EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0003

Dyrektywa 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego

Dz.U. L 66 z 13.3.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/3/oj

31999L0003Dziennik Urzędowy L 066 , 13/03/1999 P. 0024 - 0025


Dyrektywa 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 22 lutego 1999 r.

w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189b Traktatu [3], w świetle tekstu jednolitego zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy w dniu 9 grudnia 1998 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 4 ust. 1 i 2 dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego [4], zwanej dalej "dyrektywą ramową", przewiduje przyjęcie wykazu środków spożywczych, które, z wyłączeniem wszystkich innych, można poddawać działaniu promieniowania jonizującego; wykaz ten zostanie ustalony etapami;

suszone zioła aromatyczne, przyprawy korzenne i warzywne są często skażone i/lub zainfekowane organizmami i ich metabolitami, które są szkodliwe dla zdrowia publicznego;

w przypadku takiego skażenia i/lub zainfekowania nie można stosować fumigantów, takich jak tlenek etylenu, ze względu na ryzyko związane z toksycznością ich pozostałości;

stosowanie promieniowania jonizującego może skutecznie zastąpić wspomniane substancje;

poddawanie działaniu promieniowania jonizującego zostało zaakceptowane przez Naukowy Komitet ds. Żywności;

takie działanie jest w interesie ochrony zdrowia publicznego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Bez uszczerbku dla wspólnotowego wykazu pozytywnego, który ma być ustanowiony zgodnie z art. 4 ust. 3 akapit drugi dyrektywy ramowej, niniejsza dyrektywa ustanawia początkowy wspólnotowy wykaz pozytywny żywności i składników środków spożywczych zwanych dalej "środkami spożywczymi", które mogą być poddawane działaniu promieniowania jonizującego, wraz z maksymalną dawką zatwierdzoną dla zamierzonego celu.

2. Poddawanie danych produktów promieniowaniu jonizującemu może być przeprowadzone tylko zgodnie z przepisami dyrektywy ramowej. W szczególności, metody badań powinny być stosowane zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy ramowej.

3. Środki spożywcze, które mogą być poddane promieniowaniu jonizującemu oraz maksymalna całkowita średnia dawka, która może być zastosowana, wymienione są w Załączniku.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać obrotu środkami spożywczymi napromieniowanymi zgodnie z przepisami ogólnymi dyrektywy ramowej i przepisami niniejszej dyrektywy, podając jako powód poddanie ich takiemu działaniu.

Artykuł 3

Wszelkie zmiany w niniejszej dyrektywie wprowadza się zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 100a Traktatu.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu wykonania niniejszej dyrektywy w taki sposób, aby zezwolić na wprowadzenie do obrotu i użycie napromieniowanych środków spożywczych, które są zgodne z niniejszą dyrektywą, przed dniem 20 września 2000 r.

Państwa Członkowskie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J.M. Gil-robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

K-H. Funke

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 336 z 30.12.1988, str. 7 oraz Dz.U. C 303 z 2.12.1989, str. 15.

[2] Dz.U. C 194 z 31.7.1989, str. 14.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 1989 r. (Dz.U. C 291 z 20.11.1989, str. 58), wspólne stanowisko Rady z dnia 27 października 1997 r. (Dz.U. C 389 z 22.12.1997, str. 47) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lutego 1998 r. (Dz.U. C 80 z 16.3.1998, str. 133). Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 stycznia 1999 r.

[4] Dz.U. L 66 z 13.3.1999, str. 16.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

ŚRODKI SPOŻYWCZE ZATWIERDZONE DO PODDAWANIA DZIAŁANIU PROMIENIOWANIA ORAZ MAKSYMALNE DAWKI PROMIENIOWANIA

Kategoria środków spożywczych | Maksymalna całkowita średnia zaabsorbowana dawka promieniowania (kGy) |

Suszone aromatyczne zioła, przyprawy korzenne i przyprawy warzywne | 10 |

--------------------------------------------------

Top