EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 141, 18 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.141.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 141

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
18 maja 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2013/C 141/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 129 z 4.5.2013.

1

 

Trybunał Sprawiedliwości

2013/C 141/02

Złożenie ślubowania przez nowego sędziego Sądu

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2013/C 141/03

Sprawa C-32/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Węgry) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., następca prawny Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. przeciwko Gazdasági Versenyhivatal (Konkurencja — Artykuł 101 ust. 1 TFUE — Stosowanie analogicznego uregulowania krajowego — Właściwość Trybunału — Porozumienia dwustronne pomiędzy zakładami ubezpieczeń a warsztatami samochodowymi dotyczące stawek za roboczogodzinę naprawy — Wyższe stawki w zależności od liczby umów ubezpieczenia zawartych przez owe warsztaty działające jako pośrednicy zakładu ubezpieczeń — Pojęcie „porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji”)

3

2013/C 141/04

Sprawa C-108/11: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 marca 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek VAT — Stawka obniżona — Dostawa chartów oraz koni niewykorzystywanych przy produkcji żywności lub pasz, a także w odniesieniu do wynajmu koni oraz niektórych usług inseminacyjnych — Dyrektywa 2006/112/WE — Naruszenie art. 96, art. 98 w związku z załącznikiem III i art. 110)

3

2013/C 141/05

Sprawa C-216/11: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 marca 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/12/EWG — Podatki akcyzowe — Wyroby tytoniowe nabyte w jednym państwie członkowskim i przewiezione do innego państwa członkowskiego — Wyłącznie ilościowe kryteria oceny — Artykuł 34 TFUE — Ograniczenia ilościowe w przywozie)

4

2013/C 141/06

Sprawa C-276/11 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 marca 2013 r. — Viega GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi — Złącza do lutowania i zaciskowe — Dobór środków dowodowych i ich ocena — Prawo do bycia wysłuchanym przed sądem — Obowiązek uzasadnienia — Zasada proporcjonalności)

4

2013/C 141/07

Sprawa C-415/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Hiszpania) — Mohamed Aziz przeciwko Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Dyrektywa 93/13/EWG — Umowy konsumenckie — Umowa pożyczki hipotecznej — Postępowanie w przedmiocie egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką — Kompetencje sądu krajowego rozpatrującego sprawę co do istoty — Nieuczciwe warunki — Kryteria oceny)

5

2013/C 141/08

Sprawa C-419/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Městský soud v Praze — Republika Czeska) — Česká spořitelna, a.s. przeciwko Geraldowi Feichterowi (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych — Artykuł 5 pkt 1 lit. a) i art. 15 ust. 1 — Pojęcia umowy i umowy zawartej przez konsumenta — Weksel — Awal — Zabezpieczenie umowy kredytowej)

6

2013/C 141/09

Sprawa C-420/11: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth przeciwko Republik Österreich i Land Niederösterreich (Środowisko naturalne — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Pozwolenie na realizację takiego przedsięwzięcia mimo braku właściwej oceny — Cele takiej oceny — Warunki powstania uprawnienia do odszkodowania — Kwestia włączenia ochrony jednostek przed spadkiem wartości dóbr)

6

2013/C 141/10

Sprawa C-527/11: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Łotwa) — Valsts ieņēmumu dienests przeciwko Ablessio SIA (Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 213, 214 i 273 — Identyfikacja podatników VAT — Odmowa nadania numeru identyfikacji podatkowej VAT ze względu na nieposiadanie przez podatnika środków materialnych, technicznych i finansowych do wykonywania zgłaszanej działalności gospodarczej — Zgodność z prawem — Zwalczanie oszustw podatkowych — Zasada proporcjonalności)

7

2013/C 141/11

Sprawa C-545/11: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Niemcy) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG przeciwko Landrat des Landkreises Oder-Spree (Wspólna polityka rolna — Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 — Artykuł 7 ust. 1 i 2 — Modulacja płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom — Dodatkowe zmniejszenie kwot płatności bezpośrednich — Ważność — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada niedyskryminacji)

7

2013/C 141/12

Sprawa C-289/12 P: Odwołanie od postanowienia Sądu wydanego w dniu 23 marca 2012 r. w sprawie T-535/11 Altner przeciwko Komisji, wniesione w dniu 8 czerwca 2012 r. przez Zdenka Altnera

8

2013/C 141/13

Sprawa C-33/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polska) w dniu 22 stycznia 2013 r. — Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Sprawa C-34/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Słowacja) w dniu 23 stycznia 2013 r. — Monika Kušionová przeciwko SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Sprawa C-38/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polska) w dniu 25 stycznia 2013 r. — Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Sprawa C-49/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Úřad průmyslového vlastnictví (Republika Czeska) w dniu 29 stycznia 2013 r. — MF 7 a.s. przeciwko MAFRA a.s.

10

2013/C 141/17

Sprawa C-51/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Rotterdam (Niderlandy) w dniu 31 stycznia 2013 r. — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV przeciwko Hubertusowi Wilhelmusowi van Leeuwenowi

10

2013/C 141/18

Sprawa C-53/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě (Republika Czeska) w dniu 30 stycznia 2013 r. — Strojírny Prostějov, a.s. przeciwko Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Sprawa C-60/13: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

11

2013/C 141/20

Sprawa C-61/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 7 lutego 2013 r. — Alba Forni przeciwko Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Sprawa C-62/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 7 lutego 2013 r. — Immacolata Racca przeciwko Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Sprawa C-63/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 7 lutego 2013 r. — Fortuna Russo przeciwko Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Sprawa C-72/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 11 lutego 2013 r. — Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

14

2013/C 141/24

Sprawa C-87/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 21 lutego 2013 r. — Staatssecretaris van Financiën, druga strona postępowania: X

14

2013/C 141/25

Sprawa C-99/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 28 lutego 2013 r. — Guy Kleynen przeciwko Conseil des ministres

14

2013/C 141/26

Sprawa C-106/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Tivoli (Włochy) w dniu 4 marca 2013 r. — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale przeciwko Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Sprawa C-108/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 6 marca 2013 r. — Société Mac GmbH przeciwko Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Sprawa C-122/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Firenze (Włochy) w dniu 15 marca 2013 r. — Paola C przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Sprawa C-134/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 18 marca 2013 r. — Raytek GmbH, Fluke Europe BV przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Sprawa C-141/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie T-355/09 Reber Holding GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 20 marca 2013 r. przez Reber Holding GmbH & Co. KG

16

 

Sąd

2013/C 141/31

Sprawa T-422/12: Postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2013 r. — Kappa Filter Systems przeciwko OHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Wniesienie po terminie — Brak nieprzewidywalnych okoliczności — Oczywista niedopuszczalność)

18

2013/C 141/32

Sprawa T-462/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — Pilkington Group przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Opublikowanie decyzji stwierdzającej naruszenie art. 81 WE — Oddalenie wniosku o poufne potraktowanie danych rzekomo objętych tajemnicą handlową — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Pilny charakter — Fumus boni iuris — Wyważenie wchodzących w grę interesów)

18

2013/C 141/33

Sprawa T-552/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — North Drilling przeciwko Radzie (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Iranu — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowegoh — Brak pilnego charakteru — Wyważenie interesów)

19

2013/C 141/34

Sprawa T-4/13 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — Communicaid Group przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Procedura przetargowa — Usługi kursów językowych — Odrzucenie oferty jednego z ubiegających się — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru)

19

2013/C 141/35

Sprawa T-98/13: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2013 r. — CMT przeciwko OHIM — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Sprawa T-99/13: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2013 r. — CMT przeciwko OHIM — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Sprawa T-100/13: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2013 r. — CMT przeciwko OHIM — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Sprawa T-106/13: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2013 r. — Synergy Hellas przeciwko Komisji

21

2013/C 141/39

Sprawa T-118/13: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2013 r. — Whirlpool Europe przeciwko Komisji

22

2013/C 141/40

Sprawa T-129/13: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2013 r. — Alpiq RomIndustries i Alpiq RomEnergie przeciwko Komisji

22

2013/C 141/41

Sprawa T-131/13: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2013 r. — Lardini przeciwko OHIM (przedstawienie kwiatu)

23

2013/C 141/42

Sprawa T-138/13: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2013 r. — Evonik Oil Additives przeciwko OHIM — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Sprawa T-155/13: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2013 r. — Zanjani przeciwko Radzie

24

2013/C 141/44

Sprawa T-161/13: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2013 r. — First Islamic Investment Bank przeciwko Radzie

24

2013/C 141/45

Sprawa T-172/13: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2013 r. — Novomatic przeciwko OHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Sprawa T-173/13: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2013 r. — Selo Medical przeciwko OHIM — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Sprawa T-215/09: Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2013 r. — Freistaat Sachsen przeciwko Komisji

26

2013/C 141/48

Sprawa T-217/09: Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2013 r. — Mitteldeutsche Flughafen i Flughafen Dresden przeciwko Komisji

26

2013/C 141/49

Sprawa T-49/12: Postanowienie Sądu z dnia 12 marca 2013 r. — Lafarge przeciwko Komisji

26

2013/C 141/50

Sprawa T-194/12: Postanowienie Sądu z dnia 27 marca 2013 r. — Advance Magazine Publishers przeciwko OHIM — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


PL

 

Top