EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Verordening (EU) 2022/334 van de Raad van 28 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

PB L 57 van 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 57/1


VERORDENING (EU) 2022/334 VAN DE RAAD

van 28 februari 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/335 (1) van 28 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB (2) betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 833/2014 treedt een aantal van de in Besluit 2014/512/GBVB genoemde maatregelen in werking.

(3)

Op 28 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/335 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld. Bij dat besluit worden nieuwe beperkende maatregelen opgelegd waarbij Russische luchtvaartmaatschappijen, in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen, en niet in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen die eigendom zijn van of gecharterd worden door, of anderszins onder controle staan van Russische natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of organen wordt verboden te landen in of op te stijgen van het grondgebied van de Unie, of over dat grondgebied te vliegen. Bij datzelfde besluit worden tevens alle transacties met de centrale bank van Rusland verboden.

(4)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgevend optreden op het niveau van de Unie noodzakelijk, met name om de uniforme toepassing ervan in alle lidstaten te waarborgen.

(5)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1 wordt punt r) toegevoegd:

“r)

“Russische luchtvaartmaatschappij” betekent een luchtvervoeronderneming met een geldige exploitatievergunning of equivalent daarvan, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie.”.

2)

De volgende artikels worden toegevoegd:

“Artikel 3d

1.   Het is luchtvaartuigen die worden geëxploiteerd door Russische luchtvaartmaatschappijen, ook als verkopende luchtvaartmaatschappij in het kader van regelingen voor codesharing of regelingen inzake vast af te nemen plaatsen, of eender welk Russisch geregistreerd luchtvaartuig, of eender welk niet-Russisch-geregistreerde luchtvaartuig dat eigendom is van of gecharterd is door, of anderszins onder de controle staat van een Russische natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, verboden om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een noodlanding of een overvlucht in noodgevallen.

3.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een luchtvaartuig toestemming verlenen om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie of over het grondgebied van de Unie te vliegen, indien die bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat een dergelijke landing, een dergelijk vertrek of een dergelijke overvlucht noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden of voor enig ander doel dat strookt met de doelstellingen van deze verordening.

4.   De betrokken lidstaat of lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming.

Artikel 3e

1.   De Netwerkbeheerder die door de Commissie is benoemd overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/709 steunt de Commissie en de lidstaten bij het verzekeren van de toepassing en naleving van artikel 3d. De netwerkbeheerder verwerpt met name alle vliegplannen die door luchtvaartmaatschappijen worden ingediend met het oogmerk activiteiten boven het grondgebied van de Unie uit te voeren die een schending van deze verordening of van andere geldende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen inhouden, zodat het de piloot niet is toegestaan te vliegen.

2.   De Netwerkbeheerder brengt, op basis van de analyse van vliegplannen, regelmatig verslag uit aan de Commissie en de lidstaten over de uitvoering van artikel 3 d.”.

3)

De volgende leden 4, 5 en 6 worden toegevoegd aan artikel 5a:

“4.   Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zijn verboden.

5.   In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor een transactie op voorwaarde dat deze strikt noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de Unie in haar geheel of van de betrokken lidstaat te waarborgen.

6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk in kennis van zijn voornemen om op grond van lid 5 toestemming te verlenen.”.

4)

Artikel 12 wordt vervangen door:

“Artikel 12

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als gevolg hebben dat de bij deze verordening opgelegde verboden worden omzeild, ook door op te treden in de plaats van de in de artikelen 5, 5a, 5b, 5e en 5f bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen of door in hun voordeel op te treden door gebruik te maken van de uitzonderingen in artikel 5, lid 6, artikel 5a, lid 2, artikel 5a, lid 5, artikel 5b, lid 2, artikel 5e, lid 2, of artikel 5f, lid 2.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 57 van 28.2.2022.

(2)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


Top