EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0035

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/35/EL, 26. veebruar 2014 , teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) EMPs kohaldatav tekst

ELT L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/357


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/35/EL,

26. veebruar 2014,

teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/95/EÜ (teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) tuleb teha mitu muudatust. Selguse huvides tuleks kõnealune direktiiv uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega (4), on kehtestatud vastavushindamisasutuste akrediteerimise kord, kolmandatest riikidest pärit toodete turujärelevalve ja kontrollimise raamistik ning CE-märgise üldpõhimõtted.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise raamistiku kohta) (5) on sätestatud ühised põhimõtted ja erisätted, mis on ette nähtud kohaldamiseks valdkondlike õigusaktide suhtes, et tagada nimetatud õigusaktide läbivaatamiseks või uuestisõnastamiseks ühtne alus. Direktiivi 2006/95/EÜ tuleks seepärast kohandada seda otsust silmas pidades.

(4)

Käesolevas direktiivis käsitletakse teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid, mis on turule laskmise ajal liidu turu jaoks uued. See tähendab, et need elektriseadmed on kas täiesti uued tooted, mille on valmistanud liidus asuv tootja, või on tegemist täiesti uute või kasutatud elektriseadmetega, mis on imporditud kolmandast riigist.

(5)

Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes.

(6)

Ettevõtjad peaksid vastutama selle eest, et elektriseadmed vastavad käesolevale direktiivile kooskõlas oma rolliga turustusahelas, et tagada avalike huvide, nagu inimeste ja koduloomade tervise ja ohutuse, ning vara kaitse kõrge tase ning õiglane konkurents liidu turul.

(7)

Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjaomaseid meetmeid tagamaks, et nad teeksid turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiiviga vastavuses olevaid elektriseadmeid. On vaja sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusahelas.

(8)

Et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja tarbijate vahel, peaksid liikmesriigid ergutama ettevõtjaid lisama postiaadressile veebiaadressi.

(9)

Toote kavandamise ja tootmisprotsessiga detailselt kursis olev tootja on kõige sobivamaks vastavushindamismenetluse korraldajaks. Seega peaks vastavushindamine jääma ainult tootja kohustuseks. Käesolevas direktiivis puudub teavitatud asutuse sekkumist vajav vastavushindamismenetlus.

(10)

Tuleb tagada, et kolmandatest riikidest liidu turule sisenevad elektriseadmed oleksid vastavuses käesoleva direktiiviga ja eelkõige, et tootjad oleksid selliste elektriseadmete suhtes rakendanud nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi. Seepärast tuleks sätestada, et importijad tagavad nende poolt turule lastavate elektriseadmete vastavuse käesoleva direktiivi nõuetele ning et nad ei lase turule elektriseadmeid, mis kõnealustele nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud. Samuti tuleks sätestada, et importijad peavad tagama, et on läbitud vastavushindamismenetlused ja et elektriseadmete märgistus ning tootja koostatud dokumentatsioon on pädevatele riiklikele asutustele kontrollimiseks kättesaadavad.

(11)

Elektriseadmete turule laskmisel märgivad importijad oma nime, registreeritud ärinime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi elektriseadmetele. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui elektriseadmete suurus või iseloom seda ei võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importija peaks avama pakendi, et lisada elektriseadmele oma nime ja aadressi.

(12)

Levitaja teeb elektriseadmed turul kättesaadavaks pärast seda, kui tootja või importija on need turule lasknud, ja tegutseb hoolikalt tagamaks, et elektriseadmete käitlemine tema poolt ei mõjuta negatiivselt elektriseadmete nõuetelevastavust.

(13)

Kui ettevõtja laseb elektriseadmed turule oma nime või kaubamärgi all või muudab elektriseadmeid selliselt, et see võiks mõjutada seadmete vastavust käesolevale direktiivile, tuleks teda pidada tootjaks ja talle peaks laienema tootja kohustused.

(14)

Turuga lähedalt seotuna peaksid levitajad ja importijad olema kaasatud pädevate riiklike asutuste tegevusse turujärelevalve alal ning valmis aktiivselt osalema, andes kõnealustele asutustele asjaomaste elektriseadmetega seotud kogu vajaliku teabe.

(15)

Elektriseadmete jälgitavuse tagamine kogu turustusahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus jälgimise süsteem lihtsustab turujärelevalveasutuste tööd selliste ettevõtjate tuvastamisel, kes on nõuetele mittevastavad elektriseadmed turul kättesaadavaks teinud. Käesoleva direktiivi kohaselt teiste ettevõtjate tuvastamiseks nõutava teabe säilitamisel ei tohiks ettevõtjatelt nõuda selliste ettevõtjatega seotud teabe ajakohastamist, kes on neile elektriseadmed tarninud või kellele nemad on elektriseadmed tarninud.

(16)

Käesolevas direktiivis peaks piirduma ohutuseesmärkide määratlemisega. Selleks et hõlbustada kõnealustele eesmärkidele vastavuse hindamist, on vaja sätestada vastavuseeldus elektriseadmete puhul, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist (6), eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste eesmärkide tehnilisi spetsifikatsioone.

(17)

Määruses (EL) nr 1025/2012 on sätestatud menetlus vastuväidete esitamiseks harmoneeritud standarditele, kui need standardid ei rahulda täielikult käesolevas direktiivis esitatud ohutuseesmärke.

(18)

Käesoleva direktiivi seisukohast asjakohased harmoneeritud standardite puhul tuleks arvesse võtta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni (7).

(19)

Selliste elektriseadmete vaba liikumine, mille kohta harmoneeritud standardeid veel ei ole, tuleks saavutada selliste ohutuseeskirjade kohaldamise teel, mille on kehtestanud Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon, või kohaldades riiklikke standardeid.

(20)

Selleks et ettevõtjad saaksid tõendada ja pädevad asutused tagada turul kättesaadavaks tehtavate elektriseadmete vastavust ohutuseesmärkidele, on vajalik sätestada nõuetele vastavuse hindamise menetlused. Otsuses nr 768/2008/EÜ on sätestatud vastavushindamismenetluse moodulid, mis näevad ette erineva rangusastmega menetlusi, vastavalt riski tasemele ja nõutud ohutustasemele. Valdkondade vahelise ühtsuse ja erakorraliste lahenduste vältimise eesmärgil tuleks vastavushindamismenetluse valik teha kõnealuste moodulite hulgast.

(21)

Tootjad peavad koostama ELi vastavusdeklaratsiooni, andes käesoleva direktiivi kohast teavet elektriseadmete vastavuse kohta käesolevale direktiivile ja muudele liidu asjakohastele ühtlustamisaktidele.

(22)

Et tagada turujärelevalve eesmärgil tulemuslik juurdepääs teabele, peaks kõigi kohaldatavate liidu õigusaktide kindlakstegemiseks vajalik teave olema kättesaadav ühes ELi vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks võib üks ELi vastavusdeklaratsioon olla asjakohastest individuaalsetest vastavusdeklaratsioonidest koostatud toimik.

(23)

CE-märgis ehk elektriseadmete vastavuse näitaja on nähtavaks tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab vastavushindamist selle laiemas tähenduses. CE-märgist käsitlevad üldpõhimõtted on sätestatud määruses (EÜ) nr 765/2008. Käesolev direktiiv peaks sätestama eeskirjad CE-märgise elektriseadmele kinnitamise kohta.

(24)

Õiguskindluse tagamiseks on vajalik selgitada, et määrusega (EÜ) nr 765/2008 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta kohaldatakse ka elektriseadmete suhtes. Käesolev direktiiv ei peaks takistama liikmesriikidel valida, millised pädevad asutused kõnealuseid ülesandeid täitma hakkavad.

(25)

Liikmesriigid peaksid võtma kõik asjakohased meetmed tagamaks, et elektriseadmeid oleks võimalik turule lasta üksnes siis, kui need nõuetekohase säilitamise ning eesmärgipärase kasutamise korral või põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste kohaselt ei ohusta inimeste tervist ega ohutust. Elektriseadmeid tuleks käsitada käesolevas direktiivis sätestatud ohutuseesmärkidele mittevastavatena ainult põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste kohaselt, see tähendab siis, kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja kergesti prognoositavast käitumisest.

(26)

Direktiivis 2006/95/EÜ on sätestatud kaitsemenetlus, mida kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete osas kokkuleppele. Läbipaistvuse suurendamise ja menetlusaja lühendamise huvides on vajalik parandada olemasolevat kaitsemenetlust, et muuta see veel tõhusamaks ja liikmesriikides olemasolevale oskusteabele toetuvaks.

(27)

Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis võimaldaks huvitatud osapooltel olla kursis meetmetega, mida kavatsetakse võtta seoses inimeste või koduloomade tervisele ja ohutusele või varale ohtu kujutavate elektriseadmetega. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste elektriseadmete suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.

(28)

Kui liikmesriigid ja komisjon nõustuvad liikmesriigi võetud meetme põhjendustega, siis ei peaks komisjon rohkem sekkuma, välja arvatud juhul, kui mittevastavus on põhjendatav puudustega harmoneeritud standardis.

(29)

Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (8).

(30)

Rakendusaktide vastuvõtmiseks seoses nõuetele vastavate elektriseadmetega, mis kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele või muudele avaliku huvi kaitse aspektidele, tuleks kasutada kontrollimenetlust.

(31)

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud inimeste või koduloomade tervisele või ohututsele või varale ohtu kujutavate, nõuetele vastavate elektriseadmetega, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, peaks komisjon võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

(32)

Kooskõlas väljakujunenud tavadega võib käesoleva direktiiviga asutatud komitee olla kasulik käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud küsimuste uurimisel, mida võivad kodukorra kohaselt tõstatada komitee eesistuja või liikmesriigi esindaja.

(33)

Kui uuritakse muid kui käesoleva direktiivi rakendamise või rikkumisega seotud küsimusi, näiteks komisjoni eksperdirühmas, peaks Euroopa Parlament saama väljakujunenud tava kohaselt kogu teabe ja dokumentatsiooni ning, kui see on asjakohane, kutse osaleda koosolekutel.

(34)

Komisjon peaks sedastama rakendusaktidega, kas liikmesriikide poolt nõuetele mittevastavate elektriseadmete suhtes võetud meetmed on õigustatud või mitte, võttes arvesse nende eripära ja jättes kohaldamata määruse (EL) nr 182/2011.

(35)

Liikmesriigid peaksid sätestama eeskirjad kooskõlas käesoleva direktiiviga vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning tagama nende eeskirjade jõustamise. Sätestatavad karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(36)

On vaja sätestada mõistlik üleminekukord, mis võimaldaks, ilma et tuleks järgida täiendavaid nõudeid toodetele, teha enne käesoleva direktiivi ülevõtmiseks võetavate siseriiklike meetmete kohaldamise kuupäeva turul kättesaadavaks elektriseadmeid, mis on juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 2006/95/EÜ. Levitajatel peaks seega olema võimalik tarnida turule lastud elektriseadmeid, täpsemalt varusid, mis on juba turustusahelas, enne käesoleva direktiivi siseriiklike ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäeva.

(37)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tagada, et turul olevad elektriseadmed täidavad ohutuseesmärke, mis tagavad inimeste ja koduloomade tervise ja ohutuse ja vara kõrgetasemelise kaitse ning samas ka siseturu toimimise, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetmete ulatuse tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(38)

Käesoleva direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise kohustus peaks piirduma sätetega, mille sisu on võrreldes varasema direktiiviga oluliselt muudetud. Kohustus võtta üle muutmata sätted tuleneb varasemast direktiivist.

(39)

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohi mõjutada liikmesriikide kohustust võtta ettenähtud aja jooksul riiklikku õigusse üle ja kohaldada V lisas esitatud direktiivi ettenähtud kuupäevadel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

1.   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada turule lastud elektriseadmete vastavus nõuetele, millega tagatakse inimeste ja koduloomade tervise ja ohutuse ning vara kõrgetasemeline kaitse ning tagatakse ühtlasi siseturu toimimine.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse elektriseadmete puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks pingevahemikus 50–1 000 V vahelduvvoolu puhul ja 75–1 500 V alalisvoolu puhul, välja arvatud II lisas loetletud seadmed ja nähtused.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „turul kättesaadavaks tegemine”– elektriseadme tasu eest või tasuta tarnimine liidu turule kaubandustegevuse käigus kas turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks;

2)   „turule laskmine”– elektriseadme liidu turul esmakordselt kättesaadavaks tegemine;

3)   „tootja”– füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab elektriseadme või laseb elektriseadme kavandada või valmistada ning turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi all;

4)   „volitatud esindaja”– liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegelda kindlaksmääratud ülesannetega tema nimel;

5)   „importija”– liidus asuv juriidiline või füüsiline isik, kes laseb liidu turule kolmandast riigist pärit elektriseadme;

6)   „levitaja”– füüsiline või juriidiline isik tarneahelas, välja arvatud tootja või importija, kes teeb elektriseadme turul kättesaadavaks;

7)   „ettevõtja”– tootja, volitatud esindaja, importija ja levitaja;

8)   „tehniline spetsifikatsioon”– dokument, millega nähakse ette elektriseadmele esitatavad tehnilised nõuded;

9)   „harmoneeritud standard”– harmoneeritud standard määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 esimese lõigu punktis c määratletud tähenduses;

10)   „vastavushindamine”– menetlus, mille käigus hinnatakse, kas elektriseadmega seotud, artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärgid on täidetud;

11)   „tagasivõtmine”– meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi elektriseade, mis on lõppkasutaja jaoks juba kättesaadavaks tehtud;

12)   „kõrvaldamine”– meede, mille eesmärk on takistada turustusahelas oleva elektriseadme turul kättesaadavaks tegemist;

13)   „liidu ühtlustamisaktid”– toodete turustuse tingimusi ühtlustavad liidu õigusaktid;

14)   „CE-märgis”– märgis, millega tootja kinnitab, et elektriseade vastab märgise tootele paigaldamist sätestavate liidu ühtlustamisaktide alusel kohaldatavatele nõuetele.

Artikkel 3

Turul kättesaadavaks tegemine ja ohutuseesmärgid

Elektriseadmeid võib teha liidu turul kättesaadavaks üksnes juhul, kui need on valmistatud liidus kehtivate heade ohutustehnika tavade kohaselt ega ohusta nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbeks kasutamise korral inimeste ja koduloomade tervist ja ohutust ega vara.

Ohutuseesmärkide põhipunktid on loetletud I lisas.

Artikkel 4

Vaba liikumine

Liikmesriigid ei takista käesoleva direktiiviga hõlmatud aspektide tõttu käesoleva direktiivi nõuetele vastavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist.

Artikkel 5

Elektriga varustamine

Elektriseadmete osas tagavad liikmesriigid, et elektrijaotusettevõtted ei sea võrku ühendamise ega elektriseadmete kasutajate elektriga varustamise eeltingimuseks artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidest rangemaid ohutusnõudeid.

2.   PEATÜKK

ETTEVÕTJATE KOHUSTUSED

Artikkel 6

Tootjate kohustused

1.   Oma elektriseadmeid turule lastes tagavad tootjad, et need on kavandatud ja toodetud kooskõlas artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega.

2.   Tootjad koostavad III lisas osutatud tehnilise dokumentatsiooni ja viivad läbi või lasevad läbi viia III lisas osutatud vastavushindamismenetluse.

Kui esimeses lõigus nimetatud vastavushindamismenetlusega on tõendatud elektriseadme kooskõla artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega, siis koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad tootele CE-märgise.

3.   Tootjad säilitavad III lisas osutatud tehnilise dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni kümne aasta jooksul peale elektriseadme turule laskmist.

4.   Tootjad tagavad menetluste olemasolu seeriatoodangu vastavuse säilimiseks käesoleva direktiivi nõuetele. Arvesse võetakse muudatusi elektriseadme konstruktsioonis või omadustes ja muudatusi neis artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites, artiklites 13 ja 14 osutatud rahvusvahelistes või riiklikes standardites või muudes tehnilistes spetsifikatsioonides, mille põhjal elektriseadme vastavust kinnitati.

Kui seda peetakse elektriseadmest tulenevat ohtu silmas pidades asjakohaseks, kontrollivad tootjad tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks turul kättesaadavaks tehtud elektriseadmeid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate elektriseadmete ja nende tagasivõtmiste kohta ning teavitavad levitajaid kõnealusest järelevalvest.

5.   Tootjad tagavad, et nende poolt turule lastud elektriseadmel on tüübi-, partii- või seerianumbrid või muud märge, mis võimaldaks seadet kindlaks teha, või kui elektriseadme suurus või iseloom seda ei võimalda, tagavad tootjad, et nõutud teave on pakendil või elektriseadmega kaasasolevas dokumendis.

6.   Tootjad märgivad elektriseadmele oma nime, registreeritud ärinime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi või, kui see ei ole võimalik, elektriseadme pakendile või sellega kaasasolevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

7.   Tootjad tagavad, et elektriseadmega on kaasas juhised ja ohutusalane teave asjaomase liikmesriigi poolt määratletud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav. Sellised juhised ja ohutusalane teave ning igasugune märgistus on selged, arusaadavad ja mõistetavad.

8.   Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et elektriseade, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia elektriseade nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui elektriseade kujutab endast ohtu, teavitavad tootjad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, mille turul nad elektriseadme kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

9.   Tootjad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle elektriseadme käesolevale direktiivile vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Tootjad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd nende poolt turule lastud elektriseadmetega kaasnevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 7

Volitatud esindajad

1.   Tootja võib kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja.

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustused ja artikli 6 lõikes 2 osutatud tehnilise dokumentatsiooni koostamise kohustus ei kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

2.   Volitatud esindaja täidab talle tootja volituses määratud ülesandeid. Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt järgmist:

a)

säilitada ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riiklike turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana kümne aasta jooksul pärast elektriseadme turule laskmist;

b)

esitada pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle kogu elektriseadme vastavust tõendava teabe ja dokumentatsiooni;

c)

teha pädeva riikliku asutusega viimase nõudmisel koostööd volitatud esindajate volituste alla kuuluvate elektriseadmetega kaasnevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 8

Importijate kohustused

1.   Importijad lasevad liidu turule üksnes nõuetele vastavaid elektriseadmeid.

2.   Enne elektriseadme turule laskmist tagavad importijad, et tootja on läbi viinud vastavushindamismenetluse. Importijad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et elektriseade kannab CE-märgist, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et elektriseade ei vasta artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele, ei lase ta elektriseadet turule enne, kui see on vastavusse viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui elektriseade kujutab endast ohtu.

3.   Importijad märgivad elektriseadmele oma nime, registreeritud ärinime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi või, kui see ei ole võimalik, elektriseadme pakendile või sellega kaasasolevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

4.   Importijad tagavad, et elektriseadmega on kaasas juhised ja ohutusalane teave asjaomase liikmesriigi poolt määratud keeles, mis on tarbijate ja muude lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

5.   Importijad tagavad, et sel ajal, kui elektriseade on nende vastutusel, ei ohusta selle ladustamise ega transportimise tingimused toote vastavust artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele.

6.   Kui seda peetakse elektriseadmest tulenevaid ohte silmas pidades asjakohaseks, kontrollivad importijad tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks turul kättesaadavaks tehtud elektriseadmeid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate elektriseadmete ja nende tagasivõtmiste kohta ning teavitavad levitajaid kõnealusest järelevalvest.

7.   Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et elektriseade, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed, et viia elektriseade nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada see turult või võtta tagasi. Kui elektriseade kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, mille turul nad elektriseadme kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

8.   Importijad säilitavad kümme aastat pärast elektriseadme turule laskmist turujärelevalveasutustele esitamiseks ELi vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon esitatakse kõnealustele asutustele viimaste nõudmisel.

9.   Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle elektriseadme vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Importijad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd nende poolt turule lastud elektriseadmega kaasnevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 9

Levitajate kohustused

1.   Elektriseadet turul kättesaadavaks tehes peavad levitajad hoolikalt järgima käesoleva direktiivi nõudeid.

2.   Enne elektriseadme turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, kas elektriseade kannab CE-märgist, kas sellega on kaasas nõutud dokumendid ning juhised ja ohutusteave keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja muud lõppkasutajad, mille turul toode kättesaadavaks tehakse, ning kas tootja ja importija on täitnud vastavalt artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et elektriseade ei vasta artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele, ei tee ta elektriseadet turul kättesaadavaks enne, kui see on vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi, kui elektriseade kujutab endast ohtu.

3.   Levitajad tagavad, et sel ajal, kui elektriseade on nende vastutusel, ei ohusta selle ladustamise ega transportimise tingimused toote vastavust artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele.

4.   Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et elektriseade, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale direktiivile, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed, et viia elektriseade nõuetega vastavusse, kõrvaldada toode turult või võtta tagasi. Kui elektriseade kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, mille turul nad elektriseadme kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

5.   Levitajad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle elektriseadme vastavust tõendava teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt. Levitajad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd nende poolt turul kättesaadavaks tehtud elektriseadmega kaasnevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 10

Tootja kohustuste kohaldamine importija ja levitaja suhtes

Käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitatakse importijat või levitajat tootjana ning tema suhtes kohaldatakse artiklist 6 tulenevaid tootja kohustusi, kui ta laseb elektriseadme turule oma nime või kaubamärgi all või muudab juba turule lastud elektriseadet viisil, mis võib mõjutada vastavust käesolevale direktiivile.

Artikkel 11

Ettevõtjate tuvastamine

Ettevõtjad esitavad turujärelevalveasutustele nõudmise korral teabe, mille alusel on võimalik tuvastada järgmist:

a)

ettevõtjad, kes on neile elektriseadmeid tarninud;

b)

ettevõtjad, kellele nemad on elektriseadmeid tarninud.

Ettevõtjad peavad olema valmis esitama esimeses lõigus osutatud teavet kümne aasta jooksul pärast seda, kui elektriseadmed neile tarniti ja kümne aasta jooksul pärast seda, kui nad ise elektriseadmed tarnisid.

3.   PEATÜKK

ELEKTRISEADMETE VASTAVUS

Artikkel 12

Harmoneeritud standardil põhinev eeldus

Elektriseadmed, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

Artikkel 13

Rahvusvahelistel standarditel põhinev eeldus

1.   Kui artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardeid ei ole koostatud ja avaldatud, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et turul kättesaadavaks tegemise või vaba liikumise eesmärgil, nagu osutatud vastavalt artiklites 3 ja 4, käsitavad nende pädevad asutused artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele vastavana ka elektriseadmeid, mis on kooskõlas Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) kehtestatud rahvusvaheliste standardite ohutuseeskirjadega, mille suhtes on kohaldatud käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohast avaldamiskorda.

2.   Komisjon teatab lõikes 1 osutatud ohutuseeskirjadest liikmesriikidele. Pärast liikmesriikidega nõu pidamist teatab komisjon ohutuseeskirjadest ja eeskätt nende variantidest, mida ta soovitab avaldada.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kolme kuu jooksul võimalikest vastuväidetest vastavalt lõikele 2 teatavaks tehtud ohutuseeskirjadele, märkides ohutusega seotud põhjused, mille tõttu ei tohiks neid eeskirju tunnustada.

Viited ohutuseeskirjadele, mille suhtes ei ole vastuväiteid esitatud, avaldatakse teadmiseks Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 14

Riiklikel standarditel põhinev eeldus

Kui artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardeid ei ole veel koostatud avaldatud ja artiklis 13 osutatud rahvusvahelisi standardeid ei ole veel avaldatud, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et turul kättesaadavaks tegemise või vaba liikumise eesmärgil, nagu osutatud vastavalt artiklites 3 ja 4, käsitavad nende pädevad asutused artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele vastavana ka elektriseadmeid, mis on valmistatud kooskõlas valmistusliikmesriigis kehtivate ohutuseeskirjadega, kui seeläbi tagatakse nende endi territooriumil nõutavaga samaväärne ohutustase.

Artikkel 15

ELi vastavusdeklaratsioon

1.   ELi vastavusdeklaratsioon kinnitab, et artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärgid on täidetud.

2.   ELi vastavusdeklaratsioon järgib IV lisas sätestatud näidise ülesehitust, sisaldab III lisas sätestatud moodulis A määratletud elemente ning seda ajakohastatakse pidevalt. Vastavusdeklaratsioon tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus elektriseade turule lastakse või turul kättesaadavaks tehakse.

3.   Kui elektriseadme suhtes kohaldatakse enam kui üht ELi vastavusdeklaratsiooni ettenägevat liidu õigusakti, koostatakse üks neid kõiki arvestav deklaratsioon. Deklaratsioon sisaldab teavet asjaomaste liidu õigusaktide kohta, sealhulgas nende aktide avaldamisviiteid.

4.   ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale vastutuse elektriseadme vastavuse eest käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Artikkel 16

CE-märgise üldpõhimõtted

CE-märgise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud üldpõhimõtteid.

Artikkel 17

CE-märgise kinnitamise eeskirjad ja tingimused

1.   CE-märgis kantakse elektriseadmele või selle andmeplaadile nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil. Kui see ei ole võimalik või ei ole asjaomase elektriseadme olemust arvestades lubatud, kinnitatakse märgis toote pakendile ja kaasasolevatele dokumentidele.

2.   CE-märgis kinnitatakse elektriseadmele enne selle turule laskmist.

3.   Liikmesriigid tuginevad CE-märgist käsitleva korra nõuetekohase kohaldamise tagamiseks olemasolevatele mehhanismidele ja võtavad märgise väärkasutamise korral vajalikud meetmed.

4.   PEATÜKK

LIIDU TURUJÄRELEVALVE, LIIDU TURULE SISENEVATE ELEKTRISEADMETE KONTROLL JA LIIDU KAITSEMENETLUS

Artikkel 18

Liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate elektriseadmete kontroll

Elektriseadmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 15 lõiget 3 ja artikleid 16–29.

Artikkel 19

Menetlus elektriseadmete jaoks, mis kujutavad endast ohtu riiklikul tasandil

1.   Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust uskuda, et mõni käesoleva direktiiviga hõlmatud elektriseade toode ohustab inimeste või koduloomade tervist või ohutust või vara, viivad nad asjaomase elektriseadme hindamise läbi kõigist käesolevas direktiivis sätestatud asjaomastest nõuetest lähtudes. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil vajaduse korral koostööd.

Kui esimeses lõigus nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et elektriseade ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata asjaomaselt ettevõtjalt, et see võtaks parandusmeetmeid elektriseadme nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, kõrvaldaks selle turult või võtaks tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad riski laadi arvestades määravad.

Käesoleva lõike teises lõigus osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

2.   Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende liikmesriigi territooriumiga, siis teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad on ettevõtjalt nõudnud.

3.   Ettevõtja tagab, et kõigi asjaomaste, tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud elektriseadmete suhtes võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.

4.   Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et keelata või piirata elektriseadme kättesaadavaks tegemist nende riigisisesel turul, elektriseade turult kõrvaldada või tagasi võtta.

Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.

5.   Lõike 4 teises lõigus osutatud teave sisaldab kõiki olemasolevaid üksikasju, eelkõige mittevastava elektriseadmete tuvastamiseks vajalikku teavet, elektriseadmete päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva riski laadi, siseriiklike meetmete laadi ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavuse põhjus on:

a)

elektriseadmed ei vasta inimeste või koduloomade tervist või ohutust või vara ohutust käsitlevatele, artiklis 3 osutatud ja I lisas sätestatud ohutuseesmärkidele, või

b)

puudused artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites või artiklites 13 ja 14 osutatud rahvusvahelistes või riiklikes standardites, mis loovad vastavuse eelduse.

6.   Liikmesriigid, kes ei ole käesoleva artikli kohase menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest seoses asjaomase elektriseadme mittevastavusega ning juhul, kui nad ei ole nõus vastuvõetud siseriikliku meetmega, esitavad oma vastuväited.

7.   Kui kolme kuu jooksul lõike 4 teises lõigus osutatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses menetluse algatanud liikmesriigi ajutise meetmega, loetakse meede põhjendatuks.

8.   Liikmesriigid tagavad, et asjaomase elektriseadme suhtes võetakse viivitamata asjakohased piiravad meetmed, näiteks elektriseadme kõrvaldamine turult.

Artikkel 20

Liidu kaitsemenetlus

1.   Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon on seisukohal, et siseriiklikud meetmed on vastuolus liidu õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone liikmesriikidega ja asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ning annab meetmele hinnangu. Hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu rakendusakti, milles sedastatakse, kas riigisisene meede on õigustatud või mitte.

Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata neile ja asjaomas(t)ele ettevõtja(te)le.

2.   Kui leitakse, et siseriiklik meede on õigustatud, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada nõuetele mittevastava elektriseadme kõrvaldamine oma turult, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui leitakse, et siseriiklik meede ei ole õigustatud, tühistab asjaomane liikmesriik selle meetme.

3.   Kui leitakse, et siseriiklik meede on õigustatud ning elektriseadme mittevastavust põhjendatakse käesoleva direktiivi artikli 19 lõike 5 punktis b osutatud harmoneeritud standardites esinevate puudustega, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.

Artikkel 21

Nõuetele vastavad elektriseadmed, mis kujutavad endast ohtu

1.   Kui liikmesriik leiab peale artikli 19 lõike 1 kohast hindamist, et kuigi toode on käesoleva direktiivi nõuetega kooskõlas, kujutab see endast ikkagi ohtu inimeste tervisele või ohutusele, koduloomadele või varale, nõuab ta, et asjakohane ettevõtja võtaks kohaseid meetmeid tagamaks, et asjaomased elektriseadmed ei kujutaks endast turule laskmisel enam ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks seadmed turult või võtaks need tagasi liikmesriigi poolt määratud mõistliku aja jooksul, mis vastab ohu laadile.

2.   Ettevõtja tagab, et kõigi asjaomaste tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud elektriseadmete suhtes võetakse parandusmeetmed.

3.   Liikmesriik teavitab viivitamatult komisjoni ja teisi liikmesriike. Teave sisaldab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige asjaomaste elektriseadmete tuvastamiseks vajalikku teavet, seadmete päritolu ja tarneahelat, riski laadi ning võetud riiklike meetmete laadi ja kestust.

4.   Komisjon alustab viivitamatult konsulteerimist liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ja hindab võetud siseriiklikku parandusmeedet. Nimetatud hinnangu tulemuste põhjal võtab komisjon rakendusaktina vastu otsuse, kas meede on põhjendatud või mitte, ning vajadusel teeb komisjon ettepaneku sobivate meetmete võtmiseks.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud inimeste tervise ja ohutuse, koduloomade või vara kaitsega, võtab komisjon kooskõlas artikli 23 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

5.   Komisjoni otsus adresseeritakse kõigile liikmesriikidele ning see edastatakse viivitamatult neile ja asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.

Artikkel 22

Vormiline mittevastavus

1.   Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, nõuab liikmesriik asjakohaselt ettevõtjalt nõuete rikkumise lõpetamist pärast seda, kui ta on avastanud ühe järgmisest:

a)

CE-märgis on kinnitatud määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 30 või käesoleva direktiivi artiklit 17 rikkudes;

b)

CE-märgist ei ole kinnitatud;

c)

ELi vastavusdeklaratsiooni ei ole koostatud;

d)

ELi vastavusdeklaratsioon ei ole koostatud õigesti;

e)

tehniline dokumentatsioon ei ole kättesaadav või on puudulik;

f)

artikli 6 lõikes 6 või artikli 8 lõikes 3 nimetatud teave on puudu, vale või puudulik;

g)

artiklis 6 või artiklis 8 sätestatud haldusnõuded ei ole täidetud.

2.   Kui lõikes 1 osutatud rikkumine jätkub, võtab asjaomane liikmesriik asjakohaseid meetmeid, et piirata või keelata elektriseadme turul kättesaadavaks tegemist, või tagab, et toode turult kõrvaldatakse või tagasi võetakse.

5.   PEATÜKK

KOMITEE, ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab elektriseadmete komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koosmõjus kõnealuse määruse artikliga 5.

4.   Komisjon konsulteerib komiteega kõigis küsimustes, mille puhul on määruse (EL) nr 1025/2012 või muude liidu õigusaktide kohaselt nõutav konsulteerimine valdkondlike ekspertidega.

Komitee võib lisaks käsitleda kõiki muid käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud küsimusi, mida võib kodukorra kohaselt tõstatada eesistuja või liikmesriigi esindaja.

Artikkel 24

Karistused

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud siseriikliku õiguse sätete ettevõtjate poolse rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende jõustamine. Kõnealused eeskirjad võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest.

Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 25

Üleminekusätted

Liikmesriigid ei takista oma territooriumil selliste elektriseadmete kättesaadavaks tegemist, mis vastavad direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele ja mis lasti turule enne 20. aprilli 2016.

Artikkel 26

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad 19. aprilliks 2016 vastu õigusnormid, mis on vajalikud artikli 2, artikli 3 esimese lõigu, artikli 4, artiklite 6–12, artikli 13 lõike 1, artiklite 14–25 ning II, III ja IV lisa järgimiseks. Nad edastavad komisjonile viivitamata nimetatud meetmete teksti.

Nad kohaldavad neid meetmeid alates 20. aprillist 2016.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Samuti lisavad liikmesriigid märkuse, et kehtivates õigus- ja haldusnormides esinevaid viiteid käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi ning vastava märkuse sõnastuse näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 27

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2006/95/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 20. aprillist 2016, ilma et see mõjutaks liikmesriikide kohustust võtta ettenähtud aja jooksul siseriiklikusse õigusesse üle ja kohaldada V lisas esitatud direktiive ettenähtud kuupäevadel.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt VI lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 28

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 1, artikli 3 teist lõiku, artiklit 5, artikli 13 lõikeid 2 ja 3 ning I, V ja VI lisa kohaldatakse alates 20. aprillist 2016.

Artikkel 29

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 26. veebruar 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  ELT C 181, 21.6.2012, lk 105.

(2)  Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. veebruari 2014. aasta otsus.

(3)  ELT L 374, 27.12.2006, lk 10. Direktiiv 2006/95/EÜ on nõukogu 19. veebruari 1973. aasta direktiivi 73/23/EMÜ (teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) kodifitseeritud versioon (EÜT L 77, 26.3.1973, lk 29).

(4)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

(5)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

(6)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(7)  Heaks kiidetud nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsusega 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 23, 27.1.2010, lk 35).

(8)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.


I LISA

TEATAVATES PINGEVAHEMIKES KASUTATAVATE ELEKTRISEADMETEGA SEOTUD OHUTUSEESMÄRKIDE PÕHIPUNKTID

1.   Üldtingimused

a)

Põhiomadused, mille tundmine ja arvessevõtmine tagab, et elektriseadet kasutatakse ohutult ja ettenähtud otstarbeks, märgitakse elektriseadmele või, kui see ei ole võimalik, kaasasolevale dokumendile.

b)

Elektriseade koos selle koostisosadega valmistatakse nii, et seadet oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kokku panna ja toitevõrku ühendada.

c)

Elektriseade kavandatakse ja valmistatakse nii, et oleks tagatud kaitse punktides 2 ja 3 sätestatud ohtude eest juhul, kui seadet kasutatakse ettenähtud otstarbel ja hooldatakse asjakohaselt.

2.   Kaitse elektriseadmest tulenevate ohtude eest

Punkti 1 kohaselt sätestatakse tehnilised meetmed tagamaks, et:

a)

inimesed ja koduloomad on piisavalt kaitstud kehavigastuste või muu kahju eest, mida võib põhjustada otsene või kaudne kokkupuude;

b)

ei teki ohtlikke temperatuure, elektrikaari ega kiirgust;

c)

inimesed, koduloomad ja vara on piisavalt kaitstud mitteelektriliste ohtude eest, mida elektriseade kogemuse kohaselt põhjustab;

d)

isolatsioon on eeldatavates oludes sobiv.

3.   Kaitse ohtude eest, mida võib põhjustada elektriseadmele avalduv välismõju

Punkti 1 kohaselt tuleb sätestada tehnilised meetmed tagamaks, et elektriseade:

a)

vastab eeldatavatele mehhaanilistele nõuetele nii, et inimesed, koduloomad ega vara ei oleks ohus;

b)

on eeldatavates keskkonnaoludes vastupidav mittemehhaanilistele mõjudele nii, et inimesed, koduloomad ega vara ei oleks ohus;

c)

ei ohusta inimesi, koduloomi ega vara eeldatavates ülekoormusoludes.


II LISA

KÄESOLEVA DIREKTIIVI KOHALDAMISALAST VÄLJA JÄÄVAD SEADMED JA NÄHTUSED

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad elektriseadmed

Radioloogias ja meditsiinis kasutatavad elektriseadmed

Kauba- ja inimesetõstukite elektrilised osad

Elektriarvestid

Kodumajapidamistes kasutatavad pistikud ja pistikupesad

Elektritarade toiteseadmed

Elektrilised raadiohäired

Laevades, lennukites või raudteedel kasutatavad elektrilised eriseadmed, mis vastavad nende rahvusvaheliste asutuste koostatud ohutuseeskirjadele, kus liikmesriigid on osalised.

Eritellimusel valminud hindamiskomplektid, mis on mõeldud erialaspetsialistidele eranditult eesmärgipäraseks kasutamiseks teadus- ja arendusasutustes.


III LISA

MOODUL A

Tootmise sisekontroll

1.   Tootmise sisekontroll on vastavushindamismenetlus, mille puhul tootja täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab, et asjaomased elektriseadmed vastavad käesoleva direktiiviga nende suhtes kohaldatavatele nõuetele.

2.   Tehniline dokumentatsioon

Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. Dokumentatsioon võimaldab hinnata elektriseadmete vastavust asjaomastele nõuetele ning sisaldab riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse elektriseadmete kavandamist, tootmist ja toimimist hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab – kui see on asjakohane – vähemalt järgmisi elemente:

a)

elektriseadme üldkirjeldus;

b)

põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms skeemid;

c)

joonistest ja skeemidest ning elektriseadme tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;

d)

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, täielikult või osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite või artiklites 13 ja 14 osutatud rahvusvaheliste või riiklike standardite loetelu ja, kui kõnealuseid harmoneeritud või rahvusvahelisi või riiklikke standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mis on vastu võetud käesolevas direktiivis esitatud ohutuseesmärkide järgimiseks, sealhulgas muude kohaldatud asjakohaste tehniliste spetsifikatsioonide loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud või artiklites 13 ja 14 osutatud rahvusvaheliste või riiklike standardite puhul täpsustatakse tehnilises dokumentatsioonis osad, mida on kohaldatud;

e)

konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused ning

f)

katseprotokollid.

3.   Tootmine

Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid valmistatud elektriseadmete vastavuse punktis 2 osutatud tehnilisele dokumentatsioonile ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõuetele.

4.   CE-märgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

4.1.

Tootja kinnitab CE-märgise igale elektriseadmele, mis vastab käesoleva direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.

4.2.

Tootja koostab iga tootemudeli kohta kirjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda koos tehnilise dokumentatsiooniga riiklike turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana kümne aasta jooksul pärast elektriseadme turule laskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis määratletakse elektriseade, mille kohta see koostati.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste turujärelevalveasutuste taotluse korral neile kättesaadavaks.

5.   Volitatud esindaja

Punktis 4 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud esindaja, kui need on volituses täpsustatud.


IV LISA

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON (nr XXXX (1))

1.

Toote mudel/toode (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber):

2.

Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

3.

Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

4.

Deklareeritav toode (elektriseadme identifitseerimine, mis võimaldab toodet jälgida; vajaduse korral võib elektriseadme identifitseerimiseks lisada piisavalt selge värvilise kujutise):

5.

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

6.

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

7.

Lisateave:

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel):

(väljaandmise koht ja kuupäev):

(nimi, ametinimetus) (allkiri):


(1)  Tootja võib soovi korral vastavusdeklaratsioone nummerdada.


V LISA

Direktiivi 2006/95/EÜ V lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevad

(millele on osutatud artiklis 27)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

Kohaldamise kuupäev

73/23/EMÜ

21. august 1974 (1)

93/68/EMÜ

1. juuli 1994

1. jaanuar 1995 (2)


(1)  Taani puhul pikendati seda tähtaega viie aastani, 21. veebruarini 1978. Vt direktiivi 73/23/EMÜ artikli 13 lõiget 1.

(2)  Kuni 1. jaanuarini 1997 pidid liikmesriigid lubama selliste toodete turuleviimist ja kasutuselevõtmist, mis vastasid enne 1. jaanuarit 1995 jõust olevale märgistamiskorrale. Vt direktiivi 93/68/EMÜ artikli 14 lõiget 2.


VI LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 2006/95/EÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1

Artikli 1 teine lõik

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 12

Artikkel 6

Artikkel 13

Artikkel 7

Artikkel 14

Artikli 8 lõige 1

Artiklid 16 ja 17

Artikli 8 lõige 2

Artikli 8 lõige 3

Artikkel 9

Artiklid 18–20

Artikkel 10

Artiklid 16 ja 17

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikli 26 lõige 2

Artikkel 14

Artikkel 27

Artikkel 15

Artikkel 28

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa artiklid 15 ja 16

IV lisa

III lisa

V lisa

V lisa


EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS

Euroopa Parlament on seisukohal, et üksnes juhul kui ja kuivõrd rakendusakte määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses arutatakse komisjonide koosolekutel, võib neid komisjone lugeda komiteemenetluse komiteedeks Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe I lisa tähenduses. Komisjonide koosolekud kuuluvad seega raamkokkuleppe punkti 15 kohaldamisalasse, kui ja kuivõrd arutatakse muid küsimusi.


Top