EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti násilí páchanému na dětech, mladistvých a ženách: program Daphné III (2007–2013)

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Boj proti násilí páchanému na dětech, mladistvých a ženách: program Daphné III (2007–2013)

Program Daphné III se zaměřuje na prevenci a potírání všech forem násilí, zejména fyzického, sexuálního a psychického, páchaného na dětech, mladých lidech a ženách. Jeho cílem je rovněž chránit oběti a ohrožené skupiny a dosáhnout vysoké úrovně ochrany tělesného a duševního zdraví, blahobytu a sociální soudržnosti na celém území Unie. Tento program tvoří třetí fázi programu Daphné a zahrnuje období 2007–2013.

AKT

Rozhodnutí č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

PŘEHLED

Program Daphné III se zaměřuje na prevenci a potírání všech forem násilí (fyzického, sexuálního a psychického) páchaného na dětech, mladých lidech a ženách, ve sféře veřejné i soukromé, a na ochranu obětí a ohrožených skupin. Doplňuje stávající programy členských států a vychází z politik a cílů stanovených ve dvou předchozích programech Daphné (Daphné a Daphné II).

Pro období 2007–2013 je programu přidělena finanční částka ve výši 116,85 milionů EUR.

Oblast působnosti a přístup k programu

Příjemci programu jsou děti, mladí lidé (12–25 let) a ženy, jež jsou oběťmi násilí nebo kterým hrozí, že se jimi stanou. Tyto kategorie se považují za oběti násilí včetně případů, kdy se staly svědky napadení blízké příbuzné osoby.

Hlavními cílovými skupinami programu jsou rodiny, učitelé, sociální pracovníci, policisté, pracovníci zdravotnických a právních služeb a také nevládní organizace a veřejné orgány.

Je otevřen členským státům Evropské unie a zemím Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), a za určitých podmínek také kandidátským zemím a zemím Balkánu.

Pro předkládání návrhů jsou způsobilé soukromé nebo veřejné organizace a instituce (místní orgány, univerzitní katedry a výzkumná střediska) působící v oblasti prevence a boje proti násilí nebo pro podporu obětí.

Cíle programu

Program se zaměřuje zejména na:

 • pomoc a podporu nevládních organizací a jiných organizací, které vyvíjejí úsilí proti násilí;
 • vytvoření víceoborových sítí s cílem posílit spolupráci nevládních organizací;
 • přípravu a provádění osvětových akcí zaměřených na konkrétní skupiny;
 • šíření výsledků získaných v rámci dvou předchozích programů Daphné;
 • zajištění výměny informací a osvědčených postupů, například prostřednictvím studijních pobytů a výměn pracovníků;
 • studium jevů souvisejících s násilím a jeho dopadu na oběti i na společnost (náklady na zdravotní péči, sociální a ekonomické náklady);
 • přípravu podpůrných programů pro oběti a ohrožené osoby a intervenčních programů pro pachatele.

Podporované akce

Za účelem sledování těchto cílů podporuje program tři druhy akcí:

 • akce prováděné Evropskou komisí: výzkum, průzkumy veřejného mínění a šetření, sběr a šíření údajů, semináře, konference a zasedání odborníků, tvorba a provoz internetových stránek atd.;
 • nadnárodní projekty v zájmu Společenství, do nichž jsou zapojeny alespoň dva členské státy;
 • podpora nevládních organizací nebo jiných organizací sledujících cíl obecného evropského zájmu.

Provádění

Financování Společenstvím může mít tyto formy:

 • granty (na akce nebo na provozní náklady) na základě výzev k předkládání návrhů;
 • veřejné zakázky pro doplňková opatření (například výdaje na informace a komunikaci, sledování a hodnocení) pro financování nákupu služeb a zboží.

Komise každý rok přijme pracovní program, který stanoví priority a navrhne orientační rozdělení finančních prostředků, které mají být na granty přiděleny. Komise také každoročně zveřejní seznam projektů financovaných v rámci programu.

Daphné III doplňuje programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ a „Solidarita a řízení migračních toků“, 7. rámcový program pro výzkum a rozvoj, programy PROGRESS a Safer Internet Plus a aktivity Evropského institutu pro rovnost žen a mužů.

Sledování a hodnocení

Příjemci finančních prostředků musí předkládat technické a finanční zprávy o provádění akcí a do tří měsíců od dokončení akce rovněž předložit finanční zprávu. Provádí se také sledování a finanční kontrola.

Komise předloží Parlamentu a Radě průběžnou hodnotící zprávu o provádění projektů a jejich výsledcích (nejpozději do 31. března 2011) a zprávu s hodnocením ex post o provádění a výsledcích programu (nejpozději do 31. prosince 2014). Mezitím, nejdéle do 31. května 2012, předloží sdělení o pokračování programu.

Kontext

Zvláštní program „Daphné III“ je součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“, který s programy „Solidarita a řízení migračních toků“ a „Bezpečnost a ochrana svobod“ nahrazuje nástroje, které Komise spravovala v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Tyto nové programy jsou součástí finančního rámce na období 2007–2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí (ES) č. 779/2007(přijetí: spolurozhodování COD/2005/0037)

4. 7. 2007

-

Úř. věst. L 173 ze dne 3. 7. 2007

Poslední aktualizace: 07.09.2007

Top