EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet: Program Daphne III (2007–2013)

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet: Program Daphne III (2007–2013)

Program Dafne III ma na celu przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich objawów przemocy, także fizycznej, seksualnej i psychologicznej wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Jego celem jest także ochrona ofiar i grup ryzyka, tak aby osiągnąć wysoki stopień ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, komfortu i spójności społecznej we wszystkich państwach Unii. Program ten stanowi trzecią fazę programu Dafne i obejmuje lata 2007–2013.

AKT

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”.

STRESZCZENIE

Celem programu Daphne III jest zapobieganie i zwalczanie wszystkich objawów przemocy (fizycznej, seksualnej i psychologicznej), zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, a także ochrona ofiar i grup ryzyka. Uzupełnia on programy istniejące w państwach członkowskich i opiera się na politykach i celach określonych w dwóch wcześniejszych programach Daphne (Daphne i Daphne II).

Przyznana programowi koperta finansowa wynosi 116,85 mln EUR na lata 2007–2013.

Zakres zastosowania i dostęp do programu

Beneficjentami programu są dzieci, młodzież (12–25 lat) i kobiety, które są ofiarami przemocy lub są nią zagrożone. Te grupy są uznawane za ofiary przemocy także jeśli są świadkami przemocy wobec swoich bliskich.

Program jest skierowany do grup docelowych: rodziny, nauczyciele, pracownicy socjalni, policja, personel medyczny, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe (NGO) i organy władzy publicznej.

Jest on dostępny dla państw członkowskich Unii i państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), państw, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także, pod pewnymi warunkami, dla państw kandydujących oraz krajów bałkańskich.

Propozycje mogą składać organizacje, instytucje prywatne i publiczne (władze lokalne, departamentalne, uniwersyteckie i centra badawcze) działające na polu przeciwdziałania i walki z przemocą oraz wsparcia dla ofiar.

Cele programu

Najważniejsze cele programu to:

 • pomoc organizacjom pozarządowym i innym organizacjom walczącym z przemocą,
 • tworzenie interdyscyplinarnych sieci, mając na celu wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych,
 • przygotowywanie i realizacja akcji uświadamiających skierowanych do określonych kręgów odbiorców,
 • rozpowszechnianie wyników uzyskanych w ramach poprzednich programów Daphne,
 • zapewnienie wymiany informacji i dobrych praktyk, w tym przez wizyty studyjne oraz wymiany pracownicze,
 • badanie zjawisk związanych z przemocą i ich wpływu zarówno na ofiary, jak i na ogół społeczeństwa (opieka zdrowotną, koszty społeczne i ekonomiczne),
 • opracowywanie programów wsparcia ofiar i osób zagrożonych przemocą oraz programów interwencyjnych dla sprawców.

Wspierane działania

Aby zrealizować te cele, program wspiera trzy typy działań:

 • działania prowadzone przez Komisję Europejską: prace badawcze, sondaże, ankiety, zbieranie i rozpowszechnianie danych, seminaria, konferencje i spotkania eksperckie, tworzenie i aktualizowanie stron internetowych itp.,
 • projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty, w których biorą udział co najmniej dwa państwa członkowskie,
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub innych organizacji działających w ogólnym interesie europejskim.

Wdrażanie

Finansowanie wspólnotowe może przybrać kształt:

 • dotacji (działania lub funkcjonowanie) w oparciu o ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków,
 • zamówień publicznych na dodatkowe środki (np. wydatki na działania informacyjno-komunikacyjne, kontrolę i ocenę projektów) na sfinansowanie zakupu usług i dóbr.

Każdego roku Komisja przyjmuje program roboczy, który ustala priorytety i proponuje podział środków na dotacje. Oprócz tego Komisja każdego roku publikuje listę projektów finansowanych w ramach programu.

Daphne III uzupełnia program „Bezpieczeństwo i ochrona wolności" oraz „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, 7. program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju, programy PROGRESS i Safer Internet Plus, a także działania Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

Monitoring i ocena

Beneficjenci przedkładają sprawozdania techniczne i finansowe na temat realizacji działań, a także sprawozdanie końcowe w ciągu trzech miesięcy od przeprowadzenia działania. Przeprowadzany jest także monitoring i kontrola finansowa.

Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie pośrednie sprawozdanie z realizacji projektów, ich wyniki (najpóźniej do 31 marca 2011 r.), a także sprawozdanie oceniające ex post na temat realizacji i wyników programu (nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r.). W międzyczasie, najpóźniej do 21 maja 2012 roku, przedstawi komunikat dotyczący kontynuacji programu.

Kontekst

Szczegółowy program „Daphne III” jest częścią głównego programu „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”, który wraz z programami „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” zastępuje instrumenty, którymi zarządzała Komisja w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Te nowe programy wpisują się w ramy finansowe na lata 2007–2013.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja (WE) nr 779/2007[przyjęcie: współdecyzja COD/2005/0037]

4.7.2007

-

Dz.U. L 173 z 3.7.2007

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2007

Top