EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Tarybos reglamentas (ES) 2022/334 2022 m. vasario 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

OJ L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

2022 2 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/334

2022 m. vasario 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. vasario 28 d. Sprendimą (BUSP) 2022/335 (1), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP (2) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP numatytos priemonės;

(3)

2022 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/335, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP. Tuo sprendimu nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, kuriomis Rusijos oro vežėjų orlaiviams, bet kokiems Rusijoje registruotiems orlaiviams ir bet kokiems ne Rusijoje registruotiems, tačiau Rusijos fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausantiems arba jų užsakytiems ar kitaip kontroliuojamiems orlaiviams draudžiama tūpti Sąjungos teritorijoje, iš jos kilti ar virš jos skristi. Juo taip pat draudžiami bet kokie sandoriai su Rusijos centriniu banku;

(4)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad jos visose valstybėse narėse būtų taikomos vienodai, būtina imtis Sąjungos lygmens reguliavimo veiksmų;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas r punktu:

„(r)

„Rusijos oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti ar jai lygiavertį dokumentą.“;

2)

Įrašomi šie straipsniai:

„3d straipsnis

1)   Draudžiama Sąjungos teritorijoje tūpti, iš jos kilti ar virš jos skristi Rusijos oro vežėjų eksploatuojamiems orlaiviams, įskaitant bilietų pardavėjo vaidmenį pagal dalijimosi kodu ar grupinės rezervacijos susitarimus atliekančius oro vežėjus, arba bet kokiems Rusijoje registruotiems orlaiviams, arba ne Rusijoje registruotiems, tačiau Rusijos fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausantiems arba jų užsakytiems ar kitaip kontroliuojamiems orlaiviams.

2)   1 dalis netaikoma avarinio tūpimo ir avarinio skridimo virš teritorijos atvejais.

3)   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti orlaiviui tūpti Sąjungos teritorijoje, iš jos kilti arba virš jos skristi, jei kompetentingos institucijos nusprendžia, kad toks tūpimas, kilimas ar skridimas virš teritorijos yra būtinas humanitariniais ar kitais tikslais, neprieštaraujančiais šio reglamento tikslams.

4)   Apie pagal 3 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė ar valstybės narės per dvi savaites nuo leidimo suteikimo informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

3e straipsnis

1)   Užtikrinti 3d straipsnio įgyvendinimą ir jo laikymąsi Komisijai ir jos valstybėms narėms padeda Komisijos pagal jos Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/709 paskirtas tinklo valdytojas. Tinklo valdytojas visų pirma atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos vykdyti šį reglamentą arba kitas taikomas saugos ir saugumo priemones pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi;

2)   Remdamasis skrydžių planų analize, tinklo valdytojas reguliariai teikia Komisijai ir valstybėms narėms 3d straipsnio įgyvendinimo ataskaitas.“;

3)

5a straipsnis papildomas šiomis 4, 5 ir 6 dalimis:

„4)   Draudžiami sandoriai, susiję su Rusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu, įskaitant sandorius su Rusijos centriniu banko vardu ar nurodymu veikiančiais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis.“

5)   Nukrypstant nuo 4 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti sandorį, jei jis išties būtinas visos Sąjungos ar atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui užtikrinti.

6)   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal 5 dalį.“;

4)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti šiame reglamente nustatytus draudimus arba dėl kurios jie apeinami, be kita ko, veikiant vietoj 5, 5a, 5b, 5e ir 5f straipsniuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų arba jų naudai naudojantis išimtimis, nurodytomis 5 straipsnio 6 dalyje, 5a straipsnio 2 dalyje, 5a straipsnio 5 dalyje, 5b straipsnio 2 dalyje, 5e straipsnio 2 dalyje arba 5f straipsnio 2 dalyje.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 57, 2022 2 28.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


Top