31985L0303

Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 om ændring af direktiv 69/335/EØF om kapitaltilførselsafgifter

EF-Tidende nr. L 156 af 15/06/1985 s. 0023 - 0024
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0171
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0171


*****

RAADETS DIREKTIV

af 10. juni 1985

om aendring af direktiv 69/335/EOEF om kapitaltilfoerselsafgifter

(85/303/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 99 og 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Kapitaltilfoerselsafgifterne blev harmoniseret paa faellesskabsplan ved direktiv 69/335/EOEF (4), senest aendret ved direktiv 74/553/EOEF (5); ved direktiv 73/80/EOEF (6), blev der fastsat faelles satser for disse afgifter;

de oekonomiske virkninger af kapitaltilfoerselsafgiften haemmer virksomhedsomgrupperinger og virksomhedernes udvikling; disse virkninger er saerlig negative i den nuvaerende konjunktursituation, som goer det bydende noedvendigt at fremme investeringerne;

den bedste loesning i denne situation ville vaere at ophaeve kapitaltilfoerselsafgiften; de indtaegtstab, som en saadan foranstaltning ville indebaere, forekommer imidlertid at vaere uacceptable for visse medlemsstater; foelgelig boer medlemsstaterne kunne fritage for eller paalaegge kapitaltilfoerselsafgift i forbindelse med alle eller en del af de dispositioner, der falder ind under denne afgifts anvendelsesomraade, forudsat at der anvendes en enhedsafgiftssats inden for samme medlemsstat;

der boer indroemmes obligatorisk fritagelse ved de dispositioner, der i oejeblikket er undergivet den nedsatte sats for kapitaltilfoerselsafgift;

der fandtes ikke kapitaltilfoerselsafgift i Graekenland den 1. juli 1984; der boer derfor aabnes mulighed for at indfoere en saadan afgift i naevnte land samt mulighed for at fritage visse dispositioner fra denne afgift -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 69/335/EOEF aendres saaledes:

1. I artikel 4, stk. 2,

- affattes indledningen saaledes:

»2. Foelgende dispositioner kan, for saa vidt de den 1. juli 1984 var paalagt 1 %-satsen, fortsat paalaegges kapitaltilfoerselsafgift:«;

- tilfoejes foelgende afsnit:

»Den hellenske Republik traeffer dog selv afgoerelse om, hvilke af ovennaevnte dispositioner, der skal paalaegges kapitaltilfoerselsafgift i Graekenland.«;

2. Artikel 7 affattes saaledes:

»Artikel 7

1. Medlemsstaterne indroemmer fritagelse for kapitaltilfoerselsafgift for andre end de i artikel 9 omhandlede dispositioner, som den 1. juli 1984 var fritaget for afgift eller paalagt en afgift paa 0,50 % eller derunder. derunder.

Fritagelsen er undergivet de betingelser, der paa naevnte dato gjaldt for fritagelsen eller i givet fald for paalaeggelsen af en afgift paa 0,50 % eller derunder.

Den hellenske Republik fastlaegger, hvilke dispositioner der i Graekenland skal fritages for kapitaltilfoerselsafgift.

2. Medlemsstaterne kan for alle andre dispositioner end de i stk. 1 naevnte enten indroemme fritagelse for kapitaltilfoerselsafgift eller anvende denne afgift med en enhedssats paa hoejst 1 %.

3. I tilfaelde af en udvidelse af kapitalen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), efter at der er foretaget en nedskrivning af kapitalen til daekning af stedfundne tab, kan der indroemmes fritagelse for saa vidt angaar den del af udvidelsen, der modsvarer kapitalnedskrivningen, saafremt udvidelsen sker inden fire aar efter kapitalnedskrivningen.«.

3. I artikel 8 affattes indledningen saaledes:

»Med forbehold af artikel 7, stk. 1, kan medlemsstaterne for foelgende selskaber indroemme fritagelse for kapitaltilfoerselsafgift for de i artikel 4, stk. 1 og 2, naevnte dispositioner:«.

Artikel 2

Direktiv 73/80/EOEF ophaeves.

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for senest den 1. januar 1986 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen derom.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 10. juni 1985.

Paa Raadets vegne

M. FIORET

Formand

(1) EFT nr. C 267 af 6. 10. 1984, s. 5.

(2) EFT nr. C 46 af 18. 2. 1985, s. 77.

(3) EFT nr. C 87 af 9. 4. 1985, s. 21.

(4) EFT nr. L 249 af 3. 10. 1969, s. 25.

(5) EFT nr. L 303 af 13. 11. 1974, s. 9.

(6) EFT nr. L 103 af 18. 4. 1973, s. 15.