EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών: πρόγραμμα Δάφνη III (2007-2013)

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών: πρόγραμμα Δάφνη III (2007-2013)

Το πρόγραμμα Δάφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, ιδίως της σωματικής, της σεξουαλικής και της ψυχολογικής εις βάρος των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της σωματικής και πνευματικής υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την τρίτη φάση του προγράμματος Δάφνη και καλύπτει την περίοδο 2007-2013.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 779/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (πρόγραμμα Δάφνη III) στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη».

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα Δάφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών της βίας (σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική) στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα, εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς και στην προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου. Το εν λόγω πρόγραμμα συμπληρώνει τα υπάρχοντα στα κράτη μέλη προγράμματα και βασίζεται στις πολιτικές και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στα δύο προηγούμενα προγράμματα Δάφνη (Δάφνη και Δάφνη ΙΙ).

Το κονδύλιο που έχει διατεθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 116,85 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Πεδίο εφαρμογής και πρόσβαση στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά, οι νέοι (12-25 ετών) και οι γυναίκες που είναι θύματα βίας ή που κινδυνεύουν να καταστούν. Τα μέλη των κατηγοριών αυτών θεωρούνται ως θύματα της βίας ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι αυτόπτες μάρτυρες επίθεσης σε βάρος στενού συγγενικού τους προσώπου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες στόχους όπως οι οικογένειες, οι διδάσκοντες, οι κοινωνικοί λειτουργοί, η αστυνομία, το ιατρικό και δικαστικό προσωπικό καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και οι δημόσιες αρχές.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στα κράτη μέλη της Ένωσης και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), καθώς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις στις υποψήφιες χώρες και στις χώρες των Βαλκανίων.

Δύνανται να υποβάλουν προτάσεις στο πρόγραμμα ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί και φορείς (τοπικές αρχές, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας ή της παροχής υποστήριξης στα θύματα.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποβλέπει ιδίως στους εξής στόχους:

 • αρωγή και ενθάρρυνση των ΜΚΟ και των λοιπών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της βίας,
 • δημιουργία πολυτομεακών δικτύων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ,
 • σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό,
 • διάδοση των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων προγραμμάτων Δάφνη,
 • εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων με επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγές προσωπικού,
 • μελέτη των φαινομένων που έχουν σχέση με τη βία και τις επιπτώσεις της στα θύματα και στο κοινωνικό σύνολο (υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος),
 • εκπόνηση προγραμμάτων για την παροχή υποστήριξης στα θύματα και τα άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν βία, καθώς και προγραμμάτων παρέμβασης για τους δράστες.

Ενισχυόμενες δράσεις

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τρία είδη δράσεων:

 • ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ερευνητικό έργο, δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, συλλογή και διάδοση δεδομένων, σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, σχεδιασμός και ενημέρωση δικτυακών τόπων κ.λπ.,
 • ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη,
 • υποστήριξη των ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Εκτέλεση

Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

 • επιδοτήσεις (δράσης ή λειτουργίας) βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
 • δημόσιες συμβάσεις για συμπληρωματικά μέτρα (για παράδειγμα, δαπάνες για ενημέρωση και επικοινωνία, παρακολούθηση και αξιολόγηση), για χρηματοδότηση της αγοράς υπηρεσιών και αγαθών.

Η Επιτροπή εγκρίνει σε ετήσια βάση πρόγραμμα εργασίας στο οποίο προσδιορίζει τις προτεραιότητές της και προτείνει την ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων που θα χορηγηθούν στις δράσεις. Εξάλλου, εκδίδει κάθε χρόνο κατάλογο των σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα Δάφνη III συμπληρώνει τα προγράμματα «ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» και «αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (es de en fr), το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, τα προγράμματα PROGRESS και «Safer Internet Plus» καθώς και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης οφείλουν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων, καθώς και τελική έκθεση εντός τριών μηνών από την περάτωση της δράσης. Διενεργείται επίσης παρακολούθηση και δημοσιονομικός έλεγχος.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εκτέλεση των σχεδίων και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα (το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2011) καθώς και έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με την εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος (το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014). Εν τω μεταξύ υποβάλλει ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράμματος το αργότερο στις 31 Μαΐου 2012.

Πλαίσιο

Το ειδικό πρόγραμμα «Δάφνη III» αποτελεί μέρος του γενικού προγράμματος «θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» που μαζί με τα προγράμματα «αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και «ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» αντικαθιστά τα όργανα που διαχειριζόταν η Επιτροπή στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας. Τα νέα αυτά προγράμματα εντάσσονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 779/2007 [έκδοση: συναπόφαση COD/2005/0037]

4.7.2007

-

ΕΕ L 173 της 3.7.2007

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.09.2007

Top