EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0035

Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (преработен текст) текст от значение за ЕИП

OJ L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 96/357


ДИРЕКТИВА 2014/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (3) трябва да се направят редица изменения. С оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (4) се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и за контрола върху продуктите от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“.

(3)

В Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (5) се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство, с цел да се създаде съгласувана основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Директива 2006/95/ЕО следва да бъде съобразена с посоченото решение.

(4)

Настоящата директива обхваща електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, които са нови за пазара на Съюза при пускането им на пазара; т.е. това са нови електрически съоръжения, произведени от производител, установен в Съюза, или електрически съоръжения, внесени от трета държава, независимо дали са нови или втора употреба.

(5)

Настоящата директива се прилага за всички начини на доставка, включително и за продажбите от разстояние.

(6)

Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на електрическите съоръжения с настоящата директива в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, като здравето и безопасността, и защитата на хората, домашните животни и вещите, и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(7)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само електрически съоръжения, които са в съответствие с настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(8)

С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват адрес на интернет страница в допълнение към пощенския адрес.

(9)

Производителят, който разполага със задълбочени познания за процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието следва да остане задължение единствено и само на производителя. В настоящата директива няма процедура за оценяване на съответствието, която да изисква намесата на нотифициран орган.

(10)

Необходимо е да се гарантира, че електрическите съоръжения от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, са в съответствие с настоящата директива, и по-специално че производителите са извършили подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези електрически съоръжения. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че електрическите съоръжения, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара електрически съоръжения, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на електрическите съоръжения и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(11)

Когато пуска електрически съоръжения на пазара, всеки вносител следва да посочи върху електрическите съоръжения своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаите, в които размерът или естеството на електрическите съоръжения не позволяват това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името и адреса си върху електрическите съоръжения.

(12)

Дистрибуторът предоставя електрически съоръжения на пазара, след като те са били пуснати на пазара от производителя или вносителя, и следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо електрическите съоръжения не се отразяват неблагоприятно на съответствието на електрическите съоръжения.

(13)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара електрически съоръжения със своето име или търговска марка или изменя електрически съоръжения по начин, който може да засегне съответствието с настоящата директива, следва да бъде считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(14)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответните електрически съоръжения.

(15)

Осигуряването на проследимостта на електрическите съоръжения по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането на надзора на пазара и за повишаване на неговата ефикасност. Ефикасната система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили несъответстващи електрически съоръжения на пазара. Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили електрически съоръжения или на които те са доставили електрически съоръжения.

(16)

Настоящата директива следва да се ограничи до определяне на целите, свързани с безопасността. С цел улесняване оценяването на съответствието с тези цели е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие на електрическите съоръжения, съответстващи на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация (6) с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания.

(17)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за възражения срещу хармонизирани стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на целите на настоящата директива, свързани с безопасността.

(18)

Хармонизираните стандарти, свързани с настоящата директива, следва да са съобразени и с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (7).

(19)

Свободното движение на електрически съоръжения, за които все още няма хармонизирани стандарти, следва да се осигури чрез прилагане на предписанията за безопасност, съдържащи се в международните стандарти, разработени и приети от Международната електротехническа комисия, или чрез прилагане на национални стандарти.

(20)

За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара електрически съоръжения отговарят на целите, свързани с безопасността, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания, съобразно степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули.

(21)

Производителите следва да изготвят ЕС декларация за съответствие, за да предоставят информацията, изисквана по настоящата директива, за съответствието на електрическите съоръжения с настоящата директива и друго съответно законодателство на Съюза за хармонизация.

(22)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде изложена в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(23)

Маркировката „СЕ“, указваща съответствието на електрическите съоръжения, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ“, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ следва да бъдат установени в настоящата директива.

(24)

С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат и по отношение на електрическите съоръжения. Настоящата директива не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(25)

Държавите членки следва да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че електрическите съоръжения може да бъдат пуснати на пазара само ако не застрашават здравето и безопасността на хората при подходящо съхранение и употреба по предназначение или при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени. Електрическите съоръжения следва да се считат за несъответстващи на целите, свързани с безопасността, установени в настоящата директива, само при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такава употреба би могла да възникне от правомерно и лесно предвидимо човешко поведение.

(26)

В Директива 2006/95/ЕО вече е предвидена предпазна процедура, която да се прилага само в случай на несъгласие между държавите членки относно мерките, предприети от дадена държава членка. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за провеждане е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(27)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно планираните мерки по отношение на електрическите съоръжения, представляващи риск за здравето или безопасността на хората, домашните животни или вещите. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива електрически съоръжения, в сътрудничество със съответните икономически оператори.

(28)

Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по въпроса, дали е оправдана мярка, предприета от дадена държава членка, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт.

(29)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (8).

(30)

Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на актове за изпълнение по отношение на електрическите съоръжения, съответстващи на изискванията, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, или по отношение на други аспекти на защитата на обществения интерес.

(31)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани със съответстващи на изискванията електрически съоръжения, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, домашните животни или вещите, наложителни причини за спешност изискват това.

(32)

В съответствие с установената практика комитетът,създаден с настоящата директива, може да бъде полезен при разглеждането на въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(33)

Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящата директива, които не се отнасят до изпълнението ѝ или до нарушения, например в експертна група на Комисията, в съответствие със съществуващата практика Европейският парламент следва да получи пълната информация и документация и, когато е целесъобразно, покана да присъства на заседанията.

(34)

Комисията следва посредством актове за изпълнение и предвид специалния им характер, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на несъответстващи електрически съоръжения, са оправдани, или не.

(35)

Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на разпоредбите на националното право, приети въз основа на настоящата директива, и да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(36)

Необходимо е да се предвидят разумни преходни разпоредби, които да дадат възможност за предоставянето на пазара, без да е необходимо спазване на допълнителни изисквания по отношение на продуктите, на електрически съоръжения, които са пуснати на пазара в съответствие с Директива 2006/95/ЕО преди началната дата на прилагане на националните мерки по транспониране на настоящата директива. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят електрически съоръжения, които са били пуснати на пазара, а именно запаси, които вече са във веригата на дистрибуция преди началната дата на прилагане на националните мерки по транспониране на настоящата директива.

(37)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се гарантира, че електрическите съоръжения на пазара отговарят на целите, свързани с безопасността, осигуряващи високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората, домашните животни и вещите, като същевременно се осигурява функционирането на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния мащаб и последиците от нея може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(38)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

(39)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и датите на прилагане на директивите, които са посочени в приложение V,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

Целта на настоящата директива е да се гарантира, че електрическите съоръжения на пазара отговарят на изискванията, осигуряващи високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората, домашните животни и вещите, като същевременно се осигурява функционирането на вътрешния пазар.

Настоящата директива се прилага за електрически съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 до 1 000 V и постоянно напрежение от 75 до 1 500 V, с изключение на съоръженията и явленията, изброени в приложение II.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на електрически съоръжения за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

2)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на електрически съоръжения на пазара на Съюза за първи път;

3)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда електрически съоръжения или което възлага проектирането или производството на такива съоръжения и предлага тези съоръжения на пазара със своето име или търговска марка;

4)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

5)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза електрически съоръжения от трета държава;

6)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя електрически съоръжения на пазара;

7)

„икономически оператори“ означава производителя, упълномощения представител, вносителя и дистрибутора;

8)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определени електрически съоръжения;

9)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

10)

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали за дадено електрическо съоръжение са изпълнени целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I;

11)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на електрически съоръжения, които вече са били предоставени на крайния ползвател;

12)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на електрически съоръжения, които са във веригата на доставка;

13)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

14)

маркировка „СЕ“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че електрическите съоръжения са в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

Член 3

Предоставяне на пазара и цели, свързани с безопасността

Електрическите съоръжения се предоставят на пазара на Съюза само ако, след като са били изградени съгласно установената в Съюза добра инженерна практика по отношение на безопасността, при правилното си монтиране, поддръжка и използване по предназначение не застрашават здравето и безопасността на хората и домашните животни или вещите.

Основните елементи на целите, свързани с безопасността, са изброени в приложение I.

Член 4

Свободно движение

Държавите членки не възпрепятстват, що се отнася до обхванатите от настоящата директива аспекти, предоставянето на пазара на електрически съоръжения, които са в съответствие с настоящата директива.

Член 5

Доставка на електроенергия

По отношение на електрическите съоръжения държавите членки гарантират, че при включване на потребители към разпределителната мрежа или за захранване на използвани от потребителите електрически съоръжения електроразпределителните предприятия не могат да определят изисквания за безопасност, които са по-строги от целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I.

ГЛАВА 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 6

Задължения на производителите

1.   Когато пускат свои електрически съоръжения на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I.

2.   Производителите изготвят техническата документация, посочена в приложение III, и провеждат процедурата за оценяване на съответствието, посочена в приложение III, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на електрическите съоръжения с целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, е доказано от процедурата за оценяване на съответствието, посочена в първа алинея, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

3.   Производителите съхраняват техническата документация, посочена в приложение III, и ЕС декларацията за съответствие в продължение на десет години след пускането на пазара на електрическите съоръжения.

4.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които се осигурява съответствието на серийното производство с настоящата директива. Промените в проекта или характеристиките на продукта и промените в хармонизираните стандарти, посочени в член 12, международните или националните стандарти, посочени в членове 13 и 14 или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на електрическите съоръжения, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представляват дадени електрически съоръжения, производителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара електрически съоръжения, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията електрически съоръжения и изземвания на електрически съоръжения, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.   Производителите гарантират, че върху електрическите съоръжения, които са пуснали на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или — когато размерът или естеството на електрическите съоръжения не позволява това, че необходимата информация е представена върху тяхната опаковка или в документ, който придружава съоръженията.

6.   Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху електрическите съоръжения или — когато това не е възможно, върху тяхната опаковка, или в документ, който придружава електрическите съоръжения. Адресът трябва да посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

7.   Производителите гарантират, че електрическите съоръжения се придружават от инструкции и информация относно безопасността на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация относно безопасността, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

8.   Производители, които считат или имат основание да считат, че електрически съоръжения, които са пуснали на пазара, не съответстват на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат тези съоръжения в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако това е целесъобразно. Освен това когато електрическите съоръжения представляват риск, производителите информират за това незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара тези съоръжения, като предоставят подробни данни по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на електрическите съоръжения с настоящата директива, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, които те са пуснали на пазара.

Член 7

Упълномощени представители

1.   Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 6, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническа документация по член 6, параграф 2 не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на електрическите съоръжения на пазара;

б)

при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадени електрически съоръжения;

в)

да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, попадащи в рамките на пълномощието на упълномощения представител.

Член 8

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само електрически съоръжения, съответстващи на изискванията.

2.   Преди да пуснат електрически съоръжения на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че върху електрическите съоръжения е нанесена маркировката „СЕ“ и че те се придружават от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че дадени електрически съоръжения не съответстват на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, той не пуска електрическите съоръжения на пазара, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това когато електрическите съоръжения представляват риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.   Вносителите посочват върху електрическите съоръжения своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава електрическите съоръжения. Данните за връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че електрическите съоръжения се придружават от инструкции и информация за безопасност, предоставени на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за дадени електрически съоръжения, условията на тяхното съхранение или транспортиране не застрашават тяхното съответствие с целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I.

6.   Вносителите, когато това се счита за уместно предвид свързаните с електрическите съоръжения рискове, с оглед на защитата на здравето и безопасността на потребителите провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара електрически съоръжения, провеждат разследване и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията електрически съоръжения и изземвания на електрически съоръжения, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.   Вносители, които считат или имат основание да считат, че дадени електрически съоръжения, които са пуснали на пазара, не съответстват на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат тези съоръжения в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако това е целесъобразно. Освен това когато електрическите съоръжения представляват риск, вносителите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара тези съоръжения, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.   В продължение на 10 години след пускането на електрическите съоръжения на пазара вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на електрическите съоръжения, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, които те са пуснали на пазара.

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят електрически съоръжения на пазара, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.   Преди да предоставят дадени електрически съоръжения на пазара, дистрибуторите проверяват дали на тях е нанесена маркировката „СЕ“ и дали те са придружени от изискваните документи и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която електрическите съоръжения ще бъдат предоставени на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че дадени електрически съоръжения не съответстват на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, той не предоставя електрическите съоръжения на пазара, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това когато електрическите съоръжения представляват риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за дадени електрически съоръжения, условията на тяхното съхранение или транспортиране не застрашават тяхното съответствие с целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I.

4.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадени електрически съоръжения, които са предоставили на пазара, не съответстват на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат тези електрически съоръжения в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако е целесъобразно. Освен това когато електрическите съоръжения представляват риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара тези съоръжения, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.   При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадени електрически съоръжения. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, които те са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 6, когато пуска електрически съоръжения на пазара със своето име или търговска марка или променя електрически съоръжения, които са пуснати на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 11

Идентификация на икономическите оператори

По искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил електрически съоръжения;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили електрически съоръжения.

Икономическите оператори следва да могат да предоставят информацията, посочена в първа алинея, в продължение на десет години след като електрическите съоръжения са им били доставени и в продължение на десет години след като те са доставили електрическите съоръжения.

ГЛАВА 3

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Член 12

Презумпция за съответствие въз основа на хармонизираните стандарти

Счита се, че електрическите съоръжения, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, обхванати от тези стандарти или части от тях.

Член 13

Презумпция за съответствие въз основа на международните стандарти

1.   Когато няма разработени и публикувани хармонизирани стандарти, посочени в член 12, държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че за целите на предоставянето на пазара или свободното движение, посочени в членове 3 и 4, техните компетентни органи ще считат също за съответстващи на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, електрическите съоръжения, които отговарят на предписанията за безопасност на международните стандарти, разработени и приети от Международната електротехническа комисия (IEC), по отношение на които е изпълнена процедурата за публикуване, предвидена в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Предписанията за безопасност, посочени в параграф 1, се съобщават от Комисията на държавите членки. Комисията, след консултация с държавите членки, посочва предписанията за безопасност, и по-специално техните варианти, чието публикуване препоръчва.

3.   Държавите членки информират Комисията в тримесечен срок за евентуалните си възражения по отношение на предписанията за безопасност, съобщени съгласно параграф 2, като посочват причините, свързани с безопасността, въз основа на които тези предписания не могат да се приемат.

Справочните данни за предписанията за безопасност, по отношение на които не е било повдигнато възражение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Презумпция за съответствие въз основа на националните стандарти

Когато все още няма разработени и публикувани хармонизирани стандарти по член 12 или няма публикувани международни стандарти по член 13, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за целите на предоставянето на пазара или свободното движение, посочени съответно в член 3 и член 4, техните компетентни органи ще считат също за съответстващи на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, електрическите съоръжения, произведени съгласно предписанията за безопасност на действащите стандарти в държавата членка на производство, ако с това се гарантира равнище на безопасност, равностойно на предвиденото на собствената им територия.

Член 15

ЕС декларация за съответствие

1.   ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I.

2.   ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение IV, съдържа елементите, определени в модул А, установен в приложение III, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, в която електрическите съоръжения се пускат или предоставят на пазара.

3.   Когато приложимите към електрическите съоръжения актове на Съюза, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за публикуването им.

4.   Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на електрическите съоръжения с изискванията, определени в настоящата директива.

Член 16

Основни принципи за маркировката „СЕ“

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 17

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“

1.   Маркировката „CE“ се нанася върху електрическите съоръжения или върху тяхната табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на съоръженията, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.

2.   Маркировката „CE“ се нанася, преди електрическите съоръжения да бъдат пуснати на пазара.

3.   Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат необходимите мерки в случай на неправилно използване на тази маркировка.

ГЛАВА 4

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 18

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху електрическите съоръжения, които се въвеждат на пазара на Съюза

Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на електрическите съоръжения.

Член 19

Процедура при електрически съоръжения, представляващи риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателна причина да считат, че електрически съоръжения, които попадат в приложното поле на настоящата директива, представляват риск за здравето или безопасността на хората, домашните животни или вещите, те извършат оценка по отношение на съответните електрически съоръжения, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за електрическите съоръжения не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе електрическите съоръжения в съответствие с тези изисквания или да изтегли тези електрически съоръжения от пазара, или да ги изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втората алинея от настоящия параграф.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на съответните електрически съоръжения, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на електрическите съоръжения на националния им пазар или за изтеглянето на електрическите съоръжения от този пазар, или за тяхното изземване.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите електрически съоръжения, произхода на електрическите съоръжения, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност електрическите съоръжения да съответстват на целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 и установени в приложение I, по отношение на здравето или безопасността на хората, домашните животни или вещите; или

б)

недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 12 или в международните или националните стандарти по членове 13 и 14, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.   Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответните електрически съоръжения, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответните електрически съоръжения са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на електрическите съоръжения от пазара.

Член 20

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 19, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или съответните икономически оператори и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е оправдана, или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или съответните икономически оператори.

2.   Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващите електрически съоръжения и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля тази мярка.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на електрическите съоръжения се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 19, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 21

Съответстващи електрически съоръжения, които представляват риск

1.   Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 19, параграф 1, установи, че въпреки че дадени електрически съоръжения са в съответствие с настоящата директива, те представляват риск за здравето или безопасността на хората, за домашните животни или за вещите, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответните електрически съоръжения бъдат пуснати на пазара, те вече няма да представляват такъв риск, да изтегли електрическите съоръжения от пазара или да ги изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответстващи електрически съоръжения, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално свързани с идентификацията на съответните електрически съоръжения, като произход и верига на доставка на електрическите съоръжения, естество на съществуващия риск, естество и продължителност на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния икономически оператор или съответните икономически оператори и оценява предприетите на национално равнище мерки. На основата на резултатите от тази оценка Комисията взема решение, чрез актове за изпълнение, дали националните мерки са оправдани, или не и когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани със защитата на здравето или безопасността на хората, на домашните животни или на вещите, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 3.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или съответните икономически оператори.

Член 22

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 19, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ“ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 17 от настоящата директива;

б)

маркировката „СЕ“ не е нанесена;

в)

ЕС декларацията за съответствие не е съставена;

г)

ЕС декларацията за съответствие е неправилно съставена;

д)

техническата документация не е налице или не е пълна;

е)

информацията, посочена в член 6, параграф 6 или член 8, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

ж)

не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 6 или член 8.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на електрическите съоръжения на пазара, или да осигури тяхното изземване или изтегляне от пазара.

ГЛАВА 5

КОМИТЕТ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по електрическите съоръжения. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

4.   Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.

Комитетът може също така да разглежда всички други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

Член 24

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими за нарушения от страна на икономическите оператори на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Такива правила могат да включват наказателноправни санкции при тежки нарушения.

Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 25

Преходни разпоредби

Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на електрически съоръжения, попадащи в приложното поле на Директива 2006/95/ЕО, които съответстват на изискванията на посочената директива и които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г.

Член 26

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 19 април 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, член 3, първа алинея, член 4, 6—12, член 13, параграф 1, членове 14—25 и приложения II, III и IV. Те незабавно съобщават текста на тези мерки на Комисията.

Те прилагат тези мерки от 20 април 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване, както и начинът на формулиране на това уточнение се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 27

Отмяна

Директива 2006/95/ЕО се отменя от 20 април 2016 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното право и началните дати на прилагане на директивите, посочени в приложение V.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 28

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, член 3, втора алинея, член 5, член 13, параграфи 2 и 3 и приложения I, V и VI се прилагат от 20 април 2016 г.

Член 29

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 26 февруари 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 105.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 5 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 февруари 2014 г.

(3)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10. Директива 2006/95/ЕО представлява кодификация на Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29).

(4)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(5)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.

(6)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(7)  Одобрена с Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).

(8)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА, ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

1.   Общи условия

а)

съществените характеристики, познаването и спазването на които осигурява, че електрическите съоръжения ще бъдат използвани безопасно и по предназначение, трябва да бъдат нанесени върху електрическите съоръжения или, ако това не е възможно, в придружаващ документ;

б)

електрическите съоръжения, както и техните компоненти трябва да са изработени така, че да се гарантира, че те може да бъдат сглобени и свързани по подходящ и безопасен начин;

в)

електрическите съоръжения трябва да бъдат проектирани и произведени по начин, който осигурява защита от опасностите, посочени в точки 2 и 3, при условие че съоръженията се използват по предназначение и се поддържат по подходящ начин.

2.   Защита от опасности, които се дължат на самите електрически съоръжения

В съответствие с точка 1 се определят мерки от технически характер, които имат за цел да гарантират, че:

а)

хората и домашните животни са защитени по подходящ начин от опасността от физическо нараняване или друго увреждане, което може да бъде причинено от пряк или непряк контакт;

б)

не се създават температури, електрически дъги или лъчения, които биха причинили опасност;

в)

хората, домашните животни и вещите са защитени по подходящ начин от опасности от неелектрически характер, които са причинени от електрическите съоръжения и са известни от практиката;

г)

изолацията е подходяща за предвидимите условия на работа.

3.   Защита от опасности, които могат да бъдат причинени от външни въздействия върху електрическите съоръжения

В съответствие с точка 1 се определят мерки от технически характер с цел да се гарантира, че електрическите съоръжения:

а)

отговарят на изискванията по отношение на механични натоварвания, така че да не застрашават хората, домашните животни и вещите;

б)

издържат на немеханичните влияния при предвидени условия на околната среда, така че да не застрашават хората, домашните животни и вещите;

в)

при предвидими условия на претоварване да не застрашават хората, домашните животни и вещите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪОРЪЖЕНИЯ И ЯВЛЕНИЯ ИЗВЪН ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Електрически съоръжения, предназначени за използване в експлозивна атмосфера

Електрически съоръжения за радиологични и медицински цели

Електрическо обзавеждане на пътнически и товарни асансьори

Електромери

Електрически контакти и щепсели за домашна употреба

Управляващи устройства за електрически огради

Явлението радиосмущение

Специални електрически съоръжения, предназначени за използване на кораби, в самолети или железници, съответстващи на предписанията за безопасност, установени от международни органи, в които участват държавите членки.

Комплекти за изпитване, изработени по поръчка и предназначени за специалисти, които се използват единствено в местата за извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОДУЛ A

Вътрешен производствен контрол

1.   Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните електрически съоръжения отговарят на изискванията на настоящата директива, които са приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на електрическите съоръжения с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на електрическите съоръжения. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)

общо описание на електрическите съоръжения;

б)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;

в)

описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми, както и за действието на електрическите съоръжения;

г)

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, справочните данни за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или на международните или националните стандарти по членове 13 и 14, а когато тези хармонизирани стандарти или международни или национални стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти или международни или национални стандарти по членове 13 и 14 в техническата документация се посочват частите, които са приложени;

д)

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.; и

е)

протоколи от изпитванията.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите електрически съоръжения с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

4.   Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие

4.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ върху всяко отделно електрическо съоръжение, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на десет години след пускането на електрическите съоръжения на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира електрическите съоръжения, за които е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи за надзор на пазара при поискване.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ ХХХХ) (1)

1.

Модел на продукт/продукт (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер):

2.

Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:

3.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:

4.

Предмет на декларацията (идентификация на електрическите съоръжения, позволяваща проследяването им. Това може да включва достатъчно ясно цветно изображение, когато това е необходимо, за да позволи идентификацията на електрическите съоръжения):

5.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

6.

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

7.

Допълнителна информация:

Подписано за и от името на:

(място и дата на издаване):

(име, длъжност) (подпис):


(1)  По избор производителят може да номерира декларацията за съответствие.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Срокове за транспониране в националното право и начални дати на прилагане на директивите, посочени в част Б от приложение V към Директива2006/95/ЕО

(посочени в член 27)

Директива

Срок за транспониране

Начална дата на прилагане

73/23/ЕИО

21 август 1974 г. (1)

93/68/ЕИО

1 юли 1994 г.

1 януари 1995 г. (2)


(1)  По отношение на Дания срокът е удължен на пет години, т.е. 21 февруари 1978 г. Вж. член 13, параграф 1 от Директива 73/23/ЕИО.

(2)  До 1 януари 1997 г. държавите членки трябваше да разрешават пускането на пазара и пускането в употреба на продукти, които са в съответствие с правилата за маркировката, приложими до 1 януари 1995 г. Вж. член 14, параграф 2 от Директива 93/68/ЕИО.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 2006/95/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1, втора алинея

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 12

Член 6

Член 13

Член 7

Член 14

Член 8, параграф 1

Членове 16 и 17

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 9

Членове 18—20

Член 10

Членове 16 и 17

Член 11

Член 12

Член 13

Член 26, параграф 2

Член 14

Член 27

Член 15

Член 28

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Членове 15 и 16 и приложение IV

Приложение IV

Приложение III

Приложение V

Приложение V


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент счита, че единствено когато и доколкото по време на заседания на комитети се обсъждат актове за изпълнение по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011, тези комитети могат да се считат за „комитети в рамките на процедурата по комитология“ по смисъла на приложение I към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Следователно когато и доколкото се обсъждат други въпроси, заседанията на комитетите попадат в обхвата на точка 15 от Рамковото споразумение.


Top