EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/334 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 883/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

OJ L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/334

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 883/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję (WPZiB) 2022/335 (1) z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB (2) dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 883/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skutek niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB.

(3)

W dniu 28 lutego 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/335 zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB. Decyzją tą nałożono dalsze środki ograniczające zabraniające lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii rosyjskim przewoźnikom lotniczym, wszelkim zarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym oraz wszelkim niezarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym, które są własnością lub są czarterowane lub w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę prawną lub fizyczną. Zakazuje również wszelkich transakcji z Bankiem Centralnym Rosji.

(4)

Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu, zatem niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, przede wszystkim w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się lit. r) w brzmieniu:

„r)

»rosyjski przewoźnik lotniczy« oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub jej równoważnik wydany przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej.”;

2)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3d

1.   Zabrania się lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez rosyjskich przewoźników lotniczych, w tym jako przewoźnikowi marketingowemu w ramach porozumień dotyczących wspólnej obsługi połączeń lub dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lub wszelkim zarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym lub niezarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym, które są własnością lub są czarterowane lub w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę prawną lub fizyczną.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku lądowania awaryjnego lub przelotu awaryjnego.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą wyrazić zgodę na lądowanie statku powietrznego na terytorium Unii, start z niego lub przelot nad tym terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub dowolnych innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.

4.   Państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3e

1.   Menedżer sieci wyznaczony przez Komisję na podstawie jej decyzji wykonawczej (UE) 2019/709 wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wykonania i przestrzegania art. 3d. Menedżer sieci w szczególności odrzuca wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które to działania stanowią naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych obowiązujących środków bezpieczeństwa i ochrony, tak aby pilot nie mógł wykonywać lotów.

2.   Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 3d.”;

3)

w art. 5a dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

„4.   Zabrania się wszelkich transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji, w tym transakcji z jakąkolwiek osobą prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierownictwem Banku Centralnego Rosji.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej całej Unii lub danego państwa członkowskiego.

6.   Dane państwo członkowskie niezwłocznie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy ust. 5.”;

4)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Zabrania się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu, w tym poprzez działanie jako przedstawiciel osoby fizycznej lub prawnej, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5, 5a, 5b, 5e i 5f, lub poprzez działanie na ich korzyść, dzięki wykorzystaniu wyjątków określonych w art. 5 ust. 6, art. 5a ust. 2, 5, art. 5b ust. 2, art. 5e ust. 2 lub 5f ust. 2.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 57 z 28.2.2022.

(2)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


Top