EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0813

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 813/2012 z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

Dz.U. L 247 z 13.9.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/813/oj

13.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 813/2012

z dnia 12 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (1) („rozporządzenie w sprawie IPA”), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (2) określa szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia w sprawie IPA.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1292/2011 (3) zmieniono rozporządzenie (WE) nr 718/2007 między innymi w celu zwiększenia zaliczki wypłacanej przez Komisję państwom korzystającym z komponentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich.

(3)

Intencją rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1292/2011 było wprawdzie ujednolicenie szczegółowych zasad odnośnie do płatności zaliczkowych dla komponentów dotyczących rozwoju regionalnego, rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich, ale do zmiany art. 160 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 wkradł się błąd tekstowy. Błąd ten powinien zostać poprawiony.

(4)

Poza poprawieniem błędu tekstowego, szczegółowe zasady dotyczące płatności zaliczkowych dla komponentów dotyczących rozwoju regionalnego, rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich powinny być dodatkowo dostosowane poprzez usunięcie w art. 160 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 odesłania do art. 42 ust. 1, które jest zbędne.

(5)

Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. IPA,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 160 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W charakterze uzupełnienia przepisów art. 42 zaliczki mogą wynosić 30 % wkładu Unii Europejskiej na poczet ostatnich trzech lat danego programu. W razie konieczności, w związku z dostępnością zobowiązań budżetowych, płatność zaliczek może nastąpić w dwóch ratach.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

(2)  Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.

(3)  Dz.U. L 329 z 13.12.2011, s. 1.


Top