Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0298

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 298/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008 , muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

OJ L 97, 9.4.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 182 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/298/oj

9.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/64


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 298/2008,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan, 95 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 (3) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määrittää, kuuluuko elintarvike- tai rehutyyppi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan, sekä alentaa merkitsemiselle asetettuja kynnysarvoja silloin kun muuntogeenisistä organismeista koostuvan, niitä sisältävän tai niistä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa tai rehuissa on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää sekä silloin kun sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintyminen elintarvikkeissa tai rehuissa on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää, jonka riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset, sekä toimivalta hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat eräitä toimijoihin ja suurkeittiöihin kohdistuvia merkitsemis- ja tiedonantovaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Asetus (EY) N:o 1829/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 1829/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja joilla määritetään, kuuluuko jokin elintarviketyyppi tämän jakson soveltamisalaan, hyväksytään tarvittaessa 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja vahvistamalla asianmukaisia alempia kynnysarvoja erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi, hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Soveltamista koskevat toimenpiteet

1.   Komissio voi hyväksyä seuraavat toimenpiteet:

toimenpiteet, joita toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;

toimenpiteet, joita toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset;

erityissäännöt siitä, mitä tietoja lopullisille kuluttajille elintarvikkeita toimittavien suurkeittiöiden on annettava. Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tällaiset säännöt voivat edellyttää 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukauttamista.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Lisäksi 13 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt voidaan vahvistaa 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja joilla määritetään, kuuluuko jokin rehutyyppi tämän jakson soveltamisalaan, hyväksytään tarvittaessa 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 24 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja joilla vahvistetaan asianmukaiset alemmat kynnysarvot erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi, hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Soveltamista koskevat toimenpiteet

1.   Komissio voi hyväksyä seuraavat toimenpiteet:

toimenpiteet, joita toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;

toimenpiteet, joita toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 25 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Lisäksi 25 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt voidaan vahvistaa 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 32 artiklan viides kohta seuraavasti:

”Tämän artiklan ja liitteen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan vahvistaa 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia mukauttamalla sen liitteitä, hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 35 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9)

Korvataan 47 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja joilla alennetaan 1 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja, erityisesti suoraan lopulliselle kuluttajalle myytävien muuntogeenisten organismien osalta, hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(3)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top