EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Nařízení Rady (EU) 2022/334 ze dne 28. února 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

OJ L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/334

ze dne 28. února 2022,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/335 (1) ze dne 28. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP (2) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP.

(3)

Dne 28. února 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/335, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají další omezující opatření zakazující ruským leteckým dopravcům nebo veškerým letadlům zapsaným do leteckého rejstříku Ruska nebo veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, přistávat na území Unie, vzlétat z něj nebo přes ně přelétat. Zakazuje rovněž jakékoli transakce s ruskou centrální bankou.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 833/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nové písmeno r), které zní:

„r)

„ruským leteckým dopravcem“ podnik letecké dopravy s platnou provozní licencí nebo rovnocenným dokladem, který vydaly příslušné orgány Ruské federace.“

2)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3d

1.   Veškerým letadlům provozovaným ruskými leteckými dopravci, a to včetně těch, kteří jsou marketingovými dopravci v rámci ujednání o společném označování linek nebo o nákupu vyhrazené kapacity, nebo veškerým letadlům zapsaným do leteckého rejstříku Ruska nebo veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem, se zakazuje přistávat na území Unie, vzlétat z něj nebo přes ně přelétat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo nouzového přeletu.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby letadlo přistálo na území Unie, vzlétlo z něj nebo přes ně přelétalo, pokud příslušné orgány stanovily, že přistání, vzlet nebo přelet jsou nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.

4.   Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 3e

1.   Při zajišťování provádění a dodržování článku 3d pomáhá Komisi a jejím členským státům manažer struktury vzdušného prostoru jmenovaný Komisí podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/709. Manažer struktury vzdušného prostoru zejména zamítne všechny letové plány podané provozovateli letadel obsahující záměr provádět činnosti nad územím Unie, které představují porušení ustanovení tohoto nařízení nebo jiných zavedených bezpečnostních a ochranných opatření, tak aby pilot nezískal povolení k letu.

2.   Manažer struktury vzdušného prostoru předkládá Komisi a členským státům na základě analýzy letových plánů pravidelné zprávy o provádění článku 3d.“

3)

V článku 5a se doplňují nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

„4.   Zakazují se transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv ruské centrální banky, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn ruské centrální banky.

5.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány transakci povolit, pokud je to nezbytně nutné pro zajištění finanční stability Unie jako celku nebo dotčeného členského státu.

6.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle odstavce 5.“

4)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení, včetně jednání jako zástupce fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v článcích 5, 5a, 5b, 5e a 5f nebo jednání v jejich prospěch využitím výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6, čl. 5a odst. 2, čl. 5a odst. 5, čl. 5b odst. 2, čl. 5e odst. 2 nebo čl. 5f odst. 2.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 57, s. 28.2.2022, s. ….

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


Top