EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150

Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 2150/2002 (2002. gada 25. novembris) par statistiku attiecībā uz atkritumiemDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150Oficiālais Vēstnesis L 332 , 09/12/2002 Lpp. 0001 - 0036


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 2150/2002

(2002. gada 25. novembris)

par statistiku attiecībā uz atkritumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumus [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Kopienai nepieciešama regulāra Kopienas mēroga statistika par atkritumu rašanos un apsaimniekošanu uzņēmumos un privātās saimniecībās, lai uzraudzītu politikas atkritumu jomā īstenošanu. Tas rada pamatu, lai uzraudzītu, vai tiek ievēroti pārstrādes un drošas apglabāšanas kāpināšanas principi. Tomēr joprojām ir vajadzīgi statistikas dokumenti, lai novērtētu, vai tiek ievērots atkritumu veidošanās novēršanas princips, kā arī lai radītu saikni starp datiem par atkritumu rašanos un pasaules, valstu un reģiona mēroga resursu izmantošanas uzskaiti.

(2) Nepieciešams definēt atkritumu un atkritumu apsaimniekošanas terminus, lai nodrošinātu atkritumu statistikas rezultātu salīdzināmību.

(3) Kopienas politikas atkritumu jomā rezultātā izveidots principu kopums, kas jāievēro saimnieciskām vienībām, kurās rodas atkritumi, kā arī veicot atkritumu apsaimniekošanu; Tādēļ nepieciešams veikt atkritumu uzraudzību dažādos atkritumu rašanās, savākšanas, pārstrādes un apglabāšanas posmos.

(4) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku [4].

(5) Lai nodrošinātu salīdzināmus rezultātus, statistika attiecībā uz atkritumiem jāveido atbilstoši noteiktam iedalījumam, atbilstošā formā un noteiktā laika posmā pēc izpētes gada beigām.

(6) Tā kā ierosinātā pasākuma mērķi, proti, radīt struktūru Kopienas statistikas izveidei par atkritumu rašanos, pārstrādi un apglabāšanu, nevar pienācīgi sasniegt dalībvalstu spēkiem, jo ir nepieciešams definēt atkritumu apraksta un atkritumu apsaimniekošanas terminus tā, lai nodrošinātu dalībvalstu sniegtās statistikas salīdzināmību, un tādēļ to var labāk izdarīt Kopienas līmenī, Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas ir vajadzīgs piedāvātā pasākuma mērķu sasniegšanai.

(7) Dalībvalstīm var būt nepieciešams pārejas periods, lai izveidotu statistiku atkritumu jomā par visām vai dažām saimnieciskajām darbībām, kas ietvertas NACE REV 1 A, B un G līdz Q iedaļās, kuras izveidotas ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā [5], un attiecībā uz kurām valstu statistikas sistēmām nepieciešama apjomīga pielāgošana.

(8) Šīs regulas ieviešanai vajadzīgie pasākumi jāparedz saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [6].

(9) Komisija ir apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

1. Šīs regulas mērķis ir radīt sistēmu Kopienas statistikas izveidei par atkritumu rašanos, reģenerāciju un apglabāšanu.

2. Dalībvalstis un Komisija atbilstoši to kompetences jomai izveido Kopienas statistiku par atkritumu rašanos, reģenerāciju un apglabāšanu, izņemot par radioaktīvajiem atkritumiem, uz kuriem jau attiecas citi tiesību akti.

3. Šī statistika attiecas uz šādām jomām:

a) atkritumu rašanās saskaņā ar I pielikumu;

b) atkritumu reģenerācija un apglabāšana saskaņā ar II pielikumu;

c) pēc eksperimentāliem pētījumiem saskaņā ar 5. pantu: atkritumu imports un eksports, par kuru netiek vākti dati saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 259/93 (1993. gada 1. februāris) par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās [7], saskaņā ar III pielikumu.

4. Apkopojot statistiku, dalībvalstis un Komisija ievēro galvenokārt vielu statistikas nomenklatūru, kā norādīts III pielikumā.

5. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru izveido atbilstības tabulu starp III pielikumā ietverto statistikas nomenklatūru un atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK [8].

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) "atkritumi" ir jebkura viela vai priekšmets atbilstoši definīcijai 1. panta a) punktā Padomes Direktīvā 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem [9];

b) "atsevišķi savāktas atkritumu daļas" ir sadzīves un līdzīgi atkritumi, kurus homogēnās daļās izlases veidā savāc komunālo pakalpojumu dienesti, bezpeļņas organizācijas un privāti uzņēmumi, kas darbojas organizētās atkritumu savākšanas jomā;

c) terminam "otrreizējā pārstrāde" ir tāda pati nozīme kā definīcijā, kas ietverta 3. panta 7. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [10];

d) "reģenerācija" ir jebkuras darbības, kas minētas Direktīvas 75/442/EEK IIB pielikumā;

e) "apglabāšana" ir jebkuras darbības, kas minētas Direktīvas 75/442/EEK IIA pielikumā;

f) "reģenerācijas vai apglabāšanas iekārta" ir iekārta, kurai nepieciešama atļauja vai kura jāreģistrē saskaņā ar Direktīvas 75/442/EK 9., 10. vai 11. pantu;

g) "bīstamie atkritumi" ir jebkuri atkritumi atbilstoši definīcijai 1. panta 4. punktā Padomes Direktīvā 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem [11];

h) "nebīstamie atkritumi" ir atkritumi, uz kuriem neattiecas g) punkts;

i) "sadedzināšana" ir atkritumu termiska apstrāde sadedzināšanas iekārtās, kā definēts 3. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu [12], vai līdzsadedzināšanas krāsnīs, kā definēts minētās direktīvas 3. panta 5. punktā;

j) "poligons" ir atkritumu apglabāšanas vieta, kā definēts 2. panta g) punktā Padomes Direktīvā 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem [13];

k) "atkritumu sadedzināšanas iekārtu jauda" ir maksimālā atkritumu sadedzināšanas jauda, izteikta tonnās par gadu vai gigadžoulos;

l) "atkritumu otrreizējās pārstrādes iekārtu jauda" ir maksimālā atkritumu pārstrādes jauda, izteikta tonnās par gadu;

m) "poligonu jauda" ir poligonu atlikusī jauda (izpētes gada beigās) atkritumu apglabāšanai nākotnē, izmērīta kubikmetros;

n) "citu apglabāšanas iekārtu jauda" ir iekārtas atkritumu apglabāšanas jauda, izmērīta tonnās par gadu.

3. pants

Datu vākšana

1. Dalībvalstis, ievērojot kvalitātes un precizitātes nosacījumus, kas definēti saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru, iegūst datus, kas nepieciešami to raksturlielumu precizēšanai, kuri uzskaitīti I un II pielikumā, šādā veidā:

- no apsekojumiem,

- no administratīviem vai citiem avotiem, piemēram, no ziņošanas pienākumiem, kas noteikti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par atkritumu apsaimniekošanu,

- ar statistiskā novērtējuma procedūrām, kas pamatojas uz paraugiem vai atkritumu statistikas novērtējumu, vai

- savienojot iepriekš minētos veidus.

Lai mazinātu ar datu sniegšanu radīto apgrūtinājumu, valstu iestādēm un Komisijai ir pieejami administratīvu datu avoti, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, ko noteikušas dalībvalstis un Komisija atbilstoši to kompetences jomai.

2. Lai mazinātu administratīvo apgrūtinājumu maziem uzņēmumiem, no apsekojumiem svītro uzņēmumus, kuros ir mazāk nekā desmit darbinieku, ja vien tajos nerodas ievērojams daudzums atkritumu.

3. Dalībvalstis sagatavo statistikas rezultātus, ievērojot iedalījumu, kas paredzēts I un II pielikumā.

4. Svītrošanai, kas minēta 2. punktā, jābūt atbilstošai I un II pielikuma 7. iedaļas 1. punktā minētajai piemērošanas jomai un kvalitātes mērķiem.

5. Dalībvalstis nosūta rezultātus, tostarp konfidenciālos datus, Eiropas Kopienu Statistikas birojam atbilstošā formā un noteiktā laika posmā pēc attiecīgo izpētes periodu beigām, kā noteikts I un II pielikumā.

6. Konfidenciālo datu apstrādi un šādu datu nosūtīšanu, kā paredzēts 5. punktā, veic saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem, kas attiecas uz statistikas datu konfidencialitāti.

4. pants

Pārejas periods

1. Pārejas perioda laikā Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma un saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru var piešķirt atkāpes no I un II pielikuma 5. iedaļas noteikumiem. Šis pārejas periods nedrīkst pārsniegt:

a) divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā attiecībā uz rezultātu apkopošanu par I pielikuma 8. iedaļas 1. punkta 1. apakšpunkta 16. pozīciju (pakalpojumu darbības) un II pielikuma 8. iedaļas 2. punktu;

b) trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā attiecībā uz rezultātu apkopošanu par I pielikuma 8. iedaļas 1. punkta 1. apakšpunkta 1. pozīciju (lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība) un 2. pozīciju (zvejniecība).

2. Atkāpes, kas minētas 1. punktā, atsevišķām dalībvalstīm var piešķirt vienīgi attiecībā uz datiem par pirmo pārskata gadu.

3. Komisija izstrādā programmu eksperimentāliem pētījumiem, kas dalībvalstīm jāveic par atkritumiem no saimnieciskām darbībām, kuras minētas 1. punkta b) apakšpunktā. Eksperimentālo pētījumu mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, lai iegūtu pareizus datus, uz kuriem attiecas Kopienas statistikas principi, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā.

Komisija finansē eksperimentālo pētījumu veikšanas izmaksas līdz 100 % apmērā. Pamatojoties uz eksperimentālo pētījumu secinājumiem, Komisija nosaka nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

5. pants

Atkritumu imports un eksports

1. Komisija izstrādā programmu eksperimentāliem pētījumiem, kas jāveic dalībvalstīm par atkritumu importu un eksportu. Eksperimentālo pētījumu mērķis ir izstrādāt metodoloģiju pareizu datu iegūšanai, uz kuriem attiecas Kopienas statistikas principi, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā.

2. Komisijas eksperimentālo pētījumu programma, ņemot vērā ziņošanas pienākumus saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 259/93, atbilst I un II pielikuma saturam, jo īpaši par aspektiem, kas attiecas uz atkritumu apjomu un piemērošanas jomu, atkritumu kategorijām atkritumu klasificēšanai, izpētes gadiem un regularitāti.

3. Komisija finansē eksperimentālo pētījumu veikšanas izmaksas līdz 100 % apmērā.

4. Pamatojoties uz eksperimentālo pētījumu secinājumiem, Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par iespējām apkopot statistiku par darbībām un raksturlielumiem, par kuriem veikti eksperimentālie pētījumi attiecībā uz atkritumu importu un eksportu. Komisija nosaka nepieciešamos izpildes pasākumus saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

5. Eksperimentālos pētījumus veic, ilgākais, trīs gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

6. pants

Īstenošanas pasākumi

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, nosaka saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru. Tie ir pasākumi, lai:

a) pielāgotos ekonomikas un tehnikas attīstībai datu savākšanā un statistiskā apstrādē, kā arī rezultātu apstrādē un nosūtīšanā;

b) pielāgotu I, II un III pielikumā ietvertās specifikācijas;

c) sagatavotu rezultātus saskaņā ar 3. panta 2., 3. un 4. punktu, ņemot vērā dalībvalsts ekonomikas struktūru un tehniskos nosacījumus; šādi pasākumi var ļaut atsevišķām dalībvalstīm neziņot par dažām pozīcijām, kas ietvertas iedalījumā, ar nosacījumu, ka šādai neziņošanai ir ierobežota ietekme uz statistikas kvalitāti. Visos gadījumos, kad piešķirts atbrīvojums, apkopo kopējo atkritumu apjomu visām pozīcijām, kas ietvertas I pielikuma 2. iedaļas 1. punktā un 8. iedaļas 1. punktā;

d) definētu atbilstošus kvalitātes vērtēšanas kritērijus un kvalitātes ziņojumu saturu, kā minēts I un II pielikuma 7. iedaļā;

e) izveidotu atbilstošu formātu dalībvalstu rezultātu nosūtīšanai divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā;

f) sastādītu sarakstu 4. pantā paredzēto pārejas periodu un atbrīvojumu piešķiršanai dalībvalstīm;

g) ieviestu 4. panta 3. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto eksperimentālo pētījumu rezultātus.

7. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [14].

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Komisija nosūta Komitejai, kas izveidota ar Direktīvu 75/442/EEK, pasākumu projektus, kurus tā gatavojas iesniegt Statistikas programmu komitejai.

8. pants

Ziņojums

1. Komisija piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un turpmāk ik pēc trim gadiem sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par statistiku, kas apkopota saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši attiecībā uz tās kvalitāti un apgrūtinājumu uzņēmumiem.

2. Komisija divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu, ar kuru atceļ ziņošanas pienākumu dublēšanos.

3. Komisija divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 4. panta 3. punktā un 5. panta 1. punktā minēto eksperimentālo pētījumu īstenošanas gaitu. Ja nepieciešams, tā ierosina pārskatīt eksperimentālos pētījumus, par ko lēmumu pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Bendtsen

[1] OV C 87, 29.3.1999., 22. lpp., OV C 180 E, 26.6.2001., 202. lpp., un 2001. gada 10. decembra grozītais priekšlikums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV C 329, 17.11.1998., 17. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2001. gada 4. septembra Atzinums (OV C 72 E, 21.3.2002., 32. lpp.), Padomes 2002. gada 15. aprīļa Kopējā nostāja (OV C 145 E, 18.6.2002., 85. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 4. jūlija Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2002. gada 14. novembra Lēmums.

[4] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. veido atsauču materiālu šīs regulas noteikumiem.

[5] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 29/2002 (OV L 6, 10.1.2002., 3. lpp.).

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2557/2001 (OV L 349, 31.12.2001., 1. lpp.).

[8] OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 28.7.2001., 18. lpp.).

[9] OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 96/350/EK (OV L 135, 6.6.1996., 32. lpp.).

[10] OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

[11] OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.).

[12] OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.

[13] OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.

[14] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ATKRITUMU RAŠANĀS

1. IEDAĻA

Piemērošanas joma

Statistika jāapkopo par visām darbībām, kuru klasifikācija atbilst NACE REV 1 A līdz Q iedaļai. Šīs iedaļas aptver visas saimnieciskās darbības.

Šis pielikums attiecas arī uz:

a) mājsaimniecību radītajiem atkritumiem;

b) atkritumiem, kas rodas no reģenerācijas un/vai apglabāšanas darbībām.

2. IEDAĻA

Atkritumu kategorijas

1. Statistika jāveido par šādām atkritumu kategorijām:

Kopīgais saraksts |

Pozīcijas Nr. | Atkritumu statistikas nomenklatūra/2. versija | Bīstamie/nebīstamie atkritumi |

Kods | Apraksts |

1 | 01.1 | Izlietotie šķīdinātāji | Nebīstami |

2 | 01.1 | Izlietotie šķīdinātāji | Bīstami |

3 | 01.2 | Skābju, sārmu un sāļu atkritumi | Nebīstami |

4 | 01.2 | Skābju, sārmu un sāļu atkritumi | Bīstami |

5 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Nebīstami |

6 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Bīstami |

7 | 01.4 | Izlietoti ķīmiskie katalizatori | Nebīstami |

8 | 01.4 | Izlietoti ķīmiskie katalizatori | Bīstami |

9 | 02 | Ķīmisko preparātu atkritumi | Nebīstami |

10 | 02 | Ķīmisko preparātu atkritumi | Bīstami |

11 | 03.1 | Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi | Nebīstami |

12 | 03.1 | Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi | Bīstami |

13 | 03.2 | Rūpniecības notekūdeņu dūņas | Nebīstamas |

14 | 03.2 | Rūpniecības notekūdeņu dūņas | Bīstamas |

15 | 05 | Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi | Nebīstami |

16 | 05 | Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi | Bīstami |

17 | 06 | Metālu atkritumi | Nebīstami |

18 | 06 | Metālu atkritumi | Bīstami |

19 | 07.1 | Stikla atkritumi | Nebīstami |

20 | 07.2 | Papīra un kartona atkritumi | Nebīstami |

21 | 07.3 | Gumijas atkritumi | Nebīstami |

22 | 07.4 | Plastmasas atkritumi | Nebīstami |

23 | 07.5 | Koksnes atlikumi | Nebīstami |

24 | 07.6 | Tekstilatkritumi | Nebīstami |

25 | 07.6 | Tekstilatkritumi | Bīstami |

26 | 08 | Nolietotas iekārtas | Nebīstamas |

27 | 08 | Nolietotas iekārtas | Bīstamas |

28 | 08.1 | Nolietoti transportlīdzekļi | Nebīstami |

29 | 08.41 | Baterijas un akumulatoru atkritumi | Nebīstami |

30 | 08.41 | Baterijas un akumulatoru atkritumi | Bīstami |

31 | 09 | Dzīvnieku un augu atkritumi (izņemot dzīvnieku atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus) | Nebīstami |

32 | 09.11 | Dzīvnieku atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem | Nebīstami |

33 | 09.3 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli | Nebīstami |

34 | 10.1 | Sadzīves un līdzīgi atkritumi | Nebīstami |

35 | 10.2 | Jaukti un nediferencēti materiāli | Nebīstami |

36 | 10.3 | Šķirošanas atlikumi | Nebīstami |

37 | 11 | Parastās dūņas (izņemot bagarēšanas grunti) | Nebīstamas |

38 | 11.3 | Bagarēšanas grunts | Nebīstama |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerālu atkritumi (izņemot degšanas atkritumus, piesārņotu augsni un piesārņotu bagarēšanas grunti) | Nebīstami |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerālu atkritumi (izņemot degšanas atkritumus, piesārņotu augsni un piesārņotu bagarēšanas grunti) | Bīstami |

41 | 12.4 | Degšanas atkritumi | Nebīstami |

42 | 12.4 | Degšanas atkritumi | Bīstami |

43 | 12.6 | Piesārņota augsne un piesārņota bagarēšanas grunts | Bīstamas |

44 | 13 | Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi | Nebīstami |

45 | 13 | Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi | Bīstami |

2. Komisija saskaņā ar Direktīvā 94/62/EK paredzēto ziņošanas pienākumu izstrādā programmu eksperimentālajiem pētījumiem, kurus dalībvalstis veic brīvprātīgi, lai izvērtētu, vai ir būtiski iekļaut iepakojuma atkritumu ierakstu (Atkritumu statistikas nomenklatūra, 2. versija) 1. punktā ietvertajā iedalījuma sarakstā. Komisija finansē šo eksperimentālo pētījumu izmaksas līdz 100 % apmērā. Pamatojoties uz šo eksperimentālo pētījumu secinājumiem, Komisija nosaka nepieciešamos izpildes pasākumus saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

3. IEDAĻA

Raksturlielumi

1. Raksturlielumi atkritumu kategorijām:

katrai atkritumu kategorijai, kas minēta 2. iedaļas 1. punktā, jāapkopo esošais atkritumu daudzums.

2. Raksturlielumi reģiona līmenī:

iedzīvotāju kopums vai mājokļi, ko apkalpo jauktu sadzīves atkritumu un līdzīgu atkritumu (NUTS 2. līmenis) savākšanas shēma.

4. IEDAĻA

Statistiskās novērošanas vienība

1. Statistiskās novērošanas vienība, kas jāizmanto visām atkritumu kategorijām, ir 1000 tonnu (normālu) mitro atkritumu. Atkritumu kategorijai "dūņas" jāpiešķir papildu skaitlis sausnei.

2. Statistiskās novērošanas vienībai reģiona līmeņa raksturlielumiem jābūt procentuālai iedzīvotāju kopuma vai mājokļu daļai.

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads un regularitāte

1. Pirmais pārskata gads ir otrais kalendārais gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Pēc pirmā pārskata gada dalībvalstis sniedz datus par katru otro gadu.

6. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana Eiropas Kopienu Statistikas birojam

Rezultāti jānosūta 18 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

7. IEDAĻA

Ziņojums par piemērošanas jomu un statistikas kvalitāti

1. Dalībvalstis par katru 8. iedaļā (darbības un mājsaimniecības) uzskaitīto pozīciju norāda procentuālo daļu, kuras apjomā apkopotā statistika pārstāv attiecīgās pozīcijas atkritumu kopumu. Piemērošanas jomas minimālo prasību definē saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2. Dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumu, norādot savākto datu precizitātes pakāpi. Tajā sniedz aprakstu par novērtējumu, summēšanu vai izslēgšanu, kā arī to, kā šīs procedūras ietekmē 2. iedaļas 1. punktā uzskaitīto atkritumu kategoriju sadalījumu pēc saimnieciskajām darbībām un mājsaimniecībām, kā minēts 8. iedaļā.

3. Komisija ietver ziņojumus par piemērošanas jomu un kvalitāti ziņojumā, kas minēts šīs regulas 8. pantā.

8. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1. Rezultāti par 3. iedaļas 1. punktā uzskaitītajiem raksturlielumiem ir jāapkopo par:

1.1. šādām NACE REV 1 iedaļām, nodaļām, grupām un klasēm:

Pozīcijas Nr. | NACE REV 1.1 Kods | Apraksts |

1 | A | Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība |

2 | B | Zveja |

3 | C | Kalnrūpniecība un derīgo izrakteņu ieguve |

4 | DA | Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana |

5 | DB + DC | Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu ražošana + ādas un ādas izstrādājumu ražošana |

6 | DD | Kokmateriālu un koka izstrādājumu ražošana |

7 | DE | Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana; izdevējdarbība un iespiešana |

8 | DF | Koksa, naftas pārstrādes produktu un kodoldegvielas ražošana |

9 | DG + DH | Ķīmisko vielu, ķīmisko preparātu, ķīmisko šķiedru ražošana + gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana |

10 | DI | Citu nemetālu minerālproduktu ražošana |

11 | DJ | Parasto metālu un metāla izstrādājumu ražošana |

12 | DK + DL + DM | Iekārtu un aprīkojuma ražošana + elektrisko un optisko iekārtu ražošana + transportlīdzekļu aprīkojuma ražošana |

13 | DN, 37. izslēdzot | Rūpniecības nozares, citur neminētas |

14 | E | Elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens un ūdens apgāde |

15 | F | Celtniecība |

16 | G — Q, izslēdzot 90. un 51.57 | Pakalpojumu darbības: Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; mehānisko transportlīdzekļu, motociklu, personiskās lietošanas un saimniecības preču remonts + viesnīcas un restorāni + transports, glabāšana un sakari + finanšu starpniecība + nekustamie īpašumi, izīrēšana un uzņēmējdarbība + valsts pārvalde, aizsardzība un obligātā sociālā apdrošināšana + izglītība + veselība un sabiedriskais darbs + citas sabiedriskas, sociālas un personiskas darbības + mājsaimniecību darbības + ekstrateritoriālas organizācijas un iestādes |

17 | 37 | Otrreizējā pārstrāde |

18 | 51.57 | Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība |

19 | 90 | Notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana, kanalizācijas, asenizācijas un tamlīdzīgas darbības |

1.2. mājsaimniecībām:

20 | | Mājsaimniecībās radītie atkritumi |

2. Attiecībā uz saimnieciskām darbībām statistikas vienības saskaņā ar katras valsts statistikas sistēmu ir vietējās vienības vai darbības veida vienības, kā definēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā [1].

Kvalitātes ziņojumā, kas jāsastāda saskaņā ar 7. iedaļu, jāietver apraksts par to, kā izraudzītā statistikas vienība ietekmē NACE REV 1 datu sadalījuma iedalījumu grupās.

[1] OV L 76, 30.3.1993., 2. lpp. Regula grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ATKRITUMU REĢENERĀCIJA UN APGLABĀŠANA

1. IEDAĻA

Piemērošanas joma

1. Statistika jāapkopo par visām reģenerācijas un apglabāšanas iekārtām, kuras veic jebkuras no 8. iedaļas 2. punktā minētajām darbībām un ir saistītas ar vai ir daļa no saimnieciskajām darbībām saskaņā ar NACE REV 1 iedalījumu grupās, kas minēts I pielikuma 8. iedaļas 1.1. punktā.

2. Šis pielikums neattiecas uz iekārtām, ar kurām veic vienīgi atkritumu pārstrādi to rašanās vietā.

2. IEDAĻA

Atkritumu kategorijas

To atkritumu kategoriju saraksts, par kurām jāapkopo statistika saskaņā ar katru 8. iedaļas 2. punktā minēto reģenerācijas vai apglabāšanas darbību, ir šāds:

Sadedzināšana |

Pozīcijas Nr. | Atkritumu statistikas nomenklatūra 2. versija | Bīstamie/nebīstamie atkritumi |

Kods | Apraksts |

1 | 01 + 02 + 03 | Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus (ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi) | Nebīstami |

2 | 01 + 02 + 03 | Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus (ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi) | Bīstami |

3 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Nebīstami |

4 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Bīstami |

5 | 05 | Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi | Nebīstami |

6 | 05 | Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi | Bīstami |

7 | 10.1 | Sadzīves un līdzīgi atkritumi | Nebīstami |

8 | 10.2 | Jaukti un nediferencēti materiāli | Nebīstami |

9 | 10.3 | Šķirošanas atlikumi | Nebīstami |

10 | 11 | Parastās dūņas | Nebīstamas |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Citi atkritumi (metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + dzīvnieku un augu atkritumi + minerālu atkritumi + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi) | Nebīstami |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Citi atkritumi (metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + dzīvnieku un augu atkritumi + minerālu atkritumi + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi) | Bīstami |

Darbības, kuru rezultātā var notikt reģenerācija (izņemot enerģijas reģenerāciju) |

Pozīcijas Nr. | Atkritumu statistikas nomenklatūra, 2. versija | Bīstamie/nebīstamie atkritumi |

Kods | Apraksts |

1 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Nebīstami |

2 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Bīstami |

3 | 06 | Metālu atkritumi | Nebīstami |

4 | 06 | Metālu atkritumi | Bīstami |

5 | 07.1 | Stikla atkritumi | Nebīstami |

6 | 07.2 | Papīra un kartona atkritumi | Nebīstami |

7 | 07.3 | Gumijas atkritumi | Nebīstami |

8 | 07.4 | Plastmasas atkritumi | Nebīstami |

9 | 07.5 | Koksnes atlikumi | Nebīstami |

10 | 07.6 | Tekstilatkritumi | Nebīstami |

11 | 07.6 | Tekstilatkritumi | Bīstami |

12 | 09 | Dzīvnieku un augu atkritumi (izņemot dzīvnieku atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem; un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus) | Nebīstami |

13 | 09.11 | Dzīvnieku atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem | Nebīstami |

14 | 09.3 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli | Nebīstami |

15 | 12 | Minerālu atkritumi | Nebīstami |

16 | 12 | Minerālu atkritumi | Bīstami |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Citi atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus (ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi + veselības aizsardzības un bioloģiskie atkritumi + nolietotās iekārtas + jaukti parastie atkritumi + parastās dūņas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi) | Nebīstami |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Citi atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus (ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi + veselības aizsardzības un bioloģiskie atkritumi + nolietotās iekārtas + jaukti parastie atkritumi + parastās dūņas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi) | Bīstami |

Apglabāšana (izņemot sadedzināšanu): |

Pozīcijas Nr. | Atkritumu statistikas nomenklatūra, 2. versija | Bīstamie/nebīstamie atkritumi |

Kods | Apraksts |

1 | 01 + 02 + 03 | Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus (ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi) | Nebīstami |

2 | 01 + 02 + 03 | Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus (ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi) | Bīstami |

3 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Nebīstami |

4 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Bīstami |

5 | 09 | Dzīvnieku un augu atkritumi (izņemot dzīvnieku atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem; un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus) | Nebīstami |

6 | 09.11 | Dzīvnieku atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem | Nebīstami |

7 | 09.3 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli | Nebīstami |

8 | 10.1 | Sadzīves un līdzīgi atkritumi | Nebīstami |

9 | 10.2 | Jaukti un nediferencēti materiāli | Nebīstami |

10 | 10.3 | Šķirošanas atlikumi | Nebīstami |

11 | 11 | Parastās dūņas | Nebīstamas |

12 | 12 | Minerālu atkritumi | Nebīstami |

13 | 12 | Minerālu atkritumi | Bīstami |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Citi atkritumi (veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotās iekārtas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi) | Nebīstami |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Citi atkritumi (veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotās iekārtas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi) | BĪSTAMI |

3. IEDAĻA

Raksturlielumi

Raksturlielumi, par kuriem jāapkopo statistika par 8. iedaļas 2. punktā minētajām reģenerācijas un apglabāšanas darbībām, ir norādīti turpmāk ietvertajā tabulā.

Reģenerācijas un apglabāšanas darbību skaits un jauda uz vienu reģionu |

Pozīcijas Nr. | Apraksts |

1 | Darbības iekārtu skaits, NUTS 2. līmenis |

2 | Jauda, izteikta vienībās atbilstoši darbībām, NUTS 2. līmenis |

Apstrādātu atkritumu apjoms uz vienu reģenerācijas un apglabāšanas darbību, ieskaitot importu

3 | Kopējais apstrādāto atkritumu apjoms, iedalot pēc darbībām attiecībā uz konkrētām atkritumu kategorijām, kas uzskaitītas 2. iedaļā, izņemot atkritumu pārstrādi to rašanās vietā, NUTS 1. līmenis |

4. IEDAĻA

Statistiskās novērošanas vienība

Statistiskās novērošanas vienība, kas jāizmanto visām atkritumu kategorijām, ir 1000 tonnu (normālu) mitro atkritumu. Atkritumu kategorijai "dūņas" jāpiešķir papildu skaitlis sausnei.

5. IEDAĻA

Pirmais pārskata gads un regularitāte

1. Pirmais pārskata gads ir otrais kalendārais gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās.

2. Pēc pirmā pārskata gada dalībvalstis sniedz datus par katru otro gadu par 8. iedaļas 2. punktā minētajām iekārtām.

6. IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana Eiropas Kopienu Statistikas birojam

Rezultāti jānosūta 18 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

7. IEDAĻA

Ziņojums par piemērošanas jomu un statistikas kvalitāti

1. Raksturlielumiem, kuri uzskaitīti 3. iedaļā, kā arī katrai pozīcijai, kas ietverta starp darbības veidiem, kas uzskaitīti 8. iedaļas 2. punktā, dalībvalstis norāda procentuālo daļu, kuras apjomā apkopotā statistika pārstāv attiecīgās pozīcijas atkritumu kopumu. Piemērošanas jomas minimālās prasības definē saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2. Par raksturlielumiem, kas uzskaitīti 3. iedaļā, dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumu, norādot savākto datu precizitātes pakāpi.

3. Komisija ietver ziņojumus par piemērošanas jomu un kvalitāti ziņojumā, kas minēts šīs regulas 8. pantā.

8. IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1. Rezultāti jāapkopo atbilstoši raksturlielumiem, kas minēti 3. iedaļā, par katru pozīciju, kas ietverta starp darbības veidiem, kuri uzskaitīti 8. iedaļas 2. punktā.

2. Reģenerācijas un apglabāšanas darbību saraksts; kodi attiecas uz kodiem, kas ietverti Direktīvas 75/442/EEK pielikumos:

Pozīcijas Nr. | Kods | Reģenerācijas un apglabāšanas darbības veids |

Sadedzināšana

1 | R1 | Izmanto galvenokārt kā degvielu vai citus līdzekļus enerģijas ražošanai |

2 | D10 | Sadedzināšana uz zemes |

Darbības, kuru rezultātā var notikt reģenerācija (izņemot enerģijas reģenerāciju)

3 | R2 + | Šķīdinātāja reģenerācija |

R3 + | Tādu organisku vielu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija, ko neizmanto kā šķīdinātājus (ieskaitot kompostēšanu un citus bioloģiskus pārveidošanās procesus) |

R4 + | Metālu un metālu maisījumu pārstrāde/reģenerācija |

R5 + | Citu neorganisku materiālu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija |

R6 + | Skābju vai bāzu reģenerācija |

R7 + | Piesārņojuma mazināšanā izmantoto sastāvdaļu reģenerācija |

R8 + | Katalizatoru sastāvdaļu reģenerācija |

R9 + | Naftas pārstrāde vai citāda naftas otrreizēja izmantošana |

R10 + | Zemes apstrāde, kuras rezultātā tiek radīts labums lauksaimniecībai vai ekoloģisks uzlabojums |

R11 | To atkritumu izmantošana, kuri rodas no jebkuras darbības, kas numurēta ar R1 līdz R10 |

Apglabāšanas darbības

4 | D1+ | Nogulsnēšana zemē vai uz zemes (piemēram, poligonā un citur) |

D3 + | Dziļā iesūknēšana (piemēram, sūknējamo izmešu iesūknēšana akās, sāls velvēs vai dabiski izveidojušās iedobēs un citur) |

D4 + | Virsmas aizpildīšana (piemēram, šķidro vai dūņu izmešu ievietošana šahtās, nožogotās teritorijās vai lagūnās un citur) |

D5 + | Novietošana īpašos tehniski izstrādātos poligonos (piemēram, ievietošana izoderētās atsevišķās kamerās, kuras ir aizvākotas un izolētas cita no citas, kā arī no apkārtējās vides, un citur) |

D12 | Pastāvīga uzglabāšana (piemēram, konteinera ievietošana šahtās un citur) |

5 | D2 + | Zemes apstrāde (piemēram, šķidro vai dūņveida izmešu biodegradācija augsnē utt.) |

D6 + | Ielaišana ūdenstilpēs, izņemot jūras/okeānus |

D7 | Ielaišana jūrās/okeānos, arī jūras gultnes insercija |

3. Komisija izstrādā programmu eksperimentāliem pētījumiem, ko dalībvalstis īsteno brīvprātīgi. Eksperimentālo pētījumu mērķis ir izvērtēt iespējamību iegūt datus par atkritumu daudzumu, kas ir atkarīgs no sagatavošanas darbībām, kā definēts Direktīvas 75/442/EEK IIA un IIB pielikumā, kā arī šādu datu nozīmīgumu. Komisija finansē šo eksperimentālo pētījumu veikšanas izmaksas līdz 100 % apmērā. Pamatojoties uz šo eksperimentālo pētījumu secinājumiem, Komisija nosaka nepieciešamos izpildes pasākumus saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

4. Statistikas vienības atbilstoši katras dalībvalsts statistikas sistēmai ir vietējās vienības vai darbības veida vienības, kā definēts Regulā (EEK) Nr. 696/93.

Kvalitātes ziņojumā, kas jāsastāda saskaņā ar 7. iedaļu, jāietver apraksts par to, kā izraudzītā statistikas vienība ietekmē NACE REV 1 datu sadalījuma iedalījumu grupās.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

ATKRITUMU STATISTIKAS NOMENKLATŪRA,

kā minēts I pielikuma 2. iedaļas 1. punktā un II pielikuma 2. iedaļā, atkritumu statistikas nomenklatūra REV 2 (galvenokārt vielu statistikas nomenklatūra)

01 Kombinētie atkritumi

01.1 Izlietotie šķīdinātāji

01.11 Halogenētie izlietotie šķīdinātāji

1 Bīstamie

ūdeni saturošu šķīdinātāju sajaukums, kas satur halogēnus

hlorfluorogļūdeņraži

attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes

halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

citi halogenēti šķīdinātāji

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

dūņas, kas satur halogenētus šķīdinātājus

dūņas vai cietie atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

01.12 Nehalogenēti izlietotie šķīdinātāji

0 Nebīstamie

atkritumi, kas radušies, veicot ekstrakciju ar šķīdinātājiem

1 Bīstamie

ūdeni saturošu šķīdinātāju sajaukums bez halogēniem

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

dūņas, kas satur citus šķīdinātājus

dūņas vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus

dūņas vai cietie atkritumi bez halogenētiem šķīdinātājiem

šķīdinātāju maisījumi vai organiskie šķidrumi bez halogenētiem šķīdinātājiem

šķīdinātāji

šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi bez halogenētiem šķīdinātājiem

01.2 Skābju, sārmu un sāļu atkritumi

01.21 Skābju atkritumi

0 Nebīstamie

cianīdu nesaturoši atkritumi, kas nesatur hromu

skābes

1 Bīstamie

skābais kodināšanas šķīdums

citādi nespecificētas skābes

balinātāju šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi

cianīdu nesaturoši atkritumi, kas satur hromu

elektrolīts no baterijām un akumulatoriem

fiksāžas šķīdumi

hlorūdeņražskābe

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

fosforskābe un fosforpaskābe

sērskābe

sērskābe un sērpaskābe

citādi nespecificēti atkritumi

01.22 Sārmainie atkritumi

0 Nebīstamie

sārmi

1 Bīstamie

citādi nespecificēti sārmi

amonjaks

kalcija hidroksīds

cianīdu saturoši (sārmaini) atkritumi, kas satur smagos metālus, izņemot hromu

cianīdu saturoši (sārmaini) atkritumi, ka nesatur smagos metālus

metāla hidroksīda nosēdumi un citi nosēdumi no metālu insolubilizācijas

soda

attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes

cianīdu saturoši atkritumi

citādi nespecificēti atkritumi

attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes

ofsetplašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes

01.23 Sāls šķīdumi

0 Nebīstamie

sāls šķīdumi, kas satur sulfātus, sulfītus vai sulfīdus

sāls šķīdumi, kas satur hlorīdus, fluorīdus un halogenīdus

sāls šķīdumi, kas satur fosfātus un saistītus cietos sāļus

sāls šķīdumi, kas satur nitrātus un saistītus maisījumus

1 Bīstamie

atkritumi no elektrolītiskās rafinēšanas

01.24 Citi sāls atkritumi

0 Nebīstamie

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur barītu

karbonāti

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur hlorīdu

metālu oksīdi

fosfāti un saistīti cietie sāļi

sāļi un šķīdumi, kas satur organiskos savienojumus

vara hidrometalurģijas nosēdumi

cietie sāļi, kas satur amoniju

cietie sāļi, kas satur hlorīdus, fluorīdus un citus halogenētus cietos sāļus

cietie sāļi, kas satur nitrīdus (metālnitrīds)

cietie sāļi, kas satur sulfātus, sulfītus vai sulfīdus

atkritumi, kas satur sēru

atkritumi no potaša un akmeņsāls pārstrādes

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

metālu sāļi

citi atkritumi

fosfatēšanas nosēdumi

sāļu sārņi, kas radušies otrējā kausēšanā

sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdus

nosēdumi, kas radušies cinka hidrometalurģijā (tostarp jarozīts un getīts)

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādes atkritumi

atkritumi, kas satur arsēnu

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

atkritumi, kas satur citus smagos metālus

01.3 Izlietotie naftas produkti

01.31 Izlietotā motoreļļa

1 Bīstamie

hlorēta motoreļļa, transmisijas eļļa un smēreļļa

nehlorēta motoreļļa, transmisijas eļļa un smēreļļa

citas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

01.32 Citi izlietotie naftas produkti

0 Nebīstamie

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur naftu

atsāļoti nosēdumi

nosēdumi, kas rodas no uzņēmumu, iekārtu un apkopes darbībām

slīpēšanas, trīšanas un lepēšanas nosēdumi

pulēšanā radušies atkritumi

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

skābie alkilsārņi

bremžu šķidrums

hlorētas emulsijas

hidrauliskās eļļas, kas satur vienīgi minerāleļļu

hidrauliskās eļļas, kas satur polihlordifenilus vai polihlortrifenilus

izolācijas eļļa vai siltuma pārneses eļļas un citi šķidrumi, kas satur polihlordifenilus vai polihlortrifenilus

apstrādes nosēdumi

izolācijas minerāleļļas un siltuma pārneses eļļas

nehlorētas emulsijas

nehlorētas hidrauliskās eļļas (kas nav emulsijas)

nehlorētas izolācijas un siltuma pārneses eļļas un citi šķidrumi

citādi nespecificēti naftas produktu atkritumi

citas hlorētas hidrauliskās eļļas (kas nav emulsijas)

citas hlorētas izolācijas un siltuma pārneses eļļas un citi šķidrumi

citas hidrauliskās eļļas

izlietoti vaski un ziedes

sintētiskas izolācijas un siltuma pārneses eļļas un citi šķidrumi

sintētiskas apstrādes eļļas

nosēdumi tvertņu apakšā

atkritumu apstrādes emulsija, kas satur halogēnus

atkritumu apstrādes emulsijas, kas nesatur halogēnus

atkritumu apstrādes eļļas, kas satur halogēnus (nav emulsija)

atkritumu apstrādes eļļas, kas nesatur halogēnus (nav emulsija)

01.4 Izlietoti ķīmiskie katalizatori

01.41 Izlietoti ķīmiskie katalizatori

0 Nebīstamie

citi izlietotie katalizatori

izlietotie katalizatori, kas satur dārgmetālus

izlietotie katalizatori, piemēram, no slāpekļa oksīdu iznīcināšanas

izlietotie katalizatori, piemēram, no slāpekļa oksīdu iznīcināšanas

02 Ķīmisko preparātu atkritumi

02.1 Normām neatbilstoši ķīmiskie atkritumi

02.11 Agroķīmijas produktu atkritumi

1 Bīstamie

agroķīmiskie atkritumi

neorganiskie pesticīdi, biocīdi un koksnes konservanti

pesticīdi

02.12 Neizlietotās zāles

0 Nebīstamie

izbrāķētās ķīmiskās vielas un zāles

zāles

02.13 Krāsas, lakas, tintes un adhezīvie atkritumi

0 Nebīstamie

ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus

ūdeņaini nosēdumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus

ūdeņaini nosēdumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

ūdeņaini nosēdumi, kas satur krāsu vai laku

ūdens suspensijas, kas satur krāsu vai laku

sausā tinte

krāsvielas un pigmenti

sacietējuši adhezīvi un hermētiķi

sacietējušas krāsas un lakas

pulverkrāsa

pārklājumu pulveru atkritumi

krāsu un lakas noņemšanas līdzekļu atkritumi

ūdeni saturošas tintes atkritumi

ūdeni saturošu krāsu un laku atkritumi

drukas toneru (arī kasetņu) atkritumi

ūdeni saturošu adhezīvu un hermētiķu atkritumi

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

adhezīvu un hermētiķu nosēdumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

adhezīvu un hermētiķu nosēdumi, kas nesatur halogenētos šķīdinātājus

tintes nosēdumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus

tintes nosēdumi, kas nesatur halogenētus šķīdinātājus

krāsas, tintes, adhezīvi un sveķi

atkritumi no krāsas vai lakas noņemšanas līdzekļa, kas satur halogenētos šķīdinātājus

atkritumi no krāsas vai lakas noņemšanas līdzekļa, kas nesatur halogenētos šķīdinātājus

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas nesatur halogenētos šķīdinātājus

tintes atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

tintes atkritumi, kas nesatur halogenētos šķīdinātājus

krāsas un lakas atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

krāsas un lakas atkritumi, kas nesatur halogenētos šķīdinātājus

02.14 Citi ķīmisko preparātu atkritumi

0 Nebīstamie

aerosoli

balināšanas nosēdumi no hipohlorīta un hlora procesiem

balināšanas nosēdumi no citiem balināšanas procesiem

mazgāšanas līdzekļi

rūpnieciskās gāzes augstspiediena balonos, sašķidrinātas naftas gāzes tvertnēs un rūpnieciskos aerosola baloniņos (arī halonos)

fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus

ķīmiskās apstrādes atkritumi

atkritumi no slāpekļa ķīmijas procesiem un minerālmēslu ražošanas

konservējošo vielu atkritumi

atkritumi, kas radušies no silīcija un silīcija savienojumu ražošanas

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

halogēnus nesaturoši organiskie koksnes konservanti

hloru saturoši organiskie koksnes konservanti

metālorganiskie koksnes konservanti

neorganiskie koksnes konservanti

nosēdumi, kas satur dzīvsudrabu

izbrāķētās ķīmiskās vielas

fotoķimikālijas

02.2 Neizlietotās sprāgstvielas

02.21 Sprāgstvielu un pirotehnikas produktu atkritumi

1 Bīstamie

pirotehnikas atkritumi

citi sprāgstvielu atkritumi

02.22 Munīcijas atkritumi

1 Bīstamie

munīcijas atkritumi

02.3 Jaukti ķīmiskie atkritumi

02.31 Maznozīmīgi jaukti ķīmiskie atkritumi

0 Nebīstamie

citi atkritumi, kas satur neorganiskas ķīmiskas vielas, piemēram, laboratorijas ķīmiskās vielas, kas nav citādi specificētas, ugunsdzēsības pulveri

citi atkritumi, kas satur organiskas ķīmiskas vielas, piemēram, laboratorijas ķīmiskās vielas, kas nav citādi specificētas

02.32 Ķīmiskie atkritumi, kas sajaukti apstrādei

0 Nebīstamie

jaukti atkritumi galīgai apglabāšanai

02.33 Iepakojums, kas piesārņots ar bīstamām vielām

03 Citi ķīmiskie atkritumi

03.1 Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi

03.11 Darva un oglekļa atkritumi

0 Nebīstamie

asfalts

citādi nespecificēti atkritumi

kvēpi

anodu lūžņi

atkritumi, kas radušies ūdens šķīdumu elektrolīzei paredzētu anodu ražošanā

1 Bīstamie

skābais gudrons

citas darvas

darvas un citi oglekli saturoši atkritumi, kas radušies anodu ražošanā

03.12 Eļļu/ūdens emulsiju nosēdumi

1 Bīstamie

iekšzemes navigācijas kuģu tilpņu eļļas

kuģu tilpņu eļļas no ostas molu kanalizācijas

atsāļotāju nosēdumi un emulsijas

kolektoru nosēdumi

eļļas/ūdens separatora nosēdumi

eļļas/ūdens separatora cietviela

citas emulsijas

atkritumi no jūras transporta cisternu tīrīšanas, kas satur ķīmiskas vielas

atkritumi no dzelzceļa un autotransporta cisternu tīrīšanas, kas satur ķīmiskas vielas

atkritumi no glabāšanas tvertņu tīrīšanas, kas satur ķīmiskas vielas

03.13 Ķīmisko reakciju pārpalikumi

0 Nebīstamie

drabiņu un zaļā atsārma nosēdumi (no melno šķīdumu apstrādes)

hromu saturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

hromu nesaturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

nepārstiklota cietā fāze

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

03.14 Izlietoti filtrācijas materiāli un absorbenti

0 Nebīstamie

nosēdumi, kas radušies dekarbonizācijā

izlietota aktīvā ogle

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

šķidrumi un nosēdumi, kas radušies jonītu reģenerācijā

1 Bīstamie

aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā

gāzu attīrīšanā radušās nogulsnes uz filtra

halogenētas nogulsnes uz filtra, izlietoti absorbenti

citas nogulsnes uz filtra, izlietoti absorbenti

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

šķidrumi un nosēdumi, kas radušies jonu apmainītāju reģenerācijā

izlietota aktīvā ogle

izlietoti filtrmāli

03.2 Rūpniecības notekūdeņu nosēdumi

03.21 Rūpniecisko procesu un notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi

0 Nebīstamie

anaerobās apstrādes nosēdumi no dzīvnieku un augu atkritumiem

anaerobās apstrādes nosēdumi no sadzīves atkritumiem un līdzīgiem atkritumiem

nosēdumi, kas radušies, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu

atkritumu poligona notekūdeņi

hromu saturoši nosēdumi

hromu nesaturoši nosēdumi

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

citādi nespecificēti nosēdumi

citādi nespecificēti atkritumi

03.22 Ogļūdeņražus saturoši nosēdumi

0 Nebīstamie

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

ūdeni saturoši atkritumi no naftas produktu reģenerācijas

ūdeni saturoši šķidrumi mazgāšanai

atkritumi, kas radušies attaukošanā ar tvaiku

atkritumi no jūras transporta cisternu tīrīšanas, kas satur naftas produktus

atkritumi no dzelzceļa un autotransporta cisternu tīrīšanas, kas satur naftas produktus

atkritumi no glabāšanas tvertņu tīrīšanas, kas satur naftas produktus

tauku un eļļas maisījums no eļļas/notekūdeņu atdalīšanas

04 Radioaktīvie atkritumi

04.1 Kodolatkritumi

04.11 Kodolatkritumi

04.2 Izlietoti jonizējošie avoti

04.21 Izlietoti jonizējošie avoti

04.3 Iekārtas un produkti, kas piesārņoti ar radioaktivitāti

04.31 Iekārtas un produkti, kas piesārņoti ar radioaktivitāti

04.4 Augsne, kas piesārņota ar radioaktivitāti

04.41 Augsne, kas piesārņota ar radioaktivitāti

05 Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

05.1 Infekciozi veselības aprūpes atkritumi

05.11 Infekciozi cilvēku veselības aprūpes atkritumi

0 Nebīstamie

ķermeņa daļas un orgāni, arī asins maisiņi un asins pagatavojumu rezerves

1 Bīstamie

citi atkritumi, uz kuru savākšanu un apglabāšanu attiecas īpašas prasības, lai novērstu infekciju

05.12 Infekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

0 Nebīstamie

injekciju adatas

05.2 Neinfekciozi veselības aprūpes atkritumi

05.21 Neinfekciozi cilvēku veselības aprūpes atkritumi

05.22 Neinfekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

05.3 Ģenētiskās inženierijas atkritumi

05.31 Ģenētiskās inženierijas atkritumi

1 Bīstamie

citi atkritumi, uz kuru savākšanu un apglabāšanu attiecas īpašas prasības, lai novērstu infekciju

06 Metālu atkritumi

06.1 Melnā metāla atkritumi un lūžņi

06.11 Melnā metāla atkritumi un lūžņi

0 Nebīstamie

nolietotas veidnes

melno metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

citas melno metālu cietās daļiņas

dzelzs un tērauds

melno metālu materiāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem

06.2 Krāsainā metāla atkritumi un lūžņi

06.21 Dārgmetālu atkritumi

1 Bīstamie

sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās vietās

06.22 Iepakojuma alumīnija atgriezumi

06.23 Citi alumīnija atkritumi

0 Nebīstamie

alumīnijs

06.24 Vara atkritumi

0 Nebīstamie

varš, bronza, misiņš

kabeļi

06.25 Svina atkritumi

0 Nebīstamie

svins

06.26 Citi metālu atkritumi

0 Nebīstamie

krāsaino metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

citas krāsaino metālu cietās daļiņas

cinks

alva

06.3 Jaukti metāla atkritumi

06.31 Jaukts iepakojums no metāla

0 Nebīstams

metāls

mazi metāli (kārbas u. c.)

citi metāli

06.32 Citi jaukti metāla atkritumi

0 Nebīstamie

citādi nespecificēti atkritumi

jaukti metāli

07 Nemetālu atkritumi

07.1 Stikla atkritumi

07.11 Stikla tara

0 Nebīstamie

stikls

07.12 Citi stikla atkritumi

0 Nebīstamie

stikla atkritumi

stikls

07.2 Papīra un kartona atkritumi

07.21 Papīra un kartona iepakojuma atkritumi

0 Nebīstamie

papīrs un kartons

07.22 Kombinētā kartona iepakojuma atkritumi

07.23 Citi papīra un kartona atkritumi

0 Nebīstamie

šķiedru un papīra nosēdumi

citādi nespecificēti atkritumi

papīrs un kartons

07.3 Gumijas atkritumi

07.31 Nolietotas riepas

0 Nebīstamie

nolietotas riepas

07.32 Citi gumijas atkritumi

07.4 Plastmasas atkritumi

07.41 Plastmasas iepakojuma atkritumi

0 Nebīstamie

plastmasa

07.42 Citi plastmasas atkritumi

0 Nebīstamie

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

plastmasas daļiņas

plastmasas pārstrādes rūpniecības atkritumi

plastmasa

mazi plastmasas gabaliņi

cita plastmasa

07.5 Koksnes atlikumi

07.51 Koka tara

0 Nebīstamie

koka

07.52 Zāģu skaidas un atgriezumi

0 Nebīstamie

zāģu skaidas

atgriezumi, skaidas, bojāti kokmateriāli/skaidu plātnes/finieris

07.53 Citi koksnes atlikumi

0 Nebīstamie

mizas un korķa atkritumi

mizas

kokmateriāli

07.6 Tekstilatkritumi

07.61 Valkāti apģērbi

07.62 Dažādi tekstilatkritumi

0 Nebīstamie

absorbenti, filtrēšanas materiāli, lupatas, aizsargapģērbs

apģērbs

nehalogenēti atkritumi no apstrādes un apdares

tekstilmateriāli

kompozītmateriālu atkritumi (impregnēts audums, elastomēri, plastomēri)

apstrādātu jauktu tekstilmateriālu šķiedru atkritumi

atkritumi no apstrādātu tekstilmateriālu šķiedrām, galvenokārt dzīvnieku izcelsmes

atkritumi no apstrādātu tekstilmateriālu šķiedrām, galvenokārt mākslīgas vai sintētiskas izcelsmes

atkritumi no apstrādātu tekstilmateriālu šķiedrām, galvenokārt augu izcelsmes

atkritumi no neapstrādātām jauktām tekstilšķiedrām pirms vērpšanas un aušanas

atkritumi no neapstrādātām tekstilšķiedrām un citām dabiskām šķiedrvielām, galvenokārt augu izcelsmes

atkritumi no neapstrādātām tekstilšķiedrām, galvenokārt mākslīgām vai sintētiskām

atkritumi no neapstrādātām tekstilšķiedrām, galvenokārt dzīvnieku izcelsmes

1 Bīstamie

halogenēti apstrādes un apdares atkritumi

07.63 Ādas atkritumi

0 Nebīstamie

miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi)

apstrādes un apdares atkritumi

citādi nespecificēti atkritumi

08 Nolietotas iekārtas

08.1 Nolietoti transportlīdzekļi

08.11 Nolietotas privātās automašīnas

0 Nebīstamie

nolietoti transportlīdzekļi

08.12 Citi nolietoti transportlīdzekļi

0 Nebīstamie

nolietoti transportlīdzekļi

08.2 Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

08.21 Nolietotas lielas mājsaimniecības ierīces

08.22 Nolietotas nelielas mājsaimniecības ierīces

08.23 Citas nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

0 Nebīstamie

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām

vienreizlietojamie fotoaparāti bez baterijām

citas nolietotas elektroniskas iekārtas (piemēram, iespiedshēmas plates)

elektroniskas iekārtas (piemēram, iespiedshēmas plates)

08.3 Lielgabarīta mājsaimniecības ierīces

08.31 Lielgabarīta mājsaimniecības ierīces

08.4 Nolietotas mašīnu un iekārtu detaļas

08.41 Baterijas un akumulatoru atkritumi

0 Nebīstamie

sārmu akumulatori

citas baterijas un akumulatori

baterijas

1 Bīstamie

transformatori un kondensatori, kas satur polihlordifenilu vai polihlortrifenilus

svina akumulatori

Ni-Cd baterijas

dzīvsudraba sausie elementi

08.42 Izlietotas katalītiskas iekārtas

0 Nebīstamie

dārgmetālus saturoši katalizatori, kas noņemti no transportlīdzekļiem

citi katalizatori, kas noņemti no transportlīdzekļiem

08.43 Citas nolietotas mašīnu un iekārtu detaļas

0 Nebīstamie

citādi nespecificēti atkritumi

iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus

citas nolietotas iekārtas

iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus

1 Bīstamie

luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

09 Dzīvnieku un augu atkritumi

09.1 Atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

09.11 Dzīvnieku atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0 Nebīstamie

dzīvnieku audu atkritumi

skalošanas un tīrīšanas nosēdumi

atkritumi, kas radušies dīrāšanā, un ādas atgriezumi

atkritumi, kas radušies pārkaļķošanā

organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks)

09.12 Augu atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0 Nebīstamie

skalošanas un tīrīšanas nosēdumi

augu audu atkritumi

nosēdumi, kas radušies mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un separēšanā

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

citādi nespecificēti atkritumi

atkritumi, kas radušies izejvielu tīrīšanā, mazgāšanā un smalcināšanā

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

09.13 Jaukti atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0 Nebīstamie

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

eļļas un tauki

organiskie kompostējamie virtuves atkritumi (arī cepamā eļļa un virtuves atkritumi no ēdnīcām un restorāniem)

citādi nespecificēti atkritumi

09.2 Zaļie atkritumi

09.21 Zaļie atkritumi

0 Nebīstamie

atkritumi, kas radušies koksnes izmantošanā

kompostējami atkritumi

09.3 Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

09.31 Pusšķidrie mēsli un kūtsmēsli

0 Nebīstamie

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (tostarp bojāti salmi), atsevišķi savākti un attīrīšanai aizvadīti notekūdeņi

10 Jaukti parastie atkritumi

10.1 Sadzīves un līdzīgi atkritumi

10.11 Sadzīves atkritumi

0 Nebīstamie

jaukti sadzīves atkritumi

10.12 Ielu tīrīšanas atkritumi

0 Nebīstamie

tirgus atkritumi

atkritumi, kas radušies ielu slaucīšanā

10.2 Jaukti un nediferencēti materiāli

10.21 Jaukts iepakojums

0 Nebīstamie

jaukti

10.22 Citi jaukti un nediferencēti materiāli

0 Nebīstamie

ūdeni saturoši atkritumi no pārstiklotu atkritumu rūdīšanas

iepakojums no kompozītmateriāliem

neorganiskas specifikācijām neatbilstošas partijas

organiskas specifikācijām neatbilstošas partijas

citi neorganiski atkritumi ar metāliem, citādi nespecificēti

fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu un sudraba savienojumus

cietie atkritumi no kuģu kravām

izlietotas spridzināšanas metālskaidas

citādi nespecificēti atkritumi

atkritumi, uz kuru savākšanu un apglabāšanu neattiecas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

atkritumi, uz kuru savākšanu un apglabāšanu neattiecas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)

atkritumi, kas radušies metināšanā

10.3 Šķirošanas atlikumi

10.31 Transportlīdzekļu sasmalcināšanas atkritumi

0 Nebīstamie

nelielas daļiņas no automobiļu sasmalcināšanas

10.32 Citi šķirošanas atkritumi

0 Nebīstamie

papīra un kartona otrreizējās pārstrādes atliekas

smalcināšanas atliekas

sadzīves atkritumu un tiem līdzīgo atkritumu nekompostēta frakcija

dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostēta frakcija

specifikācijām neatbilstošs komposts

citādi nespecificēti atkritumi

atkritumi, kas radušies sijāšanā

11 Parastie nosēdumi

11.1 Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi

11.11 Kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas nosēdumi

0 Nebīstamie

nosēdumi, kas radušies pilsētas notekūdeņu attīrīšanā

11.12 Bioloģiski noārdāmi nosēdumi no citiem notekūdeņiem

0 Nebīstamie

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

atkritumi no dzesēšanas kolonnām

citādi nespecificēti atkritumi

nosēdumi, kas radušies rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā

citādi nespecificēti atkritumi

11.2 Nosēdumi, kas radušies dzeramā ūdens un pārstrādes ūdens attīrīšanā

11.21 Nosēdumi, kas radušies dzeramā ūdens un pārstrādes ūdens attīrīšanā

0 Nebīstamie

nosēdumi no apsildes sistēmas ūdens

nosēdumi, kas radušies ūdens dzidrināšanā

citādi nespecificēti atkritumi

11.3 Nepiesārņota bagarēšanas grunts

11.31 Nepiesārņota bagarēšanas grunts

0 Nebīstamie

bagarēšanas grunts

11.4 Atkritumu bedres saturs

11.41 Atkritumu bedres saturs

0 Nebīstamie

nosēdumi uz septiskām tvertnēm

12 Minerālu atkritumi

12.1 Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi

12.11 Betona, ķieģeļu un ģipša atkritumi

0 Nebīstamie

citādi nespecificēti atkritumi

atkritumi no citiem uz cementa bāzes ražotiem kompozītmateriāliem

betons

ķieģeļi

būvmateriāli uz ģipša bāzes

12.12 Ogļūdeņradi saturoši autoceļu seguma materiālu atkritumi

0 Nebīstamie

darvu saturošs asfalts

asfalts (darvu nesaturošs)

darva un darvas produkti

1 Bīstamie

izolācijas materiāli, kas satur azbestu

12.13 Jaukti atkritumi, kas radušie būvdarbos

0 Nebīstamie

citi izolācijas materiāli

jaukti būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi

12.2 Azbesta atkritumi

12.21 Azbesta atkritumi

0 Nebīstamie

atkritumi no azbestcementa ražošanas

nolietotas iekārtas, kas satur azbestu nesaistītā veidā

azbesta pārstrādes rūpniecības atkritumi

būvmateriāli uz azbesta bāzes

1 Bīstamie

azbestu saturoši atkritumi, kas radušies elektrolīzē

12.3 Atkritumi no dabā sastopamām minerālvielām

12.31 Atkritumi no dabā sastopamām minerālvielām

0 Nebīstamie

ūdeņaini nosēdumi, kas satur keramikas materiālus

putekļveida un pulverveida atkritumi

saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi

citi nekompostējami atkritumi

sarkanās dūņas, kas radušās alumīnija ražošanā

augsne un akmeņi

zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas

cietie atkritumi, kas radušies pirmējā filtrācijā un sijāšanā

smagās frakcijas

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu ieguvē

atkritumi, kas radušies metālus nesaturošu minerālu ieguvē

atkritumi no akmeņu skaldīšanas un zāģēšanas

atkritumi no metālus saturošu minerālu apstrādes

atkritumi no metālus nesaturošu minerālu apstrādes

atkritumi no minerālu mazgāšanas un tīrīšanas

atkritumi un drupināti ieži

dažādu termiski neapstrādātu izejvielu atkritumi

smilšu un māla atkritumi

atkritumi no smilšu uztvērējiem

citādi nespecificēti atkritumi

12.4 Degšanas atkritumi

12.41 Atkritumi no dūmvadu gāzu attīrīšanas

0 Nebīstamie

atkritumi nosēdumu veidā, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmvadu gāzu atsērošanā

cietie atkritumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmvadu gāzu atsērošanā

dūmvadu gāzu putekļi

citi nosēdumi, kas rodas gāzu attīrīšanā

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

nosēdumi, kas rodas gāzu attīrīšanā

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

1 Bīstamie

gāzu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši atkritumi un citi ūdeni saturoši atkritumi

dūmvadu gāzu putekļi

vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmvadu gāzu attīrīšanā

nosēdumi, kas rodas gāzu attīrīšanā

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

12.42 Izdedži un pelni, kas rodas termiskā apstrādē un degšanā

0 Nebīstamie

ūdeņaini nosēdumi, kas rodas apkures katlu tīrīšanā

smagie pelni

smagie pelni un izdedži

sārņi un apdedži (pirmā un otrā kausēšana)

domnas putekļi

krāsns sārņi

citas cietās daļiņas un putekļi

citas cietās daļiņas un putekļi (tostarp putekļi no bumbu dzirnavām)

citi nosēdumi

kūdras vieglie pelni

fosforu saturoši sārņi

pirolīzē radušies atkritumi

izdedži (pirmā un otrā kausēšana)

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

nepārstrādāti sārņi

atkritumi, kas radušies sārņu pārstrādē

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

melnie izdedži, kas radušies otrējā kausēšanā

sodrēji

kalcija arsenāts

sārņi un apdedži (pirmā un otrā kausēšana)

vieglie pelni

mazuta pelnu putekļi

citas cietās daļiņas un putekļi

pirmējās kausēšanas sārņi/baltie sārņi

apdedži

izdedži (pirmā un otrā kausēšana)

12.5 Dažādi minerālu atkritumi

12.51 Mākslīgo minerālu atkritumi

0 Nebīstamie

alumīnija putekļi

ūdeņainas suspensijas, kas satur keramikas materiālus

ģipsis no titāna dioksīda ražošanas

specifikācijām neatbilstošs kalcija karbonāts

citas cietās daļiņas un putekļi

reģipsis

flīzes, dakstiņi un keramika

atkritumi, kas radušies kaļķa apdedzināšanā un dzēšanā

stikla šķiedras atkritumi

spirta destilācijas atkritumi

citādi nespecificēti atkritumi

12.52 Ugunsizturīgu materiālu atkritumi

0 Nebīstamie

organiskās saistvielas saturoši serdeņi un veidnes, kas nav bijuši kausēti

organiskās saistvielas saturoši serdeņi un veidnes, kas bijuši kausēti

domnu putekļi

izlietotie oderējuma un ugunsizturīgie materiāli

izlietotas oglekļa sloksnes un ugunsizturīgi materiāli no elektrolīzes

citādi nespecificēti atkritumi

1 Bīstamie

izlietotais katlu oderējums

dūmvadu gāzu attīrīšanai izlietota aktīvā ogle

12.6 Piesārņota augsne un piesārņota bagarēšanas grunts

12.61 Piesārņota augsne un šķembas

1 Bīstamie

noplūdušie naftas produkti

12.62 Piesārņota bagarēšanas grunts

13 Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi

13.1 Cietināti vai stabilizēti atkritumi

13.11 Cietināti vai stabilizēti atkritumi

0 Nebīstamie

atkritumi, kas stabilizēti/cietināti ar hidrauliskajām saistvielām

atkritumi, kas stabilizēti/cietināti ar organiskajām saistvielām

atkritumi, kas stabilizēti ar bioloģisku apstrādi

13.2 Pārstikloti atkritumi

13.21 Pārstikloti atkritumi

0 Nebīstamie

pārstikloti atkritumi

--------------------------------------------------

Top