EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150

Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150

Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 332 van 09/12/2002 blz. 0001 - 0036


Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad

van 25 november 2002

betreffende afvalstoffenstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap heeft behoefte aan regelmatige communautaire statistieken over het vrijkomen en het beheer van bedrijfsafval en huishoudelijk afval voor het toezicht op de toepassing van het afvalstoffenbeleid; dat vormt de grondslag voor het toezicht op de inachtneming van de beginselen van maximale terugwinning en veilige verwijdering. Statistische instrumenten zijn echter ook nodig voor de beoordeling van de inachtneming van het beginsel van afvalpreventie en voor het leggen van een verband tussen gegevens over afvalproductie en wereldwijde, nationale en regionale inventarisaties van het gebruik van hulpbronnen.

(2) De begrippen voor de beschrijving van afval en afvalbeheer moeten worden gedefinieerd om de vergelijkbaarheid van de afvalstoffenstatistieken te waarborgen.

(3) Ten behoeve van het afvalstoffenbeleid van de Gemeenschap zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld die door afvalproducenten en afvalbeheerders moeten worden nageleefd. Zulks vereist toezicht in de verschillende stadia van de afvalstroom: bij het vrijkomen, de inzameling, de terugwinning en de verwijdering.

(4) Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek(4) vormt het referentiekader voor de bepalingen van deze verordening.

(5) Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen moeten binnen een bepaalde termijn na het einde van het referentiejaar afvalstoffenstatistieken volgens de vastgestelde indeling in een geschikte vorm worden opgesteld.

(6) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, zoals vervat in artikel 5 van het Verdrag, kan de doelstelling van de overwogen maatregel, namelijk het vaststellen van regels voor de opstelling van communautaire afvalstoffenstatistieken inzake het vrijkomen, de terugwinning en de verwijdering van afvalstoffen onvoldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt, daar de begrippen voor de beschrijving van afval en afvalbeheer moeten worden gedefinieerd om te waarborgen dat de door de lidstaten verstrekte statistieken vergelijkbaar zijn, en kan die doelstelling derhalve beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Deze verordening gaat niet verder dan hetgeen nodig is voor het bereiken van die doelstelling.

(7) De lidstaten hebben voor de opstelling van hun afvalstoffenstatistieken wellicht een overgangsperiode nodig wat alle of sommige economische activiteiten A, B en G tot en met Q van de bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap(5) vastgestelde NACE Rev. 1 betreft, waarvoor hun nationaal statistisch systeem ingrijpend moet worden aangepast.

(8) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(6).

(9) Het Comité statistisch programma is door de Commissie geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doelstelling

1. Het doel van deze verordening is, regels vast te stellen voor de opstelling van communautaire statistieken inzake het vrijkomen, de terugwinning en de verwijdering van afvalstoffen.

2. De lidstaten en de Commissie stellen binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden communautaire statistieken op over het vrijkomen, de terugwinning en de verwijdering van afvalstoffen, met uitzondering van radioactief afval waarvoor reeds andere wetgeving bestaat.

3. De statistieken omvatten de volgende gebieden:

a) het vrijkomen van afval overeenkomstig bijlage I;

b) terugwinning en verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig bijlage II;

c) na de pilotstudies overeenkomstig artikel 5: invoer en uitvoer van afvalstoffen waarvoor geen gegevens verzameld zijn in het kader van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap(7), overeenkomstig bijlage III.

4. Bij de samenstelling van de statistieken houden de lidstaten en de Commissie zich aan de voornamelijk naar stof ingedeelde statistische nomenclatuur die gegeven is in bijlage III.

5. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 7, lid 2, een equivalentietabel tussen de statistische nomenclatuur van bijlage III en de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie(8) vastgestelde lijst van afvalstoffen op.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing en in het kader van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "afvalstof": stof of voorwerp zoals omschreven in artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(9);

b) "gescheiden ingezamelde afvalfracties": huishoudelijk en soortgelijk afval dat selectief in homogene fracties is ingezameld door overheidsdiensten, organisaties zonder winstoogmerk en particuliere ondernemingen die actief zijn op het gebied van de georganiseerde inzameling van afval;

c) "recycling": hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 3, punt 7, van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval(10);

d) "terugwinning": handeling, genoemd in bijlage II B bij Richtlijn 75/442/EEG;

e) "verwijdering": handeling, genoemd in bijlage II A bij Richtlijn 75/442/EEG;

f) "terugwinnings- of verwijderingsinrichting": inrichting waarvoor een vergunning of registratie vereist is overeenkomstig artikel 9, artikel 10 of artikel 11 van Richtlijn 75/442/EEG;

g) "gevaarlijk afval": afvalstof zoals omschreven in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad(11);

h) "niet gevaarlijk afval": afval dat niet onder de definitie van punt g) valt;

i) "verbranding": thermische behandeling van afvalstoffen in een verbrandingsinstallatie zoals omschreven in artikel 3, punt 4, of een meeverbrandingsinstallatie zoals omschreven in artikel 3, punt 5, van Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval(12);

j) "stortplaats": afvalverwijderingsterrein zoals omschreven in artikel 2, onder g), van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen(13);

k) "capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties": maximumcapaciteit voor de verbranding van afval in ton per jaar, of in gigajoule;

l) "capaciteit van afvalrecyclinginstallaties": maximumcapaciteit voor de recycling van afval, in ton per jaar;

m) "capaciteit van stortplaatsen": restcapaciteit (aan het einde van het referentiejaar voor de gegevens) van de stortplaats voor de verwijdering van afval in de toekomst, in kubieke meter;

n) "capaciteit van andere verwijderingsinstallaties": capaciteit van de installatie voor de verwijdering van afval, in ton per jaar.

Artikel 3

Gegevensverzameling

1. De lidstaten verzamelen onder inachtneming van de volgens de procedure van artikel 7, lid 2, te definiëren kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen de benodigde gegevens voor de beschrijving van de kenmerken, genoemd in de bijlagen I en II, door middel van:

- enquêtes;

- administratieve of andere bronnen, zoals de rapportagevoorschriften krachtens de Gemeenschapswetgeving betreffende afvalbeheer;

- statistische schattingen op basis van steekproeven of afvalgerelateerde schatters, of

- een combinatie van deze middelen.

Ter beperking van de belasting voor de respondenten hebben de nationale autoriteiten en de Commissie toegang tot administratieve gegevensbronnen onder de door elke lidstaat en de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden vastgestelde beperkingen en voorwaarden.

2. Ter verlichting van de administratieve belasting voor kleine ondernemingen worden ondernemingen met minder dan tien werknemers uitgesloten van de enquêtes, tenzij zij een significant aandeel in het vrijkomen van afval hebben.

3. De lidstaten stellen de statistische resultaten op volgens de in de bijlagen I en II vastgestelde indeling.

4. De in lid 2 bedoelde uitsluiting moet stroken met de in sectie 7, punt 1, van de bijlagen I en II genoemde doelstellingen inzake dekking en kwaliteit.

5. De lidstaten zenden de resultaten, met inbegrip van vertrouwelijke gegevens, in een passend formaat aan Eurostat toe binnen de in de bijlagen I en II bepaalde termijn na het einde van de referentieperiode.

6. De verwerking van vertrouwelijke gegevens en de in lid 5 bedoelde toezending van dergelijke gegevens vinden plaats overeenkomstig de bestaande communautaire bepalingen inzake statistische geheimhouding.

Artikel 4

Overgangsperiode

1. Gedurende een overgangsperiode kan de Commissie volgens de procedure van artikel 7, lid 2, op verzoek van een lidstaat toestaan dat wordt afgeweken van de bepalingen van sectie 5 van de bijlagen I en II. Deze overgangsperiode mag niet langer zijn dan:

a) twee jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, voor de opstelling van resultaten betreffende sectie 8, punt 1.1, volgnummer 16 (Diensten) van bijlage I en sectie 8, punt 2, van bijlage II.

b) drie jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, voor de opstelling van resultaten betreffende sectie 8, punt 1.1, volgnummers 1 (Landbouw, jacht en bosbouw) en 2 (Visserij) van bijlage I.

2. De in lid 1 bedoelde afwijkingen kunnen een lidstaat slechts worden toegestaan voor de gegevens van het eerste referentiejaar.

3. De Commissie stelt een programma op van door de lidstaten te verrichten pilotstudies naar afval afkomstig van de in lid 1, onder b), genoemde economische activiteiten. De pilotstudies zijn gericht op de ontwikkeling van een methodologie voor het verkrijgen van reguliere gegevens, waarvoor de beginselen voor de communautaire statistiek, zoals verankerd in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 322/97, gelden.

De Commissie draagt maximaal 100 % van de kosten van uitvoering van de pilotstudies. Op grond van de conclusies van de pilotstudies stelt de Commissie overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, vermelde procedure de nodige uitvoeringsbepalingen vast.

Artikel 5

In- en uitvoer van afvalstoffen

1. De Commissie stelt een programma op van door de lidstaten uit te voeren pilotstudies inzake de in- en uitvoer van afvalstoffen. De pilotstudies zijn gericht op de ontwikkeling van een methodologie voor het verkrijgen van reguliere gegevens, waarvoor de beginselen voor de communautaire statistiek, zoals verankerd in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 322/97, gelden.

2. Het pilotstudieprogramma van de Commissie stemt overeen met de inhoud van de bijlagen I en II, met name de aspecten betreffende de werkingssfeer van de statistieken en de afvalstoffen waarvan opgave moet worden gedaan, de afvalcategorieën voor de indeling van afval, de referentiejaren en de frequentie, waarbij rekening moet worden gehouden met de rapportagevoorschriften van Verordening (EEG) nr. 259/93.

3. De Commissie draagt maximaal 100 % van de kosten van de uitvoering van de pilotstudies.

4. Op basis van de conclusies van deze pilotstudies informeert de Commissie het Europees Parlement en de Raad over de mogelijkheden om statistieken betreffende afval op te stellen voor die activiteiten en kenmerken die in het kader van de pilotstudies inzake de in- en uitvoer van afvalstoffen zijn onderzocht. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 7, lid 2, de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast.

5. De pilotstudies worden uitgevoerd uiterlijk binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 6

Uitvoeringsbepalingen

De bepalingen voor de uitvoering van deze verordening worden volgens de procedure van artikel 7, lid 2, vastgesteld. Het betreft maatregelen:

a) tot aanpassing aan de economische en technische ontwikkelingen op het gebied van verzameling en statistische verwerking van gegevens en van verwerking en toezending van resultaten;

b) tot aanpassing van de in de bijlagen I, II en III genoemde specificaties;

c) voor het opstellen van resultaten overeenkomstig artikel 3, leden 2, 3 en 4, met inachtneming van de economische structuren en de technische omstandigheden in een lidstaat; die maatregelen kunnen inhouden dat een lidstaat geen gegevens behoeft over te leggen voor bepaalde punten van de classificatie, mits aangetoond is dat het effect daarvan op de kwaliteit van de statistieken beperkt is. Wanneer een vrijstelling wordt verleend, moet steeds de totale hoeveelheid afvalstoffen worden gegeven voor ieder volgnummer, genoemd in sectie 2, punt 1, en sectie 8, punt 1, van bijlage I;

d) voor de omschrijving van geschikte criteria voor de evaluatie van de kwaliteit en de inhoud van de kwaliteitsverslagen, bedoeld in sectie 7 van de bijlagen I en II;

e) voor het bepalen van het passende formaat waarin de resultaten door de lidstaten moeten worden toegezonden, binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening;

f) voor het opstellen van de lijst van aan de lidstaten toegestane overgangsperiodes en afwijkingen, zoals bepaald in artikel 4;

g) voor de toepassing van de resultaten van de pilotstudies, zoals bepaald in artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 1.

Artikel 7

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma dat is ingesteld bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad(14).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde periode wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

4. De Commissie geeft de aan het Comité statistisch programma voorgelegde maatregelen door aan het bij Richtlijn 75/442/EEG ingestelde comité.

Artikel 8

Verslag

1. De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de drie jaar een verslag voor over de op grond van deze verordening opgestelde statistieken, en met name over de kwaliteit ervan en de belasting voor de ondernemingen.

2. De Commissie dient binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een voorstel bij het Europees Parlement en de Raad in tot eliminatie van doublures in de rapportagevoorschriften.

3. De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag toekomen over de voortgang van de in artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 1, bedoelde pilotstudies en doet zo nodig voorstellen tot herziening van pilotstudies, waarover overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, vermelde procedure een besluit wordt genomen.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 november 2002.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

B. Bendtsen

(1) PB C 87 van 29.3.1999, blz. 22, PB C 180 E van 26.6.2001, blz. 202, en gewijzigd voorstel van 10 december 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB C 329 van 17.11.1999, blz. 17.

(3) Advies van het Europees Parlement van 4 september 2001 (PB C 72 E van 21.3.2002, blz. 32), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 15 april 2002 (PB C 145 E van 18.6.2002, blz. 85) en besluit van het Europees Parlement van 4 juli 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 14 november 2002.

(4) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

(5) PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2002, blz. 3).

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2557/2001 van de Commissie (PB L 349 van 31.12.2001, blz. 1).

(8) PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/573/EG van de Raad (PB L 203 van 28.7.2001, blz. 18).

(9) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/350/EG van de Commissie (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).

(10) PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.

(11) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG (PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).

(12) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.

(13) PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.

(14) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

BIJLAGE I

AFVALPRODUCTIE

SECTIE 1

Dekking

De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten die vallen onder secties A tot en met Q van de NACE Rev. 1. Onder deze secties vallen alle economische activiteiten.

Onder deze bijlage valt ook:

a) huishoudelijk afval;

b) afval van terugwinnings- en/of verwijderingsactiviteiten.

SECTIE 2

Afvalcategorieën

1. Er worden statistieken opgesteld voor de volgende afvalcategorieën:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Overeenkomstig de rapporteringsvoorschriften uit hoofde van Richtlijn 94/62/EG stelt de Commissie een programma op van door de lidstaten op vrijwillige basis uit te voeren pilotstudies om te beoordelen of het zinvol is verpakkingsafval op te nemen in bovenstaande lijst (EAC-Stat v. 2). De Commissie draagt maximaal 100 % van de kosten van deze pilotstudies. Op basis van de conclusies van deze pilotstudies stelt de Commissie volgens de procedure van artikel 7, lid 2, van deze verordening de nodige uitvoeringsbepalingen vast.

SECTIE 3

Kenmerken

1. Kenmerken van de afvalcategorieën

Voor elke in sectie 2, punt 1, genoemde afvalcategorie moet de hoeveelheid vrijgekomen afval worden opgegeven.

2. Regionale kenmerken

Bevolking die wordt of woningen die worden bereikt door een regeling voor de inzameling van gemengd huishoudelijk en soortgelijk afval (NUTS 2-niveau).

SECTIE 4

Eenheid

1. De voor alle afvalcategorieën te gebruiken eenheid is 1000 ton (normaal) nat afval. Voor de afvalcategorieën "slib" moet voorts de hoeveelheid droge stof worden vermeld.

2. De eenheid voor de regionale kenmerken is het percentage van de bevolking of van de woningen.

SECTIE 5

Eerste referentiejaar en frequentie

1. Het eerste referentiejaar is het tweede kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

2. De lidstaten verstrekken gegevens voor elk tweede jaar na het eerste referentiejaar.

SECTIE 6

Toezending van de resultaten aan Eurostat

De resultaten worden toegezonden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar.

SECTIE 7

Rapport over de dekking en de kwaliteit van de statistieken

1. De lidstaten vermelden voor elke in sectie 8 (Activiteiten en huishoudens) genoemd volgnummer welk percentage de verstrekte statistieken uitmaken van het totaal onder dit volgnummer. Het minimale dekkingspercentage wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 7, lid 2.

2. De lidstaten dienen een kwaliteitsrapport in, waarin wordt aangegeven hoe nauwkeurig de verzamelde gegevens zijn. Er wordt een beschrijving gegeven van de schattingen, aggregaties of uitsluitingen en van de gevolgen die deze bewerkingen hebben voor de verdeling van de in sectie 2, punt 1, genoemde afvalcategorieën over de economische activiteiten en huishoudens, genoemd in sectie 8.

3. De Commissie neemt de rapporten over de dekking en kwaliteit op in het in artikel 8 voorgeschreven verslag.

SECTIE 8

Opstelling van resultaten

1. De resultaten voor de in sectie 3, punt 1, genoemde kenmerken moeten worden opgesteld voor:

1.1. de volgende secties, afdelingen, groepen en klassen van NACE Rev. 1:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

1.2. huishoudens:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor economische activiteiten worden, overeenkomstig het statistische systeem van elke lidstaat, als statistische eenheden lokale eenheden of eenheden van economische activiteit gebruikt, zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het productiestelsel in de Gemeenschap(1).

In het overeenkomstig sectie 7 uit te brengen kwaliteitsrapport moet een beschrijving worden opgenomen van de gevolgen die de keuze van de statistische eenheid voor de verdeling van de branchegegevens overeenkomstig NACE Rev. 1 heeft.

(1) PB L 76 van 30.3.1993, blz. 2. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

BIJLAGE II

TERUGWINNING EN VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN

SECTIE 1

Dekking

1. De statistieken worden opgesteld voor alle terugwinnings- en verwijderingsinrichtingen die de in sectie 8, punt 2, genoemde activiteiten uitvoeren en behoren tot of deel uitmaken van de economische activiteiten volgens de in bijlage I, sectie 8, punt 1.1, vermelde indeling van NACE Rev. 1.

2. Inrichtingen waarvan de afvalbehandelingsactiviteiten zich beperken tot de recycling van afvalstoffen op de plaats waar die afvalstoffen zijn geproduceerd, vallen niet onder deze bijlage.

SECTIE 2

Afvalcategorieën

De afvalcategorieën waarvoor statistieken voor iedere in sectie 8, punt 2, genoemde terugwinnings- of verwijderingsactiviteit moeten worden opgesteld, zijn:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

SECTIE 3

Kenmerken

De kenmerken waarvoor statistieken inzake de in sectie 8, punt 2, genoemde terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten worden opgesteld, staan vermeld in de onderstaande tabel.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

SECTIE 4

Eenheid

De voor alle afvalcategorieën te gebruiken eenheid is 1000 ton (normaal) nat afval. Voor de afvalcategorieën "slib" moet voorts de hoeveelheid droge stof worden vermeld.

SECTIE 5

Eerste referentiejaar en frequentie

1. Het eerste referentiejaar is het tweede kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

2. De lidstaten verstrekken gegevens voor elk tweede jaar na het eerste referentiejaar over de in sectie 8, punt 2, bedoelde inrichtingen.

SECTIE 6

Toezending van de resultaten aan Eurostat

De resultaten worden toegezonden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar.

SECTIE 7

Rapport over de dekking en de kwaliteit van de statistieken

1. De lidstaten vermelden voor de in sectie 3 genoemde kenmerken en voor elk volgnummer van de in sectie 8, punt 2, genoemde soorten activiteit welk percentage de verstrekte statistieken vertegenwoordigen van het totaal van de onder het desbetreffende volgnummer vallende hoeveelheden afval. Het minimale dekkingspercentage wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 7, lid 2.

2. Voor de in sectie 3 genoemde kenmerken dienen de lidstaten een kwaliteitsrapport in, waarin wordt aangegeven hoe nauwkeurig de verzamelde gegevens zijn.

3. De Commissie neemt de rapporten over de dekking en kwaliteit op in het in artikel 8 voorgeschreven verslag.

SECTIE 8

Opstelling van resultaten

1. De resultaten worden opgesteld voor elke post van de in sectie 8, punt 2, genoemde soorten activiteit, overeenkomstig de kenmerken, bedoeld in sectie 3.

2. Lijst van terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten; de codes verwijzen naar de codes in de bijlagen bij Richtlijn 75/442/EEG.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. De Commissie stelt een programma op van door de lidstaten op vrijwillige basis uit te voeren pilotstudies. Die pilotstudies hebben tot doel te beoordelen of het zinvol en haalbaar is gegevens te verkrijgen over de hoeveelheden afval die zijn voorbehandeld zoals omschreven in de bijlagen II A en II B bij Richtlijn 75/442/EEG. De Commissie draagt maximaal 100 % van de kosten van de uitvoering van deze pilotstudies. Op basis van de conclusies van deze pilotstudies stelt de Commissie volgens de procedure van artikel 7, lid 2, de nodige uitvoeringsbepalingen vast.

4. Als statistische eenheden worden, naar gelang van het statistische systeem van de verschillende lidstaten, lokale eenheden of eenheden van economische activiteit gebruikt, zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 696/93.

In het overeenkomstig sectie 7 uit te brengen kwaliteitsrapport dient een beschrijving te worden opgenomen van de gevolgen die de keuze van de statistische eenheid heeft voor de verdeling van de gegevens over de groepen NACE Rev. 1-rubrieken.

BIJLAGE III

STATISTISCHE LIJST VAN AFVALSTOFFEN

(bedoeld in bijlage I, sectie 2, punt 1, en bijlage II, sectie 2) EAC-Stat v. 2 (statistische lijst van afvalstoffen, hoofdzakelijk naar stof)

01 Afval van chemische verbindingen

01.1 Afgewerkte oplosmiddelen

01.11 Afgewerkte gehalogeneerde oplosmiddelen

1 Gevaarlijk

halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen

chloorfluorkoolwaterstoffen

ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

overige gehalogeneerde oplosmiddelen

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

slib met gehalogeneerde oplosmiddelen

slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

01.12 Afgewerkte niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

0 Niet gevaarlijk

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

1 Gevaarlijk

halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

slib met andere oplosmiddelen

slib of vast afval met andere oplosmiddelen

slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

oplosmiddelen

oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

01.2 Zure, basische en zoute afvalstoffen

01.21 Zure afvalstoffen

0 Niet gevaarlijk

cyanidevrij afval zonder chroom

zuren

1 Gevaarlijk

zure beitsoplossingen

niet elders genoemde zuren

bleek- en bleekfixeervloeistof

cyanidevrij afval met chroom

elektrolyt uit batterijen en accu's

fixeervloeistof

zoutzuur

salpeter- en salpeterigzuur

fosfor- en fosforigzuur

zwavelzuur

zwavelzuur en zwaveligzuur

niet elders genoemd afval

01.22 Basische afvalstoffen

0 Niet gevaarlijk

basisch afval

1 Gevaarlijk

niet elders genoemde basen

ammonia

calciumhydroxide

cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom

cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen

metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen

soda

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

cyanidehoudend afval

niet elders genoemd afval

ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

01.23 Zoute oplossingen

0 Niet gevaarlijk

zoutoplossingen met sulfaat, sulfiet of sulfide

zoutoplossingen met chloride, fluoride of halogenide

zoutoplossingen met fosfaat en aanverwante vaste zouten

zoutoplossingen met nitraat en aanverwante verbindingen

1 Gevaarlijk

afval van elektrolytische raffinage

01.24 Andere zoute afvalstoffen

0 Niet gevaarlijk

bariethoudend boorgruis en -afval

carbonaten

chloorhoudend boorgruis en -afval

metaaloxiden

fosfaat en aanverwante vaste zouten

zouten en oplossingen met organische verbindingen

slib van de koper-hydrometallurgie

vaste zouten met ammoniumzouten

vaste zouten met chloride, fluoride of halogenide

vaste zouten met nitriden (nitrometaalverbindingen)

vaste zouten met sulfaat, sulfiet of sulfide

zwavelhoudend afval

afval van de kali- en steenzoutverwerking

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

metaalzouten

ander afval

slib van fosfaatbehandeling

zoutslakken van secundaire smelt

zouten en oplossingen met cyanide

slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet, goethiet)

afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

arseenhoudend afval

kwikhoudend afval

afval met andere zware metalen

01.3 Afgewerkte olie

01.31 Gebruikte motorolie

1 Gevaarlijk

gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

overige motor-, transmissie- en smeerolie

01.32 Andere afgewerkte olie

0 Niet gevaarlijk

oliehoudend boorgruis en -afval

ontzoutingsslib

slib van installaties, gereedschap en onderhoudswerkzaamheden

slib van slijpen, wetten en schuren

polijstslib

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

zuur alkylslib

remvloeistof

gechloreerde emulsies

hydraulische olie welke alleen minerale olie bevat

PCB- of PCT-houdende hydraulische olie

PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

slib van machinale bewerking

minerale isolatie- en warmteoverdrachtolie

niet-gechloreerde emulsies

niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

niet elders genoemd olieafval

overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

overige hydraulische olie

afgewerkte wassen en vetten

synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

synthetische machineolie

tankbodemslib

afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking

afval van halogeenvrije emulsies voor machinale bewerking

afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies)

afval van halogeenvrije machineolie (geen emulsies)

01.4 Afgewerkte chemische katalysatoren

01.41 Afgewerkte chemische katalysatoren

0 Niet gevaarlijk

overige afgewerkte katalysatoren

edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren

afgewerkte katalysatoren, bijvoorbeeld van NOx-verwijdering

afgewerkte katalysatoren, bijvoorbeeld van NOx-verwijdering

02 Afval van chemische preparaten

02.1 Buiten de specificatie vallende chemische afvalstoffen

02.11 Agrochemisch afval

1 Gevaarlijk

agrochemisch afval

anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen

pesticiden

02.12 Ongebruikte geneesmiddelen

0 Niet gevaarlijk

afgedankte chemicaliën en geneesmiddelen

geneesmiddelen

02.13 Afval van verf, lak, inkt en lijm

0 Niet gevaarlijk

waterig vloeibaar afval met inkt

waterig vloeibaar afval met lijm en kit

waterig slib met lijm en kit

waterig slib met inkt

waterig slib met verf of lak

waterige suspensies met verf of lak

opgedroogde inkt

kleurstoffen en pigmenten

uitgeharde lijm en kit

uitgeharde verf en lak

poederverf

afval-coatingpoeder

afval van verf- of lakverwijdering

afval van inkt op waterbasis

afval van verf of lak op waterbasis

tonerafval (inclusief patronen)

afval van lijm en kit op waterbasis

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

lijm- en kitslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

lijm- en kitslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

inktslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

verf, inkt, lijm en hars

slib van verf- en lakverwijdering met gehalogeneerde oplosmiddelen

slib van verf- en lakverwijdering zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

lijm- en kitafval met gehalogeneerde oplosmiddelen

lijm- en kitafval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen

afvalinkt zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

afval van verf en lak met gehalogeneerde oplosmiddelen

afval van verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

02.14 Ander afval van chemische preparaten

0 Niet gevaarlijk

aërosols

bleekslib van hypochloriet- en chloorprocessen

bleekslib van andere bleekprocessen

detergenten

industriële gassen in hogedrukcilinders, LPG-containers en industriële aërosolhouders (inclusief halonen)

fotografische film en papier met zilver of zilververbindingen

afval van chemische behandeling

afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding

afval van conserveermiddelen

afval van de productie van silicium en siliciumderivaten

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

niet gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

anorganische houtverduurzamingsmiddelen

kwikhoudend slib

afgedankte chemicaliën

fotochemicaliën

02.2 Ongebruikte springstoffen

02.21 Explosief afval en pyrotechnische producten

1 Gevaarlijk

vuurwerkafval

overig explosief afval

02.22 Afvalmunitie

1 Gevaarlijk

afvalmunitie

02.3 Gemengd chemisch afval

02.31 Klein gemengd chemisch afval

0 Niet gevaarlijk

overig afval met anorganische chemicaliën, bijvoorbeeld niet elders genoemde labchemicaliën, bluspoeder

overig afval met organische chemicaliën, bijvoorbeeld niet elders genoemde labchemicaliën

02.32 Ander chemisch afval, gemengd voor behandeling

0 Niet gevaarlijk

voorgemengd afval voor verwijdering

02.33 Door gevaarlijke stoffen verontreinigde verpakking

03 Ander chemisch afval

03.1 Chemische afzettingen en residuen

03.11 Teer en koolstofhoudend afval

0 Niet gevaarlijk

asfalt

niet elders genoemd afval

roet

anodeafval

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

1 Gevaarlijk

zure teer

overige teer

teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage

03.12 Slib van olie/wateremulsies

1 Gevaarlijk

ruimolie van de binnenvaart

ruimolie uit de kadeafvoer

ontzouterslib of -emulsie

opvangerslib

slib uit olie/waterscheiders

vaste stoffen uit olie/waterscheiders

overige emulsies

chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging

03.13 Residuen van chemische reacties

0 Niet gevaarlijk

bezinksel en "green liquor" slib (afkomstig van de verwerking van "black liquor")

chroomhoudende looivloeistof

chroomvrije looivloeistof

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

niet-verglaasde vaste fase

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

03.14 Afgewerkte filtratie- en absorptiematerialen

0 Niet gevaarlijk

onthardingsslib

afgewerkte actieve kool

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

1 Gevaarlijk

actieve kool van de chloorbereiding

filterkoek van gasreiniging

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

afgewerkte actieve kool

afgewerkte bleekaarde

03.2 Slib van industrieel afvalwater

03.21 Slib van industriële processen en afvalwaterbehandeling

0 Niet gevaarlijk

slib van de anaërobe behandeling van huishoudelijk en soortgelijk afval

slib van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

ontinktingsslib van papierrecycling

percolatiewater van stortplaatsen

chroomhoudend slib

chroomvrij slib

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

niet elders genoemd slib

niet elders genoemd afval

03.22 Koolwaterstofhoudend slib

0 Niet gevaarlijk

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

olie/watermengsel van olieregeneratie

waterige wasvloeistoffen

afval van stoomontvetting

oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

oliehoudend afval van opslagtankreiniging

vet/oliemengsel van olie/waterscheiding

04 Radioactief afval

04.1 Nucleair afval

04.11 Nucleair afval

04.2 Afgewerkte stralingsbronnen

04.21 Afgewerkte stralingsbronnen

04.3 Radioactieve uitrusting en producten

04.31 Radioactieve uitrusting en producten

04.4 Radioactieve grond

04.41 Radioactieve grond

05 Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

05.1 Besmettelijk afval van de gezondheidszorg

05.11 Menselijk besmettelijk afval van de gezondheidszorg

0 Niet gevaarlijk

lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed

1 Gevaarlijk

ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

05.12 Dierlijk besmettelijk afval van de gezondheidszorg

0 Niet gevaarlijk

scherpe voorwerpen

05.2 Niet-besmettelijk afval van de gezondheidszorg

05.21 Niet-besmettelijk menselijk afval van de gezondheidszorg

05.22 Niet-besmettelijk dierlijk afval van de gezondheidszorg

05.3 Afval van genetische manipulatie

05.31 Afval van genetische manipulatie

1 Gevaarlijk

ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

06 Metaalafval

06.1 Ferrometaalafval en -schroot

06.11 Ferrometaalafval en -schroot

0 Niet gevaarlijk

afgedankte vormen

ferrometaalvijlsel en -krullen

overige ferrometaaldeeltjes

ijzer en staal

uit bodemas verwijderde ferromaterialen

06.2 Non-ferrometaalafval en -schroot

06.21 Afval van edele metalen

1 Gevaarlijk

zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

06.22 Afval van aluminiumverpakkingen

06.23 Ander aluminiumafval

0 Niet gevaarlijk

aluminium

06.24 Koperafval

0 Niet gevaarlijk

koper, brons en messing

kabels

06.25 Loodafval

0 Niet gevaarlijk

lood

06.26 Overig metaalafval

0 Niet gevaarlijk

non-ferrometaalvijlsel en -krullen

overige non-ferrometaaldeeltjes

zink

tin

06.3 Gemengd metaalafval

06.31 Gemengde metalen verpakkingen

0 Niet gevaarlijk

metaal

kleine stukken metaal (blikjes en dergelijke)

overig metaal

06.32 Overig gemengd metaalafval

0 Niet gevaarlijk

niet elders genoemd afval

gemengde metalen

07 Niet-metaalafval

07.1 Glasafval

07.11 Glazen verpakkingen

0 Niet gevaarlijk

glas

07.12 Overig glasafval

0 Niet gevaarlijk

glasafval

glas

07.2 Papier- en kartonafval

07.21 Papieren en kartonnen verpakkingsafval

0 Niet gevaarlijk

papier en karton

07.22 Samengesteld kartonnen verpakkingsafval

07.23 Ander papieren en kartonnen verpakkingsafval

0 Niet gevaarlijk

vezel- en papierslib

niet elders genoemd afval

papier en karton

07.3 Rubberafval

07.31 Oude banden

0 Niet gevaarlijk

oude banden

07.32 Ander rubberafval

07.4 Kunststofafval

07.41 Kunststof verpakkingsafval

0 Niet gevaarlijk

kunststof

07.42 Ander kunststof verpakkingsafval

0 Niet gevaarlijk

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

kunststofdeeltjes

afval van de kunststofverwerkende industrie

kunststof

kleine stukken kunststof

overige kunststof

07.5 Houtafval

07.51 Houten verpakkingsafval

0 Niet gevaarlijk

hout

07.52 Houtzaagsel en schaafkrullen

0 Niet gevaarlijk

zaagsel

schaafsel, spaanders en restanten hout, spaanplaat en fineer

07.53 Ander houtafval

0 Niet gevaarlijk

bast- en kurkafval

bast

hout

07.6 Textielafval

07.61 Gebruikte kleding

07.62 Verscheiden textielafval

0 Niet gevaarlijk

absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken, beschermende kleding

kleding

halogeenvrij afval van bewerking en afwerking

textiel

afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)

afval van verwerkte gemengde textielvezels

afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong

afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische verwerkte textielvezels

afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong

afval van onverwerkte gemengde textielvezels vóór spinnen en weven

afval van onverwerkte textielvezels en andere natuurlijke vezelmaterialen met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong

afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische onverwerkte textielvezels

afval van onverwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong

1 Gevaarlijk

halogeenhoudend afval van bewerking en afwerking

07.63 Leerafval

0 Niet gevaarlijk

chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijststof)

afval van bewerking en afwerking

niet elders genoemd afval

08 Afgedankt materiaal

08.1 Sloopauto's

08.11 Particuliere sloopauto's

0 Niet gevaarlijk

sloopauto's

08.12 Overige sloopauto's

0 Niet gevaarlijk

sloopauto's

08.2 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

08.21 Afgedankte grote huishoudelijke apparaten

08.22 Afgedankte kleine huishoudelijke apparaten

08.23 Andere afgedankte elektrische en elektronische apparaten

0 Niet gevaarlijk

wegwerpcamera's met batterijen

wegwerpcamera's zonder batterijen

overig afgedankt elektronisch materiaal (bijvoorbeeld printplaten)

elektronische apparatuur (bijvoorbeeld printplaten)

08.3 Grote huishoudelijke apparaten

08.31 Grote huishoudelijke apparaten

08.4 Afgedankte onderdelen van machines en uitrusting

08.41 Afgedankte batterijen en accu's

0 Niet gevaarlijk

alkalibatterijen

overige batterijen en accu's

batterijen

1 Gevaarlijk

PCB- of PCT-houdende transformatoren en condensatoren

loodaccu's

NiCd-batterijen

droge kwikcellen

08.42 Afgedankte katalyse-uitrusting

0 Niet gevaarlijk

edelmetaalhoudende katalysatoren uit auto's

andere katalysatoren uit auto's

08.43 Andere afgedankte onderdelen van machines en apparatuur

0 Niet gevaarlijk

niet elders genoemd afval

materiaal met chloorfluorkoolwaterstoffen

overig afgedankt materiaal

CFK-houdende apparatuur

1 Gevaarlijk

TL-buizen en ander kwikhoudend afval

09 Dierlijk en plantaardig afval

09.1 Afval van levensmiddelenbereiding en -producten

09.11 Dierlijk afval van levensmiddelenbereiding en -producten

0 Niet gevaarlijk

dierlijk weefsel

slib van wassen en schoonmaken

schraapafval

loogafval

organisch afval van natuurlijke producten (bijvoorbeeld vet, was)

09.12 Plantaardig afval van levensmiddelenbereiding en -producten

0 Niet gevaarlijk

slib van wassen en schoonmaken

plantaardige weefsels

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

niet elders genoemd afval

afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

09.13 Gemengd afval van levensmiddelenbereiding en -producten

0 Niet gevaarlijk

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

olie en vet

organisch composteerbaar keukenafval (inclusief bak-, braad- en frituurolie en keukenafval van kantines en restaurants)

niet elders genoemd afval

09.2 Groen afval

09.21 Groen afval

0 Niet gevaarlijk

afval van bosexploitatie

composteerbaar afval

09.3 Dierlijke feces, urine en mest

09.31 Gier en mest

0 Niet gevaarlijk

dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt

10 Gemengd gewoon afval

10.1 Huishoudelijk en soortgelijk afval

10.11 Huishoudelijk afval

0 Niet gevaarlijk

gemengd gemeentelijk afval

10.12 Straatafval

0 Niet gevaarlijk

marktafval

veegvuil

10.2 Gemengde en ongedifferentieerde materialen

10.21 Gemengde verpakkingen

0 Niet gevaarlijk

gemengd

10.22 Andere gemengde en ongedifferentieerde materialen

0 Niet gevaarlijk

waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

samengestelde verpakking

anorganische afgekeurde charges

organische afgekeurde charges

overig niet elders genoemd anorganisch metaalhoudend afval

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

vast afval van scheepsladingen

afgewerkt straalgrit

niet elders genoemd afval

afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bijvoorbeeld verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

lasafval

10.3 Scheidingsresiduen

10.31 Afval van schrootverwerkingsmachines voor voertuigen

0 Niet gevaarlijk

lichte fracties uit autoshredder

10.32 Overige scheidingsresiduen

0 Niet gevaarlijk

afval van papier- en kartonrecycling

autoshredder

niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval

niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

afgekeurde compost

niet elders genoemd afval

roostergoed

11 Gewoon slib

11.1 Slib van afvalwaterbehandeling

11.11 Slib van de behandeling van openbaar afvalwater

0 Niet gevaarlijk

slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

11.12 Bioafbreekbaar slib van de behandeling van ander afvalwater

0 Niet gevaarlijk

slib van ter plaatse behandeld afvalwater

afval van koeltorens

niet elders genoemd afval

slib van de behandeling van industrieel afvalwater

niet elders genoemd afval

11.2 Zuiveringsslib van de reiniging van drink- en proceswater

11.21 Zuiveringsslib van de reiniging van drink- en proceswater

0 Niet gevaarlijk

ketelvoedingswaterslib

waterzuiveringsslib

niet elders genoemd afval

11.3 Niet-verontreinigde baggerspecie

11.31 Niet-verontreinigde baggerspecie

0 Niet gevaarlijk

baggerspecie

11.4 Inhoud van septic tanks

11.41 Inhoud van septic tanks

0 Niet gevaarlijk

slib van septic tanks

12 Mineraal afval

12.1 Bouw- en sloopafval

12.11 Beton-, steen- en gipsafval

0 Niet gevaarlijk

niet elders genoemd afval

afval van overige composietmaterialen op basis van cement

beton

stenen

gipsbouwmaterialen

12.12 Koolwaterstofhoudend wegdekafval

0 Niet gevaarlijk

teerhoudend asfalt

asfalt (teervrij)

teer en teerproducten

1 Gevaarlijk

asbesthoudende isolatiematerialen

12.13 Gemengd bouwafval

0 Niet gevaarlijk

overige isolatiematerialen

gemengd bouw- en sloopafval

12.2 Asbestafval

12.21 Asbestafval

0 Niet gevaarlijk

afval van de fabricage van asbestcement

afgedankt materiaal met vrije asbestvezels

afval van de asbestverwerkende industrie

asbesthoudend bouwmateriaal

1 Gevaarlijk

asbesthoudend afval van elektrolyse

12.3 Afval van natuurlijke delfstoffen

12.31 Afval van natuurlijke delfstoffen

0 Niet gevaarlijk

waterig slib met keramisch materiaal

stof- en poederachtig afval

zoetwaterboorgruis en -afval

overig niet-composteerbaar afval

slib van de aluminiumproductie

grond en stenen

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

vast afval van primaire filtratie en roostergoed

schilfers

afval van de winning van metaalhoudende mineralen

afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen

afval van het hakken en zagen van steen

afval van ertsconcentratie bij metaalhoudende mineralen

afval van ertsconcentratie bij niet-metaalhoudende mineralen

afval van het wassen en schoonmaken van mineralen

grind- en rotsafval

afval van het mengsel vóór thermische verwerking

zand- en kleiafval

afval van zandvang

niet elders genoemd afval

12.4 Verbrandingsafval

12.41 Afval van rookgasreiniging

0 Niet gevaarlijk

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

rookgasstof

overig slib van gasreiniging

overig afval van gasreiniging in vaste vorm

afval van gasreiniging in slibvorm

vast afval van gasreiniging

1 Gevaarlijk

waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

rookgasstof

vliegas en ander rookgasreinigingsafval

slib van gasreiniging

vast afval van gasreiniging

12.42 Slakken en as van thermische behandeling en verbranding

0 Niet gevaarlijk

waterig slib van ketelreiniging

bodemas

bodemas en slakken

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

ovenstof

ovenslak

overige deeltjes en stof

overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

overig slib

turfvliegas

fosforhoudende slakken

afval van pyrolyse

slakken (primaire en secundaire smelt)

vast afval van gasreiniging

onverwerkte slakken

afval van de verwerking van slakken

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

black drosses van secundaire smelt

ketelas

calciumarsenaat

dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

vliegas

olievliegas

overige deeltjes en stof

primaire smeltslakken/white drosses

skimmings

slakken (primaire en secundaire smelt)

12.5 Divers mineraal afval

12.51 Afval van kunstmatige mineralen

0 Niet gevaarlijk

aluminiumstof

waterige suspensies met keramisch materiaal

gips van de productie van titaandioxide

afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)

overige deeltjes en stof

fosfo(r)gips

tegels en keramische producten

afval van het branden en blussen van kalk

afval van vezelmateriaal op basis van glas

afval van de destillatie van alcoholische dranken

niet elders genoemd afval

12.52 Afval van vuurvaste materialen

0 Niet gevaarlijk

gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt

gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruikt

ovenstof

ovenpuin

gebruikte koolstofstrips en vuurvaste materialen van elektrolyse

niet elders genoemd afval

1 Gevaarlijk

ovenpuin

afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

12.6 Verontreinigde grond en baggerspecie

12.61 Verontreinigde grond en puin

1 Gevaarlijk

gemorste olie

12.62 Verontreinigde baggerspecie

13 Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval

13.1 Verhard of gestabiliseerd afval

13.11 Verhard of gestabiliseerd afval

0 Niet gevaarlijk

met hydraulische bindmiddelen gestabiliseerd/verhard afval

met organische bindmiddelen gestabiliseerd/verhard afval

door biologische behandeling gestabiliseerd afval

13.2 Verglaasd afval

13.21 Verglaasd afval

0 Niet gevaarlijk

verglaasd afval

Top