredovania, pokiaľ ide o vykonávanie operačného programu.

Článok 6

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1084/2006 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy sa naďalej uplatňujú po 31. decembri 2013 na uvedenú pomoc alebo na dotknuté operácie až do ich ukončenia. Na účely tohto odseku pomoc zahŕňa operačné programy a veľké projekty.

2.   Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia Rady (ES) č. 1084/2006 ostávajú v platnosti.

Článok 7

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 4 sa Komisii udeľuje od 21. decembri 2013 do 31. decembra 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8

Zrušenie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1084/2006 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 9

Preskúmanie

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2020 v súlade s článkom 177 ZFEÚ.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 38.

(2)  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 143.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 Ú. v. EÚ).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79).


PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV PRE KOHÉZNY FOND

 

JEDNOTKA

NÁZOV

Životné prostredie

Tuhý odpad

tony/rok

Zvýšená kapacita recyklácie odpadu

Dodávka vody

osoby

Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody

Čistenie odpadových vôd

populačný ekvivalent

Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd

Prevencia a riadenie rizík

osoby

Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany

osoby

Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia ochrany pred lesnými požiarmi

Rekultivácia pôdy

hektáre

Celkový povrch rekultivovanej pôdy

Príroda a biodiverzita

hektáre

Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany.

Energetika a zmena klímy

Obnoviteľné zdroje

MW

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov

Energetická efektívnosť

domácnosti

Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie

kWh/rok

Zníženie ročnej primárnej spotreby energie vo verejných budovách

používatelia

Počet dodatočných používateľov energie napojených na inteligentné siete

Zníženie emisií skleníkových plynov

tony CO2eq

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

Doprava

Železnica

kilometre

Celková dĺžka nových železničných trás

 

kilometre

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí

Cesty

kilometre

Celková dĺžka novovybudovaných ciest

kilometre

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest

Mestská hromadná doprava

kilometre

Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro

Vnútrozemské vodné cesty

kilometre

Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných vnútrozemských vodných ciest


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1084/2006

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 4

Článok 3

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 5a

Článok 7

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 10


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní článku 6 nariadenia o EFRR, článku 15 nariadenia o Európskej územnej spolupráci a článku 4 nariadenia o Kohéznom fonde

Európsky parlament a Rada berú na vedomie uistenie, ktoré poskytla Komisia zákonodarcom EÚ, že spoločné ukazovatele výstupov pre nariadenie o EFRR, nariadenie o Európskej územnej spolupráci a nariadenie o Kohéznom fonde, ktoré majú byť zahrnuté v prílohe ku každému nariadeniu, sú výsledkom dlhodobého prípravného procesu, ktorý zahŕňa hodnotenie expertmi Komisie a členských štátov, a v zásade sa očakáva, že zostanú stabilné.


Top