Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0298

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 298/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

OJ L 97, 9.4.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 182 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/298/oj

9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/64


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 298/2008

af 11. marts 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, artikel 95 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at fastsætte, hvorvidt bestemte fødevarer eller foderstoffer er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1829/2003, og til at fastsætte lavere tærskelværdier dels for mærkningen af utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af materiale, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, dels for den utilsigtede eller teknisk uundgåelige forekomst af genetisk modificeret materiale, for hvilket der er foretaget en gunstig risikovurdering, i fødevarer eller foderstoffer og til at vedtage foranstaltninger vedrørende visse mærknings- og oplysningskrav, der påhviler ledere og storkøkkener. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1829/2003, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

Forordning (EF) nr. 1829/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I forordning (EF) nr. 1829/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter, hvorvidt bestemte fødevarer er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling, vedtages om nødvendigt efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

2)

Artikel 12, stk. 4, affattes således:

»4.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter passende lavere tærskelværdier, navnlig for fødevarer, der indeholder eller består af GMOer, eller tager hensyn til videnskabelige og teknologiske fremskridt, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

3)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger kan vedtages af Kommissionen:

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 12, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 13

særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbruger. I betragtning af den særlige situation, der gælder for storkøkkener, kan sådanne regler indebære en tilpasning af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, litra e).

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.

2.   Desuden kan der efter forskriftsproceduren i artikel 35, stk. 2, vedtages detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 13.«

4)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter, hvorvidt en fodertype er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling, vedtages om nødvendigt efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

5)

Artikel 24, stk. 4, affattes således:

»4.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som fastsætter passende lavere tærskelværdier, navnlig for foderstoffer, der indeholder eller består af GMO'er, eller tager hensyn til videnskabelige eller teknologiske fremskridt, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

6)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger kan vedtages af Kommissionen:

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 24, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder

de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 25.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.

2.   Desuden kan der efter forskriftsproceduren i artikel 35, stk. 2, vedtages detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 25.«

7)

Artikel 32, femte afsnit, affattes således:

»De nærmere gennemførelsesbestemmelser til denne artikel og til bilaget vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 35, stk. 2.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, og som tilpasser bilaget, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

8)

Artikel 35, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9)

Artikel 47, stk. 3, affattes således:

»3.   Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, og som sænker den i stk. 1 omhandlede tærskelværdi, navnlig for GMO'er, der sælges direkte til den endelige forbruger, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 35, stk. 3.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 99).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


Top