29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/357


DIREKTIVA 2014/35/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Potrebno je više izmjena Direktive 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (3). Radi jasnoće navedenu Direktivu trebalo bi preinačiti.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta u vezi sa stavljanjem na tržište proizvoda (4) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, određuje okvir za nadzor tržišta proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela za oznaku CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (5) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu u cjelokupnom sektorskom zakonodavstvu kako bi se stvorio ujednačen temelj za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 2006/95/EZ trebalo bi stoga prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Ova Direktiva obuhvaća električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica koja je pri stavljanju na tržište nova na tržištu Unije; to znači da je ili nova električna oprema koju je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili električna oprema, bilo nova ili rabljena, uvezena iz treće zemlje.

(5)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(6)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost električne opreme s ovom Direktivom, i to u vezi s njihovom ulogom u dobavljačkom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje i sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine te pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(7)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da stavljaju na raspolaganje na tržištu samo onu električnu opremu koja je sukladna s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(8)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navode i internetsku stranicu.

(9)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati samo obaveza proizvođača. U ovoj Direktivi ne postoji postupak ocjenjivanja sukladnosti koji zahtijeva posredovanje prijavljenog tijela.

(10)

Potrebno je osigurati da je električna oprema koja dolazi na tržište Europske unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti te električne opreme. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju sukladnost električne opreme koju stavljaju na tržište sa zahtjevima ove Direktive te da ne stavljaju na tržište električnu opremu koja nije u skladu s tim zahtjevima ili koja predstavlja rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označavanje električne opreme i dokumentacija proizvođača dostupni za inspekciju nadležnih nacionalnih tijela.

(11)

Kod stavljanja električne opreme na tržište svaki uvoznik bi trebao na električnoj opremi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Iznimke bi trebalo omogućiti za slučajeve kada to ne dopušta veličina ili vrsta električne opreme. To obuhvaća slučajeve u kojima uvoznik mora otvoriti ambalažu kako bi na električnoj opremi naveo svoje ime i adresu.

(12)

Distributer stavlja električnu opremu na raspolaganje na tržištu nakon što ju je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik, te bi trebao djelovati vodeći računa o tome da njegovo rukovanje električnom opremom nema negativan učinak na sukladnost električne opreme.

(13)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja električnu opremu pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači električnu opremu na takav način da bi to moglo utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, trebalo bi smatrati proizvođačem i trebao bi preuzeti obaveze proizvođača.

(14)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s određenom električnom opremom.

(15)

Osiguranje mogućnosti praćenja električne opreme tijekom cijelog opskrbnog lanca pomaže u pojednostavljenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor nad tržištem olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su nesukladnu električnu opremu učinili dostupnom na tržištu. Tijekom zadržavanja informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti nisu obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili električnom opremom ili koje su oni opskrbili električnom opremom.

(16)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na izražavanje sigurnosnih ciljeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim ciljevima, potrebno je utvrditi pretpostavke sukladnosti električne opreme koja je sukladna usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (6) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija navedenih ciljeva.

(17)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti sigurnosne ciljeve navedene u ovoj Direktivi.

(18)

Usklađene norme relevantne za ovu Direktivu također bi trebale uzeti u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (7).

(19)

Slobodno kretanje električne opreme za koju ne postoje usklađene norme trebalo bi se postići primjenom sigurnosnih odredaba međunarodnih normi koje je utvrdila Međunarodna elektrotehnička komisija ili primjenom nacionalnih normi.

(20)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju sukladnost električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu sa sigurnosnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(21)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive o sukladnosti električne opreme s ovom Direktivom i drugim mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

(22)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(23)

Oznaka CE koja označava sukladnost električne opreme, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje suglasnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(24)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koja ulaze na tržište Unije primjenjuju na električnu opremu. Ovom se Direktivom državama članicama ne smije onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadataka.

(25)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se električna oprema može staviti na tržište samo ako ne ugrožava zdravlje i sigurnost osoba i ako se pravilno pohranjuje i koristi za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima. Električna oprema bi se trebala smatrati nesukladnom s sigurnosnim ciljevima ove Direktive samo pod uvjetima korištenja predviđenim u razumnim okvirima, tj. kad takvo korištenje može proizlaziti iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(26)

Direktivom 2006/95/EZ već je osiguran zaštitni postupak koji se primjenjuje samo u slučaju neslaganja između država članica oko mjera koje poduzima država članica. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći postupak uz zaštitnu klauzulu u svrhu povećanja učinkovitosti i na temelju ekspertiza dostupnih u državama članicama.

(27)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o planiranim mjerama u pogledu električne opreme koja predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi ili domaćih životinja ili imovine. Tijelima za nadzor tržišta trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takve električne opreme djeluju u ranijoj fazi.

(28)

Kad se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kad je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(29)

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. kojom se utvrđuju pravila i opća načela u vezi s mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije (8).

(30)

Postupak ispitivanja trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata u odnosu na sukladnost električne opreme koja predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(31)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte ako, u valjano utemeljenim slučajevima koji se odnose na sukladnost električne opreme koja predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, ili za domaće životinje ili imovinu, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(32)

U skladu s ustaljenom praksom, odbor osnovan ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu s poslovnikom.

(33)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(34)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti električne opreme opravdane ili ne.

(35)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenima u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(36)

Treba utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se električna oprema koja je već bila stavljena na tržište u skladu s Direktivom 2006/95/EZ prije dana primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive, stave na raspolaganje na tržište, a da ne trebaju biti sukladne s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali moći dostaviti električnu opremu koja je stavljena na tržište, dakle zalihu koja je već u opskrbnom lancu, prije dana primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive.

(37)

Budući da se cilj ove Direktive, tj. osigurati da električna oprema na tržištu ispunjava sigurnosne ciljeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja i imovine, te istodobno jamčiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri te se to stoga, zbog opsega i učinka, može bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za postizanje tog cilja.

(38)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u usporedbi s prethodnom direktivom. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz prethodne direktive.

(39)

Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datuma primjene direktiva navedenih u Prilogu V.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sadržaj i područje primjene

Svrha je ove Direktive osigurati da električna oprema na tržištu zadovoljava zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja i imovine uz jamstvo funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

Ova Direktiva primjenjuje se na električnu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima između 50 V i 1 000 V za izmjeničnu struju i nazivnim naponima između 75 V i 1 500 V za istosmjernu struju, osim opreme i pojava navedenih u Prilogu II.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” je svaka isporuka električne opreme za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

(2)

„stavljanje na tržište” je prvo stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu Unije;

(3)

„proizvođač” je fizička ili pravna osoba koja proizvodi električnu opremu ili koja je oblikovala ili proizvela električnu opremu i stavlja na tržište tu opremu pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

(4)

„ovlašteni zastupnik” je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskoj uniji koju je proizvođač pismeno ovlastio da određene zadaće obavlja u njegovo ime;

(5)

„uvoznik” je svaka fizička ili pravna osoba osnovana u Europskoj uniji koja električnu opremu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

(6)

„distributer” je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja električnu opremu na raspolaganje na tržištu;

(7)

„gospodarski subjekti” su proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

(8)

„tehnička specifikacija” je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje električna oprema mora ispuniti;

(9)

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

(10)

„ocjena sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi iz članka 3. i navedeni u Prilogu I., a koji se odnose na električnu opremu;

(11)

„opoziv” je svaka mjera usmjerena na postizanje vraćanja električne opreme koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

(12)

„povlačenje” je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da električna oprema u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

(13)

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” je svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište.

(14)

„oznaka CE” je oznaka kojom proizvođač označuje da je električna oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojima je predviđeno njezino stavljanje

Članak 3.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i sigurnosni zahtjevi

Električna oprema može biti stavljena na raspolaganje na tržištu Unije samo ako, nakon što je izrađena u skladu sa sigurnosnim pravilima struke koja su na snazi u Uniji, kada je ispravno ugrađena, održavana i korištena u predviđene svrhe, ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i domaćih životinja ili imovine.

Glavni elementi sigurnosnih ciljeva navedeni su u Prilogu I.

Članak 4.

Slobodno kretanje

Države članice ne sprečavaju, kad je riječ o aspektima obuhvaćenima ovom Direktivom, stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme koja je u skladu s ovom Direktivom.

Članak 5.

Opskrba električnom energijom

U odnosu na električnu opremu, države članice osiguravaju da distributeri električne energije ne nameću korisnicima električne opreme strože sigurnosne uvjete od navedenih sigurnosnih ciljeva za priključak na mrežu ili za napajanje električnom energijom od zahtjeva koji su utvrđeni u članku 3. i Prilogu I.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

Obveze proizvođača

1.   Prilikom stavljanja svoje električne opreme na tržište proizvođači osiguravaju da je ta oprema oblikovana i proizvedena u skladu sa sigurnosnim ciljevima navedenim u članku 3. i utvrđenim u Prilogu I.

2.   Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju iz Priloga III. i provode ili daju na provedbu postupak ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga III.

Kada je postupkom ocjene sukladnosti iz prvog podstavka dokazana sukladnost električne opreme sa sigurnosnim ciljevima iz članka 3. i Priloga I., proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti te stavljaju oznaku CE.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju navedenu u Prilogu III. i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama proizvoda kao i promjene u usklađenim normama navedenim u članku 12., međunarodnim ili nacionalnim normama navedenima u člancima 13. i 14. ili drugim tehničkim specifikacijama na temelju kojih je objavljena sukladnost električne opreme.

Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja električna oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođači ispituju uzorke električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne električne opreme i njezinog opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

5.   Proizvođači osiguravaju da su na električnoj opremi koju su oni stavili na tržište označeni brojem tipa, šarže ili serijskim brojem ili bilo kojim drugim identifikacijskim elementom ili, kad to ne dopušta veličina ili vrsta električne opreme, da se traženi podaci navedu na njezinoj ambalaži ili u dokumentu priloženom uz električnu opremu.

6.   Proizvođači su obvezni na električnoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati električnu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U adresi je navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na jeziku koji potrošači i ostali krajnji korisnici razumiju bez poteškoća, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i informacije te svako označivanje jasno je, razumljivo i shvatljivo.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema koju su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 6. stavka 2. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

da čuva EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nadležnim nacionalnim tijelima za nadzor tržišta 10 godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište;

(b)

da na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavi sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme;

(c)

da na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela s njima surađuje u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema obuhvaćena ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 8.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladnu električnu opremu.

2.   Prije stavljanja električne opreme na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti. Oni osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da električna oprema nosi oznaku CE i da su uz nju priloženi traženi dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da električna oprema nije u skladu sa sigurnosnim ciljevima iz članka 3. i Priloga I., ne smije staviti električnu opremu na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

3.   Uvoznici su obvezni na električnoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati električnu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na jeziku koji potrošači i ostali krajnji korisnici razumiju bez poteškoća, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju, dok je električna oprema pod njihovom odgovornošću, da njezini uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost sa sigurnosnim ciljevima navedenim u članku 3. i utvrđenim u Prilogu I.

6.   Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja električna oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici ispituju uzorke električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne električne opreme i njezinog opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici su dužni u razdoblju od deset godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište staviti presliku EU izjave o sukladnosti na raspolaganje tijelima za nadzor tržišta i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema koju su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju električnu opremu na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja električne opreme na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju da električna oprema nosi oznaku CE, da su uz tu električnu opremu priloženi potrebni dokumenti te upute i podaci o sigurnosti na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici u državi članici u kojoj je električna oprema stavljena na raspolaganje na tržištu te da su proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. i. članka 8. stavka 3.

Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da električna oprema nije u skladu sa sigurnosnim ciljevima iz članka 3. i Priloga I., ne smije staviti električnu opremu na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je električna oprema pod njihovom odgovornošću, da njezini uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost sa sigurnosnim ciljevima navedenima u članku 3. i Prilogu I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom, osiguravaju da se provode potrebne korektivne mjere kako bi se ta električna oprema uskladila, ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja električnu opremu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači električnu opremu koja je već stavljena na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, smatrat će se proizvođačem za potrebe ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 6.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio električnu opremu;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili električnu opremu.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom stavku deset godina nakon što im je isporučena električna oprema i deset godina nakon što su isporučili električnu opremu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST ELEKTRIČNE OPREME

Članak 12.

Pretpostavka sukladnosti na temelju usklađenih normi

Za električnu opremu koja je u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da je u skladu sa sigurnosnim ciljevima koji su obuhvaćeni navedenim normama ili dijelom normi iz članka 3. i Priloga I.

Članak 13.

Pretpostavka sukladnosti na temelju međunarodnih normi

1.   Ako usklađene norme iz članka 12. nisu utvrđene i objavljene, države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da za potrebe stavljanja na raspolaganje na tržište iz članka 3. ili slobodno kretanje iz članka 4. njihova nadležna tijela smatraju kao sukladnu sa sigurnosnim ciljevima iz članka 3. i Priloga I. i onu električnu opremu koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama međunarodnih normi koje je odredila Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) te za koju je primijenjen postupak objavljivanja predviđen u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Komisija obavješćuje države članice o sigurnosnim odredbama iz stavka 1. Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama, navodi sigurnosne odredbe, a posebno verzije koje preporučuje za objavu.

3.   Države članice u roku od tri mjeseca obavješćuju Komisiju o svim primjedbama koje možda imaju na sigurnosne odredbe o kojima su bile obaviještene u skladu sa stavkom 2., navodeći sigurnosne razloge zbog kojih se te odredbe ne bi trebale priznati.

U svrhu informiranja, upute na sigurnosne odredbe na koje nije bilo nikakvih primjedbi objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Pretpostavka sukladnosti na temelju nacionalnih normi

Ako usklađene norme iz članka 12. nisu izrađene i objavljene ili međunarodne norme iz članka 13. nisu objavljene, države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da, za potrebe stavljanja na raspolaganje na tržište iz članka 3. ili slobodnog kretanja iz članka 4., njihova nadležna tijela također smatraju kao sukladnu sa sigurnosnim ciljevima iz članka 3. i Priloga I. i onu električnu opremu proizvedenu u skladu sa sigurnosnim odredbama normi koje su na snazi u državi članici proizvodnje ako ona osigurava razinu sigurnosti jednaku razini koja se zahtijeva na njihovu vlastitu državnom području.

Članak 15.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjavanje sigurnosnih ciljeva iz članka 3. i Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka iz Priloga IV., sadrži elemente određene u Modulu A iz Priloga III. i redovno se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica gdje je električna oprema stavljena na tržište ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

3.   Ako se na električnu opremu primjenjuje više nego jedan akt Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost električne opreme sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 16.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 17.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE

1.   Na električnoj opremi ili njezinoj deklaraciji oznaka CE stavljena je tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili nije zajamčeno zbog same naravi električne opreme, oznaka se stavlja na pakiranje i u popratne dokumente.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što je električna oprema stavljena na tržište.

3.   Države članice oslanjaju se na postojeći mehanizam kako bi osigurale pravilu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloupotrebe te oznake.

POGLAVLJE 4.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA ELEKTRIČNE OPREME KOJA ULAZI NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPCI UNIJE

Članak 18.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola električne opreme koja ulazi na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na električnu opremu.

Članak 19.

Postupak rukovanja električnom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da električna oprema obuhvaćena ovom Direktivom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili domaćih životinja ili imovine, ocjenjuju ispunjava li navedena električna oprema sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti po potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da električna oprema nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt bez odgode provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi električnu opremu uskladio s tim zahtjevima, povukao električnu opremu s tržišta ili je opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu električne opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u razdoblju navedenom u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila da je električna oprema stavljena na raspolaganje na njihovim nacionalnim tržištima, povukla električnu opremu s tržišta ili je opozvala.

Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju električne opreme koja nije u skladu sa zahtjevima, podrijetlo električne opreme, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente određenog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica sljedećih uzroka:

(a)

električna oprema ne ispunjava sigurnosne ciljeve iz članka 3. i Priloga I. u vezi sa zdravljem ili sigurnošću osoba ili domaćih životinja ili imovine; ili

(b)

nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. ili u međunarodnim ili nacionalnim normama iz članka 13. i 14. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, odmah obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određene električne opreme te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje električne opreme s tržišta, koje se odnose na dotičnu opremu.

Članak 20.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 19. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje konzultacije s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija donosi provedbeni akt kojim odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju mjere potrebne kako bi osigurale da se nesukladna električna oprema povuče s njihova nacionalnog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost električne opreme pripisuje nedostacima usklađenih normi iz točke (b) članka 19. stavka 5. ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 21.

Sukladna električna oprema koja predstavlja rizik

1.   Ako nakon provedene ocjene u skladu s člankom 19. stavkom 1. država članica nađe da, iako u skladu s ovom direktivom, električna oprema predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, ili za domaće životinje ili imovinu, ona zahtijeva od relevantnih gospodarskih subjekata da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi osigurali da dotična električna oprema, nakon što je stavljena na tržište, više ne predstavlja taj rizik, da povuku električnu opremu s tržišta ili da ju u razumnom roku, razmjernom prirodi rizika, opozovu, ovisno o tome što odredi.

2.   Gospodarski subjekt osigurava da se poduzmu korektivne radnje u odnosu na svu dotičnu električnu opremu koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

3.   Države članice obavješćuju bez odgode Komisiju i ostale države članice. Te informacije uključuju sve raspoložive detalje, posebno podatke potrebne za identifikaciju dotične električne opreme, porijeklo opskrbnog lanca električne opreme, prirodu uključenog rizika i prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektima ili subjektima te ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija odlučuje putem provedbenih akata je li nacionalna mjera opravdana ili ne te, ako je potrebno, predlaže prikladne mjere.

Provedbeni akti iz prvog podstavka ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

U valjano utemeljenim, krajnje hitnim razlozima koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti osoba, ili na domaće životinje ili imovinu, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 3.

5.   Komisija upućuje svoju odluku svim državama članicama i bez odgode ju priopćuje relevantnim gospodarskim subjektima ili subjektima.

Članak 22.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 19., država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 17. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(d)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(e)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(f)

podaci iz članka 6. stavka 6. ili članka 8. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(g)

nije ispunjen ni jedan drugi administrativni propis iz članka 6. ili članka 8..

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu ili kako bi osigurala njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 5.

ODBORSKE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za električnu opremu. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. u vezi s člankom 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje se zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojim drugim zakonodavstvom Unije.

Nadalje, odbor može ispitati svako pitanje vezano za primjenu ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

Članak 24.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesene na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati sankcije za ozbiljno kršenje odredbi.

Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 25.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu koja je obuhvaćena Direktivom 2006/95/EZ, koja je u skladu s ovom Direktivom i koja je stavljena na tržište prije 20. travnja 2016.

Članak 26.

Prenošenje

1.   Najkasnije do 19. travnja 2016. države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2., člankom 3. prvim stavkom, člankom 4., člancima od 6. do 12., člankom 13. stavkom 1., člancima od 14. do 25. te prilozima II., III. i IV. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također uključuju izjavu u kojoj stoji da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i sadržaj te izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 27.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2006/95/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 20. travnja 2016. ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datuma primjene direktiva iz Priloga V.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI.

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., članak 3. drugi stavak, članak 5., članak 13. stavci 2. i 3. te prilozi I., V.. i VI. primjenjuju se od 20. travnja 2016.

Članak 29.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 105.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 374, 27.12.2006., str. 10. Direktiva 2006/95/EZ je u kodifikaciji Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstva država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 77, 26.3.1973., str. 29.).

(4)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(6)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(7)  Odobreno Odlukom Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenog 2009. u odnosu na sklapanje, od strane Zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (SL L 23, 27.1.2010., str. 35.).

(8)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


PRILOG I.

GLAVNI ELEMENTI SIGURNOSNIH CILJEVA ZA ELEKTRIČNU OPREMU NAMIJENJENU ZA UPORABU U ODREĐENIM NAPONSKIM GRANICAMA

1.   Opći uvjeti

(a)

temeljne značajke, čije će poznavanje i poštivanje osigurati da se električna oprema upotrebljava sigurno i za namjene za koje je izrađena, označavaju se na električnoj opremi ili, ako to nije moguće, u popratnom dokumentu;

(b)

električna oprema i svi njezini sastavni dijelovi proizvode se tako da osiguravaju sigurno i pravilno sastavljanje i spajanje;

(c)

električna oprema oblikuje se i proizvodi tako da se osigurava zaštita od opasnosti iz točaka 2. i 3. pod uvjetom da se ta oprema upotrebljava za namjene za koje je izrađena i da se prikladno održava.

2.   Zaštita od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme

Tehničke mjere određene su u skladu s točkom 1. kako bi se osiguralo da:

(a)

osobe i domaće životinje budu odgovarajuće zaštićene od opasnosti fizičkih ozljeda ili druge štete koju može izazvati izravan ili neizravan dodir;

(b)

ne nastaju temperature, lukovi ili zračenja koji mogu prouzročiti opasnost;

(c)

osobe, domaće životinje i imovina budu odgovarajuće zaštićeni od neelektričnih opasnosti za koje se iz iskustva zna da ih izaziva električna oprema;

(d)

izolacija bude primjerena predvidljivim uvjetima.

3.   Zaštita od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu

Tehničke mjere utvrđuju se u skladu s točkom 1., kako bi se osiguralo da električna oprema:

(a)

ispunjava očekivane mehaničke zahtjeve tako da nisu ugrožene osobe, domaće životinje i imovina;

(b)

bude otporna na nemehaničke utjecaje u očekivanim uvjetima okoliša tako da nisu ugrožene osobe, domaće životinje i imovina;

(c)

ne ugrožava osobe, domaće životinje i imovinu u predvidljivim uvjetima preopterećenja.


PRILOG II.

OPREMA I POJAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA

Električna oprema za uporabu u eksplozivnoj atmosferi

Električna oprema za radiologiju i medicinske svrhe

Dijelovi električne opreme za teretna i osobna dizala

Mjerila električne energije

Utikači i utičnice za kućnu uporabu

Upravljački uređaji za električne ograde

Radioelektrične smetnje

Specijalizirana električna oprema za uporabu na brodovima, zrakoplovima ili željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su sastavila međunarodna tijela u čijem radu sudjeluju države članice.

Oprema za ocjenjivanje izrađena po mjeri, isključivo namijenjena za uporabu stručnjaka na mjestima za istraživanje i razvoj i u te svrhe.


PRILOG III.

MODUL A

Unutarnja kontrola proizvodnje

1.   Unutarnja kontrola proizvodnje je postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da dotična električna oprema ispunjava zahtjeve iz ove Direktive koji se na nju primjenjuju.

2.   Tehnička dokumentacija

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti električne opreme s relevantnim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se mjerodavni zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad električne opreme. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

(a)

opći opis električne opreme,

(b)

idejno oblikovanje, radioničke nacrte te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.,

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta i shema te rada električne opreme,

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije ili međunarodnih ili nacionalnih normi iz članaka 13. i 14. te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo sigurnosnim ciljevima ove Direktive, uključujući popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme ili međunarodne ili nacionalne norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi ili međunarodnih ili nacionalnih normi iz članaka 13. i 14., u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni,

(e)

rezultate projektnih proračuna, obavljenih ispitivanja itd., te

(f)

izvješća o ispitivanjima.

3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali sukladnost proizvedene električne opreme s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. te sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih primjenjuju.

4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1

Proizvođač stavlja oznaku CE na svaku pojedinačnu električnu opremu koja zadovoljava mjerodavne zahtjeve ove Direktive.

4.2

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za uzorak proizvoda i drži je zajedno s tehničkom dokumentacijom na raspolaganju nacionalnim tijelima za nadzor tržišta 10 godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište. EU izjavom o sukladnosti utvrđuje se električna oprema za koju je ta izjava bila sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima za nadzor tržišta.

5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.


PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)

1.

Uzorak proizvoda/proizvod (broj proizvoda, tipa, šarže ili serijski broj):

2.

Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija električne opreme koja omogućava sljedivost. Može uključivati dovoljno jasnu sliku u boji ako je potrebno za identifikaciju električne opreme).

5.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6.

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i dan izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obavezno izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG V.

Rokovi za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i datumi za primjenu direktiva navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi 2006/95/EZ

(iz članka 27.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

73/23/EEZ

21. kolovoza 1974. (1)

93/68/EEZ

1. srpnja 1994.

1. siječnja 1995. (2)


(1)  U slučaju Danske rok je produžen na pet godina, tj. 21. veljače 1978. Vidjeti članak 13. stavak 1. Direktive 73/23/EEZ.

(2)  Do 1. siječnja 1997. države članice morale su dozvoliti stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu proizvoda koji su u skladu s mjerama označavanja koje su bile na snazi prije 1. siječnja 1995. Vidjeti članak 14. stavak 2. Direktive 93/68/EEZ.


PRILOG VI.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 2006/95/EZ

Ova Direktiva

Članak 1.

Članak 1. drugi stavak

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 12.

Članak 6.

Članak 13.

Članak 7.

Članak 14.

Članak 8. stavak 1.

Članak 16. i članak 17.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 3.

Članak 9.

Članci od 18. do 20.

Članak 10.

Članak 16. i članak 17.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 26. stavak 2.

Članak 14.

Članak 27.

Članak 15.

Članak 28.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Članak 15. i članak 16. i Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog III.

Prilog V.

Prilog V.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.