EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Uredba Vijeća (EU) 2022/334 od 28. veljače 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

SL L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 57/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/334

od 28. veljače 2022.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku (ZVSP) 2022/335 (1) od 28. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP (2) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini,

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene Odlukom Vijeća 2014/512/ZVSP.

(3)

Vijeće je 28. veljače 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/335 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP. Tom su odlukom uvedene dodatne mjere ograničavanja kojima se ruskim zračnim prijevoznicima, svim zrakoplovima registriranima u Rusiji i svim zrakoplovima koji nisu registrirani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu bilo koje ruske fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, zabranjuje slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje. Njome se zabranjuju i sve transakcije sa Središnjom bankom Rusije.

(4)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora te je stoga, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(5)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

U članku 1. dodaje se točka (r):

„(r)

„Ruski zračni prijevoznik” znači poduzeće za zračni prijevoz koje ima važeću operativnu licenciju ili jednakovrijedni dokument koji su izdala nadležna tijela Ruske Federacije.”;

(2)

Dodaju se sljedeći članci:

„Članak 3.d

1.   Svim zrakoplovima kojima upravljaju ruski zračni prijevoznici, uključujući marketinške prijevoznike u okviru dogovorâ o letovima pod skupnom oznakom ili u okviru dogovorâ o zakupu određenog broja sjedala, ili svim zrakoplovima registriranima u Rusiji, ili svim zrakoplovima koji nisu registrirani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim nadzorom bilo koje ruske fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, zabranjuje se slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju prisilnog slijetanja ili prisilnog prelijetanja.

3.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje ako su nadležna tijela utvrdila da je takvo slijetanje, uzlijetanje ili prelijetanje potrebno u humanitarne svrhe ili u bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima ove Uredbe.

4.   Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 3. u roku od dva tjedna od odobrenja.

Članak 3.e

1.   Upravitelj mreže kojeg je Komisija imenovala na temelju svoje Provedbene odluke (EU) 2019/709 podupire Komisiju i njezine države članice u osiguravanju provedbe članka 3.d i usklađenosti s njime. Upravitelj mreže posebno odbija sve planove leta koje su dostavili operatori zrakoplova koji ukazuju na namjeru obavljanja aktivnosti nad područjem Unije koje predstavljaju kršenje ove Uredbe ili drugih uspostavljenih mjera sigurnosti i zaštite, tako da pilotu nije dopušteno letjeti.

2.   Upravitelj mreže na temelju analize planova leta redovito dostavlja Komisiji i državama članicama izvješća o provedbi članka 3.d.”;

(3)

Članku 5.a dodaju se sljedeći stavci 4., 5. i 6.:

„4.   Zabranjene su transakcije povezane s upravljanjem pričuvom i imovinom Središnje banke Rusije, uključujući transakcije s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime Središnje banke Rusije ili prema njezinim uputama.””

5.   Odstupajući od stavka 4., nadležna tijela mogu odobriti transakciju ako je to nužno za osiguravanje financijske stabilnosti Unije u cjelini ili dotične države članice.

6.   Dotična država članica odmah obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri izdavanja odobrenja na temelju stavka 5.”;

(4)

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz ove Uredbe, uključujući djelovanjem kao zamjena za fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela iz članaka 5., 5.a, 5.b, 5.e i 5.f, ili djelovanjem u njihovu korist primjenom iznimaka iz članka 5. stavka 6., članka 5.a stavka 2., članka 5.a stavka 5., članka 5.b stavka 2., članka 5.e stavka 2. ili članka 5.f stavka 2.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 57, 28.2.2022.

(2)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


Top