EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0303

Nõukogu direktiiv, 10. juuni 1985, millega muudetakse direktiivi 69/335/EMÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta

EÜT L 156, 15.6.1985, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008L0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/303/oj

31985L0303Euroopa Liidu Teataja L 156 , 15/06/1985 Lk 0023 - 0024
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 09 Köide 1 Lk 0171
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 09 Köide 1 Lk 0171


Nõukogu direktiiv,

10. juuni 1985,

millega muudetakse direktiivi 69/335/EMÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta

(85/303/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 99 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

kapitali suurendamise kaudne maksustamine on ühenduse tasandil ühtlustatud direktiiviga 69/335/EMÜ, [4] viimati muudetud direktiiviga 74/553/EMÜ [5]; direktiiviga 73/80/EMÜ [6] on määratud kindlaks selliste maksude ühised määrad;

kapitalimaksu majanduslik mõju kahjustab ettevõtjate liitumist ja arengut; selline mõju on eriti kahjulik praeguses majandusolukorras, kus on tungivalt tarvis eelistada investeerimise soodustamist;

nimetatud eesmärkide saavutamise parim vahend oleks kapitalimaksu kaotamine; teatavatele liikmesriikidele on siiski vastuvõetamatu tulude vähenemine, mis sellisest meetmest tuleneks; liikmesriikidele tuleb seepärast anda võimalus vabastada kapitalimaksust või allutada kapitalimaksule osa või kõik selle kohaldamisalasse kuuluvad tehingud, kusjuures ühes liikmesriigis tuleb kohaldada ühetaolist maksumäära;

tuleks teha kohustuslikuks vabastada maksust tehingud, millele praegu kohaldatakse vähendatud kapitalimaksu määra;

1. juulil 1984 puudus Kreekas kapitalimaks; seepärast tuleb ette näha võimalus Kreekal selline maks kehtestada ning teatavad tehingud sellest vabastada;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI.

Artikkel 1

Direktiivi 69/335/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 4 lõikes 2:

- asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:

"2. Järgmisi tehinguid võib ulatuses, milles neile 1. juuli 1984. aasta seisuga kohaldati 1 % suurust maksumäära, olla edaspidi maksustatud kapitalimaksuga:",

- lisatakse lõppu järgmine lõik:

"Seevastu Kreeka Vabariik võib kindlaks määrata, milliseid eespool loetletud tehinguid ta kapitalimaksuga maksustab."

2. Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Liikmesriigid vabastavad kapitalimaksust artiklis 9 nimetamata tehingud, mis 1. juuli 1984. aasta seisuga olid maksust vabastatud või millele kohaldati maksumäära kuni 0,5 %.

Vabastamise aluseks on nimetatud kuupäeval vabastuse saamiseks või vajaduse korral kuni 0,5 % suuruse maksumäära kehtestamiseks kehtinud tingimused.

Kreeka Vabariik määrab kindlaks, millised tehingud ta kapitalimaksust vabastab.

2. Liikmesriigid võivad kõik lõikes 1 nimetamata tehingud kapitalimaksust vabastada või kohaldada neile ühetaolist maksumäära suurusega kuni 1 %.

3. Kui äriühingu kapitali suurendatakse artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt pärast äriühingu kapitali vähendamist tekkinud kahjumi tõttu, võib vähendamisega võrdse osa suurendamisest maksust vabastada, kui suurendamine toimub nelja aasta jooksul alates kapitali vähendamisest."

3. Artiklis 8 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:

"Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 1 kohaldamist, võivad liikmesriigid kapitalimaksust vabastada artikli 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tehingud, mis on seotud järgmisega:".

Artikkel 2

Direktiiv 73/80/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed võtma hiljemalt 1. jaanuariks 1986. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 10. juuni 1985

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Fioret

[1] EÜT C 267, 6.10.1984, lk 5.

[2] EÜT C 46, 18.2.1985, lk 77.

[3] EÜT C 87, 9.4.1985, lk 21.

[4] EÜT L 249, 3.10.1969, lk 25.

[5] EÜT L 303, 13.11.1974, lk 9.

[6] EÜT L 103, 18.4.1973, lk 15.

--------------------------------------------------

Top