Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0298

Regulamentul (CE) nr. 298/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

OJ L 97, 9.4.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 182 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/298/oj

9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/64


REGULAMENTUL (CE) NR. 298/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 37 și 95 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, actele respective trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească dacă un anumit tip de produs alimentar sau furaj intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, să reducă nivelurile prag pentru menționarea pe etichetă a prezenței accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic a unor materiale care conțin, constau în sau sunt produse din organisme modificate genetic, precum și a prezenței accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic a materialelor modificate genetic în produse alimentare sau furaje, în cazul în care evaluarea riscurilor a fost favorabilă, și să adopte măsuri referitoare la anumite cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații pe care trebuie să le îndeplinească operatorii și furnizorii de produse alimentare finite. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care este necesar, măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilește dacă un tip de produs alimentar intră în domeniul de aplicare a prezentei secțiuni se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

2.

La articolul 12, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilesc niveluri prag corespunzătoare, mai scăzute, în special cu privire la produsele alimentare care conțin sau constau în OMG-uri, sau prin care se integrează evoluțiile științei și tehnologiei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

3.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta următoarele măsuri:

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (3);

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 13;

norme specifice cu privire la informațiile pe care furnizorii de produse alimentare finite trebuie să le pună la dispoziția consumatorului final. Pentru a lua în considerare situația specifică a acestor furnizori, normele respective pot prevedea anumite adaptări ale cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (e).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).

(2)   În plus, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 35 alineatul (2), norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 13.”

4.

La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care este necesar, măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilește dacă un tip de furaj intră în domeniul de aplicare a prezentei secțiuni se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

5.

La articolul 24, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se stabilesc niveluri prag corespunzătoare mai scăzute, în special cu privire la furajele care conțin sau constau în OMG-uri, sau prin care se integrează evoluțiile științei și tehnologiei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

6.

Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta următoarele măsuri:

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, astfel cum sunt menționate la articolul 24 alineatul (3);

măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea stabilite la articolul 25.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).

(2)   În plus, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 35 alineatul (2), norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 25.”

7.

La articolul 32, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se pot adopta norme detaliate pentru punerea în aplicare a prezentului articol și a anexei, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 35 alineatul (2).

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și care se referă la adaptarea anexei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

8.

La articolul 35, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.

La articolul 47, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, și prin care se reduc nivelurile prag menționate la alineatul (1), în special în cazul OMG-urilor comercializate direct către consumatorul final, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 35 alineatul (3).”

Articolul 2

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1981/2006 al Comisiei (JO L 368, 23.12.2006, p. 99).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


Top