EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0035

Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 96/357


DIRECTIVA 2014/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2014

privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

O serie de modificări urmează să fie aduse Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (3). Din motive de claritate, directiva respectivă ar trebui să fie reformată.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor (4) stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (5) stabilește principii comune și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Directiva 2006/95/CE ar trebui să fie adaptată la decizia menționată.

(4)

Prezenta directivă vizează echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune care sunt noi pentru piața Uniunii atunci când sunt introduse pe piață; aceasta înseamnă că sunt fie echipamente electrice noi fabricate de un producător stabilit în Uniune, fie echipamente electrice, noi sau la mâna a doua importate dintr-o țară terță.

(5)

Prezenta directivă se aplică în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(6)

În funcție de rolul care le revine în lanțul de furnizare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele din prezenta directivă, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și securitatea persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor, și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(7)

Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai echipamente electrice care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și distribuție.

(8)

Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de internet, în afară de adresa poștală.

(9)

Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului. Nu există o procedură de evaluare a conformității în prezenta directivă care să impună intervenția unui organism notificat.

(10)

Este necesar să se asigure că echipamentele electrice din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele prezentei directive, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru echipamentele electrice în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că echipamentele electrice pe care le introduc pe piață respectă cerințele prezentei directive și de a nu introduce pe piață echipamentele electrice care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună importatorilor obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcajul echipamentelor electrice și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

(11)

Atunci când introduce un echipament electric pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe echipamentul electric denumirea sa, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru. Printre acestea se numără cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie denumirea și adresa pe produs.

(12)

Distribuitorul pune la dispoziție pe piață un echipament electric după ce acesta a fost introdus pe piață de producător sau de importator și ar trebui să acționeze cu grija cuvenită pentru a se asigura că prin operațiunile sale de manipulare a echipamentelor electrice nu influențează negativ conformitatea echipamentului electric.

(13)

Orice operator economic care introduce pe piață echipamente electrice sub denumirea sau marca sa sau care modifică echipamente electrice într-un mod care poate afecta respectarea cerințelor prezentei directive ar trebui să fie considerat ca fiind producător și, prin urmare, ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(14)

Distribuitorii și importatorii, având în vedere proximitatea lor față de piață, ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ, furnizând autorităților respective toate informațiile necesare referitoare la echipamentul electric vizat.

(15)

Asigurarea trasabilității echipamentelor electrice pe tot parcursul lanțului de furnizare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață echipamente electrice neconforme. În ceea ce privește păstrarea informațiilor necesare în temeiul prezentei directive pentru identificarea altor operatori economici, operatorii economici nu ar trebui să aibă obligația de a actualiza aceste informații cu privire la alți operatori economici care le-au furnizat echipamente electrice sau cărora aceștia le-au furnizat echipamente electrice.

(16)

Prezenta directivă ar trebui să se limiteze la exprimarea obiectivelor privind securitatea. Pentru a înlesni evaluarea conformității cu obiectivele respective, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru echipamentele electrice care sunt în conformitate cu standardele armonizate care sunt adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană (6) în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale obiectivelor respective.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții la standardele armonizate în cazul în care standardele respective nu îndeplinesc în totalitate obiectivele prezentei directive privind securitatea.

(18)

Standardele armonizate relevante pentru prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să ia în considerare Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (7).

(19)

Libera circulație a echipamentelor electrice pentru care încă nu există standarde armonizate ar trebui să se realizeze prin aplicarea dispozițiilor privind securitatea din cadrul standardelor internaționale prevăzute de Comisia Electrotehnică Internațională sau prin aplicarea standardelor naționale.

(20)

Pentru a permite operatorilor economici să demonstreze că echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață respectă obiectivele privind securitatea și autorităților competente să se asigure de acest lucru, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, care includ proceduri de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de securitate impus. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module.

(21)

Producătorii ar trebui să elaboreze o declarație UE de conformitate pentru a oferi informațiile necesare în temeiul prezentei directive cu privire la conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele prezentei directive și ale altor acte legislative relevante de armonizare ale Uniunii.

(22)

Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile necesare pentru identificarea tuturor actelor aplicabile ale Uniunii ar trebui să fie disponibile într-o declarație UE de conformitate unică. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru operatorii economici, declarația UE de conformitate unică poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale relevante.

(23)

Marcajul CE, ca indicație a conformității echipamentelor electrice, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sens larg. Principiile generale care reglementează marcajul CE sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Normele care reglementează aplicarea marcajului CE ar trebui prevăzute în prezenta directivă.

(24)

Pentru securitatea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor electrice. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să aleagă autoritățile competente pentru îndeplinirea sarcinilor respective.

(25)

Statele membre ar trebui să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentele electrice pot fi introduse pe piață numai dacă, atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute sau în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor. Ar trebui să se considere că echipamentele electrice nu îndeplinesc obiectivele esențiale de securitate prevăzute în prezenta directivă numai în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil.

(26)

Directiva 2006/95/CE prevede deja o procedură de salvgardare care se aplică numai în cazul unui dezacord între statele membre cu privire la măsurile luate de către un stat membru. Pentru a spori transparența și a reduce timpul de prelucrare, este necesar să se îmbunătățească procedura de salvgardare în vigoare, cu scopul de a-i spori eficiența și de a utiliza expertiza disponibilă în statele membre.

(27)

Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu echipamentele electrice care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de echipamente electrice.

(28)

În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei măsuri luate de un stat membru, nu ar trebui să mai fie necesară intervenția ulterioară a Comisiei, cu excepția cazurilor în care neconformitatea poate fi atribuită unor deficiențe ale unui standard armonizat.

(29)

Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (8).

(30)

Procedura de examinare ar trebui utilizată și pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind echipamentele electrice conforme care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public.

(31)

Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate corespunzător privind echipamentele electrice conforme care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, acestea sunt necesare din motive imperioase de urgență.

(32)

Conform practicii consacrate, comitetul înființat prin prezenta directivă poate avea un rol util în ceea ce privește examinarea chestiunilor legate de aplicarea prezentei directive care pot fi aduse în discuție fie de președintele acestuia, fie de un reprezentant al unui stat membru în conformitate cu regulamentul de procedură al respectivului comitet.

(33)

Atunci când chestiuni referitoare la prezenta directivă, altele decât cele privind punerea în aplicare sau încălcările acesteia, sunt examinate, de exemplu într-un grup de experți al Comisiei, Parlamentul European ar trebui să primească, în conformitate cu practicile curente, informații și documente complete și, după caz, o invitație de a participa la astfel de reuniuni.

(34)

Comisia ar trebui, prin acte de punere în aplicare și, dată fiind natura specială a acestora, fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011, să determine dacă măsurile luate de statele membre în privința echipamentelor electrice neconforme sunt sau nu justificate.

(35)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept național adoptate în temeiul prezentei directive și să asigure respectarea acestora. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(36)

Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii rezonabile care să permită punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2006/95/CE, fără a fi nevoie ca acestea să respecte și alte cerințe în materie de produse, înainte de data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive. Distribuitorii ar trebui astfel să poată furniza echipamente electrice care au fost introduse pe piață, și anume stocurile care se află deja în lanțul de distribuție, înainte de data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive.

(37)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume asigurarea faptului că echipamentele electrice de pe piață îndeplinesc obiectivele privind securitatea care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor, garantând, în același timp, funcționarea pieței interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(38)

Obligația de a transpune prezenta directivă în legislația națională ar trebui să se limiteze la dispozițiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu directiva anterioară. Obligația de a transpune dispozițiile nemodificate rezultă din directiva anterioară.

(39)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor menționate în anexa V,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Subiect și domeniu de aplicare

Scopul prezentei directive este asigurarea faptului că echipamentele electrice de pe piață îndeplinesc cerințele care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor, garantând, în același timp, funcționarea pieței interne.

Prezenta directivă se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1 500 V pentru curentul electric continuu, cu excepția echipamentelor și a fenomenelor enumerate în anexa II.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare de echipamente electrice pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

2.

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție de echipamente electrice pe piața Uniunii;

3.

„producător” înseamnă o persoană fizică sau juridică care produce echipamente electrice sau pentru care se proiectează sau se produc echipamente electrice și care comercializează echipamentele în cauză sub denumirea sau marca sa;

4.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

5.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce echipamente electrice dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

6.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune echipamente electrice la dispoziție pe piață;

7.

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

8.

„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice;

9.

„standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

10.

„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I referitoare la echipamentele electrice;

11.

„rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna echipamente electrice care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final;

12.

„retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor echipamente electrice din lanțul de furnizare;

13.

„legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

14.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentele electrice sunt în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.

Articolul 3

Punerea la dispoziție pe piață și obiective privind securitatea

Echipamentele electrice pot fi puse la dispoziție pe piața Uniunii doar în cazul în care, fiind construite în conformitate cu buna practică inginerească în materie de securitate în vigoare în Uniune, nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul pentru care au fost create.

Elementele principale ale obiectivelor privind securitatea sunt menționate în anexa I.

Articolul 4

Libera circulație

Statele membre, pentru aspectele reglementate de prezenta directivă, nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice care sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive.

Articolul 5

Furnizarea de electricitate

În legătură cu echipamentele electrice, statele membre se asigură că organismele furnizoare de electricitate nu impun cerințe mai riguroase privind securitatea decât obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I pentru conectarea la rețea sau pentru alimentarea cu electricitate a utilizatorilor de echipamente electrice.

CAPITOLUL 2

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 6

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc echipamentele lor electrice pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I.

(2)   Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa III și efectuează procedura de evaluare a conformității menționată în anexa III sau dispun efectuarea acestei proceduri.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I, prin procedura de evaluare a conformității menționată la primul paragraf, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE.

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică menționată în anexa III și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice.

(4)   Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate menționate la articolul 12, ale standardelor internaționale sau naționale menționate la articolele 13 și 14 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamente electrice, producătorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, echipamente electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(5)   Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv.

(6)   Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

(7)   Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumator și alți utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză. Astfel de instrucțiuni și informațiile privind securitatea, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.

(8)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele electrice, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(9)   Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prezenta directivă, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 7

Reprezentanți autorizați

(1)   Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a)

să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice;

(b)

la cererea motivată a unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

Articolul 8

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piață numai echipamente electrice conforme.

(2)   Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE și sunt însoțite de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6).

Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(3)   Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

(4)   Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumator și alți utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză.

(5)   Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și stabilite în anexa I.

(6)   În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, echipamente electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(7)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a-le retrage sau pentru a-le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele electrice, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(8)   Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(9)   Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 9

Obligațiile distribuitorilor

(1)   În cazul în care pun la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sunt însoțite de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile privind securitatea, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care echipamentele electrice sunt puse la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3).

Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I, acesta nu pune la dispoziție echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Mai mult, atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

(3)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I.

(4)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele electrice, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(5)   Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 10

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 6 atunci când introduce pe piață echipamente electrice sub denumirea sau marca sa sau modifică echipamente electrice deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei directive.

Articolul 11

Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente electrice;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente electrice.

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.

CAPITOLUL 3

CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Articolul 12

Prezumția de conformitate în temeiul standardelor armonizate

Echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I vizate de acele standarde sau părți ale acestora.

Articolul 13

Prezumția de conformitate în temeiul standardelor internaționale

(1)   În cazul în care standardele armonizate menționate la articolul 12 nu au fost elaborate și publicate, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în scopul punerii la dispoziție pe piață sau al liberei circulații menționate la articolul 3 și, respectiv, la articolul 4, autoritățile lor competente consideră ca fiind conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I echipamentele electrice care respectă dispozițiile privind securitatea din standardele internaționale stabilite de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) în privința cărora a fost aplicată procedura de publicare prevăzută la alineatele (2) și (3) de la prezentul articol.

(2)   Dispozițiile privind securitatea menționate la alineatul (1) sunt notificate statelor membre de către Comisie. Comisia, după consultarea statelor membre, indică dispozițiile privind securitatea și, în special, variantele pe care le recomandă a fi publicate.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, în termen de trei luni, orice obiecții pe care le au referitoare la dispozițiile privind securitatea notificate în conformitate cu alineatul (2), indicând motivele de securitate pe baza cărora dispozițiile în cauză nu ar trebui să fie recunoscute.

În scopul informării, dispozițiile privind securitatea împotriva cărora nu au fost ridicate niciun fel de obiecții se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Prezumția de conformitate în temeiul standardelor naționale

Atunci când nu au fost elaborate și publicate standardele armonizate menționate la articolul 12 și atunci când nu au fost publicate standardele internaționale menționate la articolul 13, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în scopul punerii la dispoziție pe piață sau al liberei circulații menționate la articolul 3 și, respectiv, la articolul 4, autoritățile lor competente consideră, de asemenea, că echipamentele electrice produse în conformitate cu dispozițiile de securitate ale standardelor în vigoare în statul membru producător respectă obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și stabilite în anexa I, în cazul în care respectivul stat membru asigură un nivel de securitate echivalent cu cel cerut în propriul lor teritoriu.

Articolul 15

Declarația UE de conformitate

(1)   Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea obiectivelor privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I a fost demonstrată.

(2)   Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa IV, conține elementele specificate în modulul A din anexa III și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia sunt introduse sau puse la dispoziție echipamentele electrice.

(3)   În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

(4)   Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele stabilite în prezenta directivă.

Articolul 16

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 17

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe echipamentele electrice. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.

(2)   Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piață.

(3)   Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

CAPITOLUL 4

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL ECHIPAMENTELOR ELECTRICE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA UNIUNII DE SALVGARDARE

Articolul 18

Supravegherea pieței Uniunii și controlul echipamentelor electrice care intră pe piața Uniunii

Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor electrice.

Articolul 19

Procedura aplicabilă echipamentelor electrice care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un echipament electric care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, acestea efectuează o evaluare cu privire la echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că echipamentele electrice nu sunt conforme cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu acele cerințe sau să retragă echipamentele electrice de pe piață sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.

(3)   Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a echipamentelor electrice pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema echipamentele electrice de pe piață.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire măsurile respective.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

(a)

nerespectarea de către echipamentele electrice a obiectivelor privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau

(b)

deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 12 sau ale standardelor internaționale sau naționale menționate în articolele 13 și 14 care conferă o prezumție de conformitate.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea echipamentelor electrice în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru sau Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că sunt luate măsurile restrictive adecvate în legătură cu echipamentele electrice în cauză, cum ar fi retragerea de îndată a echipamentelor electrice de pe piață.

Articolul 20

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile care se impun pentru a se asigura că echipamentele electrice neconforme sunt retrase de pe piața lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.

(3)   Atunci când măsura națională este considerată justificată și neconformitatea echipamentelor electrice este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 19 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 21

Echipamentele electrice conforme care prezintă un risc

(1)   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un echipament electric este în conformitate cu prezenta directivă, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage echipamentul electric de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.

(2)   Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(3)   Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile corective luate. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul electric respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent echipamentului electric, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

(4)   Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și procedează la evaluarea măsurilor corective naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsurile corective naționale sunt sau nu justificate și, după caz, propune măsuri adecvate.

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător referitoare la protecția sănătății și securității persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (3).

(5)   Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți)

Articolul 22

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 19, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:

(a)

marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezenta directivă;

(b)

marcajul CE nu a fost aplicat;

(c)

declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;

(d)

declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;

(e)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(f)

informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete;

(g)

nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 6 sau la articolul 8.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.

CAPITOLUL 5

COMITETUL, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 23

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul privind echipamentele electrice. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

(4)   Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau în temeiul oricărei dispoziții legale a Uniunii.

Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.

Articolul 24

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept național adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale.

Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 25

Dispoziții tranzitorii

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice vizate de Directiva 2006/95/CE, care sunt în conformitate cu directiva menționată și care au fost introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016.

Articolul 26

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 19 aprilie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2, articolului 3 primul paragraf, articolului 4, articolelor 6-12, articolului 13 alineatul (1), articolelor 14-25, precum și anexelor II, III și IV. Statele membre comunică de îndată textele acestor măsuri Comisiei.

Statele membre aplică măsurile respective de la 20 aprilie 2016.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune conform căreia trimiterile la directiva abrogată prin prezenta directivă, existente în actele cu putere de lege și actele administrative, se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care este formulată mențiunea respectivă.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 27

Abrogare

Directiva 2006/95/CE se abrogă de la 20 aprilie 2016, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor menționate în anexa V.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 28

Intrare în vigoare

Prezenta directivă întră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1, articolul 3 al doilea paragraf, articolul 5, articolul 13 alineatele (2) și (3) și anexele I, V și VI se aplică de la 20 aprilie 2016.

Articolul 29

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 26 februarie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 181, 21.6.2012, p. 105.

(2)  Poziția Parlamentului European din 5 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 februarie 2014.

(3)  JO L 374, 27.12.2006, p. 10. Directiva 2006/95/CE este codificarea Directivei 73/23/CEE a Consiliului din 19 februarie 1973 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 77, 26.3.1973, p. 29).

(4)  JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

(5)  JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(6)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(7)  Aprobată prin Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23, 27.1.2010, p. 35).

(8)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.


ANEXA I

ELEMENTELE PRINCIPALE ALE OBIECTIVELOR PRIVIND SECURITATEA PENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRICE DESTINATE UTILIZĂRII ÎN CADRUL UNOR ANUMITE LIMITE DE TENSIUNE

1.   Condiții generale

(a)

caracteristicile esențiale, ale căror recunoaștere și respectare vor asigura utilizarea în securitate a echipamentelor electrice și pentru scopurile pentru care au fost create, sunt înscrise pe echipamentele electrice, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe documentele însoțitoare;

(b)

echipamentele electrice, împreună cu părțile lor componente, sunt fabricate astfel încât să asigure că pot fi asamblate și conectate în securitate și în mod corespunzător;

(c)

echipamentele electrice sunt proiectate și fabricate astfel încât să se asigure protecția împotriva pericolelor prevăzute la punctele 2 și 3, cu condiția ca echipamentul să fie folosit la aplicațiile pentru care a fost construit și să fie întreținut în mod corespunzător.

2.   Protecția împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice

Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că:

(a)

persoanele și animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect;

(b)

nu se produc temperaturi, arcuri sau radiații care ar putea constitui un pericol;

(c)

persoanele, animalele domestice și bunurile sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experiență;

(d)

izolația este adaptată condițiilor previzibile.

3.   Protecția împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influențe externe asupra echipamentului electric

Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că echipamentele electrice:

(a)

satisfac cerințele mecanice preconizate, astfel încât persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol;

(b)

sunt rezistente la influențele nemecanice în condiții de mediu previzibile, astfel încât persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol;

(c)

nu pun în pericol persoanele, animalele domestice și bunurile, în condiții previzibile de suprasarcină.


ANEXA II

ECHIPAMENTE ȘI FENOMENE ÎN AFARA DOMENIULUI DE APLICARE AL PREZENTEI DIRECTIVE

Echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv

Echipamente electrice pentru radiologie și alte scopuri medicale

Piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane

Contoare de electricitate

Fișe și prize de uz casnic

Regulatoare pentru împrejmuiri electrice

Perturbații radioelectrice

Echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate, care respectă dispozițiile privind securitatea stabilite de către organismele internaționale la care participă statele membre

Trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri


ANEXA III

MODULUL A

Controlul intern al producției

1.   Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele electrice în cauză respectă cerințele prezentei directive, care li se aplică.

2.   Documentația tehnică

Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentelor electrice. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)

o descriere generală a echipamentelor electrice;

(b)

desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

(c)

descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării echipamentelor electrice;

(d)

o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau a standardelor internaționale sau naționale menționate în articolele 13 și 14, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaționale sau naționale nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor privind securitatea ale prezentei directive, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaționale sau naționale menționate la articolele 13 și 14 aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

(e)

rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; și

(f)

rapoartele de testare.

3.   Fabricația

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor electrice fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora.

4.   Marcajul CE și declarația UE de conformitate

4.1.

Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare echipament electric în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive.

4.2.

Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de produs și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului electric. Declarația UE de conformitate identifică echipamentul electric pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante de supraveghere a pieței, la cerere.

5.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


ANEXA IV

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR. XXXX) (1)

1.

Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie):

2.

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

3.

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

4.

Obiectul declarației (identificarea echipamentului electric permițând trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric):

5.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

6.

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

7.

Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele:

(locul și data emiterii):

(numele, funcția) (semnătura):


(1)  Atribuirea sau nu a unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.


ANEXA V

Termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor prevăzute în partea B a anexei V la Directiva 2006/95/CE

(menționate la articolul 27)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

73/23/CEE

21 august 1974 (1)

93/68/CEE

1 iulie 1994

1 ianuarie 1995 (2)


(1)  În cazul Danemarcei, termenul a fost prelungit cu cinci ani, și anume 21 februarie 1978. A se vedea articolul 13 alineatul (1) din Directiva 73/23/CEE.

(2)  Până la 1 ianuarie 1997, statele membre trebuiau să permită introducerea pe piață și punerea în serviciu a produselor care respectau regimul de marcare în vigoare înainte de 1 ianuarie 1995. A se vedea articolul 14 alineatul (2) din Directiva 93/68/CEE.


ANEXA VI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 2006/95/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1 al doilea paragraf

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 12

Articolul 6

Articolul 13

Articolul 7

Articolul 14

Articolul 8 alineatul (1)

Articolele 16 și 17

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9

Articolele 18-20

Articolul 10

Articolele 16 și 17

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 14

Articolul 27

Articolul 15

Articolul 28

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Articolele 15 și 16 și anexa IV

Anexa IV

Anexa III

Anexa V

Anexa V


DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European consideră că numai în cazul și în măsura în care acte de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate la reuniuni ale unor comitete pot acestea din urmă să fie considerate drept „comitete de comitologie” în sensul anexei I la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Reuniunile comitetelor intră, așadar, sub incidența punctului 15 din acordul-cadru în cazul și în măsura în care se discută alte chestiuni.


Top