Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0298

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 298/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

OJ L 97, 9.4.2008, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 182 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/298/oj

9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/64


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 298/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37 a 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k vymezení toho, zda daný typ potraviny nebo krmiva spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003, a ke snížení prahové hodnoty pro náhodnou a technicky nevyhnutelnou přítomnost materiálu, který obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyroben, jakož i ke snížení prahové hodnoty pro náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika a k přijetí opatření ohledně požadavků na označování a informace požadované od provozovatelů a zařízení společného stravování. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1829/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Nařízení (ES) č. 1829/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 1829/2003 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě potřeby se opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se určuje, zda daný typ potraviny spadá do působnosti tohoto oddílu, přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

2)

V článku 12 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a stanovit vhodné nižší prahové hodnoty zejména u potravin, které obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohlednit vědecký a technický pokrok, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

3)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Prováděcí opatření

1.   Komise může přijmout

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3,

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 13,

zvláštní pravidla týkající se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli. Ve snaze přihlédnout ke zvláštní situaci zařízení společného stravování mohou být na základě těchto pravidel pozměněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. e).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.

2.   Dále mohou být regulativním postupem podle čl. 35 odst. 2 přijata podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 13.“

4)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě potřeby se opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se určuje, zda daný typ krmiva spadá do působnosti tohoto oddílu, přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

5)

V článku 24 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se stanoví nižší prahové hodnoty, zejména u krmiv, která obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo za účelem zohlednění vědeckého a technického pokroku, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

6)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Prováděcí opatření

1.   Komise může přijmout

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3,

opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 25.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.

2.   Dále mohou být regulativním postupem podle čl. 35 odst. 2 přijata podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 25.“

7)

V článku 32 se pátý odstavec nahrazuje tímto:

„Podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku a k příloze mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 35 odst. 2.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a upravit přílohu, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

8)

V článku 35 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9)

V článku 47 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jimiž se snižují prahové hodnoty uvedené v odstavci 1, zejména u GMO prodávaných přímo konečnému spotřebiteli, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35 odst. 3.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(3)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 99).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top