EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem: a Daphne III program (2007–2013)

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem: a Daphne III program (2007–2013)

A Daphne III program célja a gyermekek, fiatalok és nők elleni mindenfajta – testi, nemi és pszichikai – erőszak megelőzése és az azokkal szembeni küzdelem. A program emellett védelmet kíván nyújtani az áldozatoknak és a veszélyeztetett csoportoknak, és biztosítani kívánja a testi és szellemi egészség magas szintű védelmét, valamint a kimagasló jólétet és társadalmi kohéziót az Unió egész területén. E program a Daphne program harmadik szakasza, és a 2007-től 2013-ig tartó időszakra terjed ki.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 779/2007/EK határozata (2007. június 20.) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés" általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló egyedi program (Daphne III program) létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A Daphne III program célja a nyilvános vagy a magánszférában előforduló, a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni mindenfajta (testi, nemi és pszichikai) erőszak megelőzése és az azzal szembeni küzdelem, valamint az áldozatok és a veszélyeztetett csoportok védelme. E program a tagállamokban már folyó programokat egészíti ki, és alapját a korábbi két Daphne programban (Daphne és Daphne II) meghatározott politikák és célkitűzések képezik.

A programhoz rendelt és a 2007-től 2013-ig tartó időszakban rendelkezésre álló pénzügyi keret 116,85 millió euró.

A határozat alkalmazási köre és a programban való részvétel

A program kedvezményezettjei az erőszak áldozatává vált vagy erőszak veszélyének kitett gyermekek, fiatalok (12 és 25 éves kor között) és nők. Az e kategóriába tartozó személyeket, beleértve azokat is, akik közeli hozzátartozójuk bántalmazásának tanúi, erőszak áldozatának kell tekinteni.

A program célcsoportjai többek között a családok, a tanárok, a szociális munkások, a rendőrség, az egészségügyi és igazságügyi dolgozók, valamint a nem kormányzati szervezetek és a hatóságok.

A programban részt vehetnek az Európai Unió tagállamai, az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz (EFTA) tartozó, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes országok, valamint, bizonyos feltételek mellett, a tagjelölt országok és a balkáni országok.

A program keretében ajánlattételre jogosultak azon magán- és állami szervezetek és intézmények (helyi hatóságok, egyetemi tanszékek és kutatóközpontok), amelyek az erőszak megelőzése és az azzal szembeni küzdelem vagy az áldozatok támogatása területén tevékenykednek.

A program célkitűzései

A program célja elsősorban:

 • a nem kormányzati szervezetek és az erőszak ellen fellépő egyéb szervezetek támogatása és ösztönzése;
 • multidiszciplináris hálózatok létrehozása a nem kormányzati szervezetek együttműködésének erősítése érdekében;
 • konkrét célcsoportok figyelmének felkeltését célzó intézkedések végrehajtása;
 • az előző két Daphne program keretében elért eredmények terjesztése;
 • az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének biztosítása, például tanulmányutak és a munkatársak cserelátogatásai révén;
 • az erőszakhoz kapcsolódó jelenségek és az erőszak által az áldozatokra és a társadalomra gyakorolt hatás (egészségügyi,szociális és gazdasági költségek) tanulmányozása;
 • az áldozatok és a veszélyeztetett személyek támogatását célzó programok, valamint az elkövetőket célzó intervenciós programok kidolgozása.

Támogatott intézkedések

A célkitűzések megvalósítása érdekében a program az intézkedések három típusát támogatja:

 • az Európai Bizottság által végrehajtott intézkedések. kutatások, közvélemény-kutatások és felmérések, adatok gyűjtése és terjesztése, szemináriumok, konferenciák és szakértői találkozók, weboldalak elkészítése és karbantartása stb.;
 • legalább két tagállam részvételével folytatott, közösségi érdekű, határokon átnyúló projektek;
 • általános európai érdekű célok elérésére törekvő nem kormányzati és egyéb szervezetek támogatása.

Végrehajtás

A közösségi finanszírozás formái az alábbiak lehetnek:

 • ajánlattételi felhívások alapján megítélt (intézkedési és működési) támogatások;
 • kapcsolódó intézkedések (például információs és kommunikációs, nyomon követési és értékelési kiadások) közbeszerzés általi támogatása, a szolgáltatások és áruk beszerzésének finanszírozására.

A Bizottság minden évben elfogad egy munkaprogramot, amelyben lefekteti prioritásait, és javaslatot tesz a támogatásokra fordítandó összegek elosztására. Ezenkívül minden évben közzéteszi a program keretében finanszírozott projektek listáját.

A Daphne III a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” és a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása programot, a 7. kutatási és fejlesztési keretprogramot, a PROGRESS és a Safer Internet Plus programot, valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete tevékenységeit egészíti ki.

Nyomon követés és értékelés

A támogatások kedvezményezettjeinek az intézkedések végrehajtásáról szóló technikai és pénzügyi jelentéseket, valamint az intézkedés megvalósítását követő három hónapon belül záróbeszámolót kell benyújtaniuk. Ezenkívül sor kerül a program nyomon követésére és pénzügyi ellenőrzésére.

A Bizottság a projektek végrehajtásáról és azok eredményeiről szóló időközi értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (legkésőbb 2011. március 31-ig), valamint legkésőbb 2014. december 31-ig beterjeszt egy utólagos értékelő jelentést a program végrehajtásáról és eredményeiről. Eközben, legkésőbb 2012. május 31-ig a program folytatásáról szóló közleményt nyújt be.

Háttér

A Daphne III egyedi program az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program részét képezi, amely a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” és a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” programokkal együtt felváltja a Bizottság által a jogérvényesülés, a szabadságjogok és a biztonság területén alkalmazott eszközöket. Ezen új programok a 2007–2013 közötti időszak pénzügyi keretéhez tartoznak.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 779/2007/EK határozat[az elfogadás a COD/2005/0037 együttdöntési eljárással történt]

2007.7.4.

HL L 173., 2007.7.3.

Utolsó frissítés: 07.09.2007

Top