EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0813

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2012 z  12. septembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Ú. v. EÚ L 247, 13.9.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/813/oj

13.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 813/2012

z 12. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) (1) (ďalej len „nariadenie IPA“), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (2), sú stanovené podrobné pravidlá vykonávania nariadenia IPA.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1292/2011 (3) bolo zmenené a doplnené nariadenie (ES) č. 718/2007 okrem iného s cieľom zvýšiť predbežné financovanie, ktoré Komisia poskytuje krajinám využívajúcim zložku rozvoja ľudských zdrojov a zložku rozvoja vidieka.

(3)

Hoci zámerom nariadenia (EÚ) č. 1292/2011 bolo zosúladiť osobitné pravidlá týkajúce sa predbežného financovania zložiek regionálneho rozvoja, rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja vidieka, pri zmene a doplnení článku 160 ods. 3 nariadenia (ES) č. 718/2007 sa vyskytla textová chyba. Táto chyba by sa mala opraviť.

(4)

Okrem opravy textovej chyby by sa mali ešte väčšmi zosúladiť osobitné pravidlá týkajúce sa predbežného financovania zložiek regionálneho rozvoja, rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja vidieka, a to odstránením odkazu na článok 42 ods. 1 v článku 160 ods. 3 nariadenia (ES) č. 718/2007, ktorý je nadbytočný.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru IPA,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 160 nariadenia (ES) č. 718/2007 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Popri ustanoveniach článku 42 platí, že platby predbežného financovania môžu predstavovať 30 % príspevku Európskej únie na posledné tri roky príslušného programu. V prípade potreby sa v závislosti na dostupnosti rozpočtového záväzku môže predbežné financovanie vyplatiť v dvoch splátkach.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 329, 13.12.2011, s. 1.


Top