EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0303

Directiva Consiliului din 10 iunie 1985 de modificare a Directivei 69/335/CEE privind taxele indirecte aplicate majorării de capital

JO L 156, 15.6.1985, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogare implicită prin 32008L0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/303/oj

09/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

75


31985L0303


L 156/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 10 iunie 1985

de modificare a Directivei 69/335/CEE privind taxele indirecte aplicate majorării de capital

(85/303/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 99 și 100,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât taxele indirecte aplicate majorării de capital au fost armonizate la nivel comunitar prin Directiva 69/335/CEE (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 74/553/CEE (5); întrucât Directiva 73/80/CEE (6) a stabilit cote comune pentru aceste taxe;

întrucât efectele economice ale taxei pe majorarea de capital afectează în mod negativ regruparea și dezvoltarea întreprinderilor; întrucât aceste efecte sunt dăunătoare în special în actuala situație economică în care stimularea investițiilor trebuie să fie o prioritate absolută;

întrucât cea mai bună soluție în vederea atingerii acestor obiective ar fi eliminarea taxei pe majorarea de capital ; întrucât, cu toate acestea, pierderile de venituri ce ar rezulta din aplicarea unei astfel de măsuri sunt inacceptabile pentru anumite state membre; întrucât, în consecință, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a scuti de la plata sau de a impune plata taxei pe majorarea de capital tuturor tranzacțiilor sau unor părți din tranzacții care intră în domeniul său de aplicare, înțelegându-se că, pe teritoriul aceluiași stat membru, se aplică o cotă unică de impozitare;

întrucât trebuie să existe o scutire obligatorie pentru tranzacțiile care fac în prezent obiectul unei cote reduse a taxei pe majorarea de capital ;

întrucât, la 1 iulie 1984, în Grecia nu exista o taxă pe majorarea de capital ; întrucât, din acest motiv, trebuie să se prevadă posibilitatea de a introduce o astfel de taxă în Grecia și de a scuti de la plata ei a anumite tranzacții,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 69/335/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2):

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În măsura în care, la 1 iulie 1984, erau impozitate cu o cotă de 1 %, următoarele tranzacții pot face în continuare obiectul:”;

următorul paragraf se adaugă la sfârșit:

„Cu toate acestea, Republica Elenă stabilește care dintre tranzacțiile enumerate anterior vor face obiectul taxei pe majorarea de capital .”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Statele membre scutesc de plata taxei pe majorarea de capital tranzacțiile, altele decât cele menționate la articolul 9, care, la 1 iulie 1984, erau scutite sau impozitate cu o cotă mai mică sau egală cu 0,50 %.

Scutirea se face în condițiile aplicabile la data respectivă, pentru acordarea unei scutiri sau, după caz, pentru impozitarea cu o cotă mai mică sau egală cu 0,50 %.

Republica Elenă stabilește care tranzacții sunt scutite de la plata taxei pe majorarea de capital .

(2)   Statele membre pot fie să scutească de la plata taxei pe majorarea de capital toate tranzacțiile, altele decât cele menționate la alineatul (1), fie să le supună impozitării cu o cotă unică de cel mult 1 %.

(3)   În cazul majorării capitalului unei societăți, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c), ca urmare a unei reduceri de capital datorită pierderilor înregistrate, partea de majorare care corespunde reducerii de capital poate fi scutită de la plata taxei, cu condiția ca respectiva majorare să aibă loc în decurs de patru ani de la reducerea de capital.”

3.

La articolul 8, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „Sub rezerva articolului 7 alineatul (1), statele membre pot scuti de la plata taxei pe majorarea de capital tranzacțiile menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) privind:”.

Articolul 2

Directiva 73/80/CEE se abrogă.

Articolul 3

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1986. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 10 iunie 1985.

Pentru Consiliu

Președintele

M. FIORET


(1)  JO C 267, 6.10.1984, p. 5.

(2)  JO C 46, 18.2.1985, p. 77.

(3)  JO C 87, 9.4.1985, p. 21.

(4)  JO L 249, 3.10.1969, p. 25.

(5)  JO L 303, 13.11.1974, p. 9.

(6)  JO L 103, 18.4.1973, p. 15.


Top