11/Sv. 118

HR

Službeni list Europske unije

252


32012R0813


L 247/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 813/2012

od 12. rujna 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (1) („Uredba IPA”), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (2) određuje detaljna pravila za provedbu Uredbe IPA.

(2)

Uredba (EZ) br. 718/2007 izmijenjena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1292/2011 (3), inter alia, zbog povećanja pretfinanciranja koje Komisija osigurava zemljama koje koriste sredstva za komponente razvoja ljudskih resursa i ruralnog razvoja.

(3)

Premda je namjera Provedbene uredbe (EU) br. 1292/2011 bila uskladiti posebne odredbe vezane uz pretfinanciranje komponenata regionalnog razvoja, razvoja ljudskih resursa i ruralnog razvoja, pri izmjeni članka 160. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 718/2007 došlo je do pogreške. Tu pogrešku bi trebalo ispraviti.

(4)

Osim ispravka pogreške posebne odredbe vezane uz pretfinanciranje komponenata regionalnog razvoja, razvoja ljudskih resursa i ruralnog razvoja treba dalje uskladiti brisanjem suvišnog upućivanja na članak 42. stavak 1. u članku 160. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 718/2007.

(5)

Odredbe utvrđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora IPA-e,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 160. Uredbe (EZ) br. 718/2007 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Uz odredbe članka 42. plaćanja za pretfinanciranje mogu iznositi 30 % doprinosa Europske unije za tri zadnje godine predmetnog programa. Kad je to potrebno, s obzirom na dostupnost proračunskog izdvajanja, predfinanciranje se može provoditi u dvije rate.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. rujna 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 210, 31.7.2006., str. 82.

(2)  SL L 170, 29.6.2007., str. 1.

(3)  SL L 329, 13.12.2011., str. 1.