EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_009_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 271

1

 

 

32002D1786

 

 

 

Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008)

3

2002

L 278

24

 

 

32002D0805

 

 

 

Решение на Комисията от 15 октомври 2002 година относно някои защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, предназначени за храна на животните и внесени от Украйна (нотифицирано под номер C(2002) 3785) (текст от значение за ЕИП)

14

2002

L 280

27

 

 

32002D0811

 

 

 

Решение на Съвета от 3 октомври 2002 година за създаване на обяснителни бележки, които да допълнят приложение VII към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета

16

2002

L 280

37

 

 

32002D0812

 

 

 

Решение на Съвета от 3 октомври 2002 година за установяване съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на формуляр за обобщена информация, свързан с пускането на пазара на генетично модифицирани организми като продукти или в продукти

26

2002

L 280

62

 

 

32002D0813

 

 

 

Решение на Съвета от 3 октомври 2002 година за установяване съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на формуляр за обобщена информация на нотификациите относно съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми за цели, различни от пускане на пазара

51

2002

L 289

15

 

 

32002R1918

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1918/2002 на Комисията от 25 октомври 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1788/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите относно сертификата за инспекция при внос от трети страни съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (текст от значение за ЕИП)

73

2002

L 305

19

 

 

32002L0086

 

 

 

Директива 2002/86/ЕО на Комисията от 6 ноември 2002 година за изменение на Директива 2001/101/ЕО относно датата, от която се забранява търговията с продукти, които не съответстват на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

82

2002

L 319

28

 

 

32002D0916

 

 

 

Решение на Комисията от 21 ноември 2002 година за изменение на Решение 94/652/ЕО относно актуализиране на описа на задачите, които следва да се предприемат в рамките на сътрудничеството на държавите-членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните (нотифицирано под номер С(2002)4447) (текст от значение за ЕИП)

83

2002

L 332

1

 

 

32002R2150

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 година относно статистиката на отпадъците (текст от значение за ЕИП)

85

2002

L 358

120

 

 

32002R2382

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2382/2002 нa Комисията от 30 декември 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 относно определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

121

2003

C 102

2

 

 

22003A0429(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и държави, които не са членки на Европейския съюз, относно участието на последните в договореностите на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (Ecurie) (2003/С 102/02)

123

2003

L 009

11

 

 

32003D0031

 

 

 

Решение на Комисията oт 29 ноември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за детергенти за миялни машини и за изменение на Решение 1999/427/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 4632) (текст от значение за ЕИП)

127

2003

L 011

27

 

 

32003D0033

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО

142

2003

L 031

3

 

 

32003R0223

 

 

 

Регламент (ЕО) № 223/2003 на Комисията от 5 февруари 2003 година относно изискванията за етикетиране, свързани с биологичния метод на производство на фуражи, комбинирани фуражи и хранителни суровини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

165

2003

L 033

30

 

 

32002L0098

 

 

 

Директива 2002/98/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/EО

171

2003

L 037

24

 

 

32002L0096

 

 

 

Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

184

2003

L 041

26

 

 

32003L0004

 

 

 

Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета

200

2003

L 047

56

 

 

32003D0121

 

 

 

Решение на Комисията от 11 февруари 2003 година за определяне на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността за прахосмукачки (нотифицирано под номер С(2003)114) (текст от значение за ЕИП)

207

2003

L 051

3

 

 

32003R0349

 

 

 

Регламент (EО) № 349/2003 на Комисията от 25 февруари 2003 година относно временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

212

2003

L 053

58

 

 

32003D0138

 

 

 

Решение на Комисията от 27 февруари 2003 година за установяване на стандарти за кодирането на компонентите и материалите, използвани в превозните средства в приложение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер C(2003) 620) (текст от значение за ЕИП)

228

2003

L 065

29

 

 

32003D0160

 

 

 

Решение на Комисията от 7 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на халон 1301 и халон 1211 (нотифицирано под номер С (2003) 691)

230

2003

L 067

22

 

 

32003D0168

 

 

 

Решение на Комисията от 11 март 2003 година относно създаване на Съвет Energy Star на Европейската общност

232

2003

L 076

25

 

 

32003D0200

 

 

 

Решение на Комисията от 14 февруари 2003 година за определяне на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за перилни детергенти и за изменение на Решение 1999/476/ЕО (нотифицирано под номер С(2003) 143) (текст от значение за ЕИП)

235

2003

L 081

10

 

 

32003R0545

 

 

 

Регламент (ЕО) № 545/2003 на Комисията от 27 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 относно определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

250

2003

L 085

15

 

 

32003R0599

 

 

 

Регламент (ЕО) № 599/2003 на Комисията от 1 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91/ЕИО относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните (текст от значение за ЕИП)

252

2003

L 102

82

 

 

32003D0287

 

 

 

Решение на Комисията от 14 април 2003 година относно определяне на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за услуга нощувка на туристи (нотифицирано под номер С(2003) 235) (текст от значение за ЕИП)

254

2003

L 105

18

 

 

32003L0032

 

 

 

Директива 2003/32/EО на Комисията от 23 април 2003 година за въвеждане на подробни спецификации относно изискванията, предвидени в Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия, изработени чрез използване на тъкани от животински произход (текст от значение за ЕИП)

270

Top