EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Rådets förordning (EU) 2022/334 av den 28 februari 2022 om ändring av rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

OJ L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/334

av den 28 februari 2022

om ändring av rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av beslut (Gusp) 2022/335 (1) av den 28 februari 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp (2) om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp.

(3)

Den 28 februari 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/335 om ändring av beslut 2014/512/Gusp, och om införande av ytterligare restriktiva åtgärder för att förbjuda ryska lufttrafikföretag, ryskregistrerade luftfartyg, och icke-ryskregistrerade luftfartyg som ägs eller chartras eller på annat sätt kontrolleras av ryska fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium. Genom beslutet förbjuds även alla transaktioner med Rysslands centralbank. Genom beslutet förbjuds även alla transaktioner med Rysslands centralbank.

(4)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder måste därför vidtas på unionsnivå, i synnerhet för att säkerställa att åtgärderna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(5)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till som led r:

”r)

ryskt lufttrafikföretag; ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande utfärdad av Ryska federationens myndigheter.”

2.

Följande artiklar ska läggas till:

”Artikel 3d

1.   Det ska vara förbjudet för luftfartyg som flygs av ryska lufttrafikföretag, inbegripet som marknadsansvarigt lufttrafikföretag enligt avtal om gemensam linjebeteckning eller reserverad platskapacitet, eller för ryskregistrerade luftfartyg, eller för icke-ryskregistrerade luftfartyg som ägs eller chartras, eller på annat sätt kontrolleras av ryska fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium.

2.   Punkt 1 ska inte gälla i fråga om nödlandning eller vid överflygning till följd av en nödsituation.

3.   Genom undantag från punkt 1 får behöriga myndigheter tillåta ett luftfartyg att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium om behöriga de myndigheterna på förhand har fastställt att landningen, starten eller överflygningen är nödvändig för humanitära ändamål eller för andra ändamål som är förenliga med målen i denna förordning.

4.   Berörda medlemsstater ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 3 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 3e

1.   Den nätverksförvaltare som kommissionen har utsett i enlighet med genomförandebeslut (EU) 2019/709 ska bistå kommissionen och dess medlemsstater i säkerställandet av att artikel 3d tillämpas och efterlevs. Nätverksförvaltaren ska särskilt avvisa alla färdplaner inlämnade av luftfartygsoperatörer som tyder på en avsikt att bedriva verksamhet över unionens territorium som utgör en överträdelse av denna förordning eller av andra vidtagna säkerhetsåtgärder, så att piloten därigenom inte tillåts flyga.

2.   Nätverksförvaltaren ska på grundval av en analys av färdplaner regelbundet tillställa kommissionen och medlemsstaterna rapporter om tillämpningen av artikel 3d.”

3.

I artikel 5a ska följande punkter läggas till som punkterna 4, 5 och 6:

”4.   Transaktioner avseende förvaltningen av reserver samt Rysslands centralbanks tillgångar, inbegripet transaktioner med juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av Rysslands centralbank är förbjudna.

5.   Genom undantag från punkt 4 får behöriga myndigheter tillåta transaktioner som är absolut nödvändiga för att säkerställa finansiell stabilitet i hela unionen eller den berörda medlemsstaten.

6.   Berörd medlemsstat ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett tillstånd enligt punkt 5.”

4.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i denna förordning, inbegripet genom att agera som ersättare för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 5, 5a, 5b, 5e och 5f eller genom att agera till förmån för dem genom att utnyttja undantagen i artiklarna 5.6, 5a.2, 5a.5, 5b.2, 5e.2 eller 5f.2.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 57, 28.2.2022.

(2)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


Top