Combaterea violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor: programul Daphne III (2007-2013)

Obiectivul programului Daphne III îl constituie prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă, mai ales fizică, sexuală şi psihologică împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor. De asemenea, programul are drept scop protejarea victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor pentru a atinge un nivel înalt de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale, de bunăstare şi coeziune socială pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acest program constituie a treia fază a programului Daphne şi acoperă perioada 2007-2013.

ACT

Decizia nr. 779/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui program special de prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor, precum şi de protecţie a victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor (programul Daphne III), ca parte a Programului general Drepturile fundamentale şi justiţia.

SINTEZĂ

Obiectivul programului Daphne III îl constituie prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă (fizică, sexuală şi psihologică) care au loc în public sau în privat împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor, precum şi protejarea victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor. El vine în completarea programelor existente în statele membre şi se bazează pe politicile şi obiectivele definite în cele două programe Daphne precedente (Daphne şi Daphne II).

Bugetul programului se ridică la 116,85 milioane de euro pentru perioada 2007-2013.

Domeniul de aplicare şi accesul la program

Beneficiarii programului sunt copiii, tinerii (12-25 de ani) şi femeile care sunt sau riscă să devină victime ale violenţei. Aceste categorii sunt considerate ca victime ale violenţei inclusiv în cazul în care sunt martorii unei agresiuni împotriva unei rude apropiate.

Programul se adresează unor grupuri ţintă, cum ar fi familiile, profesorii, lucrătorii sociali, poliţia, personalul medical şi judiciar, precum şi organizaţiile neguvernamentale (ONG) şi autorităţile publice.

Programul este deschis statelor membre ale Uniunii Europene şi ţărilor membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) precum şi, în anumite condiţii, ţărilor candidate şi ţărilor din Balcani.

Pot înainta propuneri organizaţiile şi instituţiile private sau publice (autorităţi locale, departamente universitare şi centre de cercetare) care activează în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei sau al sprijinirii victimelor.

Obiectivele programului

Obiectivele programului sunt în special:

Acţiuni susţinute

Pentru a atinge aceste obiective, programul susţine trei tipuri de acţiuni:

Punere în aplicare

Finanţarea comunitară poate lua următoarele forme:

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabileşte priorităţile şi propune o defalcare indicativă a fondurilor ce vor fi alocate pentru subvenţii. De asemenea, Comisia publică în fiecare an o listă cu proiectele finanţate în cadrul programului.

Daphne III vine în completarea programelor „Securitate şi protecţia libertăţilor” şi Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii, a celui de al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare, a programelor PROGRESS şi Safer Internet Plus, precum şi a activităţii Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi..

Monitorizare şi evaluare

Beneficiarii finanţării trebuie să prezinte rapoarte tehnice şi financiare privind aplicarea acţiunilor, precum şi un raport final în termen de trei luni de la finalizarea acţiunilor. Supravegherea şi controlul financiar vor fi, de asemenea, puse în aplicare.

Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport interimar de evaluare privind punerea în aplicare a proiectelor şi rezultatele acestora (până la 31 martie 2011), precum şi un raport de evaluare ex post privind punerea în aplicare şi rezultatele programului (până la 31 decembrie 2014). Între timp, până la 31 mai 2012, Comisia prezintă o comunicare cu privire la continuarea programului.

Context

Programul specific „Daphne III” face parte din programul general „Drepturi fundamentale şi justiţie” care, împreună cu programele „Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii” şi „Securitate şi protecţia libertăţilor”, înlocuieşte instrumentele pe care Comisia le gestiona în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii. Aceste noi programe se înscriu în cadrul financiar 2007-2013.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia (CE) nr. 779/2007[adoptare: codecizia COD/2005/0037]

4.7.2007

-

JO L 173 din 3.7.2007

Ultima actualizare: 07.09.2007